గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

6, మార్చి 2013, బుధవారం

శ్రీ శివాష్టోత్తర శత పంచ చామరావళి (శివ శతకము)

జైశ్రీరామ్.
శ్రీశివాష్టోత్తరశత పంచచామరావళి.
(శివ శతకము)
రచన - చింతా రామ కృష్ణా రావు
జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ.
-:  అంకితము :-
శ్రీకరంబైనట్టి చింతాన్వయంబున జనియించినాడ సుజనుల నడుమ.
వేంకటరత్నము వేంకట సన్యాసి రామరావుల పుత్రు. రామ కృష్ణ
రావుగా వర్థిల్లి, రాఘవాచార్యుల  ప్రథమ శిష్యుండనై వ్రాసినాఁడ
నుత శివాష్టోత్తర శత పంచచామరావళి పేరఁ బరగు శివ శతకమును
శివుని కృపఁ జేసి. దీనిని సవినయముగ
ఆది దంపతులై మనకమరియున్న
యా భవానికి భవునకు నంకితముగ
నందఁ జేసితి, నే, ముక్తి నంద గోరి.

1శివాభవానమోస్తుతేవిశేష భక్త వత్సలా  
భవాని వామ భాగమందు భవ్యయై వసింపగా
నవీన దివ్య తేజసంబు నాట్యమాడు నీ దరిన్.  
నివాసముండుమా మదిన్వినీల కంధరాశివా!

2. నమోస్తు తేసదా శివాసనాతనానమోస్తు తే  
నిమేషమందె నీల కంఠనీ కృపా కటాక్షముల్
ప్రమోదమందఁ జేయుఁగా, ప్రభావపూర్ణ తేజమై,  
నమస్కరింతునయ్య నీకునన్నుఁ గాంచుమాశివా!

3శశాంక శేఖరాహరావిశాల నేత్రసుందరా!  
ప్రశాంత చిద్విరాజమాన భవ్య  భక్త వత్సలా!
నిశీధిలో విశేష కాంతి నింపి లింగమూర్తిగా  
నశేష భవ్య భక్త కోటి యార్తిఁ బాపితేశివా!

4ఉపాసనా ప్రభావ మెన్న నో హరాపొసంగునే? 
కృపా నిధీఉపాసకుల్ నిరీక్షణన్ నినున్ గనన్
ప్రపూజ్యమాన దివ్య తేజ భద్ర లింగ దర్శనం 
బపూర్వమైయమేయమైన హాయి గొల్పుఁగాశివా!

5సమస్త దోష హారి వంచు జాగరంబుఁ  జేసి, నిన్ 
ప్రమోద మందఁ జేయఁ బూను భక్త కోటిఁ గాంచితే?
క్షమింపుమా దురాత్ములన్విశాల నేత్ర! శంకరా!  
నమామి భక్త వత్సలాప్రణామమందుమాశివా!

6సరోరుహాననానినున్ ప్రసన్నతం గనుంగొనన్ 
ధరాతలంబునన్ బుధుల్ ప్రతాపమొందు చుందురే!
దురాత్ములైన గాని నిన్నుఁ దోయిలించి మ్రొక్కినన్ 
కరావలంబమిచ్చి దీక్ష కాచు చుందువేశివా!

7ప్రదీప్త దీప మొక్కటైన భక్తి నీదు సన్నిధిన్  
ముదంబుతో వెలుంగఁ జేసి పూజ చేయు వారికిన్
సదా సుయోగ భాగ్యమిచ్చి, సత్ కృపన్ గ్రహింతువే!  
మదీయ చిత్త సంస్థితాసుమంగళాకరాశివా!

8దురంత దుష్కృతంబులేను దుర్మదాంధ వర్తినై 
నిరంతరంబు చేసితోవినీతునై చెలంగితో.
కరంబు నిచ్చి గాచితీవు గౌరవంబు దక్కెరా!  
వరంబు నాకు నీ యుదార భావ మీశ్వరాశివా!

9ప్రదోష కాలమందు నిన్ను భక్తి తోడఁ గాంచితిన్.  
ముదావహంబుగా భవాని పూజ లందుచున్ భవా!
సుధా సుదృక్పరంపరన్ సుశోభఁ గూర్చి, యంబకున్ 
విధేయతా స్వభావ మీవు వెల్వరించితేశివా!

10స్వధర్మ రక్షణంబు లోన సాధుపుంగవాళి నీ  
విధేయులై మనోజ్ఞ భావ వీక్షణాళి నొందగా
మదిన్ దలంచి చూచుచుంద్రుమాంద్యభావ శూన్యతన్, 
ప్రదీప్త దివ్య తేజమిచ్చి రక్ష సేయుమో శివా!

11ప్రపూజ్య దివ్య భక్తి భావ పారవశ్యమందు నే  
ప్రపూజ్యుఁడాముదంబు తోడ పాప భావ నాశమున్,
తపో విధాన భాగ్యమున్,  ప్రధాన భక్తి తత్వమున్, 
నెపంబు నెంచకిమ్మటంచు నిన్నుఁ గోరనాశివా!

12వరంబయెన్ నమశ్శివాయ పంచ వర్ణ మంత్ర మీ 
ధరన్దురంత దుఃఖ దూరతన్కృతార్థతన్భవత్
కరావలంబమున్పరంబు కల్గఁ జేయుభక్తులన్ 
నిరంతరంబు కాచు చుండునిర్వికారుఁడాశివా!

