గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

5, జనవరి 2018, శుక్రవారం

రసజమా,అభిదా,హానిదా, గర్భ "మధురాక్షరీ"వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.

జైశ్రీరామ్.
రసజమా,అభిదా,హానిదా, గర్భ "మధురాక్షరీ"వృత్తము.
 రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
                                     

                 మధురాక్షరీవృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.స.య.ర.స.య.ర.స.లగ.గణములు.
10,19.యక్షరములుయతులు.ప్రాస నీమము గలదు.
పట్టువిడుపులేని!పంతం!ప్రాణహానికి దారితీయున్!పాపమోపును భూతలిన్!
గుట్టొనరని!దేశభాగ్యం!గోనెకంకెల బేరమేర్పన్!గోపనంబులు!మాయమౌ!
నెట్టప్రగతి వెల్గు! తీరున్! నేను!నాదను! నీచనైజం! నీపురోగతి! మార్చునే!
దిట్టజగతి!ధీటు మాయున్!దీనబాంధవు!రక్ష మృగ్యం!తీపిరోజులురావికన్!

1.గర్భగత"మాతృనిందా"-వృత్తము.
బృహతీందము.భ.స.య.గణములు.వృ.సం.95.   .ప్రాసగలదు.
పట్టు విడుపు లేని పంతం
గుట్టొనరని దేశ!భాగ్యం
నెట్ట!ప్రగతివెల్గు తీరున్!
దిట్టజగతి'ధీటు!మాయున్!

2.గర్భగత"రసయా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.స.య.గణములు.వృ.సం.123. ప్రాసగలదు.
ప్రాణహానికి!దారితీయున్!
గోనె కంకెల!బేరమేర్పన్!
నేను!నాదను!నీచ నైజం!
దీనబాంధవు!రక్షమృగ్యం

3.గర్భగత"మృదుమానస"-వృత్తము
అనుష్టుప్ఛందము.ర.స.లగ.గణములు.వృ.సం.91. ప్రాసగలదు.
పాపమోపును!భూతలిన్!
గోపనంబులు!మాయమౌ!
నీ!పురోగతి!మార్చునే!
తీపిరోజులు!రావికన్!

4.గర్భగత"హానినా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.స.య.ర.స.య.గణములు.యతి10.వయక్షరము.
ప్రాసనియమముగలదు.
పట్టువిడుపులేని పంతం!ప్రాణహానికి!దారితీయున్!
గుట్టొనరని!దేశభాగ్యం!గోనెకంకెల బేరమేర్చున్!
నెట్ట!ప్రగతివెల్గు తీరున్!నేను!నాదను!నీచనైజం!
దిట్ట!జగతి ధీటుమాయున్!దీనబాంధవు!రక్షమృగ్యం!

5.గర్భగత"రసాయన"-వృత్తము.
అత్యష్టష్టీఛందము.ర.స.య.ర.స.లగ.గణములు.యతి10.వయక్షరము.
ప్రాసనియమముగలదు.
ప్రాణహానికి!దారితీయున్!పాపమోపును!భూతలిన్!
గోనెకంకెల!బేరమేర్చున్!గోపనంబులు!మాయమౌ!
నేను!నాదను!నీచ నైజం!నీ!పురోగతి!మార్చునే?
దీనబాంధవు!రక్ష !మృగ్యం!తీపిరోజులు!రావికన్!,

6.గర్భగత"-యశశ్వినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము. ర.స.య.ర.స.య.న.జ.గగ.గణములు.
యతులు10,18.అక్షరములు.ప్రాసనీమముగలదు.
ప్రాణహానికిదారితీయున్!పాపమోపును!భూతలిన్పట్టువిడుపులేని పంతమ్!
గోనెకంకెల!బేరమేర్చున్!గోపనంబులు!మాయమౌ!గుట్టొనరని!దేశభాగ్యమ్!
నేను!నాదను!నీచనైజం!నీ పురోగతిమార్చునే!నెట్ట ప్రగతివెల్గు!తీరున్!
దీనబాంధవు రక్షమృగ్యం!తీపిరోజులు!రావికన్!దిట్టజగతి!ధీటు ముయున్!

7.గర్భగత"-పఠిమా"-వృత్తము.
అత్యష్టిఛందము.ర.స.య.న.జ.గగ.గణములు.యతి09.వయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
పాపమోపును!భూతలిన్!పట్టువిడుపు లేనిపంతమ్!
గోపనంబులు!మాయమౌ!గుట్టొనరని!దేశభాగ్యం!
నీ!పురోగతి!మార్చునే!నెట్ట ప్రగతివెల్గు తీరున్!
తీపిరోజులు!రావికన్!దిట్టజగతి!ధీటు మాయున్!

8.గర్భగత"రసమజా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.న.జ.మ.జ.జ.గగ.గణములు.
యతులు09,18.అక్షరములు.ప్రాసనీమము గలదు.
పాపమోపును!భూతలిన్!పట్టువిడుపు లేని పంతం!ప్రాణహానికి!దారితీయున్!
గోపనంబులుమాయమౌ!గుట్టొనరని దేశభాగ్యం!గోనెకంకెలబేరమేర్చున్!
నీ పురోగతి!మార్చునే?నెట్ట ప్రగతి వెల్గుతీరుం!నేను నాదను నీచ నైజమ్!
తీపిరోజులు రావికన్!దిట్ట జగతి ధీటు మాయున్!దీనబాంధవు!రక్షమృగ్యమ్,


9.గర్భగత"-అభిదా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.భ.స.య.ర.స.లగ.గణములు.
యతులు10,19.అక్షరములు.ప్రాసనీమము గలదు.
ప్రాణహానికి దారి తీయున్!పట్టు విడుపు లేనిపంతం!పాపమోపును!భూతలిన్!
గోనెకంకెలబేరమేర్చున్!గుట్టొనరని దేశభాగ్యం!గోపనంబులు!మాయమౌ!
నేను నాదను నిచనైజం!నెట్ట ప్రగతి వెల్గుతీరున్!నీపురోగతి!మార్చునే?
దీన బాంధవు!రక్ష మృగ్యం!దిట్ట జగతి!ధీటు!మాయున్!తీపిరోజులు!రావికన్!

10.గర్భగత"-హానిదా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.స.య.ర.స.య.జ.జ.గగ.గణములు.
యతులు10,18.అక్షరములు.ప్రాసనీమము గలదు.
పట్టు విడుపు లేని పంతం!పాపమోపును భూతలిన్!ప్రాణహానికి!దారితీయున్!
గుట్టొనరని దేశ భాగ్యం!గోపనంబులు!మాయమౌ!గోనెకంకెల!బేరమేర్చున్!
నెట్ట ప్రగతి వెల్గు తీరున్!నీ పురోగతి మార్చునే?నేను,నాదను!నీచనైజం!
దిట్ట జగతి!ధీటు మాయున్!తీపిరోజులు!రావికన్!దీనబాంధవు!రక్ష!మృగ్యమ్ 
స్వస్తి.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
పదిరకముల వృత్తములను పరిచయం చేసిన కవిపుంగవులకు శిరసాభి వందనములు .

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.