గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

24, జనవరి 2020, శుక్రవారం

సరస్వతీ మంత్రకల్పః.శ్రీమల్లిషేణాచార్యవిరచితః

 జైశ్రీరామ్.
సరస్వతీ మంత్రకల్పః.
సరస్వతీమన్త్రకల్పః

అథ శ్రీమల్లిషేణాచార్యవిరచితః  సరస్వతీమన్త్రకల్పః ।

జగదీశం జినం దేవమభివన్ద్యాభిశఙ్గరమ్ ।
వశ్యే సరస్వతీకల్పం సమాసాయాల్పమేధసామ్ ॥ ౧॥

అభయజ్ఞానముద్రాక్షమాలాపుస్తకధారిణీ ।
త్రినేత్రా పాతు మాం వాణీ జటాబాలేన్దుమణ్డితా ॥ ౨॥

లబ్ధవాణీప్రసాదేన మల్లిషేణేన సూరిణా ।
రచ్యత్తే భారతీకల్పః స్వల్పజాప్యఫలప్రదః ॥ ౩॥

దక్షో జితేన్ద్రియో మౌనీ దేవతారాధనోద్యమీ ।
నిర్భయో నిర్మదో మన్త్రీ శాస్త్రే೭స్మిన్ స ప్రశస్యతే ॥ ౪॥

పులినే నిమ్నగాతీరే పర్చతారామసఙ్కులే ।
రమ్యైకాన్తప్రదేశే వా హర్మ్యే కోలాహలోజ్ఝితే ॥ ౫॥

తత్ర స్థిత్వా కృతస్నానః ప్రత్యూషే దేవతార్చనమ్ ।
కుర్యాత్ పర్యఙ్గయోగేన సర్వవ్యాపారవర్జితః ॥ ౬॥

తేజోవదద్వయస్యాగ్రే లిఖేద్ వాగ్వాదినీపదమ్ ।
తతశ్చ పఞ్చ శూన్యాని పఞ్చసు స్థానకేష్వపి ॥ ౭॥

ఓం వద వద వాగ్వాదినీ హ్రాఁ హృదయాయ నమః ।
ఓం వద వద వాగ్వాదినీ హ్రీఁ శిరసే నమః ।
ఓం వద వద వాగ్వాదినీ హూఁ శిఖాయై నమః ।
ఓం వద వద వాగ్వాదినీ హ్రౌఁ కవచాయ నమః ।
ఓం వద వద వాగ్వాదినీ హ్రః అస్రాయ నమః ।
ఇతి సకలీకరణ్ం విధాతవ్యమ్ ।

రేఫైర్జ్వలద్భిరాత్మానం దగ్ధమగ్నిపురస్థితమ్ ।
ధయాయేదమృతమన్త్రేణ కృతస్నానస్తతః సుధీః ॥ ౮॥

ఓం అమృతే !  అమృతోద్భవే !  అమృతవర్షిణి !
అమృతం శ్రావయ శ్రావయ  సం సం హ్రీం హ్రీం క్లీఁ
కలీఁ బ్లూఁ బ్లూఁ ద్రాం ద్రాం ద్రీం ద్రీం ద్రూం ద్రూం  ద్రావయ ద్రావయ స్వాహా ।

స్నానమన్త్రః । వినయమహా ।
ఓం హ్రీం పద్మయశసే యోగపీఠాయ నమః ।

పీఠస్థాపనమన్త్రః ।
పట్టకే೭ష్ఠదలామ్భోజం శ్రీఖణ్డేన సుగన్ధినా ।
జాతికాస్వర్ణలేఖిన్యా దూర్వాదర్భేణ వా లిఖేత్ ॥ ౯॥

ఓఙ్కారపూర్వాణి నమోన్తగాని శరీరవిన్యాసకృతాక్షరాణి ।
ప్రత్యేకతో೭ష్టౌ చ యథాక్రమేణ దేయాని తాన్యష్టసు పత్రకేషు ॥ ౧౦॥

బ్రహ్మహోమనమఃశబ్దం మధ్యేకర్ణికమాలిఖేత్ ।
కం కః ప్రభృతిభిర్వర్ణైర్వైష్టయేత్ తన్నిరన్తరమ్ ॥ ౧౧॥