13. మనోజ్ఞుఁడా! నమో೭స్తుతే. ఉమాపతీ! నమో೭స్తుతే. 
యనాధుఁడా! నమో೭స్తుతే.మహాత్ముఁడా!నమో೭స్తుతే.
వినీతుఁడా! నమో೭స్తుతే. సువేద్యుఁడా! నమో೭స్తుతే.  
పునీతుఁడా! నమో೭స్తుతే. సుపూజ్యుఁడా! మహా శివా!

14నిరామయుండనిర్గుణుండనిర్వికారఈశ్వరా!    
ధరాతలంబు నేలు చుండె దౌష్ట్యముల్గ్రహించితే?
కరావలంబ మీవె యిచ్చి కావకున్న మాకికన్  
చరింప సాధ్యమామహేశసత్ స్వరూపుఁడాశివా!

15నరాధముల్, నరాంతకుల్, వినాశకారకుల్ భువిన్  
పరాపకార మూర్ఖులున్, స్వభావ సిద్ధ దుష్టులున్,
చరించు చుండ్రి స్వేచ్ఛగావిచార మగ్న చిత్తులై  
నరోత్తముల్ కృశించు చుండ్రిన్యాయమేదిరా? శివా!

16స్వభావ సిద్ధ భక్తి భావ సాధు మానవాళికిన్  
శుభాకరాప్రపూజ్యనీదు సూక్ష్మ దివ్య బోధనల్
ప్రభాసమానస్పష్టమయ్యభాగ్యమీవ వారికిన్.  
విభుండ వీవ కాతువంచు విశ్వసింతురో శివా!

17గణాధిపుండు మీ విశిష్టగౌరవంబునెన్నుచున్,  
ప్రణామముల్ ప్రదక్షిణల్ ప్రభావమున్ గ్రహించి తా
ననేక మాచరించెగాగణాధిపత్యమందెగా!  
సనాతనానినున్ గనన్ బ్రశాంతి కల్గునో శివా!

18హిమాద్రి పుత్రి నీ విచిత్ర హృద్య సుస్వరూపమున్ 
ప్రమోదమందెఁ గాంచియేమి భాగ్య మబ్బె నామెకున్?
ప్రమాణ మీవ సృష్టికంచు భవ్య భావనన్ వివా  
 మాడె నిన్నుఁ బ్రేమతోమహాత్ముఁడామహాశివా!

19హిమాచలాద్రి పుత్రి యుత్సహించి నీపయిన్ మహా  
ప్రమోద మానసంబుతోడ భక్తి భావ యుక్తయై
యమేయ దీక్షఁ బూన, నీవు నామెనంది యుండగా  
యమోఘమంచు దివ్యులెల్ల హర్షమందిరో శివా!

20నమామి తేమనోహరాఅనాధనాధసుందరా!  
నమామి తేప్రభాన్వితాఅనంత రూపతే నమ:!
నమామి తేవినీల కంఠనాగ భూషణానమ:!  
నమామి తేజగత్పితాప్రణామమందుమాశివా!

21ఉమాపతీకృపాంబుధీసమున్నతత్వమంది నిన్ 
బ్రమోద మానసుండనై సభక్తిఁ గొల్చి, భ్రాంతులన్,
సమస్త లంపటంబులన్విషాద పూర్ణ జన్మమున్,  
బ్రమాదమున్ బరిత్యజింతుప్రాపుఁ గొల్పుమాశివా!

22ఉమాహరుల్ స్వరూపమందు నొక్కటై రహించగా  
రమేశుఁడున్ విరించియున్ సరస్వతీ రమా సతుల్
ప్రమోద మంది గాంచిరే వరంబుగా! మనంబునన్  
నిమేషమైన నిన్ను నిల్పు నేర్పు నీయుమా !  శివా!

23.  సముజ్జ్వలత్ప్రశస్త లింగ సత్కృపా కటాక్షముల్  
నమస్కరించు నట్టి వారునవ్య దివ్య భావులున్
ప్రమోద దివ్య చిత్తులున్, ప్రభాత సేవ భక్తులున్,  
నిమేష కాలమందు పొందునిత్యుఁడామహా శివా!

24మృకండు పుత్ర రక్షకావరేణ్యులన్నఁ బ్రీతితో  
ప్రకాశమాన గౌరవంబు, ప్రాభవంబుఁ గొల్పుదే?
దుకూల, సర్వ భోగ భాగ్య దుండ వౌదువయ్యత్ర్యం 
బకామహాత్మనన్ను కావుమామహేశ్వరాశివా!

25జలాభిషేకమొప్పఁ జేయ, చాల సంతసింతువే!  
కులాలుడైనఁ గాని వానిఁ కూర్మితో గ్రహింతువే!
విలాసవంతులైన గాని, పేదలైన గాని నీ  
తలంపునందునొక్కటేనితాంత భాగ్యదాశివా!

26ప్రపంచ భూత సాక్ష్య దివ్య పంచ వక్త్ర శోభివే,  
విపంచి నాదమాధురిన్ సువేద్యమౌదువే హరా!
కృపాకటాక్ష వీక్షణల్ ధరిత్రిపైన నింపితే!  
ప్రపూజ్య ఓం నమశ్శివాయ భవ్య మంత్రమైశివా!

27.  వినాశమన్నదెన్న లేని విశ్వ సాక్షివే హరా   
మనోజ్ఞ సృష్టి చేసి, దాని మట్టిఁ జేయ న్యాయమా ?
ప్రణామముల్ ప్రపంచ దివ్య భవ్య భాగ్య రక్షకా!  
ననున్ గనంగదోయి సాంబనా మనోజ్ఞుఁడాశివా!

