గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

18, జనవరి 2019, శుక్రవారం

రాయసా,మాతా,సమీపక,ప్రాయక,నీతివాచా,ఆగత,తేజోబల,అచిర,నిరామయ,భ్రమజీవనాగర్భ"శాలినీ"-వృత్తము.

జైశ్రీరామ్.
రాయసా,మాతా,సమీపక,ప్రాయక,నీతివాచా,ఆగత,తేజోబల,అచిర,నిరామయ,భ్రమజీవనాగర్భ"శాలినీ"-వృత్తమరచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.            
శాలినీవృత్తము.  
ఉత్కృతిఛందము.ర.య.స.న.ర.మ.న.మ.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమముగలదు.
గూడు వీడిపోయే చిలుకా!కులుకు శాశ్వతంబా!కాదే!కొలువు శ్రీరామా! యంచున్!                                               పాడుపొట్ట నింపే తలపా!పలుకు నీతి వాక్యా లెల్లన్!బలముతేజంబెెం చన్గన్!                                                         మేడిపండు తీరెంచకుమా!మెలగు గమ్యమందే తీరున్!మెలకు వందన్ మేలౌగా?                                                 గోడునందు మార్గం విడుమా!కుల,మతాల పోరే!దోషమ్!కులకుడీవే లోకానన్?                                                                                
1.గర్భగత"-రాయసా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.య.స.గణములు.వృ.సం.203.ప్రాసనియమముగలదు.
గూడువీడి పోయే!చిలుకా!
పాడుపొట్ట నింపే తలపా!
మేడిపండు తీ రెంచకుమా!
గోడునందు మార్గం విడుమా!
2.గర్భగత"-మాతా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.మ.గణములు.వృ.సం.24.ప్రాసనియమముగలదు.
కులుకు శాశ్వతంబా!కాదే!
పలుకు నీతి వాక్యాలెల్లన్!
మెలగు గమ్యమందేతీరున్!
కుల,మతాల పోరే!దోషమ్!
3.గర్భగత"-సమీపక"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.మ.గగ.గణములు.వృ.సం.8,ప్రాసనియమముగలదు.
కొలువు!శ్రీరామా!యంచున్!
బలము,తేజంబెంచంగన్?
మెలకు వందన్మే లౌగా!
కులికు డీవే?లోకానన్!
4.గర్భగత"-ప్రాయక"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.య.స.న.ర.మ.గణములు.యతి.10,వయక్షరము.
ప్రాసనియమముగలదు.
గూడు వీడిపోయే!చిలుకా!కులుకు శాశ్వతంబా!కాదే!
పాడు పొట్ట నింపే!తలపా!పలుకు నీతి వాక్యాలెల్లన్?
మేడిపండు తీరెంచకుమా!మెలగు గమ్యమందే!తీరున్!
గోడునందు మార్గం విడుమా!కుల,మతాల పోరే దోషమ్!
5.గర్భగత"-నీతి వాచా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.మ.న.మ.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముగలదు.
కులుకు శాశ్వతంబా!కాదే?కొలువు శ్రీరామా!యంచున్!
పలుకు నీతి వాక్యాలెల్లన్!బలము తేజం బెంచంగన్!
మెలగు గమ్య మందే తీరు న్మెలకు వంద న్మేలౌగా!
కుల మతాల పోరే!దోషమ్!కులికుడీవే!లోకానన్!
6.గర్భగత"-ఆగత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.మ.న.మ.మ.జ.త.లగ.గణములు.
యతులు.10,18.ప్రాసనియమముగలదు.
కులుకు శాశ్వతంబా!కాదే?కొలువు శ్రీరామా!యంచున్!గూడు వీడి పోయే చిలుకా!                                               పలుకు నీతి వాక్యాలెల్లన్!బలము,తేజంబెంచంగన్!పాడు పొట్ట నింపేతలపా!                                                         మెలగు గమ్య మందే తీరున్!మెలకు  వందం మేలౌగా!మేడి పండు తీరెంచకుమా!                                               కుల,మతాల పోరే దోషమ్!కులికు డీవే లోకానన్!గోడు నందు మార్గం విడుమా!                                                                                  
7.గర్భగత"-తేజోబల"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.మ.మ.జ.త.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముగలదు.
కొలువు శ్రీరామా!యంచున్!గూడు వీడి పోయే చిలుకా!
బలము తేజం బెంచంగన్!పాడు పొట్ట నింపే తలపా!
మెలుకు వందన్మేలౌగా! మేడిపండు తీరెంచకుమా!
కులికు డీవే?లోకానన్!గోడు నందు మార్గం విడుమా!
8.గర్భగత"-అచిర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.మ.మ.జ.త.జ.స.య.గగగణములలు.
యతులు.9,18.
ప్రాసనియమముగలదు.
కొలువు!శ్రీరామా యంచున్!గూడు వీడీపోయే!చిలుకా!కులుకు శాశ్వతంబా! కాదే?                                               బలము,తేజం బెంచంగన్!పాడు పొట్ట నింపే!తలపా!పలుకు నీతి వాక్యాలెల్లన్!                                                     మెలుక వందం మేలౌగా!మేడిపండు తీరెంచకుమా!మెలగు గమ్యమందేతీరున్!                                                   కులికు డీవే!లోనానం!గోడు నందు మార్గం విడుమా!కుల,మతాల పోరే దోషమ్!                                                                                  
9.గర్భగత"-నిరామయ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.ర.మ.ర.య.స.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముగలదు.
కులుకు శాశ్వతంబా!కాదే!గూడు వీడి పోయే చిలుకా!
పలుకు నీతి వాక్యా లెల్లన్?పాడు పొట్ట నింపే!తలపా!
మెలగు గమ్య మందే!తీరున్!మేడిపండు తీరెంచకుమా!
కుల,మతాల పోరే!దోషమ్!గోడునందు మార్గం విడుమా!
10,గర్భగత"-భ్రమజీవనా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.మ.ర.య.స.న.మ.గగ.గణములు.
యతులు.10,19. ప్రాసనియమముగలదు.
కులుకు శాశ్వతంబా!కాదే?గూడువీడి పోయే చిలుకా!కొలువు శ్రీరామా!యంచున్?                                               పలుకు నీతి వాక్యా లెల్లన్!పాడుపొట్ట నింపే తలపా!బలము,తేజం బెంచంగన్?                                                       మెలగు గమ్య మందే తీరున్?మేడిపండు తీరెంచకుమా?మెలకువందం మేలౌగా!                                                 కుల,మతాలు పోరే!దోషమ్?గోడు  నందుమార్గం!విడుమా!కులికు డీవే? లోకానన్!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
 జైహింద్. 


Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
అలతి అలతి పదములతో అన్ని వృత్తములు అలరించు చున్నవి పండితులకు ధన్య వాదములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.