గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

23, జనవరి 2024, మంగళవారం

ఆదరం,గుండి కోత,కూల్చు కోటలు,తలంపు,నిత్యం,భావము,సత్యనిష్ట, ఊట జలం,సౌఖ్యం,ఊటబావి,ఓటమేది,అనర్ధ,ధాత్రి నిల్పు,నిశ్చిత,గర్భ"-మటే రక్ష"-వృత్తమువల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ..

జైశ్రీరామ్. 

ఆదరం,గుండి కోత,కూల్చు కోటలు,తలంపు,నిత్యం,భావము,సత్యనిష్ట, ఊట జలం,సౌఖ్యం,ఊటబావి,ఓటమేది,అనర్ధ,ధాత్రి నిల్పు,నిశ్చిత,గర్భ"-మటే రక్ష"-వృత్తమువల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ..

మాట మాటల కాకరంబౌ!మాటలే మహి నేలు సత్యమ్!మాట కోటమి
                                                                                      లేదురా!
మాట తూటలు గుండె కోతల్!మాట కూల్చును కోట లిట్లే!మాట మించున
                                    ::                                                 దేదిరా?
మాట లేటికి నూట బావుల్!మాట నేస్తము నూహ లేలే!మాట భావ మనో
                                                                                     రమమ్!
మాట మంచియె సౌఖ్య మేర్చున్!మాట ధాత్రిని నిల్పు నిత్యమ్!మాటె
                                                                    నిల్చును లోకమున్!

సృజనాత్మక గర్భ కవితా స్రవంతి యందలి,అనిరుద్ఛందాంతర్గత"
ఉత్కృతి" ఛందము లోనిది. ప్రాసనియమము కలదు.
పాదమునకు,26,అక్షరము లుండును.యతులు,10,19,అక్షరములకు
చెల్లును.

1,గర్భగత"ఆదరం"-వృత్తము.

మాట మాటల కాకరంబౌ!
మాటతూటలు గుండె కోతల్!
మాట లేటికి నూట బావుల్!
మాట మంచియె సౌఖ్య మేర్చున్!

అభిజ్ఞా ఛందము నందలి"బృహతి"ఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు"-9,అక్షరము లుండును.

2,గర్భగత"-గుండె కోత"వృత్తము.

మాటలే మహి నేలు సత్యమ్!
మాట కూల్చును కోట లిట్లే!
మాట నేస్తము నూహ లేలే!
మాట ధాత్రిని  నిల్పు నిత్యమ్!

అభిజ్ఞా ఛందము నందలి"-బృహతి"-ఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాథమునకు,9,అక్షరము లుండును.

3,గర్భగత"-కూల్చు కోటలు"-వృత్తము.

మాట కోటమి లేదురా!
మాట మించున దేదిరా?
మాట భావ మనోరమమ్!
మాటె నిల్చును లోకమున్!

అభిజ్ఞా ఛందము నందలి"అనుష్టుప్"-ఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు"8"అక్షరము లుండును

4,గర్భగత"తలంపు"-వృత్తము.

మాట మాటల కాకరంబౌ!మాటలే మహి నేలు సత్యమ్!
మాట తూటలు గుండె కోతల్!మాట కూల్చును కోట లిట్లే!
మాట లేటికి నూట బావుల్!మాట నేస్తము నూహ లేలే!
మాట మంచియె సౌఖ్య మెంచున్!మాట ధాత్రిని నిల్పు నిత్యమ్!

అణిమా ఛందమునందలి"ధృతి"ఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు"18"అక్షరము లుండును.
యతి"10;వ యక్షరమునకు చెల్లును.

5,గర్భగత"- .నిత్యం"-వృత్తము.

మాటలే మహి నేలు సత్యమ్!మాట కోటమి లేదురా?
మాట కూల్చును కోటలిట్లే?మాట మించున దేదిరా?
మాట నేస్తమునూహ లేలే!మాట భావ మనోరమమ్!
మాట ధాత్రిని నిల్పు నిత్యమ్!మాటె నిల్చును లోకమున్!

అణిమా ఛందము నందలి"-అత్యష్టి"-ఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు"17"అక్షరము లుండును.
యతి,10,వ యక్షరమునకు చెల్లును.

6,గర్భగత"-భావము"-వృత్తము.

మాట కోటమి లేదురా!మాట మాటలే మహి నేలు సత్యమ్!
మాట మించున దేదిరా?మాట కూల్చును కోట లిట్లే?
మాట భావ మనోరమమ్!మాట నేస్తము నూహ లేలే!
మాట నిల్చును లోకమున్!మాట ధాత్రిని నిల్పు నిత్యమ్!

అణిమా ఛందమునందలి"అత్యష్టి"-ఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు"17"అక్షరము లుండును.
యతి,9,వ యక్షరమునకు చెల్లును.

7,గర్భగత"-సత్య నిష్ట"-వృత్తము.

మాటలే మహి నేలు సత్యమ్!మాట మాటల కాకరంబౌ?
మాట కూల్చును కోట లిట్లే?మాట తూటలు గుండె కోతల్!
మాట నేస్తము నూహ లేలే!మాట లేటికి నూట బావుల్!
మాట ధాత్రిని నిల్చు నిత్యమ్!మాట మంచియె సౌఖ్య మేర్చున్!