కం కః,చం చః, టం టః, తం తః  పం పః, యం యః, రం  రః,
లం లః, వం వః, శం శః, షం షః,  సం సః, హం హః, ల్లం ల్లః,
క్షం క్షః, ఖం ఖః, ఛం ఛః, ఠం ఠః,  థం థః, ఫం ఫః,
గం గః,  జం జః, డం డః,  దం దః బం బః, ఘం ఘః,  ఝం ఝః,
ఢం ఢః,  ధం ధః,  భం భః,  ఙం ఙః,  ఞం ఞః, ణం ణః,
నం నః,  మం మః, ఏతాని కేసరాక్షరాణి ।

బాహ్యే త్రిర్మాయయా వేష్టయ కుమ్భకేనామ్బుజోపరి ।
ప్రతిష్ఠాపనమన్త్రేణ స్థాపయేత్ తాం సరస్వతీమ్ ॥ ౧౨॥

ఓం అమలే ! విమలే ! సర్వజ్ఞే ! విభావరి !
            వాగీశ్వరి ! జ్వలదీధితి ! స్వాహా

ప్రతిష్ఠాపనమన్త్రః ॥

అర్చయేత్ పరయా భక్త్యా గన్ఘపుష్పాక్షతాదిభిః ।
వినయాదినమో೭న్తేన మన్త్రేణ శ్రీసరస్వతీమ్ ॥ ౧౩॥

ఓం సరస్వత్యై నమః ।
వినయం మాయాహరివల్లభాక్షరం తత్పురో వదద్వితయమ్ ।
వాగ్వాదినీ చ హోమం వాగీశా మూలమన్త్రో೭యమ్ ॥ ౧౪॥

ఓం హ్రీఁ శ్రీఁ వద వద వాగ్వాదినీ స్వాహా । మూలమన్త్రః ।

యో జపేజ్జాతికాపుష్పైర్భానుసఙ్ఖ్యసహస్రకైః ।
దశాంశహోమసంయుక్తం స స్యాద్ వాగీశ్వరీసమః ॥ ౧౫॥

మహిషాక్షగుగ్గులేన ప్రతినిర్మితచణకమానసద్గుటికాః ।
హోమస్త్రిమధురయుక్తైర్వరదా೭త్ర సరస్వతీ భవతి ॥ ౧౬॥

దేహశిరోదృగ్నాసాసర్వముఖాననసుకణ్ఠహ్రన్నామి ।
పాదేషు మూలమన్త్రబీజద్వయవర్జితం ధ్యాయేత్ ॥ ౧౭॥

శ్వేతామ్బరాం చతుభుజాం సరోజవిష్టరస్థితామ్ ।
సరస్వతీం వరప్రదామహర్నిశం నమామ్యహమ్ ॥ ౧౮॥

సాఙ్ఖ్యభౌతికచార్వాకమీమాంసకదిగమ్బరాః ।
సౌగతాస్తే೭పి దేవి !  త్వాం ధ్యాయన్తి జ్ఞానహేతవే ॥ ౧౯॥

భానూదయే తిమిరమేతి యథా వినాశం
క్ష్వేడం వినశ్యతి యథా గరుడాగమేన ।
తద్వత్ సమస్తదురితం చిరసఞ్చితం మే
దేవి !  త్వదీయముఖదర్పణదర్శనేన ॥ ౨౦॥

గమకత్వం కవిత్వం చ వాగ్మిత్వం వాదితా తథా ।
భారతి !  త్వత్ప్రసాదేన జాయతే భువనే నృణామ్ ॥ ౨౧॥

సరస్వతీస్తవః ।
జపకాలే నమఃశబ్దం మన్త్రస్యాన్తే నియోజయేత్ ।
హోమకాలే పునః స్వాహా మన్త్రస్యాయం సదా క్రమః ॥ ౨౨॥

సవృన్తకం సమాదాయ ప్రసూనం జ్ఞానముద్రయా ।
మన్త్రముచ్చార్య సన్మన్త్రీ శ్వాసం ముఞ్చతి రేచనాత్ ॥ ౨౩॥

వాగ్భవం కామరాజం చ సాన్తం షాన్తేన సంయుతమ్ ।
బిన్ద్బోఙ్కారయుతం మన్త్రం గ్వే పురం తన్నిగద్యతే ॥ ౨౪॥