28.  నిరంతరాయ దృష్టి నీదినిర్వికల్పుఁడాభవా!  
భరింపరాని దుష్ట భావ పాపు లేల పుట్టిరో!
విరించి చేయు సృష్టిఁ గాంచి వేగమే గ్రహించి, యీ  
భరంబుఁ బాపి కావుమయ్య భారతాంబ నో శివా!

29కవీశ్వరుల్ గ్రహించునట్లు కానిపించుమా హరా!  
నివేదనంబు లందుమావినీతులన్ గ్రహింపుమా!
సువేద్యమైమనోజ్ఞమైన సుందరాకృతిన్ కృపన్  
కవిత్వ తత్వ రూప మొంది కాంచఁ జేయుమాశివా!

30గుణత్రయంబు నీవయై, ప్రకోప దుష్ట సంహతిన్  
వినాశమొందఁ జేయవేమివిశ్వ రూపుఁడాహరా!
వినీతులెల్ల బాధలొంద ప్రీతి తోడఁ గాంతువా? 
అనాది దుష్ట తత్వమెన్ని యార్పుమామహా శివా!

31సుమంగళాకరానినున్ బ్రశోధనంబు చేయుచో 
యమంగళంబులన్ని బాయు నాత్మ తేజ దర్శనం
బమోఘమై లభించునయ్యహర్షణీయమైసదా  
సమాధి సుస్థితిన్ వెలుంగ సాధ్యమౌనుగాశివా!

32ప్రభాత వేళ స్నాన సంధ్య ప్రార్థనల్ చరించుచున్,  
విభోత్వదీయ లింగ మూర్తి వేల్పుగా గణించి, మా
యభీప్సితంబు లెల్లఁ ద్రోచి, యద్భుతాభిషేకముల్  
శుభాకరాగ్రహింపుమన్నశోభఁ గూర్తువే!  శివా!

33నిదానమే ప్రధానమంచు నిన్ను నమ్మి యున్నచో,  
విధాత వ్రాయు వ్రాత నైన విశ్వసింపనేలరా!
సుధా ప్రపూర్ణ జీవితంబు శోభిలన్ యమర్తువే !  
మదిన్ విశాల భావమున్న మమ్ముఁ గాతువే శివా !

34విరించి సృష్టి లోనఁ గల్గు వింతలెల్ల కంటివా?  
ధరాతలంబునందునుండు ధర్మమే నశించదా!
నరాధముల్ పొనర్చు దౌష్ట్య నర్తనంబు కానరా!  
కరావలంబమిచ్చి మమ్ము కావుమా! మహా శివా!

35త్రినాధ పూర్ణ దివ్య రూపదేవ దేవశంకరా!  
త్రినేత్రుఁడామనోజ్ఞ భావ దీప్తిఁ గొల్పి కావరా!
అనాధనాధుఁడాకనన్ మహా విశిష్ట దైవ మీ 
వనంగ నుండుమా యెదన్శుభాస్పదంబుగాశివా!

36రమా వినోది యైన విష్ణు రక్షణంబు చూచితిన్! 
యమోఘ వాణినేలు బ్రహ్మ యాత్మ శక్తి చూచితిన్!
ప్రమోద మానసుండవై వరంబు లిచ్చుటందు నీ  
సమానులన్ గనంగ లేనుశంకరామహాశివా!

37స్వభావ సిద్ధ సత్స్వభావ భాగ్య మీవ కొల్పినన్  
విభోదురంత దౌష్ట్యముల్ నవీనులందు కల్గునా?
శుభప్రదంబు నీకు, మాకు, చూచి మంచి కొల్పుమా!  
ప్రభోశుభంకరామహేశభక్త బాంధవాశివా!

38నిశాచరుల్ నరాధముల్ వినీతి దూరులీ భువిన్ 
నశింపఁ జేయుచుండ్రివారి నాశనంబు చేయుమా.
నిశీధిలోన నంగనల్ పునీత మార్గమందునన్  
వశింపగల్గఁ జేయుమాభవాగ్రహింపుమాశివా!

39నవీన మార్గ మంచు నేడు నాట్య శాలలందునన్  
వివస్త్రలై కృశాంగులే సవిస్తరంబుఁగా తమన్
ప్రవేశపెట్టుకొందు రేల? పాప చింత లేదొకో? 
భవాత్వదీయ దివ్య దృష్టిఁ బాపుమిట్టి వో శివా! ?

40ఉమా ధవాప్రమోదమాసమున్నతిన్ దురాత్మకుల్, 
ప్రమాదమందు సజ్జనుల్ ప్రభావమేది యుండెరా!
సమస్త మీవ చూచు చుండి సజ్జనాళిఁ బ్రోవుమా!  
ప్రమోద మంద సజ్జనాళి భక్తిఁ గొల్తురో శివా!

41ప్రశాంత చిత్తమందు నిన్ను భక్తిఁ గొల్వఁ గోరగా 
నశాంతి చుట్టి ముట్టు నన్ను నాత్మ తేజ మీవయై
విశేష దివ్య దర్శనంబు ప్రీతి తోడఁ గొల్పుమా!  
అశేష భవ్య భక్తకోటి యాశ తీర్చుమా శివా!