అణిమా ఛందము నందలి"ధృతి"-ఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు"18,అక్షరము లుండును.
యతి"10"వ యక్షరమునకు చెల్లును.

8,గర్భగత"-నూటజలం"-వృత్తము.

మాట మాటల కాకరంబౌ!మాట కోటమి లేదురా!
మాట తూటలు గుండె కోతల్!మాట మించున దేదిరా?
మాట లేటికి నూట బావుల్!మాట భావ మనోరమమ్!
మాట మంచియె సౌఖ్య మేర్చున్!మాటె నిల్చును లోకమున్!

అణిమా ఛందము నందలి అత్యష్టి"-ఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు"17"అక్షరము లుండును.
యతి10;వ యక్షరమునకు చెల్లును.

9,గర్భగత"-సౌఖ్యం"-వృత్తము.

మాట కోటమి లేదురా?మాట మూటల కాకరంబౌ!
మాట మించున దేదిరా?మాట తూటలు గుండె కోతల్!
మాట భావ మనోరమమ్!మాట లేటికి నూట బావుల్!
మాటె నిల్చును లోకమున్!మాట మంచియె సౌఖ్య మేర్చున్!

అణిమా ఛందము నందలి"అత్యష్టి"-ఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు"17"అక్షరము లుండును.
యతి"9,వ యక్షరమునకు చెల్లును.

10,గర్భగత"-ఊట బావి"-వృత్తము

మాటలే మహి నేలు సత్యమ్!మాట కోటమి లేదురా?మాట మాటల
                                                                                కాకరంబౌ!
మాట కూల్చును కోటలిట్లే!మాట మించున దేదిరా?మాట తూటలు
                                                                           గుండె కోతల్!
మాట నేస్తము నూహ లేలే?మాట భావ మనోరమమ్!మాట లేటికి
                                                                        నూట బావుల్!
మాట ధాత్రిని నిల్పు నిత్యమ్!మాటె నిల్చును లోకమున్!మాట మంచియె
                                                                    సౌఖ్య మెంచున్!

అనిరుద్ఛందమునందలి"ఉత్కృతి ఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు 26,అక్షరము లుండును.
యతులు"10,18,అక్షరములకు చెల్లును.

11,గర్భగత"-ఓటమేది?"-వృత్తము.

మాట కోటమి లేదురా!మాటలే మహి నేలు సత్యమ్!మాట మాటల
                                                                               కాకరంబౌ!
మాట మించున దేదిరా?మాట కూల్చును  కోట లిట్లే!మాట తూటలు
                                                                         గుండె కోతల్!
మాట భావ మనో రమమ్!మాట నేస్తము నూహ లేలే!మాట లేటికి
                                                                      నూట బావుల్!
మాటె నిల్చును లోకమున్!మాట ధాత్రిని నిల్పు నిత్యమ్!మాట మంచియె
                                                                      సౌఖ్య మేర్చున్!

అనిరుద్ఛందమునందలి ఉత్కృతి ఛందములోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు 26,అక్షరము లుండును.
యతులు,9,18,అక్షరములకు చెల్లును.

12,గర్భగత"-అనర్ధము"-వృత్తము.

మాటలే మహి నేలు సత్యమ్!మాట మాటల కాకరంబౌ!మాట కోటమి
                                                                                  లేదురా!
మాట కూల్చును కోటలిట్లే!మాట తూటలుగుండె కోతల్!మాట మించున
                                                                                    దేదిరా?
మాట నేస్తము నూహ లేలే!మాట లేటికి? నూట బావుల్!మాట భావ
                                                                           మనోరమమ్!
మాట ధాత్రిని నిల్పు నిత్యమ్!మాట మంచియె  సౌఖ్య మేర్చున్!మాటె
                                                                నిల్చును లోకమున్!!

అనిరుద్ఛందమునందలి"ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును.
యతులు"10,19,అక్షరములకు చెల్లును.

13,గర్భగత"-ధాత్రి నిల్పు"-వృత్తము.

మాట మాటల కాకరంబౌ!మాట కోటమి లేదురా1మాటలే మహి నేలు
                                                                                   సత్యమ్!
మాటతూటలు గుండె కోతల్!మాట మించున దేదిరా?మాట కూల్చును
                                                                                కోట లిట్లే!
మాట లేటికి నూట బావుల్ !మాట భావ మనోరమమ్!మాట నేస్తం
                                                                            నూహ లేలే!
మాట మంచియె సౌఖ్య మెంచున్!మాటె నిల్చును లోకమున్!మాట
                                                             ధాత్రిని నిల్పు నిత్యమ్!

అనిరుద్ఛందము నందలి"ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును.
యతులు,10,18,అక్షరములకు చెల్లును.

14,గర్భగత"నిశ్చిత"-వృత్తము.

మాట కోటమి లేదురా!మాట మాటల కాకరంబౌ!మాటలే మహి నేలు
                                                                                     సత్యమ్!
మాట మించున దేదిరా?మాట తూటలు గుండె కోతల్!మాట కూల్చును
                                                                                  కోట లిట్లే!
మాట భావ మనోరమమ్!మాట లేటికి నూట బావుల్!మాట నేస్తం
                                                                            నూహ లేలే!
మాటె నిల్చును లోకమున్!మాట మంచియె సౌఖ్య మెంచున్!మాట
                                                            ధాత్రిని నిల్పు నిత్యమ్!

జైహింద్.

Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.