గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

28, ఆగస్టు 2018, మంగళవారం

భ్రమక,సమాశ్రీ,రనరా,అయోనిజ,రజరాజస,అంటని,దరియని,మోహర,శ్రీరమ్య,చీకూచింత,గర్భ నిస్సహాయ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.

భ్రమక,సమాశ్రీ,రనరా,అయోనిజ,రజరాజస,అంటని,దరియని,మోహర,శ్రీరమ్య,చీకూచింత,గర్భ నిస్సహాయ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.  జుత్తాడ.

"-నిస్సహాయ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.జ.ర.జ.ర.జ.స.లగ.గణములు.యతులు.10,18,
ప్రాసనీమముగలదు.వృ.సం.
మూడుకాళ్ళ ముసలివాడ!మోహరింప చీకుచింత!ముట్టరారు దరికెవ్వరున్!
వాడిపోవు నొడలిఛాయ!పాహియన్న రక్ష లేదు!వట్ట మంచు నిను జూతురే!
నేడొ రేపొ!వెడలు వీడు!స్నేహమేలటందు రెల్ల!నెట్ట నెంతు రిహమందునన్!
తాడినీడ తెరగ టంచు!దాహమైన తీర్చరారు! తట్టు కొందు వెట్టులో!నరా!

1.గర్భగత"-భ్రమక"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.న.జ.గణములు.వృ.సం.379.ప్రాసగలదు.
మూడుకాళ్ళ ముసలివాడ!
వాడిపోవు నొడలిఛాయ!
నేడొ రేపొ వెడలు వీడు!
తాడి నీడ తెరగటంచు!

2.గర్భగత"-సమాశ్రీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
మోహరింప చీకుచింత!
పాహియన్న రక్షలేదు!
స్నేహమేల టందురెల్ల?
దాహమైన తీర్చ రారు!

3.గర్భగత"-రనరా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.న.ర.గణములు.వృ.సం.187.ప్రాసగలదు.
ముట్టరారు దరికెవ్వరున్!
వట్టమంచు నిన్ను చూతురే!
నెట్ట నెంతు రిహమందునన్?
తట్టుకొందు వెటులో?నరా!

4.గర్భగత"-అయోనిజ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.న.జ.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
మూడుకాళ్ళ ముసలివాడ!మోహరింప చీకుచింత!
వాడిపోవు నొడలిఛాయ!పాహియన్న రక్షలేదు!
నేడొ రేపొ వెడలువీడు!స్నేహమేల టందు రెల్ల?
తాడినీడ తెరగటంచు!దాహమైన తీర్చ రారు!

5.గర్భగత"-రజ రాజస"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.స.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
మోహరింప చీకుచింత!ముట్టరారు దరికెవ్వరున్?
పాహియన్న రక్షలేదు!వట్టమంచు నిన్ను చూతురే!
స్నేహమేల?టందురెల్ల!నెట్టనెంతు రిహమందునన్!
దాహమైన తీర్చరారు!తట్టుకొందు వెటులో?నరా!

6.గర్భగత"-అంటని"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.స.య.జ.న.గల.9,18.యతులు.
ప్రాసనీమముగలదు.
మోహరింప చీకుచింత!ముట్టరారు దరికెవ్వరుం!మూడుకాళ్ళ ముసలివాడ!
పాహియన్న రక్షలేదు?వట్టమంచు నిన్నుచూతురే! వాడిపోవు నొడలిఛాయ!
స్నేహమేల!టందురెల్ల!నెట్టనెంతు రిహమందునం?నేడొరేపొ వెడలువీడు!
దాహమైన తీర్చరారు!తట్టుకొందు వెటులో?నరా!తాడినీడ తెరగటంచు?

7.గర్భగత"-దరియని"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.న.ర.ర.న.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ముట్టరారు దరికెవ్వరుం?మూడుకాళ్ళ ముసలివాడ!
వట్టమంచు నిన్నుచూతురే!వాడిపోవు నొడలిఛాయ!
నెట్టనెంతు రిహమందునం?నేడొరేపొ వెడలువీడు!
తట్టుకొందు వెటులో?నరా!తాడినీడ తెరగటంచు!

8.గర్భగత"-మోహర"-వృత్తము.
ర.న.ర.ర.న.జ.ర.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19,వయక్షరములలు.
ప్రాసనీమముగలదు.
ముట్టరారు దరికెవ్వరుం?మూడుకాళ్ళ ముసలివాడ!మోహరింప చీకుచింత!
వట్టమంచు నిన్నుచూతురే!వాడిపోవు నొడలిఛాయ!పాహియన్న రక్షలేదు!
నెట్టనెంతు రిహమందునం?నేడొరేపొ వెడలువీడు!స్నేహమేల టందురెల్ల!
తట్టుకొందు వెటులో?నరా!తాడినీడ తెరగటంచు!దాహమైన తీర్చరారు!

9.గర్భగత"-శ్రీరమ్య"-వృత్తము
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.న.గల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
మోహరింప చీకుచింత!మూడుకాళ్ళ ముసలివాడ!
పాహియన్న రక్షలేదు!వాడిపోవు నొడలిఛాయ?
స్నేహమేల టందురెల్ల?నేడొరేపొ వెడలువీడు!
దాహమైన తీర్చరారు!తాడినీడ తెరగటంచు!

10,గర్భగత"చీకూచింత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.న.ర.జ.స.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
మోహరింప చీకుచింత!మూడుకాళ్ళ ముసలివాడ!ముట్టరారు దరికెవ్వరున్!
పాహియన్న రక్షలేదు!వాడిపోవు నొడలిఛాయ!వట్టమంచు నిన్నుచూతురే!
స్నేహమేల టందురెల్ల!నేడొరేపొ వెడలువీడు!నెట్టనెంతు రిహమందునన్?
దాహమైన తీర్చరారు!తాడినీడ తెరగటంచు!తట్టుకొందు వెటులో?నరా!
స్వస్తి
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.