గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

26, జనవరి 2022, బుధవారం

వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి.. || 2 . 41 || ..//.. యామిమాం పుష్పితాం.. || 2 . 42 ||..//..కామాత్మానః స్వర్గపరా జన్మ.. || 2 . 43 ||..//.భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం.. || 2 . 44 || .//..సాంఖ్య యోగమ్యు.

 జైశ్రీరామ్.

శ్లో.  వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిరేకేహ కురునందన |

బహుశాఖా హ్యనంతాశ్చ బుద్ధయో௨వ్యవసాయినామ్ || 41

తే.గీ.  నిశ్చయాత్మక బుద్ధి సన్నిశ్చితముగ

నుండునెల్లప్పుడున్ ,వేరె యుండఁబోవ

దస్థిరమగు సంకల్పుల నరసి చూడ

వార లస్థిరాలోచనల్ పరుగు పెట్టు,,

భావము.

కురునందనా ! నిశ్చయాత్మకమైన బుద్ధి ఒకే విధంగా వుంటుంది. 

స్థిరసంకల్పం లేనివాళ్ళ  ఆలోచనలు పరిపరివిధాల పరుగులెడతాయి.

శ్లో.  యామిమాం పుష్పితాం వాచం  ప్రవదంత్యవిపశ్చితః |

వేదవాదరతాః పార్థ నాన్యదస్తీతి వాదినః || 42

శ్లో.  కామాత్మానః స్వర్గపరా జన్మకర్మఫలప్రదామ్ |

క్రియావిశేషబహులాం భోగైశ్వర్యగతిం ప్రతి || 43

ఆ.వె.  గొప్ప జన్మ నెంచి, కూర్మితో స్వర్లోక

మొంద నెంచి, పదవులంద నెంచి,

చేయఁ దగిన క్రియలు చెప్పెను వేదమే.

అట్టి మాట లల్పు డనుసరించు.

ఆ.వె.  వేదవాక్కులనుచు  వేరేమి లేదంచు

భోగ వాంఛితుండు పొందఁ జేయు.

పుణ్యఫలము తరుగ పుడమిపై జనియించు,

ముక్తిపొంద తా నయుక్తుఁడెంచ.

భావము. :

స్వర్గలోకప్రాప్తి, ఉత్తమజన్మము, అధికారము వంటివానిని పొందుటకై 

వివిధములైన కర్మలను ఉపదేశించు వేదములందలి మధురమైన

వాక్కుల యెడ అల్పజ్ఞులు అనురక్తులగుదురు. భోగానుభవమును 

మరియు సంపన్న జీవితమును కోరువారగుటచే అట్టివారు దానికి 

మించినది వేరొకటి లేదని పలుకుదురు.

శ్లో.  భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం తయాపహృతచేతసామ్ |

వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిః సమాధౌ న విధీయతే || 44

తే.గీ.  భోగములయెడను, విలాస ములయెడలను

నిరుపమాసక్తులకు బుద్ధి నిలువనేర

దరయ నిశ్చయమొనరదయ, నిజ మిదియె,

అర్జునా,! నాదు మాటల నాదరించు.

భావము. 

భోగములు; విలాసముల పట్ల;  మిక్కిలి మమకారాసక్తి ఉన్నవారికి; 

దాని వలన;  దిగ్భ్రమచెందిన బుద్ది తో;  నిశ్చయమైన బుద్ది సాఫల్యం 

 కాదు అది స్థిరముగ  నిలువదు.

జైహింద్.

Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.