42మనోజ్ఞుఁడాఅశేష సృష్టి మానసంబు నందునే  
వినోద మంద తల్చ నీవు విశ్వమే జనించెనా!
అనాధ నాధనీదు లీల హాయిఁ గొల్పు నీకునీ  
వినోదమెల్ల శిక్ష మాకు విశ్వనాథుఁడాశివా!

43నమోనమశ్శివాయ యంచు నాల్కపల్కినంతనే  
ప్రమోదమంది రక్ష సేయ వచ్చితీరుదీవునీ
సమాను లెవ్వరయ్య కావసర్వ భూత సంస్థితా 
నమో నమో నమోస్తు తే ! ప్రణామ మందుమాశివా!

44ప్రమాద సూచి నీవు గాంచి భక్త కోటి కెల్లెడన్ 
ప్రమేయముండు, లేక పోవు, రక్షఁ గొల్ప చూతువే!
ప్రమాణమౌచు నిల్తువేశుభంబుఁ గల్గఁ జేతువే! 
సమాను లెవ్వరయ్య నీకుసన్నుతాత్ముఁడాశివా!

45పవిత్ర భక్తి భారతీయ భావ జాలమందునన్  
ప్రవర్ధిలున్ శివాంశఁ జూచి, భక్తి తోడ నెల్లెడన్
శివాహరాయటంచు బిల్చు క్షేమమందఁ జేయగన్! 
భవానితోడఁ గావుమయ్యభారతీయులన్ శివా!

46చరాచరంబు లందుఁ జిక్కి సంచలించు నామదిన్  
నిరాశఁ జిక్కకుండ కావ నీకె సాధ్యమౌనుగా.
దురాశ కల్గ నీక కాచు ధూర్జటీఉపేక్షయా?  
పరాచికంబు లేల కావ? భక్త బాంధవాశివా!

47మదేభ సర్ప శ్రీ లవేమి మంత్రముల్ పఠించెరా?  
ముదావహంబయెన్ మనోజ్ఞ పూజలీవు పొందుటన్.
సదా విశాల భావ పూర్ణ సత్ ప్రశస్త భక్తులన్  
మదిన్ గ్రహించి కాతు వీవుమా మహేశుఁడాశివా!

48ధరాతలంబునందు నీ ప్రధాన భక్త బృందముల్ 
చరించు ధర్మ బద్ధులై ప్రశస్తి నీకుఁ గొల్పుచున్.
పరాత్పరాగ్రహించరాస్వభావ సిద్ధ సద్గుణుల్  
దురాగతంబు లోర్తురేగతుల్ మరల్చరాశివా!

49అమోఘ భవ్య పాద పద్మమాశ్రయించు వారికిన్  
నమస్కరించు వారికిన్, వినమ్రులైన వారికిన్,
శమ క్షమాది సద్గుణ ప్రశస్తి కొల్పు శంకరా!  
నమస్కరింతునయ్య నీకునన్నుఁ గాంచుమాశివా!

50అయోమయాంధకార మీవు హాయిగా సృజించియే 
ప్రయోజనంబు కోరినావుబ్రహ్మ సాక్షిగా హరా!
ప్రయాస కాక యేమి దక్కెప్రస్ఫుటంబుగా భవ  
ద్దయాప్రభావ కాంతి, మార్గ దర్శకంబురాశివా

51విశిష్ట సృష్టి బ్రహ్మచేయ, విష్ణు సంస్థితంబయెన్. 
విశాల విశ్వ సంలయంబు వేల్పు వీవ చేయగా?
ప్రశాంతమైన ధ్యానివై  ప్రభావ మొందినావుగా!  
నశింపఁ జేయు వృత్తి యెట్లు నచ్చెరా? మహా శివా!

52. మహాశివామహాశివాప్రమాణ మీవ మాకునీ 
మహోదయంబు సృష్టికే సమస్త సత్ఫలంబయా!
మహాత్ములెన్నినిన్నుఁ గాంచు,మమ్ముఁ గాతువీవనున్.
మహాద్భుతంబుచూపుదీవుమమ్ముఁగావుచున్ శివా!

53శనీశ్వరుండు లోక మందు సంచరింప వీలుగా  
మనుష్యులందు భక్తిఁ గొల్పి మాన్యుడా శనీశ్వరుం
డనంగ దాగినావు కాని, యడ్డగింప నేర్వవే 
యనాధ వోలె తొఱ్ఱలోన నంబుజాక్షుఁడాశివా!

54సుధర్మ మాచరింపగా నశుద్ధులన్ వధింపనా?  
స్వధర్మ మాచరించుచున్ ప్రభావమేది యుండనా?
సుధర్మమాస్వధర్మమాత్రిశూల పాణి తెల్పుమా!  
ప్రధాన ధర్మమాచరింతుభవ్యమేదిరాశివా!

55పరాత్పరుండ వీవటంచు భక్తితో భజింపగా  
నిరాశఁ గొల్పుదేల నీవునీవు గల్గి యుండగా
ధరాతలంబునందు దుష్ట దంభులన్ గణింపనా? 
నరాధమాళి యేచుచుండెనన్నుగావరాశివా!

56పరాక్రమాదులెల్ల నీవు పన్ను నట్టి యుక్తులే. 
దురంత దుర్దశల్ వరింపత్రోవ కాన రాదుగా?
పరాక్రమంబదేమి చేయుభక్తి నిన్ స్మరించినన్  
దురంత దుర్దశల్ తొలంచి త్రోవ చూపుదేశివా!

