గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

1, జనవరి 2022, శనివారం

చిత్రగర్భకవితావతంశులు,గౌరవశ్రీ!చింతారామకృష్ణవరేణ్య!విరచిత"శ్రీమన్నారాయణ శతకము"-పై నూతన ఛందోగర్భ కవితాసుమపారిజాతము.

జైశ్రీరామ్.

నర్తన,మనోరమ,సుభిక్ష,దదామీతి,వర్ఛశ్వినీ,సంస్తుత్య,హేతుభూత,చిదానందసమ్మోదినీ,ముక్తిహేతు,గర్భ-"జన్మధన్య"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ

"  జన్మధన్య-వృత్తము."

ఉత్కృతిఛందము.మ.భ.స.మ.య.య.త.ర.లగ.గణములు.

యతులు.10,18.ప్రాసనీమముగలదు.

శ్రీమన్నారాయణ స్ఫురణం?చిదానంద!సమ్మోదమౌ!జీవన్ముక్తిహేతు!భూతమౌ

మా' మాధుర్యంబగు!మహిమం!మదార్తిం!దొలగించుగా!మావద్దివ్యసంస్తుతింజనున్!

రామా!  మీదౌ! శతక"  మిలం!  రథారోహణంబౌ!,ఘనా!    ప్రావర్ఛశ్వులం! వెలుంగిడున్!

దామంబౌదివ్యు!గళముం!దదామీతి"మోక్షంబనం?తావజ్జన్మ!ధన్యతం గనెన్!

భావము:-శ్రీమన్నారాయణ!స్ఫురణము!మనస్సున కానంద మొసగును.

జీవన్ముక్తికి!హేతుభూతమదియే!ఈశతకము,శ్రీమన్మహాలక్ష్మిమహిమచే

మాథుర్యము సంతరించుకొనును.నాయొక్కయనగాఆత్మాకమైన(ఆత్మగల

ప్రతీజీవికి)కష్టములనుతొలగించును కదా!లక్ష్మీప్రదమైన,మనోహరమైన

స్తుతితోనలరారును.రామా=శ్రీయుతులురామకృష్ణార్యా!మీచేరూపుదిద్డ

బడిన!మీదైన!శ్రీమన్నారాయణ శతకము!ఈ రసాతలమున క్రొత్తకాంతులతో!

వెలుగులిడును.జ్ఞానప్రబోధయగును.కంఠహారముగా!సురలగళాకంఠవమై

దనరును.మోక్షదాయినియైన!మీకృతివలన మీజన్మ ధన్యత నందెను.

1.గర్భగత"-నర్తనా"-వృత్తము.

బృహతీఛందమమ.భ.స.గణములు.వృ.సం.241.ప్రాసగలదు.

శ్శ్రీమన్నారాయణ స్ఫురణం!

మా"-మాథుర్యంబగు మహిమన్!

రామా! మీదౌ!  శతక.    మిలన్!

దామంబౌ! దివ్యు  గళమున్?

2.గర్భగత"-మనోరమ"-వృత్తము.

అనుష్టుప్ఛందము.య.య.లగ.గణములు.వృ.సం.74.ప్రాసగలదు.

చిదానంద సమ్మోదమౌ?

మదార్తిం తొలంగించుగా!

రథారోహణంబౌ!ఘనా!

దదామీతి! మోక్షంబనన్?

3.గర్భగత"-సుభిక్ష"-వృత్తము.

బృహతీఛందము.మ.జ.ర.గణములు.వృ.సం.169.ప్రాసగలదు.

జీవన్ముక్తి హేతు భూతమౌ?

మావద్దివ్య!సంస్తుతిం జనున్?

ప్రావర్ఛశ్వులం!వెలుంగిడున్?

తావజ్జన్మ!ధన్యతం గనెన్?

4.గర్భగదదాదదామీతి"-వృత్తము.

అత్యష్టీఛందము.మ.భ.స.య.య.లగ.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.

ప్రాసనీమముగలదు.

శ్రీమన్నారాయణ స్ఫురణం?చిదానంద సమ్మోదమౌ?

మా"-మాథుర్యంబగుమహిమం!మదార్తిందొలంగించుగా!

రామా!మీదౌ శతక మిలం?రథారోహణంబౌ!ఘనా?

దామంబౌ దివ్యు గళముం?దదామీతి మోక్షంబనన్?

5.గర్భగత"-వర్ఛశ్వినీ"-వృత్తము.

అత్యష్టీఛందము.య.య.య.త.ర.లగ.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.

ప్రాసనీమముగలదు.

చిదానంద సమ్మోదమౌ?జీవన్ముక్తి హేతు భూతమౌ?

మదార్తిం దొలంగించుగా!మా"-వద్దివ్య సంస్తుతిం జనున్!

రథారోహణంబౌ!ఘనా!ప్రావర్ఛశ్వులం?వెలుంగిడున్!

దదామీతి"-మోక్షంబనం?తావజ్జన్మ!ధన్యతం  గనెన్!

