గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

22, ఫిబ్రవరి 2018, గురువారం

 జైశ్రీరామ్.
రజనీకరప్రియ,నింగినంటు,శృంగభంగ,గర్భ నిరుపమా వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
  జుత్తాడ.
నిరుపమావృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర,జ,ర,న,ర,ర,జ,ర,లగ.గణములు.యతులు.10.18.
ప్రాసనీమముగలదు.
నేలవీడి సామదేలనో?నిరుపమంబె?నీశక్తి!నింగినంటు ప్రాణవాయువుల్!
మేలుగాని యోచనంబులం!మెరిగితంచుయోచింపపమ్రింగనౌను!దోష
భూషలున్!
చాలినంత సేవభావముం!సరగుమయ్య సామ్యాన!జంగమాల!భూతి దీర్చుచున్!
చీలిపోనికీర్తినందుమా!చెరుపనెంచ పాపంబు!శృంగభంగటూహవీడుమా!

నింగినంటుప్రాణవాయువుల్=ప్రాణములుపోవును.మెరిగిితిమెరిగిపోతిని.
సామమ్యసమసమానత్వాన.శృంగభంగ=అవమానకరపు.చీలిపోని=విడి
పోవని .చాలినంత=సరిపడినంత!                                                             
గర్భగత"-మత్తరజినీద్వయవృత్తములు.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
1.నేలవీడి సామదేలనో?           2.నింగినంటు ప్రాణవాయువుల్!
  మేలుగాని యోచనంబులన్!       మ్రింగనౌను దోషభూషలున్!
  చాలినంత సేవభావమున్!         జంగమాల భూతిదీర్చుచున్!
  చీలిపోని కీర్తి నందుమా!            శృంగభంగ టూహ వీడుమా!

2.గర్భగత"-నేనెందు"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.ర.గల.గణములు.వృ.సం.152.ప్రాసగలదు.
నిరుపమంబె?నీశక్తి!
మెరిగితంచు యోచింప!
సరగుమయ్య సామ్యాన!
చెరప నెంచ పాపంబు!

3.గర్భగత"-తగుసేవా"-వృత్తము."
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.న.ర.గల.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
నేలవీడి సామదేలనో?   నిరుపమంబె?నీశక్తి!
మేలుగాని యోచనంబులం!మెరిగితంచు!యోచింప!
చాలినంత సేవభావముం!సరగుమయ్య!సామ్యాన!
చీలిపోని!కీర్తినందుమా!చెరప నెంచ పాపంబు!

4.గర్భగత"-నిరాధార"-ద్వయవృత్తములు.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
1.నిరుపమంబె?నీశక్తి! నింగినంటు!ప్రాణవాయువుల్!
   మెరిగి'తంచు!యోచింప!మ్రింగనౌను?దోషభూషలున్!
  సరగుమయ్య!సామ్యాన!జంగమాల!భూతి దీర్చుచున్!
  చెరప నెంచ!పాపంబు! శృంగభంగ!టూహ వీడుమా!
2.నిరుపమంబె?నీశక్తి! నేలవీడి  సామదేలనో?
   "మెరిగితంచు"!యోచింప!మేలుగాని!యోచనంబులన్!
    సరగుమయ్య!సామ్యాన !చాలినంత!సేవభావమున్!
    చెరప నెంచ!పాపంబు !చీలిపోని!కీర్తి నందుమా!

5.గర్భగత"-దోషభూష"-వృత్తము
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.ర.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గగణములుయతులు.9.18.
ప్రాసనీమముగలదు.
నిరుపమంబె?నీశక్తి!నింగినంటు!ప్రాణవాయువుల్నేలవీడ!సామదేలనో?
"మెరిగితంచుయోచింప!మ్రింగనౌను?దోషభూషలుం!మేలుగాని!
యోచనంబులన్!
సరగుమయ్య!సామ్యాన!జంగమాలభూతిదీర్చుచుం!చాలినంత!సేవభావమున్!
చెరపనెంచ!పాపంబు!శృంగభంగటూహవీడుమా!చీలిపోని!కీర్తినందుమా!

6.గర్భగత"-రజినీకరప్రియ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
నింగినంటు!ప్రాణవాయువుల్నేలవీడీ సామదేలనో?
మ్రింగనౌను?దోషభూషలుంమేలుగానియోచనంబులన్!
జంగమాల!భూతిదీర్చుచుం!చాలినంత!సేవభావమున్!
శృంగభంగ!టూహవీడుమా!చీలిపోని!కీర్తినందుమా!

7.గర్భగత"-నింగినంటు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.న.ర.గల.గణమువు.యతులు.10.19.
ప్రాసనీమముగలదు.
 
నింగినంటు!ప్రాణవాయువుల్నేలవీడి సామదేలనో?నిరుపమంబె?నీశక్తి!
మ్రింగనౌను దోషభూషలుం!మేలుగానియోచనంబులం!మెరిగితంచు!
యోచింప!
జంగమాల!భూతిదీర్చుచుం!చాలినంత సేవభావముం!సరగుమయ్య!
సామ్యాన!
శృంగభంగటూహ!వీడుమా!చీలిపోని కీర్తినందుమా!చెరుపనెంచ!పాపంబు!

8.గర్భగత"-శృంగభంగ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.ర.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
నిరుపమంబె?నీశక్తి!నేలవీడి సామదేలనో?నింగినంటు!ప్రాణవాయువుల్!
మెరిగితంచుయోచింప!మేలుగాని!యోచనంబులం!మ్రింగనౌను?దోష
భూషలున్!
సరగుమయ్య!సామ్యానచాలినంత!సేవభావముం!జంగముల!భూతి
దీర్చుచున్!
చెరుపనెంచ పాపంబు!చీలిపోని!కీర్తినందుమా!శృంగభంగటూహవీడుమా!

స్వస్తి.


మూర్తి. జుత్తాడ.ప
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
నేలవీడి సామదేలనో , మేలుగాని యోచనంబులన్ . చాలా బాగుంది. ధన్య వాదములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.