57కవిత్వ తత్వ దర్శనంబు కావ్య కర్తఁ జేయునా?  
భవాని సత్కృపాబ్ధి మున్గు భక్తుడన్న ప్రీతితో
కవిత్వ శక్తి నిచ్చి, వాణి కావ్య రూప మొందునే! 
భవుండభాగ్యశాలివే భవాని కల్గుటన్ శివా!

58సుధార్ణవంబు నందు ముంచు సోమశేఖరానినున్.  
మదాంధకార మగ్నులైన మానవాళి కాంతురే,
మదోన్మదుల్ మదంబడంచి, మంచి నుంచి గాంచుమా!  
వ్యధార్తపాళి బాధ తీర్చి భక్తిఁ గొల్పుమాశివా!

59నమస్కరించి నంతలోన నమ్ము చుందువే మమున్! 
సమస్త సృష్టిఁ జేయునట్టి  శంకరాయెఱుంగవే?
ప్రమాద మెంచవేలనయ్యభక్తులన్న మాటలే  
ప్రమోద మీకుఁ గొల్పగా స్వభావమెంచవాశివా!

60జయంబు నిచ్చు వానిగాయసాధ్య సాధ్యుగా తమన్  
భయంబు వీడి పల్కుచుంద్రుభక్త వత్సలా సదా
జయంబు నీవు కల్గఁ జేయఁ సత్యమౌనుకానిచో  
భయంబు కల్గు నిశ్చయంబు పాపికిన్సదాశివా!

61విశాల విశ్వ సృష్టి బ్రహ్మ పేరఁ జేతువా హరా!  
ప్రశాంత పోషణంబు విష్ణు భావ మొప్పఁ జేతువా !
నశింపఁ జేయు వాఁడవావినాశనంబు నీ పనా? 
ప్రశాంత భావభక్త పోష భావ్యమామహా శివా!

62అపర్ణగా ప్రశస్తి పొంది యాది శక్తి నిన్నుతా  
నపేక్షతోడ పొందెనయ్యహాయి యేమి కొల్పితో!
ప్రపూజలన్ మనోజ్ఞ భావ ప్రాప్తి నీకు గొల్పె నా  
యపర్ణ కోరు మాదు రక్షహాయికూర్చుమాశివా!

63గణాధిదేవతాదులున్ ప్రగాఢ భక్తి యుక్తులై  
ప్రణామ మాచరించుచున్ సపర్య చేయ వత్తురే!
మునీశ్వరుల్ ముదంబు తోడ పూజ చేయ వత్తురే 
మనంబు నీకు లేదొకోసమాధి నుంటివాశివా!

64సమీప్సితార్థ మొందఁ జేయ చాలు దీవె యందురే! 
సమీపమందె యుండి నీవు చక్కఁ జూతు వందురే!
ప్రమోదమీకు కల్గఁ జేయ బాధలం గణింపరే!  
ప్రమాదమెంచి కావుమయ్యభక్తి మూఢులన్శివా!

65అపూర్వ దైవ మీవెగామహత్ప్రసిద్ధి నీదెగా!  
సపర్య లందఁ జేయుచున్న సాధ్వి యా యపర్ణగా?
అపూర్వమైన భక్తి బంధ మందియున్న మిమ్ములన్  
తపించి పొందు భక్తులెల్ల తాపసాళియేశివా!

66వ్యధార్త జీవ కోటికిన్ సహాయ కారివౌచు నీ 
ప్రధాన దైవ ధర్మమున్ స్వభక్తపాళిఁ గాంచగా
విధేయతన్ వహించి చేతువేముదావహంబుగా. 
స్వధర్మ మాచరింప సత్ స్వభావ మిమ్మురాశివా!

67నరేంద్రులున్ సురేంద్రులున్ మనంగ నీవె కారణం 
బురామహేశ్వరానితాంత పుణ్య సత్ఫలంబుగా
స్మరింపఁ గల్గు మాకు నిన్నుశంకరాశుభంకరా!  
ధరాతలంబునందు మాకు దైవ మీవెరాశివా!

68అనంత విశ్వమంతటన్ శివాజ్ఞ లేక ఏదియున్  
మనంగ లేదుకుట్ట లేదు మంట పుట్ట చీమయున్.
వినాశమున్ వివేకమున్ నవీన సద్విభావమున్ 
మనోజ్ఞుఁడాత్వదీయ శక్తిమమ్ముఁ గాచుమాశివా!

69ప్రభావ మీవ కొల్పగా నభంబు తాకనౌనుగా! 
నభంబు తాక గల్గినన్ వినాశ మొందు మానవుల్
ప్రభావమేదినీ కృపా ప్రవాహ మేది యున్నచో? 
విభో! త్వదీయ శక్తి, యుక్తివిజ్ఞు లెన్నురాశివా!

70మరంద మెంత పుష్పమందుమాన్యనీదు సృష్టిలో 
మరంద మక్షికం బదెంతమాధురీ విమోహతన్
మరంద మెంత సేకరించుమందుకైనఁ దక్కునా?  
మరంద మందు మానవాళిమాయ నీదిరాశివా!

71వృథా ప్రయాస నీదిరాభవిష్య వాణి తెల్పెరా!  
సుధీర నీ ప్రయత్నతన్ వసుంధర ప్రణాశమున్
బుధాళి తోడనున్న గాని పొందకుండ చేయలే  
వుధర్మ హీనతన్ గదా భవుండ యిట్లగున్శివా!