6.గర్భగత"-సంస్తుత్య"-వృత్తము.

ఉత్కృతిఛందము.య.య.య.త.ర.య.మ.న.లగ.గణములు.

యతులు.9.18.ప్రాసనీమముగలదు.

చిదానంద సమ్మోదమౌ!జీవన్ముక్తి హేతుభూతమౌ!శ్రీమన్నారాయణ స్ఫురణం!

మదార్తిం దొలంగించుగా!మా"-వద్దివ్య సంస్తుతింజనుం?మా,మాథుర్యంబగు  మహిమన్?

రథారోహణంబౌ!ఘనా!ప్రావర్చశ్వులంవెలుంగిడుం!రామా!మీదౌ శతకమిలన్!

దదామీతి!మోక్షంబనం?తావజ్జన్మ!ధన్యతంగనెం!దామంబౌ!దివ్యు గళమున్!

7.గర్భగత"హేతుభూత"-వృత్తము.

ధృతిఛందము.మ.జ.ర.మ.భ.స.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.

ప్రాసనీమముగలదు.

జీవన్ముక్తి! హేతుభూతమౌ? శ్రీమన్నారాయణ  స్ఫురణం?

మా"-వద్దివ్యసంస్తుతిం!జనుం?మా"-మాథుర్యంబగు!మహిమన్?

ప్రావర్ఛశ్వులం వెలుంగిడుం!రామా! మీదౌ ! 'శతక ' మిలన్?

తావజ్జన్మ! ధన్యతం గనెం? దామంబౌ! దివ్యు  గళమున్!

8.గర్భగత"-చిదానంద"-వృత్తము.

ఉత్కృతిఛందము.మ.జ.ర.మ.భ.స.య.య.లగ.గణములు.

యతులు.10,19.ప్రాసనీమముగలదు.                                                                                        జీవన్ముక్తి!హేతుభూతమౌ!శ్రీమన్నారాయణస్ఫురణం!చిదానంద!సమ్మోదమౌమా'-వద్దివ్య!సంస్తుతిం జనుం!మా'మాధుర్యంబగు!మహిమం!మ'దార్తిం!దొలంగించుగా?ప్రావర్ఛశ్వులం!వెలుంగిడుగా!రామా!మీదౌ'శతక'మిలం?రథారోహణంబౌ!  ఘనా!                                            తావజ్జన్మ!ధన్యతం గనెం?దామంబౌ దివ్యు గళముం?దదామీతి!మోక్షంబనన్                  

9.గర్భగత"-సమ్మోదినీ"-వృత్తము.

అత్యష్టీఛందము.య.య.య.మ.న.లగ.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.

ప్రాసనీమముగలదు.

చిదానంద!సమ్మోదమౌ!శ్రీమన్నారాయణ!స్ఫురణం?

మ'దార్తిం!దొలంగించుగా?మా"-మాథుర్యంబగు?మహిమన్!

రథారోహణంబౌ!ఘనా!రామా!  మీదౌ!'శతక ' మిలన్?

దదామీతి మోక్షంబనం? దామంబౌ! దివ్యు గళమున్!

10.గర్భగత"-ముక్తి హేతు"-వృత్తము.

ఉత్కృతిఛందము.య.య.య.మ.న.య.త.ర.లగ.గణములు.

యతులు.9.18.ప్రాసనీమముగలదు.

చిదానంద!సమ్మోదశ్రశ్రీమన్నారాయణ!స్ఫురణం?జీవన్ముక్తిహేతుభూతమౌ?మ'దార్తిం!దొలంగించుగా?మా"-మాథుర్యంబగు!మహిమం!మా"-వద్దివ్య  సంస్తుతిం జనున్!రథారోహణంబౌ!ఘనా!రామా!మీదౌ'శతక'మిలం?ప్రార్ఛశ్వులలం! వెలుంగిడుగా!                                            

దదామీతి మోక్షంబనం?దామంబౌ!దివ్యు గళముం!తావజ్జన్మ!  ధన్యతం!గనెన్!

భక్తి ప్రబోధాత్మకమైన!మీకృతియాచంద్రతారార్కమీపుడమిని నిలుచుటయేగాక!శ్రీమన్నారాయణునికరుణాకటాక్షములు లోకమునకుప్రసరించునుగాత!సమస్త సన్మంగళాని భవంతు!సర్వేజస్సుఖినోఃభవంతు!

ఇట్లు,                                                                                                                          తమవిశ్వసనీయుడు......                                                                                                         మూర్తి.జుత్తాడ                                                                                                                              జైహింద్..                                                                                       

Print this post

1 comments:

చింతా రామ కృష్ణా రావు. చెప్పారు...

బ్రహ్మశ్రీ వల్లభవఅల అప్పలనరసింహమూర్తి గారికి నాయెడ మీకు ఉన్న అభిమానమునకుధన్యవాదపూర్వక నమస్కారములు.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.