ఐం క్లీఁ దూ హ్సౌఁ నమః ।
శ్వేతైః పుష్పైర్భవేద్ వాచా శోణితైర్వశ్యమోహనమ్ ।
లక్షజాపేన సంసిద్ధిం యాతి మన్త్రం సహోమతః ॥ ౨౫॥

ఐం క్లీఁ హ్సౌఁ మన్త్రః ।
ఉష్మాణామాదిమం బీజం బ్రహ్మబీజసమన్వితమ్ ।
లాన్తం రాన్తేన సంయుక్తం మాయావాగ్భవబీజకమ్ ॥ ౨౬॥

స్వలాఁ హ్రీం ఐం సరస్వత్యై నమః ।
మన్త్రం జపతి యో నిత్యం జాతికాకుసుమైర్వరైః ।
రవిసఙ్ఖ్యసహస్రాణి స స్యాద్ వాచస్పతేః సమః ॥ ౨౭॥

సప్త లక్షాణి యో విద్యాం మాయామేకాక్షరీం జపేత్ ।
తస్య సిద్ధయతి వాగీశా పుష్పైరిన్దుసమప్రభైః ॥ ౨౮।
హ్రీం ఝం వం హ్వో జలభూబీజైర్నామ యత్ తత్ స్వరైర్వృతమ్ ।
బాహ్యే ద్విషడ్దలామ్భోజపత్రేషు సకలం నభః ॥ ౨౯॥

సాన్తం సమ్పుటమాలిఖ్య ఇఁవీ హంసైర్వలయీకృతమ్ ।
అమ్భఃపురపుటోపేతం సద్భూర్జే చన్దనాదిభిః ॥ ౩౦॥

సిక్థకేన సమావేష్ట్య జలపూర్ణఘటే క్షిపేత్ ।
దాహస్యోపశమం కుర్యాద్ గ్రహపీడాం నివారయేత్ ॥ ౩౧॥ శాన్తికయన్త్రమ్ ।
నామ త్రిమూర్త్తిమధ్యస్థ క్లీఁ క్రోఁ దిక్షు విదిక్షు చ ।
బహిర్వన్హిపుటం కోష్ఠేష్వోఁ జమ్భే !  హోమమాలిఖేత్ ॥ ౩౨॥

మోహాపి చ తథా గ్రాన్తబ్రాహ్మబ్లూఁకారమాస్థితమ్ ।
ఓం బ్లైఁ ధాత్రే వషట్ వేష్టద్యాన్తర్బాహ్యే క్షితిమణ్డలమ్ ॥ ౩౩॥

ఫలకే భూర్యపత్రే వా లిఖిత్వా కుఙ్కుమాదిభిః ।
పూజయేద్ యః సదా యన్త్రం సర్వ తస్య వశం జగత్ ॥ ౩౪॥

వశ్యయన్త్రమ్ ॥

మాన్తం నామయుతం ద్విరేఫసహితం బాహ్యే కలావేష్టితం
తద్బాహ్యే೭గ్నిమరుత్పరం విలిఖితం తామ్బూలపత్రోదరే ।
లేఖిన్యాన్యమృతాక్షకణకభువార్కక్షీరరాజీప్లుతం
తప్తం దీపశిఖాగ్నినా త్రిదివసే రమ్భామపీహానయేత్ ॥ ౩౫॥

రేఫద్వయేన సహితం లిఖ మాన్తయుగ్మం షష్ఠస్వరచతిర్దశబిన్దుయుక్తమ్ ।
బాహ్యే త్రివహ్నిపురమాలిఖ చైతదన్తః
పాశత్రిమూర్త్తిగజవశ్యకరైశ్చ వేష్ట్యమ్ ॥ ౩౬॥

పురం హిరణ్యరేతసో విలిఖ్య తద్బహిః పునః ।
కరోతు మన్త్రవేష్టనం తతో೭గ్నివాయుమణ్డలమ్ ॥ ౩౭॥

తద్యథా -
ఓం ఆఁ హ్రీం క్రోఁ మ్ల్వ్ర్యగ్యూం జమ్భే !  మోహే !  రరరర ఘే ఘే సర్వాఙ్గం
దహ దహ దేవదత్తాయా హృదయం మమ వశ్యమానయ హ్రీం యం వౌషట్ ॥