72ప్రకాశ మార్గ మీవు చూప భాగ్య శాలు రందుగా! 
ప్రకోప శత్రు షట్క శక్తి భక్తులన్ మరల్చుగా!
వికారమంది నిన్ను వీడవేల్పు వయ్యు కావ సా  
వకాశ మేది చూతువయ్య భక్త పాళి నో శివా!

73ప్రపంచమందు నిండి యుండె పంచబాణు శక్తి 
సు పూజ్యుఁడాగ్రహించివానిఁ జూచు బూది చేసినన్,
నెపంబె దక్కె నీకుఁ గానినేర్పునన్ మనంబులన్ 
తపింపఁ జేయుచుండెమారు తాప మార్పరాశివా!

74సభాసదుల్ మనంబు పొంగ సన్మనోజ్ఞ బోధనల్  
ప్రభావ మంత చూపి పల్కు పండితాళిఁ గంటి నే.
ప్రభావ మెల్ల వారికున్న భక్తి యొక్కటే కదా!  
ప్రబోధ శక్తి మాయమౌను భక్తి లేనిచోశివా!

75నిరామయానిరంజనావినీల కంఠుఁడాశివా!  
ధరా తలంబునందు నా స్వధర్మ బద్ధతన్ భవా!
నిరంతరంబు కల్గి యుండ నీక చేయ సాధ్యమౌన్.  
పరీక్ష చేయుటాపుమయ్యభక్తుఁ గావుమాశివా!

76ప్రభాత దివ్య భాసమాన భాగ్య మీవె కల్పితే!  
నభంబునందు చుక్కలన్ యనంతనీవె కొల్పితే!
నభోంతరాళ మధ్య శోభ నమ్మి చూడఁ గొల్పితే!  
స్వభావ సిద్ధ సృష్టి కర్తవాపరాత్పరాశివా!

77నభంబునందు చుక్కలున్ వినమ్రతన్ నినున్ గనున్ 
ప్రభోనమశ్శివాయ యంచు భక్తితో వచించుచున్.
ప్రభాత సూర్య కాంతి నీ ప్రభావమెన్ని వెల్గెడున్.  
విభుండ వంచుఁ గాంచు నెల్ల విశ్వమున్ నినున్ శివా!

78భగీరథుండు స్వర్నదిన్ భవాశివాగ్రహింపవా!  
ప్రగాఢ భక్తిఁ గొల్తునంచు భక్తితోడ వేడగా
మృగాంక శేఖరావహించి మేలుగా శిరంబునన్  
బిగించి యుంచి దించితీవుభీతిఁ బాపుచున్ శివా!

79జరా రుజల్ ధరా స్థలిన్ ప్రజాత మైన వారికిన్  
వరంబుగా కలుంగ, నీదు పావనాంఘ్రి యుగ్మమున్
స్థిరంబుగా భజించినన్ సుచేతనంబుఁ గొల్పుచున్ 
కరంబు నందఁ జేసి నీవు కాతువే! మహా శివా!

80సమాజ సేవ చేయు వారు స్వార్థమున్ త్యజింపరే!  
నమస్కరింప బూనినన్ మనంబు నిష్కళంకమై
ప్రమోదమందఁ జేయరేస్వభావ సిద్ధ సద్గుణుల్  
సమస్త మీశ్వరార్పణంబు సల్పునెప్పుడున్ శివా!

81ప్రమాదమైన మంచు కొండ పై తపంబదేమిటో!  
ప్రమోదమంది భక్త కోటి భక్తిఁ గొల్చుటేమిటో!
నమోస్తుతే మహాశివాఅనాధ నాధుఁడా! హరా!  
సమీప మందు నుండ రాదొసమ్మతిన్ సదా శివా!

82జనాను కూలమైన చోట చక్కనుండుమా హరా!  
నినుం భువిన్  స్వభక్త పాళి నిండుగా కనంగనౌన్.
ప్రణామ మాచరించనౌన్కరంబు సేవ చేయనౌన్! 
మనో వికారముల్ త్యజించి మంచిఁ గాంచనౌన్. శివా!

83శ్రమైక జీవనుల్, నినున్ ప్రశాంత చిత్తులై కనున్.  
మమేకమై భజించు నెట్టి మర్మమే యెఱుంగరే!
అమోఘమైన భక్తితత్వ మబ్బె వారి కెట్లుఓం 
నమశ్శివాయ మంత్రమే పునాది భక్తికిన్శివా!

84స్మశాన భూములందు నీవు సంచరింతు వందురే!  
విశిష్టమా స్మశాన భూతిప్రీతిఁ దాల్తువందురే!
నశింప చేయువృత్తి నీవు నచ్చి, చేతువందురే!  
ప్రశస్తమేదికాని దేదిభాగ్యమేదిరాశివా!

85త్రిశూలముల్ శరీరమందుఁ బ్రీతిఁ గ్రుచ్చు కొందురే! 
విశేష పూజ లంద నిన్నుఁ బ్రీతిఁ వేడు కొందురే!
ఆశేష భక్త కోటి నీకు హారతిచ్చి, కాంతురే.  
విశేష మేమి కల్గియున్న వేల్పు వీవురాశివా!

86పురాణ గాధలందు నిన్ను పూర్తిగా పఠించితిన్.
వరాల వర్ష మందఁ జేయు భక్త బాంధవా హరా!
నరాధముండె యైన గాని నమ్మి నిన్ను కొల్చినన్ 
భరింతు వీవు వాని తప్పు భక్త పెన్నిధీశివా!

