గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

14, ఫిబ్రవరి 2018, బుధవారం

శారదనీర,సుశోభ,శ్లాఘినీ,గర్భ అభయోత్పలవృత్తము. రచన:-శ్రీ వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
శారదనీర,సుశోభ,శ్లాఘినీ,గర్భ అభయోత్పలవృత్తము.
                                               రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
                                                                     జుత్తాడ.

అభయోత్పలవృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.న.భ.భ.ర.య.భ.గల.గణములు.యతులు.10,18.
శారద"-నామ్నిజీవనది!చక్కటి పంటల బ్రోవ!సర్వదా!జుత్తాడ!వెలింగె!
పారును!శోభలందనరి!వ్రక్కలుగాని!సుశోభ!పర్వమౌ!దైవాలకు!తావి!
తారక!కీర్తికామిదుల!దక్కెడు!మోక్షపుటూహ!తర్వగా!విజ్ఞానపు!మెట్టు!
సార!మనోజ్ఞ!సీమయిది!చక్కని!భక్తవరామ!శర్వమై!పర్వెన్శుశోభ!

1.గర్భగత"-భారణా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.ర.న.గణములు.వృ.సం.471.ప్రాసగలదు.
శారదనామ్ని!జీవనది!
పారును!శోభలం!దనరి!
తారక!కీర్తి కామిదుల!
సార!మనోజ్ఞ!సీమయిది!

2.గర్భగత"-వరీయ"-వృత్తము.
అనుష్టప్ఛందము.భ.భ.గల.గణములు.వృ.సం.183.ప్రాసగలదు.
చక్కటి!పంటల!బ్రోవ!
వ్రక్కలుగాని!సుశోభ!
దక్కెడు!మోక్షపుటూహ!
చక్కని!భక్త వరామ!

3.గర్భగత"-రతిజా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.త.జ.గణములు.వృ.సం.355.ప్రాసగలదు.
సర్వదా!జుత్తాడ!వెలింగె!
పర్వమౌ!దైవాలకు!తావి!
త్వరగా!విజ్ఞానపు!మెట్టు!బ
శర్వమై!పర్వెన్శుశోభ!

4.గర్భగత"-ఉత్పలమాల వృత్తము.
కృతిఛందము.భ.ర.న.భ.భ.ర.వ.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
శారద నామ్ని జీవనది!చక్కటి పంటల బ్రోవ!సర్వదా!
పారును శోభలందనరి!వ్రక్కలుగాని!సుశోభ!పర్వమౌ!
తారక!కీర్తి కామిదుల!దక్కెడు!మోక్షపుటూహ!తర్వగా!
సార మనోజ్ఞ సీమయిది!చక్కని భక్త వరామ!శర్వమై!

5.గర్భగత"-జీవనా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.ర.న.భ.భ.గల.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
శారద"-నామ్ని!జీవనది!చక్కటి!పంటల!బ్రోవ!
పారును!శోభలం!దనరి!వ్రక్కలుగాని!సుశోభ!
తారక!కీర్తి!కామిదుల!దక్కెడు!మోక్షపుటూహ!
సారమననోజ్ఞసీమ!యిది!చక్కని!భక్తవరామ!

6.గర్భగత"-తేజసా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.ర.య.భ.గల.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
చక్కటి!పంటల!బ్రోవ!సర్వదా!జుత్తాడ!వెలింగె!
వ్రక్కలుగాని!సుశోభ!పర్వమౌ!దైవాలకు!తావి!
దక్కెడు!మోక్షపుటూహ!తర్వగా!విజ్ఞానపు!మెట్టు!
చక్కని!భక్త వరామ!శర్వమై!పర్వెం!సుశోభ!

7.గర్భగత"-సారనిధి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.ర.య.భ.ర.స.జ.లల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
చక్కటి పంటలబ్రోవ సర్వదా!జుత్తాడవెలింగె!శారదనామ్ని!జీవనది!
వ్రక్కలుగాని!సుశోభపర్వమమౌ!దైవాలకు!తావి!పారును!శోభలందనరి!
దక్కెడు!మోక్షపుటూహ!తర్వగా!విజ్ఞానపు!మెట్టు!తారక!కీర్తికామిదుల!
చక్కని!భక్తవరామ!శర్వమై!పర్వెం!సుశోభ!సార!మనోజ్ఞ సీమయిది!

8.గర్భగత"-నిరంతర"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.త.జ.భ.ర.న.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
సర్వదా!జుత్తాడ!వెలింగె!శారద!నామ్ని!జీవనది!
పర్వమౌ!దైవాలకు!తావి!పారును!సుశోభలం!దనరి!
తర్వగా!విజ్ఞానపు!మెట్టు!తారక!కీర్తి!  కామిదుల!
శర్వమై!పర్వెం!సుశోభ!సార మనోజ్ఞ!సీమయిది!

9.గర్భగత"-శారదనీర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.త.జ.భ.ర.న.భ.భ.గల.గణములు.యతులు.10.19.
ప్రాసనీమముగలదు.
సర్వదా !జుత్తాడ!వెలింగె!శారదనామ్ని!జీవనది!చక్కటి!పంటల!బ్రోవ!
పర్వమౌ!దైవాలకు!తావి!పారును సుశోభలందనరి!వ్రక్కలుగాని!సుశోభ!
తర్వగా!విజ్ఞానపుమెట్టు!తారక కీర్తి!కామిదుల!దక్కెడు!మోక్షపుటూహ!
శర్వమై!పర్వెం!సుశోభ!సారమనోజ్ఞ!సీమయిది!చక్కని భక్త!వరామ!

10.గర్భగత"-సుశోభ"-వృత్తము
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.ర.స.జ.లల.గణములు.యతి.9వ యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
చక్కటి!పంటలబ్రోవ!శారద నామ్ని!జీవనది!
వ్రక్కలుగాని!సుశోభ!పారును!శోభలందనరి!
దక్కెడు!మోక్షపుటూహ!తారక!కీర్తి కామిదుల!
చక్కని!భక్త!వరామ!సార మనోజ్ఞ సీమయిది!

11.గర్భగత"-శ్లాఘినీ"-వృత్తము
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.ర.స.జ.స.య.భ.గగలగణములు.యతులు.9.18.
ప్రాసనీమముగలదు.
చక్కటి పంటల బ్రోవ!శారదనామ్ని జీవనది!సర్వదా!జుత్తాడ!వెలింగె!
వ్రక్కలుగాని!సుశోభ!పారును!సుశోభలందనరి! పర్వమౌ దైవాలకు తావి!
దక్కెడు!మోక్షపుటూహ!తారక!కీర్తికామిదుల!తర్వగా!విజ్ఞానపుటుహ!
చక్కని!భక్త వరామ!సార మనోజ్ఞసీమయిది!శర్వమై!పర్వెం!సుశోభ!
స్వస్తి.
మూర్తి. జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
పూజ్య పండితులకు పాదాభి వందనములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.