తం తామ్బూలరసేన హేమగరలబ్రహ్మాదిభిః సఞ్యుజా
ప్రేతావాసనకర్పరైః ప్రవిలిఖేత్ తామ్రస్య పత్రే೭థవా ।
అఙ్గారైః ఖదిరోద్భవైః ప్రతిదినం సన్ధ్యాసు సన్తాపయేత్
సప్తాహాత్ వనితాం మనో೭భిలషితాం మన్త్రీ హఠాదానయేత్ ॥ ౩౮॥

సంలిఖ్యాష్టదలాబ్జమధ్యగగనం కామాధిపేనావృతం
తత్పత్రేషు తదక్షరం ప్రవిలిఖేద్ పత్రాగ్రతో೭గ్న్యక్షరమ్ ।
బ్లేం పత్రాన్తరపూరితం వలయితం మన్త్రేణ వామాదినా
ద్రాం ద్రీం బ్లూం స్మరవీజహోమసహితేనైతజ్జగత్క్షోభణమ్ ॥ ౩౯॥

జాప్యః సహస్రదశకం సుభగాయోనావలక్తకం ధృత్వా ।
విద్యా నవాక్షరీయా తయాపసవ్యేన హస్తేన ॥ ౪౦॥

ఓం హ్రీం ఆఁ క్రోఁ హ్రీం క్షీఁ హ్రీం క్లీఁ బ్లూఁ ద్రాం ద్రీం
ఓం కామినీ రఞ్జయ హోమమన్త్రం యస్యా లిఖేచ్చాత్మకరే೭పసవ్యే ।
సన్దర్శయేత్ సా స్మరబాణభిన్నా೭ద్భుతం భవత్యత్ర కిమస్తి చిత్రమ్ ॥ ౪౧॥

వినయం చలే చలచిత్తే రతౌ ముఞ్చయుగ్మం హోమమ్ ।
ద్రావయత్యబలాం బలాల్లక్షేణైకేన జాప్యేన ॥ ౪౨॥

సిన్దూరసన్నిభం పిణ్డమైవలక్షరనిర్మితమ్ ।
ధ్యాతం సబిన్దుకం యోన్యాం ద్రావయత్యబలాం బలాత్ ॥ ౪౩॥

సమ్పిష్టోతప్తికామూలం జలశౌచం స్వరేతసా ।
భర్తుర్దదాతి యా షణ్ఢం సాన్యాం ప్రతికరోతి తమ్ ॥ ౪౪॥

మర్దయేత్ పిప్పలాకామం సూతకేన కురుణ్టికా ।
క్షీరేణ మధునా సార్ధం లిఙ్గలేపో೭బలాస్మరః ॥ ౪౫॥

మధుకర్పూరసౌభాగ్యం పిప్పిలీకామసంయుతమ్ ।
ద్రావయత్యఙ్గనాదర్పం లిఙ్గలేపనమాత్రతః ॥ ౪౬॥

ఏరణ్డతేలం ఫణికృత్తియుక్తం సన్మాతులిఙ్గస్య చ బీజమిశ్రమ్ ।
ధూపం చ దద్యాద్రతిహర్మ్యమధ్యే స్త్రీమోహనం జ్ఞానవిదో వదన్తి ॥ ౪౭॥

క్లీఁకారకారరుద్ధం లిఖ కూటపిణ్డం నామాన్వితం ద్వాదశపత్రపద్మమ్ ।
బ్రహ్మాదిహోమాన్తపదేన యుక్తాః పూర్వాదిపత్రేషు జయాదిదేవ్యః ॥ ౪౮॥

ఓం జయే స్వాహా । ఓం విజయే స్వాహా ।
ఓం అజితే స్వాహా । ఓం అపరాజితే స్వాహా
జభమహపిణ్డసమేతా జమ్భాద్యాః ప్రణవపూర్వహోమాన్తాః ।
విదిగ్దలేషు యోజ్యాః స్మరబీజం శేషపత్రేషు ॥ ౪౯॥

ఓం జ్మ్బ్ల్వ్ర్యూఁ  జమ్భే !  స్వాహా !  ఓం భ్మ్ల్వ్ర్యూఁ మోహే !
స్వాహా । ఓం మ్మ్ల్వ్ర్యూఁ స్తమ్భే !  స్వాహా ।
ఓం హ్మ్ల్వ్ర్యూఁ  స్తమ్భినీ స్వాహా । శేషపత్రేషు క్లీఁ ।