87నిరంతరంబు నీప్రశస్తి, నీ మహత్యమున్ భవా!  
చరాచరంబులందు నీ ప్రచారమున్, స్థితిత్వమున్,
సురాసురాళి కెల్ల నీదు శోభఁ జూపి గాచుటీ  
ధరాతలాన కీర్తిఁ గాంచెదర్శనీయుఁడాశివా!

88భరింపరాని బాధ కల్గ భవ్యనిన్ను తిట్టుదే. 
నిరంతరాయ సౌఖ్యమబ్బ  నిన్ను నే స్మరింపనే!
వరంబుగా స్థిరంబుగా నివాసముండి నా యెదన్  
భరించు నీకు రక్ష సేయ భావ్యమే కదా! శివా!

89జగజ్జయంబు చేసినట్టి జాణ లేరిరాహరా! 
ప్రగాఢ ప్రేమ జీవు లేరిభాగ్య శాలు రేరిరా!
జగంబులో సజీవ సత్య సాక్షి లేదు చూడరా!  
దిగంత వ్యాప్తనీవె సత్య తేజ మెన్నగాశివా!

90సముద్ధరింతుమంచు దేశ, సంఘ సేవ చేసినన్,  
సమున్నతత్వమొందినన్, ప్రశాంతతన్ వహించినన్
నమామి తే మహేశ్వరా! యనంగ లేని జీవులీ  
సమాజమందు వ్యర్థ జీవ సన్నిభుల్మహా శివా!

91హిమాద్రిపై సమాధి లోన హృన్మనోజ్ఞ మూర్తివై,  
ప్రమాణమై రహించుచున్, కృపా కటాక్ష వీక్షణల్
ప్రమోదమంద భక్త పాళిపైనఁ జూపుదే హరా!  
నమామి తే మహేశ్వరాప్రణామ మందుమా ! శివా!

92అహంబు చావ లేదురామహానుభావ! నా హరా !  
ఇహంబునందు దుష్కృతుల్ మహేశ్వరాగణించినన్
సహాయ మీవు చేయ లేవుసౌమ్యభావ పూర్ణమౌ  
మహామతిన్ ననున్ మరల్చి మాన్యుఁ జేసితేశివా!

93నితాంత శాంతిమంతుఁడావినీల కంఠశంభుఁడా!  
కృతాపరాధినైన నన్నుఁ గేలి చేయ బోకురా!
శతాంశమైన నీ ప్రసక్తి సల్పి యుండి యుండనా? 
మతిన్ గణించి కావుమయ్యమాననీయుఁడాశివా!

94సభా సదుల్ ప్రశంస చేయ చాల పొంగి పొవుచున్ 
స్వభావ సిద్ధ దుష్ట షట్క సంగతిన్ జరించితిన్.
విభుండ వీవ గౌరవంబు వెల్లి గొల్పు సంగతిన్  
ప్రభోస్మరింపఁ జాలనైతిరక్ష సేయరాశివా!

95నయాను కూల వర్తినై యనంతమైన బాధలన్ 
జయించి వచ్చి యుంటినయ్యసర్వ దు: హారుఁడా!
ప్రియంబునన్, నినున్ స్మరించి, తృప్తినొందఁ జేయుమా!
జయింతు నా యమున్ భవద్వశంబు నుండి, నేశివా!

96ప్రమాణ మంతరాత్మరాస్వబంధు వెన్న నీవెరా!  
నమస్కరించి గొల్తురాగుణంబు మంచిదీయరా!
ప్రమాద మొందనీకురా!  శివానశింపనీకురా!  
ప్రమోద మొందఁ జేయ రార భక్తుఁ గావరాశివా!

97భవాని నాకు తల్లిరాప్రభావ మొందఁ జేసెరా!  
నివాసముండి నాయెదన్ బునీతుఁ జేసెరా హరా!
సవిస్తరంబుగా త్వదీయ సద్గుణాళి చూపెరా!  
భవాని పంచ చామరాళి వ్రాయఁ జేసెరాశివా!

98గుణంబులుండునుండకుండుఘోరమైన దోషముల్ 
గణింప నున్న నుండ వచ్చుకాంక్ష తోడనిన్నునే
గణించి పంచ చామరాళి కమ్మగా రచించితిన్.  
గణించి నన్ను, సత్వమిచ్చికాచుమాసదా శివా!

99ప్రశస్తి గాంచి పాఠకాళి భక్తితో పఠించినన్, 
స్వశక్తి వృద్ధిఁ జేయునంచు వ్రాసి, వాసి గొల్పినన్,
దిశాంతమంద దీని కీర్తి దీక్షతో వచించినన్,  
ప్రశాంతి పంచచామరస్థపాదుకొల్పరాశివా!

100వయస్సు మళ్ళిపోవుచుండ భక్తి సన్నగిల్లురా!  
భయంబు బాధ పెట్టుచుండ భ్రాంతు లెట్లు పోవురా!
నయానుకూల వర్తనంబు నాఁ డదెట్లు కల్గురా!  
ప్రియంబుతోడఁ గానిపించి ప్రీతి గొల్పరాశివా!

101దయార్ద్ర చిత్తుడీశ్వరుండు, తప్పులన్ క్షమించుచున్ 
నయానుకూల వర్తనంబు నాకుఁ గొల్పు నిత్యమున్.
భయంబు పార ద్రోలిభక్తి భావ మిచ్చు నంచు నా 
శ్రయించి యున్న నన్నుఁ గాంచి, రక్ష సేయరాశివా!

