గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

24, జనవరి 2018, బుధవారం

జీవావసాన,తాజీరస,గర్భరంగస్థలీవృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

 జైశ్రీరామ్.
జీవావసాన,తాజీరస,గర్భరంగస్థలీవృత్తము.
 రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
   జుత్తాడ.

                 రంగస్థలీవృత్తము.
                  +++++++++++
ఉత్కృతిఛందము.భ.త.న.త.జ.త.జ.ర.స.మ.గల.గణములు.
యతులు10,19.అక్షరములు.ప్రాసనీమముగలదు.
జీవన రంగస్థలమున!జీరెం తుది ఘట్టమంచు!చింతిలనేలా?బేలా!మదిన్!
పావకమౌ పాత్రకుదుర!పారెన్సమయంబటంచు!పంతుకుపోనేలా?నరా!
భావము,భష్యంబులలర!పారంబగునట్టిచర్య!భ్రాంతులదేలన్తప్పౌగదే?
శ్రీవరమేర్చున్గనుమయ!చేరున్పరమార్ధమౌచు!చెంతన్నిల్చుం!దైవంబిలన్!

1.గర్భగత"-నుతభంగ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.త.న.గణములు.వృ.సం.487.ప్రాసగలదు.
జీవన రంగస్థలమున!
పావకమౌ!పాత్ర కుదుర!
భావము!భాష్యంబులలర!
శ్రీపరమేర్చున్గనుమయ!

2.గర్భగత"-తరంగ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.త.జ.గల.గణములు.వృ.సం.173.ప్రాసగలదు.
జీరెన్తుది ఘట్టమంచు!
పారెన్సమయంబటంచు!
పారంబగునట్టి !చర్య!
చేరున్పరమార్ధమౌచు!

3.గర్భగత"-దోషాచరా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.మ.ర.గణములు.వృ.సం.135.ప్రాసగలదు.
చింతిలనేలా?బేలా!మదిన్!
పంతుకు!పోనేలా?నరా!.
భ్రాంతులదేలందప్పౌ?గదే!
చెంతనునిల్చుం!దైవంబిలన్!

4.గర్భగత"-నతకీర్తి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.త.న.త.జ.గల.గణములు.యతి.10యవఅక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జీవన రంగస్థలంబున!జీరున్తుది ఘట్టమంచు!
పావకమౌ పాత్రకుదుర!పారెన్సమయంబటంచు!
భావము!భాష్యంబులలర!పాంబగునట్టి చర్య!
శ్శ్రీవరమేర్చున్గనుమయ!చేరున్పరమార్ధమౌచు!

5.గర్భగత"-బేలా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.జ.ర.స.మ.లగ.గణములు.యతి09.వయయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జీరెన్తుది ఘట్టమంచు!చింతిల నేలా?మదిన్!
పారెన్సమయంబటంచు!పంతుకు పోనేలానరా!
పారంబగునట్టి!చర్య! భ్రాంతుల! దేలంతప్పౌ!గదే!
చేరున్పరమార్ధమౌచు! చెంతను!నిల్చుం!దైవంబిలన్!


6.గర్భగత"-భ్రమరక"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.మ.ర.భ.త.న.గణములు.యతి10వయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
చింతిలనేలా?బేలా!మదిన్!జీవనరంగస్థలమున!
పంతుకు పోనేలా?నరా!పావకమౌ!పాత్రకుదుర!
భ్రాంతుల దేలన్తప్పౌగదే!భావము!భాష్యంబులలర!
చెంతను నిల్చున్!దైవంబిలన్! శ్రీవరమేర్చన్గనుమయ!

7.గర్భగత"-రతనతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.మ.ర.భ.త.న.త.జ.గల.గణములు.
యతులు.10,19,అక్షరములు.ప్రాసనీమముగలదు.
చింతిలనేలా?బేలా!మదిన్!జీవన రంగస్థలమున!జీరెన్తుది ఘట్టమంచు!
పంతుకుపోనేలా?నరా!పావకమౌ!పాత్రకుదుర!పారెన్సమయంబటంచు!భ్రాంతులదేలంతప్పౌ!!భావము,భాష్యంబులలర! పారంబగునట్టిచర్య!
చెంతను!నిల్చున్దైవంబిలన్!శ్రీవరమేర్చన్గనుమయ! చేరున్పరమార్ధ!మౌచు!

8.గర్భగత"-యశజలా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.జ.ర.స.మ.య.స.జ.లలంగణములు.
యతులు.09.18.అక్షరములు.ప్రాసనీమముగలదు
జేరరెన్తుదిఘట్టమంచు!చింతిలనేలా?బేలా!మదిం!జీవన!రంగస్థలమున!పారెన్సమయంబటంచు!పంతుకు!పోనేలా?నరా!పావకమౌపాత్రకుదుర!
పారంబగునట్టిచర్య!భ్రాంతులదేలందప్పౌగదే!భావము,భాష్యంబులలర!
చేరున్పరమార్ధమౌచు!చెంతను!నిల్చున్దైవంబిలన్!శ్రీవరమేర్చంగనుమయ!

9.గర్భగత"-జీవావసాన"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.జ.ర.స.భ.లల.గణములు.యతి09.వయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జీరెంతుదిఘట్టమంచు!జీవన రంగస్థలమున!
పారెం!సమయంబటంచు!పావకమౌ!పాత్రకుదుర!
పారంబగునట్టిచర్య!భావము!భాష్యంబులలర!
చేరంపరమార్ధమౌచు!శ్రీవరమేర్చంగనుమయ!

10.గర్భగత"-తాజీరస"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.జ.ర.స.భ.స.స.మ.లగ.గణములు.
యతులు.09.18.అక్షరములు.ప్రాసనీమముగలదు.
జీరెంతుదిఘట్టమంచు!జీవనరంగస్థలమున!చింతిలనేలా?బేలామదిన్!
పారెంసమయంబటంచు!పావకమౌ!పాత్రకుదుర!పంతుకు!పోనేలా?నరా!
పారంబగునట్టిచర్య!భావము భాష్యంబులలర!రాంతుల!దేలం!దప్పౌ!
చేరంపరమార్ధమౌచు !శ్రీపరమేర్చం!గనుమయ!చెంతను!నిల్చన్దైవంబిలన్!
స్వస్తి..


మూర్తి. జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

పండితోత్తములకు ప్రణామములు
నా ఈ చిన్నకలం సరిపోదు . ఎన్నొ తెలియని ఛందస్సులు ఎన్నెన్నో తెలియని వృత్తములు చాలా బాగుంది . ధన్య వాదములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.