గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

29, జులై 2017, శనివారం

నూతన ఛందములలో గర్భ కవిత 103. . . . రచన . . . శ్రీ వల్లభ

జైశ్రీరామ్.
జనజత నత.నయహీన.పదునొదవని.గర్భజనతావృత్తము. రచన. వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
జనతావృత్తము.
పదునుచెడె రాజకీయం పదపడి మార్చంగ నౌనె వనజు కల్పాంతమునన్.
ముదము కులగజ్జి ప్రాకెన్ ముదిరెను మందేది లేక మొనకొనెం భూతిదమై. 
పొదల జనె ప్రజ్ఞ సర్వం బుధతకు కీడెంచి మించి పునర మెంచన్వశమే
సుదతులకు రక్షలేకం సొదలకు తావౌచు నిల్చె జొనెను శాపంబగుచున్. 
1.పదునుచెడె రౌజకీయం .
ముదము కుల గజ్జి ప్రాకెన్ 
పొదల జనె ప్రజ్ఞ సర్వం
సుదతులకు రక్ష లేకన్. 
2.పదపడి మార్చంగ నౌనె .
ముదిరెను మందేది లేక .
బుధతకు కీడెంచి మించి .
సొదలకు తావౌచు నిల్చె .
3.వనజు కల్పాంతమునన్. 
మొనకొనెన్ భూతిదమై. 
పునరమెంచన్వశమే.
జొనెను శాపంబగుచున్. 
4. పదునుచెడె రాజకీయం పదపడి మార్చంగనౌనె. 
ముదము కులగజ్జి ప్రాకెన్ ముదిరెను మందేది లేక 
పొదలజనె ప్రజ్ఞ సర్వం బుధతకు కీడెంచి మించి 
సుదతులకు రక్ష లేకన్ సొదలకు తావౌచు నిల్చె . 
5.పదపడి మార్చంగనౌనె వనజు కల్పాంతమునన్. 
ముదిరెను మందేది లేక మొనకొనెన్ భూతిదమై .
బుధతకు కీడెంచిమించి పునర మెంచన్వశమే.
సొదలకు తవౌచు నిల్చి జొనెను శాపంబగుచున్. 
6.పదపడి మార్చంగనౌనె వనజు కల్పాంతమునన్ పదును చెడె రాజకీయం. 
ముదిరెను మందేది లేక మొనకొనెన్ భూతిదమై ముదము కులగజ్జి ప్రాకెన్ 
బుధతకు కీడెంచిమించి పునరమెంచన్వశమే పొదలజనె ప్రజ్ఞ సర్వం
బుధతకు కీడెంచి మించి పునరమెంచన్వశమే పొదలజనె ప్రజ్ఞ సర్వం
7 వనజు కల్పాంతమునం పదునుచెడె రాజకీయం 
మొనకొనెన్ భూతిదమైముదము కులగజ్జి ప్రాకెన్
పునరమెంచన్వశమేపొదలజనె ప్రజ్ఞ సర్వం
జొనెను శాపంబగుచున్ సుదతులకు తావు లేకన్ 
8.వనజు కల్పాంతమునన్ పదును చెడె రాజకీయం పదపడి మార్చంగనౌనె 
మొనకొనెన్ భూతిదమై ముదము కులగజ్జి ప్రాకెన్ ముదిరెను మందేదిలేక.
పునరమెంచన్వశమే పొదలజనె ప్రజ్ఞ సర్వం బుధతకు కీడెంచిమించి .
జొనెను శాపంబగుచున్ సుదతులకు తావు లేకన్ సొదలకు తావౌచు నిల్చె. .
9.పదపడి మార్చంగనౌనె పదునుచెడె రాజకీయం 
ముదిరెను మందేది లేక ముదము కులగజ్జిప్రాకెన్ 
బుధతకు కీడెంచి మించి పొదలజనె ప్రజ్ఞ సర్వం. 
సొదలకు తవౌచు నిల్చె  సుదతులకు తావు లేకన్. 
10.
పదపడి మార్చంగనౌనె పదునుచెడె రాజకీయంవనజు కల్పాంతమునన్. 
ముదిరెను మందేదిలేక ముదకులగజ్జజ్జిప్రాకెన్ మొనకొనెం భూతిదమై. 
బుధతకు కీడెంచిమించి పొదలజనెప్రజ్ఞ సర్వం పునర మెంచన్వశమే
సొదలకు తవౌచునిల్చె సుదతులకు తావులేకన్ జొనెను శాపంబగుచున్.

జనతా ఉత్కృతి న.స.జ.న.య.జ.న.త.ల.గ.యతులు 10.19.
1.దీక్షిత  బృహతీ న.స.య.వృ.సం.96.
2 నయజ బృహతీ నయజ.వృ.సం.336.
3.పరనింద అనుష్టుప్ న.త.లగ.వృసం. 104.
4  మార్పొనరు ధృతి నసయనయజ.యతి10
5. నయధృతి. అత్యష్టీ .న.య.జ..న.త.లగ.యతి10.
6 నయజని ఉత్కృతి న.య.జ.న.త.జ.న.జగగయతులలు 10.18.
7.నతలోకన అత్యష్టీ న.త.జ.న.జ.గగ.యతి 9.
8.జనజత నతా ఉత్కృతి న.త.జ.న.జ.త.న.త.గల.యతులు 9.18.
9.నయహీన ధృతిన.య.జ.న.స.య.యతి10
10.పదనొదవని ఉత్కృతి న.య.జ.న.స.య.న.త.లగ.యతులు 10.19.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.