102భవాని మాత నీ ప్రశస్త భాగ్య రేఖరాహరా! 
నవీన తేజ మిచ్చు నా వినాయకుండు తోడురా!
భవుండషణ్ముఖుండు సత్ ప్రభావ మొందఁ జేసెరా!  
నివేశమై హిమాద్రి నీకు నిష్ఠ కొల్పెరాశివా!

103మహామునుల్ నిరంతరంబు మౌనదీక్షఁ బూని, నీ  
మహోన్నత ప్రబోధఁ గాంచి మాయనే త్యజించిరే.
మహేశ్వరాదయార్ద్రచిత్తమమ్ముఁ బ్రోవ నీకృపా  
మహత్వ దృష్టిఁ జూడుమాప్రమాద మాపుమాశివా!

104సుపూజ్యులైన పండితుల్ విశుద్ధ రమ్య చిత్తులై  
ప్ర పూజ్యమైన పంచ చామరమ్ములన్ పఠించ, నీ
వపూర్వమైన భక్తిఁ గొల్పి, హాయి నొందఁ జేయుమా  
విపర్యయంబు లేక గాచిప్రీతి గొల్పుమా శివా!

105వినీతులైన కల్వపూడి వీర రాఘవార్యులీ   
యనాధనైన నన్ గ్రహించి యాంధ్ర భాష నేర్పి
జ్జనానుకూల భక్తి భావజాల మందఁ జేసి రా 
మనీషుఁ భక్తి గొల్చెదన్నమస్కరించుచున్ శివా!

106కళా విలాస మెన్న లేనుకావ్య దృష్టి లేదుగా!  
స్వలాభ కాంక్ష లేదునీదు భక్త కోటి మెచ్చగా,
ప్రలోభ దూరులై నినున్ ప్రభావ మొప్పఁ గొల్వగా 
తలంచి వ్రాసితిన్ త్వదీయ ధర్మ తేజమున్శివా!

107మహన్నకారరూప ఓం నమశ్శివాయ ఓం హరా !
మహన్మకార రూప ఓం నమశ్శివాయశంకరా !
మహత్శికార రూప ఓం నమశ్శివాయఈశ్వరా !
మహద్వకార రూప ఓం నమశ్శివాయసుందరా!
మహద్యకార రూప ఓం నమశ్శివాయమా శివా !

108సుమంగళీ ప్రపూజ్య పాద శోభితాయ మంగళం.  
సమస్త జీవ శక్తి రూప శాశ్వతాయ మంగళం.
అమంగళాంతకాయ సద్గుణాశ్రయాయ మంగళం.  
సమస్త మంగళం భవాయసర్వ మంగళం శివా !

పూజ్య కాణ్వ శాఖోద్భవ శ్రీ చింతా వంశ సంభవ జానకీ రామ మూర్తి దంపతుల పౌత్రుఁడను, వేంకట రత్నం సన్యాసిరామారావు పుణ్య దంపతుల పుత్రుఁడను అగు రామ కృష్ణా రావు నామధేయుండనైన నాచేత విరచింపఁబడి పురాణ దంపతులైన పార్వతీ పరమేశ్వరులకు అంకితము గావింపఁబడిన
 శ్రీశివాష్టోత్తరశత పంచచామరావళి పేరంబరగు శివ శతకము
సమాప్తము.
స్వస్తి.
జైశ్రీరాం.
జైహింద్.
Print this post

4 comments:

తోపెల్ల బాల సుబ్రహ్మణ్య శర్మ చెప్పారు...

అద్భుతరీతిని ఆదిమధ్యాంతరహితుడగు ఆ మృత్యుంజయుని ప్రార్థించుచూ వాగర్థంబులలౌ ఆ జగన్మాతాపితలకు అంకితమిచ్చి “ఒక్కడుండిన చాలు కులము వెలయు” అన్నచందాన మీమాతాపితలు మీరు ధన్యులు. అభినందనలతో

మనోహరాక్షరాశ్రితం బుమాపతిన్ నుతించుచున్
సనాతనాకృతిన్ భువిన్ దశాననుండువేడగా
జనాళిమెచ్చనిచ్చె పంచచామరంబునందునన్
ప్రణామముల్ సుదివ్య “చింతరామకృష్ణరా” విలన్.
.. తోపెల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ.

చింతా రామ కృష్ణా రావు. చెప్పారు...

సు తోపెలాఖ్య వంశజా! వసుంధరన్ త్వదీయులే
మతిన్పఠించి చామరాళి మంచి నెంచి మెచ్చగా
కృతార్థునైతి నంచు నేను తృప్తి చెందు చుంటి. నే
స్తుతింతు నీశ్వరాత్మనెంచి శుభ్ర తేజ మీ యెడన్.

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

అద్భుత మైన పంచ చామరామృతములో ఆది దేవుని స్తుతి శతకమును అందించిన సోదరునికి అభినందన మందారములు. ఆ ఆది దంపతుల కటాక్ష వీక్షణములు ఎల్లప్పుడు మీపై ప్రసరించు గాక .

చింతా రామ కృష్ణా రావు. చెప్పారు...

స్వభావ సిద్ధ సత్ కృపాబ్ధి! సత్ ప్రపూజ్య సోదరీ!
ప్రభావమంత పార్వతీశు భక్తపాళి పాదముల్
సభక్తిఁగొల్వగా లభించె. సజ్జనాళివాక్కులన్
స్వభావ సిద్ధ సత్కవిత్వ భాగ్యమబ్బె నాకిలన్.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.