గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

15, జూన్ 2020, సోమవారం

నిదర్శనా,తరంగ,భద్రకా,గొప్పమాపు,కూర్మి,వెనుదర్ము,బాధిత,ఒప్పనితీరు,తప్పిద,ధర్మాత్మనీ,గర్భ"-తప్పనొప్పు"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
నిదర్శనా,తరంగ,భద్రకా,గొప్పమాపు,కూర్మి,వెనుదర్ము,బాధిత,ఒప్పనితీరు,తప్పిద,ధర్మాత్మనీ,గర్భ"-తప్పనొప్పు"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
                       
"-తప్పు నొప్పు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.భ.త.జ.ర.స.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తప్పులు కుప్పలు జేయుచు!ధర్మాత్ముడటంచు బల్క!తారకు డౌనే?రసా తలిన్!
                                                                                       
నిప్పును నేనని మెల్గగ!నేర్మిం దలపోయ నౌనె?నీరసుడౌ గాదె?రాను రాన్!
ఒప్పని తీరగు చర్యలు!ఓర్మిం వెనుదర్ము నయ్య!ఊరికి దూరంబగున్తుదిన్!
గొప్పలు మాపును సర్వము!కూర్మిం జెడు లోకమందు!ఘోరతమంబౌ? తమంబునన్!
                                                                           
1.గర్భగత"-నిదర్శనా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.భ.భ.గణములు.వృ.సం.439.
ప్రాసనియమము కలదు.
తప్పులు కుప్పలు జేయుచు!
నిప్పును నేనని మెల్గగ!
ఒప్పని తీరగు చర్యలు!
గొప్పలు మాపును సర్వము!
2.గర్భగత"-తరంగ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.త.జ.గల.గణములు.వృ.సం.173.
ప్రాసనియమము కలదు.
ధర్మాత్ముడటంచు బల్క!
నేర్మిం దలపోయ నౌనె?
ఓర్మిన్వెను దర్ము నయ్య!
కూర్మిం జెడు లోకమందు!
3.గర్భగత"-భద్రకా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.త.ర.గణములు.వృ.సం.167.
ప్రాసనియమము కలదు.
తారకు డౌనే?రసా తలిన్!
నీరసుడౌ గాదె?రాను రాన్!
ఊరికి దూరంబగు న్తుదిన్!
ఘోర తమంబౌ?తమంబునన్!
4.గర్భగత"-గొప్పమాపు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.భ.త.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తప్పులు కుప్పలు జేయుచు!ధర్మాత్ము డటంచు బల్క!
నిప్పును నే నని మెల్గగ!నేర్మిం దలపోయ నౌనె?
ఒప్పని తీరగు చర్యలు!ఓర్మి న్వెను దర్ము నయ్య!
గొప్పలు మాపును సర్వము!కూర్మిం జెడు లోకమందు!
5.గర్భగత"-కూర్మి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.జ.ర.స.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ధర్మాత్ము డటంచు బల్క!తారకు డౌనే?రసాతలిన్!
నేర్మిం దలపోయ నౌనె?నీరసుడౌ గాదే?రాను రాన్!
ఓర్మిన్వెను దర్ము నయ్య!ఊరికి దూరంబగు న్తుదిన్!
కూర్మింజెడు!లోకమందు!ఘోర తమంబౌ!తమంబునన్!
6.గర్భగత"-వెనుదర్ము"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.జ.ర.స.ర.య.స.స.లల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ధర్మాత్ము డటంచు బల్క!తారకు డౌనే?రసా తలిన్!తప్పులు కుప్పలు  జేయుచు!
నేర్మిం దలపోయ నౌనె?నీరసుడౌ గాదే?రాను రాన్!నిప్పును నే నని మెల్గగ!
ఓర్మిన్వెను దర్ము నయ్య!ఊరికి దూరంబగు న్తుదిన్!ఒప్పని తీరగు చర్యలు!
కూర్మి న్జెడు లోకమందు!ఘోర తమంబౌ!తమంబునన్! గొప్పలు మాపును సర్వము!
7.గర్భగత"-బాధిత"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.త.ర.భ.భ.భ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తారకు డౌనే?రసాతలిన్!తప్పులు కుప్పలు జేయుచు!
నీరసుడౌ గాదే?రాను రాన్!నిప్పును నేనని మెల్గగ!
ఊరికి దూరంబగు న్తుదిన్!ఒప్పని తీరగు చర్యలు!
ఘోర తమంబౌ!తమంబునం!గొప్పలు మాపును సర్వము!
8.గర్భగత"-ఒప్పని తీరు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.త.ర.భ.భ.భ.త.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తారకు డౌనే?రసాతలిన్!తప్పులు కుప్పలు జేయుచు!ధర్మాత్ముడటంచు బల్క!
నీరసుడౌ గాదే?రాను రాన్!నిప్పును నే నని మెల్గగ!నేర్మిం దలపోయ నౌనె?
ఊరికి దూరంబగు న్తుదిన్!ఒప్పని తీరగు చర్యలు!ఓర్మి న్వెను దర్ము నయ్య!
ఘోర తమంబౌ!తమంబునన్!గొప్పలు మాపును సర్వము!కూర్మిం జెడు! లోకమందు!                                         9.గర్భగత"-తప్పిద"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.జ.ర.స.స.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ధర్మాత్ము డటంచు బల్క!తప్పులు కుప్పలు జేయుచు!
నేర్మిం దలపోయ నౌనె?నిప్పును నే నని మెల్గగ!
ఓర్మి న్వెను దర్ము నయ్య!ఒప్పని తీరగు చర్యలు!
కూర్మిం జెడు!లోకమందు!గొప్పలు మాపును సర్వము!
10,గర్భగత"-ధర్మాత్మనీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.జ.ర.స.స.య.స.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ధర్మాత్ము డటంచు బల్క!తప్పులు కుప్పలు జేయుచు!తారకు డౌనే? రసాతలిన్!
నేర్మిం దలపోయ నౌనె?నిప్పును నే నని మెల్గగ!నీరసుడౌ గాదే? రాను రాన్!
ఓర్మి న్వెను దర్ము! నయ్య!ఒప్పని తీరగు చర్యలు!ఊరికి దూరంబగున్!  తుదిన్!                
కూర్మింజెడు!లోకమందు!గొప్పలు మాపును సర్వము! ఘోర తమంబౌ! తమంబునన్!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
 జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.