త్రిధా మాయయా వేష్టితం క్రోఁనిరుద్ధం
     లఖేద్ రోచననాకుఙ్కుమైర్భూయపత్రే ।
మధుస్థాపితం వేష్టితం రక్తసూత్రై-
     ర్వశం యాతి రమ్భాపి సప్తాహమధ్యే ॥ ౫౦॥

క్లీఁ రఞ్జికా ॥ ౧॥

యన్త్రం తదేవ విలిఖేద్ వనితాకపాలే
     గోరోచనాదిభిరనఙ్గపదే త్రిమూర్త్తిమ్ ।
సన్ధ్యాసు సప్తదివసం ఖదిరాగ్నితప్తాం
     దేవాఙ్గనామపి సమానయతీహ నాకాత్ ॥ ౫౧॥

హ్రీం రఞ్జికా ॥ ౨॥

స్థానే త్రిమూర్తేర్లిఖ విశ్వబీజం
     కస్తూరికాద్యైర్వరభూర్జపత్రే ।
బాహ్యే వృతం రూపపతఙ్గవేష్టయం
     సీమన్తినీనాం విదధాతి మోహమ్ ॥। ౫౨॥

ఈరఞ్జికా ॥ ౩॥

విష్ణోః పదే సమభియోజయ రోషబీజం
     మానుష్యచర్మణి విషేణ సలోహితేన ।
కుణ్డే ప్రపూర్య ఖదిరజ్వలనేన తప్తం
     శత్రోరకాలమరణం కురుతే೭వికల్పాత్ ॥ ౫౩॥

హూంరఞ్జికా ॥ ౪॥

భూర్జే೭రుణేన సవిషేణ మకారబీజం హూం
     స్థానకే లిఖ మలీమలమూత్రవేష్ట్యమ్ ।
మృత్పాత్రికోదరగతం నిహితం శ్మశానే
     దుష్టస్య నిగ్రహమిదం విదధాతి యన్త్రమ్ ॥। ౫౪॥

మః ॥ ౫॥

యన్త్రం విభీతఫలకే విషలోహితాభ్యాం
మః స్థానకే೭గ్నిమరుతోః ప్రవిలిఖ్య బీజమ్
సంవేష్ట్య వాజిమహిషోదభవకేశపాశైః
ప్రేతాలయస్థమచిరేణ కరోతి వైరమ్ ॥ ౫౫॥

ర్యః ॥ ౬॥

అననపవనవీజే వాయుబీజం ససృష్టిం,
     చితిజగరలకాకామధ్యయుక్తైర్విలిఖ్యమ్ ।
గగనగమనపక్షేణోద్యఖణ్డే ధ్వజానాం
     పవనహృతమరాత్యుచ్చాటనం తద్ విదధ్యాత్ ॥ ౫౬॥

యః ॥ ౭॥

స్వల్పేన మానుషభువా నృకపాలయుగ్మే
     పూర్వోదితాక్షరపదే విలిఖేత్ స్వబీజమ్ ।
క్ష్వేడారుణేన మృతకాలయభస్మపూర్ణే
     ప్రోచ్చాటయేదరికులం నిహితం శ్మశానే ॥। ౫౭।
హః ॥ ౮॥

ప్రేతామ్బరే వ్యోమపదే విలేఖ్యం ఫడక్షరం నిమ్బనృపార్కక్షీరైః ।
సిద్ధాలయే తన్నిఖనేత్ క్షపాయాం బమ్భ్రమ్యతే కాక ఇవారిరుర్వ్యామ్ ॥ ౫౮॥

ఫట్ ॥  ౯॥

కూటం ఫడక్షరపదే లిఖ కుఙ్కుమాద్యై-
     ర్భూర్యే వషట్పదయుతం మఠితం త్రిలోహైః ।
పుంసాం స్వబాహుకటికేశగలే ధృతానాం
     సౌభాగ్యకృద్ యువతిభూపతివశ్యకారి ॥ ౫౯॥

క్ష వషట్ ॥ ౧౦॥

క్షస్థానకే೭థ లిఖితం హరితాలకాద్యై-
     రిన్ద్రం శిలాతలపుటే క్షితిమణ్డలస్థమ్ ।
సూత్రేణ తత్ పరివృతం విధృతం ధరాయాం
     కుర్యాత్ ప్రసూతిముఖదివ్యగతేర్నిరోధమ్ ॥ ౬౦॥

