గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

12, జూన్ 2020, శుక్రవారం

చర్విణీ,మృదుమానస,మత్తరజినీ,భూగణాల,దొసగొనర,బుసనాగ,తూజప,భాగ్యశా,దుష్కరి,దుష్కర్మ,గర్భ"-అవభృద,వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్
చర్విణీ,మృదుమానస,మత్తరజినీ,భూగణాల,దొసగొనర,బుసనాగ,తూజప,భాగ్యశా,దుష్కరి,దుష్కర్మ,గర్భ"-అవభృద,వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
                 
"-అవభృద"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.భ.ర.స.నసయ,జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రాజకీయావభృదంబునన్!రస దుష్కృత కర్తలై!రాగ భోగ భాగ్య మాశిలన్?
భోజులై యుందురె?దాతృతన్!బుస నాగుల్దలంపగన్!భూ గణాల పెంపు  నెంతురే?                                              
తూ జపం బెంతు రిహంబునన్!దొసగంటన్?గణింపరే!తూగు చుండ్రు!కోట్ల మేటులై!                                              
వాజినం బేల?దలంతురే!పస జూప న్వదాన్యతన్?బాగు నెంచి వర్తిలం  వలెన్?                                                       అర్ధములు:-
వాజినంబు=బలము,శౌర్యము,
1.గర్భగత"-"-చర్విణీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.భ.ర.గణములు.వృ.సం.179.
ప్రాసనియమము కలదు.
రాజకీయావ భృదంబునన్?
భోజులై  యుందురె?దాతృతన్!
తూ జపం బెంతు రిహంబునన్!
వాజినం బేల?దలంతురే!
2.గర్భగత"-మృదు మానస"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.స.లగ.గణములు.వృ.సం.91.
ప్రాసనియమము కలదు.
రస దుష్కృత కర్తలై!
బుస నాగు ల్దలంపగన్!
దొసగంటన్!గణింపరే!
పస జూపం!వదాన్యతన్!
3.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
రాగ భోగ భాగ్య మాశిలన్!
భూ గణాల పెంపు నెంతురే?
తూగు చుండ్రు కోట్ల మేటులై!
బాగు నెంచి వర్తిల వలెన్!
4.గర్భగత"-భూగణాల"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.భ.ర.స.స.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రాజకీ యావ భృదంబునన్?రస దుష్కృత కర్తలై!
భోజులై యుందురె?దాతృతన్!బుస నాగుల్దలంపగన్?
తూ జపం బెంతు రిహంబునన్!దొస గంటన్!గణింపరే?
వాజినం బేల?మనంబులన్!పస జూప న్వదాన్యతన్!
5.గర్భగత"-దొసగొనరు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.స.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రస దుష్కృత కర్తలై!రాగ భోగ భాగ్య మాశిలన్?
బుస నాగుల్దలంపగన్?భూ గణాల పెంపు నేర్తురే?
దొస గంటన్!గణింపరే?తూగు చుండ్రు కోట్ల మేటులై!
పస జూపన్వదాన్యతన్!బాగు నెంచి వర్తిలన్వలెన్?
6.గర్భగత"-బుసనాగు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.య.జ.ర.య.జ.స.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రస దుష్కృత కర్తలై!రాగ భోగ భాగ్య మాశిలన్?రాజకీయావ భృదంబునన్?
బుసనాగుల్దలంపగన్?భూగణాల పెంపు నెంతురే?భోజులై యుందురె? దాతృతన్!                                                
దొసగంటన్గణింపరే?తూగు చుండ్రు కోట్ల మేటులై!తూజపం బెంతు రిహంబునన్!                                                   పస జూపన్వ దాన్యతన్!బాగు నెంచి వర్తిలం వలెన్?వాజినం బేల? మనంబులన్!                                                   7.గర్భగత"-తూజపం"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.భ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రాగ భోగ భాగ్య మాశిలన్?రాజకీయావ భృదంబునన్?
భూ గణాల పెంపు నెంతురే?భోజులై! యుందురె?ధాతృతన్!
తూగు చుండ్రు!కోట్ల మేటులై!తూ జపం బెంతు రిహంబునన్!
బాగు నెంచి వర్తిలం వలెన్?వాజినం బేల? మనంబులన్!
8.గర్భగత"-భాగ్యాశ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.భ.ర.స.స.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రాగ భోగ భాగ్య మాశిలన్?రాజకీయావ భృదంబునన్?రస దుష్కృత కర్తలై!
భూ గణాల పెంపు నెంతురే?భోజులై యుందురె?ధాతృతన్ !బుస నాగు  ల్దలంపగన్!                                               తూగు చుండ్రు కోట్ల మేటులై!తూ జపం బెంతు రిహంబునన్!దొస గంటం గణింపరే?                                               బాగు నెంచి వర్తిలం వలెన్?వాజినం బేల? మనంబులన్!పస జూపం  వదాన్యతన్?                                                 9.గర్భగత"-దుష్కరి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.స.య.జ.స.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రస దుష్కృత కర్తలై!రాజకీయావ భృదంబునన్?
బుస నాగు ల్దలంపగన్!భోజులై యుందురె?ధాతృతన్!
దొస గంటం గణింపరే?తూ జపం బెంతు రిహంబునన్!
పస జూపం వదాన్యతన్!వాజినం బేల?మనంబులన్!
10,గర్భగత"-దుష్కర్మ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.య.జ.స.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రస దుష్కృత కర్తలై!రాజకీయావ భృదంబునన్?రాగ భోగ భాగ్య మాశిలన్?
బుస నాగు ల్దలంపగన్!భోజులై యుందురె?ధాతృతన్!భూ గణాల పెంపు నెంతురే?                                                 దొస గంటం గణింపరే?తూ జపం బెంతు రిహంబునన్!తూగు చుండ్రు కోట్ల  మేటులై!                                               పస జూపం వదాన్యతన్!వాజినం బేల?మనంబులన్?బాగు నెంచి  వర్తిలంనెంతురే                                              
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.