గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

26, నవంబర్ 2018, సోమవారం

మత్తరజినీ ద్వయ,శోభకా,రజినీకర ప్రియద్వయ,ఛండశాసన,జంటనీ,నిల్చునాద్వయ,ఒంటరీద్వయ,గర్భ"-పండంటి"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
మత్తరజినీ ద్వయ,శోభకా,రజినీకర ప్రియద్వయ,ఛండశాసన,జంటనీ,నిల్చునాద్వయ,ఒంటరీద్వయ,గర్భ"-పండంటి"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
               

"-పండంటి"-వృత్తము.
ఉృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.త.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
దాస్యమే!ప్రభావిభావమై!ధర్మ గ్లాని సంక్ర మించెనే?తాదాప్య మేల?శంకరా!
వశ్యమాన స్వార్ధ భూమికం!పర్ము నైన నెంచలేకిలం?వాదాల శీల దూరులై!
నశ్యతీతి స్వేచ్ఛయో యనం?నర్మబద్ధ జీవ మేలికై!నాదాల నీతి గుప్పుచున్!
పశ్యమై !జరించి మాధవా!పర్మ భోగ భాగ్య మందెలే?పాదార్తి!బాప రావిటన్?

నశ్యతీతి స్వేచ్ఛ=స్వేచ్ఛనాశకమగునట్లు,నర్మబద్ధ=అబద్ధములచేకట్టబడి,
పశ్యమై=చూడబడుచు,పాదార్తి=నాలుగుపాదములలో మూడుభాగములు
నీరుకాగ,ఒకభాగము భూమి,ఆభూమియందలి కష్టములను.

1.గర్భగత"-మత్తరజినీద్వయ"-వృత్తములు.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
1.దాస్యమే!ప్రభా విభావమై!          2.ధర్మ గ్లాని సంక్రమించెనే?
  పశ్యమాన స్వార్ధ భూమికన్!           పర్మునైన నెంచలేకిలన్?
  నశ్యతీతి స్వేచ్ఛయో?యనన్?        నర్మబద్ధ జీవ మేలికై?
  పశ్యమై చరించి మాధవా!               పర్మ భోగ భాగ్య మందెలే?

2.గర్భగత"-శోభకా"-వృత్తము.
అనుష్టప్ఛందము.త.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.85.ప్రాసగలదు.
తాదాప్యమేల? శంకరా!
వాదాల శీల దూరులై?
నాదాల నీతి గుప్పుచున్?
పాదార్తి బాప రావిటన్?

3.గర్భగత"-రజినీకర ప్రియ ద్వయ వృత్తములు.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
1.
దాస్యమే!ప్రభా విభావమై!ధర్మ గ్లాని సంక్ర మించెనే?
పశ్యమాన స్వార్ధ భూమికం!పర్ము నైన నెంచ లేకిలన్?
నశ్యతీతి స్వేచ్ఛయో?యనం!నర్మ బద్ధ జీవ మేలికై!
పశ్యమై!చరించి మాధవా!పర్మ భోగ భాగ్య మందెలే?
2.
ధర్మ గ్లాని సంక్రమించెనే?దాస్యమే!ప్రభావిభావమై!
పర్మునైన నెంచ లేకిలం?పశ్యమాన స్వార్ధ భూమికన్!
నర్మ బద్ధ జీవ మేలికై?నశ్యతీతి స్వేచ్ఛయో!యనన్?
పర్మ భోగ భాగ్య మందెలే?పశ్యమై చరించి మాధవా!

4.గర్భగత"-ఛంశాసనా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము,ర.జ.ర.త.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
.ధర్మ గ్లాని సంక్రమించెనే?తాదాప్య మేల?శంకరా!దాస్యమే?ప్రభావిభావమై!
పర్మునైన నెంచ లేకిలం?వాదాల శీల దూరులై!పశ్యమాన స్వార్ధ భూమికన్?
నర్మ బద్ధ జీవ మేలికై!నాదాల నీతి గుప్పుచుం!నశ్యతీతిస్స్వేచ్ఛ యోయనన్?
పర్మ భోగ భాగ్య మందెలే?పాదార్తి బాప రావిటం? పశ్యమై చరించి మాధవా!

5.గర్భగత"-జంటనీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.త.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ధర్మ గ్లాని సంక్రమించెనే?తాదాప్య మేల?శంకరా!
పర్ము నైన నెంచ లేకిలం?వాదాల శీల దూరులై!
నర్మబద్ధ జీవ మేలికై! నాదాల నీతి గుప్పుచున్?
పర్మ భోగ భాగ్య మందెలే?పాదార్తి బాప రావిటన్?

6.గర్భగత"-నిల్చునా"-ద్వయవృత్తములు.
అత్యష్టీఛందము.త.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
1.
తాదాప్యమేల?శంకరా!దాస్యమే!ప్రభా విభావమై!
వాదాల శీల దూరులై!పశ్యమాన స్వార్ధ భూమికన్?
నాదాల నీతి గుప్పుచుం?నశ్యతీతి స్వేచ్ఛ యోయనన్?
పాదార్తి బాప రావిటం? పశ్యమై చరించి మాధవా!
2.
తాదాప్యమేల?శంకరా!ధర్మ గ్లాని సంక్ర మించెనే?
వాదాల శీల దూరులై!పర్ము నైన నెంచ లేకిలన్?
నాదాల నీతి గుప్పుచుం?నర్మ బద్ధ జీవ మేలికై!
పాదార్తి బాపరా విటం?పర్మ భోగ భాగ్య మందెలే?

7.గర్భగత"-ఒంటరి"-ద్వయ వృత్తములు.
ఉత్కృతిఛందము.త.ర.య.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
1.
తాదాప్య మేల?శంకరా!దాస్యమే!ప్రభా విభావమై!ధర్మ గ్లాని సంక్ర మించేనే?
వాదాల శీల దూరులై!పశ్యమాన స్వార్ధ భూమికం?పర్మునైన నెంచ లేకిలన్?
నాదాల నీతి గుప్పుచుం?నశ్యతీతి స్వేచ్ఛయోయనం?నర్మబద్ధ జీవమేలికై?
పాదార్తి బాప రావిటం? పశ్యమై చరించి మాధవా?పర్మభోగ భాగ్య మందెలే?
2.
తాదాప్య మేల?శంకరా!ధర్మ గ్లాని సంక్ర మించెనే?దాస్యమే!ప్రభావిభావమై!
వాదాల శీల దూరులై!పర్మునైన నెంచ లేకిలం?పశ్యమాన స్వార్ధ భూమికన్?
నాదాల నీతి గుప్పుచుం?నర్మబద్ధ జీవ మేలికై?నశ్యతీతిస్వేచ్ఛయోయనన్?
పాదార్తి బాప రావిటం!పర్మ భోగ భాగ్య మందెలే?పశ్యమై చరించి మాధవా?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
అన్ని పద్యములు అలరించు చున్నవి .సరస్వతీ పుత్రులకు ప్రణామములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.