లమ్ ॥ ౧౧॥

రఞ్జికా ద్వాదశయన్త్రోద్ధారః ॥

అజపుటే లిఖేన్నామ గ్లాం క్షం పూర్ణేన్దువేష్టితమ్ ।
వజ్రాష్టకపరిచ్ఛిన్నమగ్రాన్తబ్రాహ్మణాక్షరమ్ ॥ ౬౧॥

తద్బాహ్యే భూపురం లేఖ్యం శిలాయాం తాలకాదినా ।
కోపాదిస్తమ్భనం కుర్యాత్ పీతపుష్పైః సుపూజితమ్ ॥ ౬౨॥

ఓం గ్లాఁ క్షం ఠ లం స్వాహా ।
సంలిఖ్య నామాష్టదలాబ్జమధ్యే
      మాయావృతం షోడశసత్కలాభిః ।
క్లీఁ బ్లూఁ తథా ద్రామథ యోజయిత్వా
      దిక్స్థేషు పత్రేషు సదా క్రమేణ ॥ ౬౩॥

హోమం లిఖేదఙ్కుశబీజముచ్చైః
      కిఞ్చాన్యపత్రేషు బహిస్త్రిమూర్త్తిః ।
భూర్జే హిమాద్యైర్విధృతం స్వకణ్ఠే
      సౌభాగ్యవృద్ధిం కురుతే೭ఙ్గనానామ్ ॥ ౬౪॥

సౌభాగ్యరక్షా ॥

క్షజభమహరేఫపిణ్డైః పాశాఙ్కుశబాణరఞ్జికాయుక్తైః ।
ప్రణవాద్యైః కురు మన్త్రిన్ । షట్ కర్మాణ్యుదయమవగమ్య ॥ ౬౫॥

ఓం క్ష్మ్ల్వ్ర్యూం జ్మ్ల్వ్ర్యూం బ్మ్ల్వ్ర్యూం మ్మ్ల్వ్ర్యూం హ్మ్ల్వ్ర్యూం డ్మ్ల్వ్ర్యూం
ఆఁ క్రోఁ హ్రీఁ క్లీఁ బ్లూఁ
ద్రీం ద్రీం సంవౌషట్ త్రిభువనే సారః । సహస్ర  ౧౨ జపః ।
దశాంశేన హోమః ॥

వశ్యవిద్వేషణోచ్చాటే పూర్వమధ్యాపరాణ్హకే ।
సన్ధ్యార్ధరాత్రరాత్ర్యన్తే మారణే శాన్తిపౌష్టికే ॥ ౬౬॥

వషడ్ వశ్యే ఫడుచ్వాటే హుం ద్వేషే పౌష్టికే స్వధా ।
సంవౌషడాకర్షణే స్వాహా శన్తికే೭వ్యథ మారణే ॥ ౬౭॥

పీతారుణాసితైః పుష్పైః స్తమ్భనాకృష్టిమారణే ।
శాన్తిపౌష్టికయోః శ్వేతైర్జపేన్మన్త్రం ప్రయత్నతః ॥ ౬౮॥

కుర్యాద్ హస్తేన వామేన వశ్యాకర్షణమోహనమ్ ।
శేషకర్మాణి హోమం చ దక్షిణేన విచక్షణః ॥ ౬౯॥

ఉదధీన్ద్రమారుతాన్తకనైరృతకుబేరదిక్షు కృతవదనః ।
శాన్తికరోధోచ్చాటనమారణసమ్పుష్టిజనవశ్యే ॥ ౭౦॥

శాన్తిపుష్టౌ భవేద్ధోమో దూర్వాశ్రీఖణ్డతణ్డులైః ।
మహిషాక్షరఙ్కామ్భోజైః పురక్షోభో నిగద్యతే ॥ ౭౧॥

కరవీరారుణైః పుష్పైరఙ్గనాక్షోభముత్తమమ్ ।
హోమైః క్రముకపత్రాణాం రాజవశ్యం విధీయతే ॥ ౭౨॥

గృహధూమనిమ్బపత్రైర్ద్విజపక్షైర్లవణరాజికాయుక్తైః ।
హుతైస్త్రిసన్ధ్యవిహితైవిద్వేషో భవతి మనుజానామ్ ॥ ౭౩॥

