గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

11, జనవరి 2020, శనివారం

శ్రీ శివాపరాధక్షమాపణ స్తోత్రమ్.

జైశ్రీరామ్
శివాపరాధ క్షమాపన స్తోత్రమ్ 

ఆదౌ కర్మప్రసంగాత్ కలయతి కలుషం మాతృకుక్షౌ స్థితం మాం 
విణ్మూత్రామేధ్యమధ్యే క్కథయతి నితరాం జాఠరో జాతవేదాః | 
యద్యద్వై తత్ర దుఃఖం వ్యథయతి నితరాం శక్యతే కేన వక్తుం 
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో ||౧|| 

బాల్యే దుఃఖాతిరేకాన్మలలులితవపుః స్తన్యపానే పిపాసా 
నో శక్తశ్చేన్ద్రియేభ్యో భవగుణజనితా జన్తవో మాం తుదన్తి | 
నానారోగాదిదుఃఖాదుదన పరవశః శంకరం న స్మరామి 
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో || ౨|| 

ప్రౌఢోఽహం యౌవనస్థో విషయవిషధరైః పంచభిర్మర్మసన్ధౌ
దష్టో నష్టోఽవివేకః సుతధనయువతిస్వాదుసౌఖ్యే నిషణ్ణః | 
శైవీ చిన్తావిహీనం మమ హృదయమహో మానగర్వాధిరూఢం 
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో || ౩|| 

వార్ధక్యే చేన్ద్రియాణాం విగతగతిమతిశ్చాధిదైవాది తాపైః 
పాపైర్రోగైర్వియోగై-స్త్వనవ సితవపుః ప్రౌఢిహీనం చ దీనమ్ |
మిథ్యామోహాభిలాషైర్భ్రమతి మమ మనో ధూర్జటేర్ధ్యానశూన్యం 
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో ||౪|| 

నో శక్యం స్మార్తకర్మ ప్రతిపదగహనప్రత్యవాయాకులాఖ్యం 
శ్రౌతే వార్తా కథం మే ద్విజకులవిహితే బ్రహ్మమార్గే సుసారే | 
జ్ఞాతో*ధర్మో విచారైః శ్రవణమననయోః కిం నిదిధ్యాసితవ్యం 
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో ||౫|| 

స్నాత్వా ప్రత్యూషకాలే స్నపనవిధివిధౌ నాహృతం గాంగతోయం 
పూజార్థం వా కదాచిద్వహు-తరగహనాత్ఖణ్డబిల్వీదలాని | 
నానీతా పద్మమాలా సరసి వికసితా గన్ధపుష్పైస్త్వదర్థం 
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో ||౬|| 

దుగ్ధైర్మధ్వాజ్య యుక్తైర్దధిసితసహితైః స్నాపితం నైవ లింగం 
నో లిప్తం చన్దనాద్యైః కనక విరచితైః పూజితం న ప్రసూనైః | 
ధూపైః కర్పూరదీపైర్వివిధరసయుతైనైవ భక్ష్యోపహారైః 
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభోll౭|| 

ధ్యాత్వా చిత్తే శివాఖ్యం ప్రచురతరధనం నైవ దత్తం ద్విజేభ్యో 
హవ్యం తే లక్షసంఖ్యైర్హుతవహవదనే నార్పితం బీజమన్త్రైః | 
నో తప్తం గాంగతీరే వ్రతజపనియమై రుద్రజాప్యైర్న వేదైః
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో ||౮|| 

స్థిత్వా స్థానే సరోజే ప్రణవమయమరుత్కుణ్డలే సూక్ష్మమార్గే 
శాన్తే స్వాన్తే ప్రలీనే ప్రకటితబిభవే జ్యోతిరూపేఽపరాఖ్యే | 
లింగజ్ఞే బ్రహ్మవాక్యే సకలతనుగతం శంకరం న స్మరామి 
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో ||౯|| 

నగ్నో నిఃసంగశుద్ధస్త్రిగుణవిరహితో ధ్వస్తమోహాన్ధకారో 
నాసాగ్రే న్యస్తద్రుష్టిర్విదితభవగుణో నైవ ద్రుష్టః కదాచిత్ | 
ఉన్మన్యాఽవస్థయా త్వాం విగతకలిమలం శంకరం న స్మరామి 
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో || ౧౦|| 

చన్ద్రోద్భాసితశేఖరే స్మరహరే గంగాధరే శంకరే 
సర్పైర్భూషిత కణ్ఠకర్ణవివరే నేత్రోత్థవైశ్వానరే | 
దన్తిత్వక్కౄతసున్దరాంబరధరే త్రైలోక్యసారే హరే 
మోక్షార్థం కురు చితవృత్తిమఖిలామన్యైస్తు కిం కర్మభిః || ౧౧|| 

కిం వాఽనేన ధనేన వాజికరిభిః ప్రాప్తేన రాజ్యేన కిం 
కిం వా పుత్రకళత్ర-మిత్రపశుభిర్దేహేన గేహేన కిమ్ 
జ్ఞాత్వైతత్క్షణభఙ్గురం సపదిరే త్యాజ్యం మనో దూరతః 
స్వాత్మార్థం గురువాక్యతో భజ భజ శ్రీపార్వతీవల్లభమ్ || ౧౨|| 

ఆయుర్నశ్యతి పశ్యతాం ప్రతిదినం యాతి క్షయం యౌవనం 
ప్రాత్యాయాన్తి గతాః పునర్న దివసాః కాలో జగద్భక్షకః 
లక్ష్మీస్తోయతరంగభంగచపలా విద్యుచ్చలం జీవితం 
తస్మాన్మాం శరణాగతం శరణద త్వం రక్ష రక్షాధునా || ౧౩|| 

కరచరణకృతం వాక్కాయజం కర్మజం వా 
శ్రవణనయనజం వా మానసం వాఽపరాధమ్ | 
విహితమవిహితం వా సర్వమేతత్క్షమస్వ 
జయ జయ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవ శంభో|| ౧౪|| 

ఇతి శ్రీమచ్ఛఙ్కరాచార్యవిరచితం శివాపరాధక్షమాపనస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.