ప్రేతాలయాస్థిఖణ్డైబిమ్భీతకాఙ్గారసమధూమయుతైః ।
సప్తాహవిహితహోమైరరాతిమరణం బుధైర్దిష్టమ్ ॥ ౭॥

నైవేద్యదీపాదిభిరిన్ద్రసఙ్ఖ్యైః సువర్ణపాదావభిపూజ్య దేవ్యాః ।
స్వవామదేశస్థితసవ్యహస్తో మన్త్రీ ప్రదద్యాత్ సహిరణ్యమమ్భః ॥ ౭౫॥

విద్యా మయేయం భవతే ప్రదత్తా త్వయా న దేయాన్యదృశే జనాయ ।
తచ్ శ్రావయిత్వా గురుదేవతానామగ్రేషు విద్యా విధినా ప్రదేయా ॥ ౭౬॥

ఆజ్ఞాక్రమః
కృతినా మల్లిషేణేన జినసేనస్య సునునా ।
రచితో భారతీకల్పః శిష్టలోకభనోహరః ॥ ౭౭॥

సూర్యాచన్ద్రమసౌ యావన్మేదినీభూధరార్ణవాః ।
తావత్ సరస్వతీకల్పః స్థేయాచ్చేతసి ధీమతామ్ ॥ ౭౮॥

శ్రీమల్లిషేణసారస్వతవిధిరయమ్ -
ప్రథమః కృతస్నానః సమౌనః ప్రాతః శ్రీభారత్యాః పూజాం కృత్వా
విహితార్కక్షారోదనః తతో೭నన్తరం సన్ధ్యాసమయే పునః స్నాత్వా
సర్వవ్యాపారవర్జితో భూత్వా శుచిః శ్వేతం వస్తు ధ్యాయేత్ ।

ఓం హ్రః భూరిసీ భూతధాత్రీ భూమిశుద్ధిం కురు కురు స్వాహా ।
భూమిశుద్ధిమన్త్రః ।
ఓం హ్రీం వాం నమో అరిహన్తాణం అశుచిః శుచీభవామి స్వాహా ।

ఆత్మశుద్ధిమన్త్రః ॥

ఓం హ్రీఁ వద వద వాగ్వాదినీ హ్రీఁ హృదయాయ నమః । హ్రీఁ శిరసే నమః ।
హ్రూఁ శిఖాయై నమః । హ్రౌఁ కవచాయ నమః । హ్రః అస్త్రాయ నమః ।
ఇతి సకలీకరణం విధాతవ్యమ్ ।

తతో೭మృతమన్త్రేణ సరస్వత్యాః పూజా క్రియతే ।
ఓం అమృతే !  అమృతోద్భవే !  అమృతవర్షిణి !
అమృతవాహిని !  అమృతం శ్రావయ శ్రావయ
ఐఁ ఐఁ క్లీఁ క్లీఁ బ్లూఁ [ బ్లూఁ ] ద్రాం ద్రీం ద్రావయ ద్రావయ స్వాహా ।
అథ మణ్డలస్థాపనా విధీయతే-
ఓం హ్రీం మహాపద్మయశసే యోగపీఠాయ నమః పీఠస్థాపనమన్త్రః ॥

అథ హ్రీం అమలే !  విమలే !  సర్వజ్ఞే !  విభావరి !
వాగీశ్వరి !  కలమ్బపుష్పిణి స్వాహా ।
ప్రతిష్ఠామన్త్రః
తతో మణ్డలపూజా విధీయతే । అ సరస్వత్యై నమః । పూజామన్త్రః ।
మణ్డలాగ్రే೭గ్నికుణ్డం సమచతురస్రం విధీయతే అఙ్గల ౧౬
ప్రమాణమ్ । తతో మూలమన్త్రేణ జాప ౧౨౦౦౦। తతో దశాంశేన హోమః ।
గుగ్గుల-మధు-ఘృత-పుష్పసహితగుటికా చనకప్రమాణా ౧౨౦౦౦
హోమః పిప్పలపలాశశమిసమిధైః । మూలమన్త్రేణ కరజాపలక్ష ౧౦౦౦౦౦।
తతః సిద్ధిః ।

॥ ఇతి శ్రీమల్లిషేణాచార్యవిరచితః  సరస్వతీమన్త్రకల్పః సమాప్తః ॥

  జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.