గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

31, మార్చి 2020, మంగళవారం

పితౄణ,విలసిత,దోషార్ణవ,సరయా,అశృతార్పణ,కోరంగీ,యాతనా,ప్రాణాంతక,కురూపిణీ,నదృశ,గర్భ"భద్రంకరీ"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

పితౄణ,విలసిత,దోషార్ణవ,సరయా,అశృతార్పణ,కోరంగీ,యాతనా,ప్రాణాంతక,కురూపిణీ,నదృశ,గర్భ"భద్రంకరీ"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
"-భద్రంకరీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.ర.య.త.జ.త.మ.భ.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కలి విధ్వంస మెంచితా!కానం శక్యము గాని దౌచున్!కరోనా'ప్రాణాంతక మాయెన్!                                                
పలు భగ్నాశృతార్పణన్!బోనం పొట్టను పెట్టు కొనెన్!బరోసా లేదాయెను జీవమ్!                                                  
కులమున్గూల్చె సర్వమున్!గూనుం బొందెను లోకమెల్లన్!కురూపాయెన్ భూమికి భద్రమ్!                                  
బలము న్గావు శ్రీహరీ!ప్రాణంబుల్నిలుపంగ రమ్మా!పరార్థం బొప్పం!గను శ్రీశా!                                                    
1.గర్భగత"-పితౄణ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.మ.స.య.గణములు.వృ.సం.84.
ప్రాసనియమము కలదు.
కలి"-విధ్వంస మెంచి తా
పలు భగ్నాశృతార్పణన్
కులమున్గూల్చె సర్వమున్!
బలము న్గావు శ్రీ హరీ!
2.గర్భగత"-విలసిత"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.మ.స.య.గణములు.వృ.సం.89.
ప్రాసనియమము కలదు.
కానం శక్యము గానిదౌచున్!
బోనం పొట్టను పెట్టుకొనెన్!
గూనుం బొందెను లోకమెల్లన్!
ప్రాణంబుల్నిలుపంగ!రమ్మా!
3.గర్భగత"-దోషార్ణవ వృత్తము.
బృహతీఛందముయయ.త.య.గణములు.వృ.సం.98.
ప్రాసనియమము కలదు.
కరోనా"-ప్రాణాంతక మాయెన్!
బరోసా లేదాయెను జీవమ్!
కురూ పాయెం భూమికి భద్రమ్!
పరార్ధం బోపం గను !శ్రీశా!
4.గర్భగత"-సరయా"-వృత్తము
అత్యష్టీఛందము.స.ర.య.త.జ.గగ.గణములు.యతి.9వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కలి"-విధ్వంసమెంచి తా!కానం శక్యము గానిదౌచున్!
పలు భగ్నాశృ తార్పణన్!బోనం పొట్టను పెట్టు కొనెన్!
కులమున్గూల్చె సర్వమున్!గూనున్బొందెను లోక మెల్లన్!
బలమున్గావు శ్రీ హరీ! ప్రాణంబుల్నిలుపంగ!రమ్మా!
5.గర్భగత"-అశృతార్పణా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.మ.స.య.య.త.య.గగణములుయతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కానం శక్యము గాని దౌచున్!"-కరోనా"-ప్రాణాంతక మాయెన్!
బోనం పొట్టన్ పెట్టు కొనెన్! బరోసా లేదాయెను జీవమ్!
గూనుం బొందెను లోక మెల్లన్!కురూపాయెం భూమికి భద్రమ్!
ప్రాణంబుల్నిలు పంగ రమ్మా!పరార్థం బోపం గను శ్రీశా!
6.గర్భగత"-కోరంగీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.స.య.య.త.య.స.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కానం శక్యము గాని దౌచున్!"-కరోనా"-ప్రాణాంతక మాయెన్!కలి విధ్వంస మెంచి తా!                                          
బోనం పొట్టను పెట్టు కొనెన్!బరోసా లేదాయెను జీవమ్!పలు భగ్నాశృతార్పణన్!                                                  
గూనుం బొందెను లోక మెల్లన్!కురూపాయెంభూమికి భద్రమ్!కులమున్ న్గూల్చె సర్వమున్!                              
ప్రాణంబుల్నిలు పంగ రమ్మా!పరార్థం బోపం గను శ్రీశా!బలమున్గావు శ్రీ హరీ!                                                      
7.గర్భగత"-యాతనా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.య.త.య.స.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కరోనా"-ప్రాణాంతక మాయెన్!కలి విధ్వంస మెంచితా!
బరోసా లే దాయెను జీవమ్!పలు భగ్నాశృ తార్పణన్!
కురూపాయెం భూమికి భద్రం!కులమున్గూల్చె సర్వమున్!
పరార్థం బోపం గను శ్రీశా! బలమున్గావు శ్రీ హరీ!
8.గర్భగత"-ప్రాణాంతక"-వృత్తము.
ఉత్కృతి ఛందము.య.త.య.స.ర.య.త.జ.గగ.గణములు.యతులు.
10,18.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కరోనా"-ప్రాణాంతక మాయెన్!కలి విధ్వంస మెంచి తా!కానం శక్యము కాని దౌచున్!                                            
బరోసా లేదాయెను జీవమ్! పలు భగ్నాశృ తార్పణన్! బోనం పొట్టను పెట్టు కొనెన్!                                              
కురూపాయెం భూమికి జీవమ్! కులమున్గూల్చె సర్వమున్!గూనుం బొందెను లోక మెల్లన్!                                
పరార్థం బోపం గను శ్రీశా!బలమున్గావు శ్రీహరీ!ప్రాణంబుల్నిలు పంగ! రమ్మా!                                                      
9,గర్భగత"-కురూపిణీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.మ.స.య.స.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కానం శక్యము గాని దౌచున్!కలి విధ్వంస మెంచి తా!
బోనం పొట్టను పెట్టు కొనెన్!పలు భగ్నాశృ తార్పణన్!
గూనుం బొందెను లోక మెల్లన్! కులమున్గూల్చె సర్వమున్!
ప్రాణంబుల్నిలుపంగ రమ్మా!బలమున్గావు శ్రీ హరీ!
10,గర్భగత"-నదృశ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.స.య.స.ర.జ.మ.భ.గగ.గణములు.యతులు.
10,18.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కానం శక్యము కాని దౌచున్!కలి"-విధ్వంస మెంచి తా!"-కరోనా"-ప్రాణాంతక మాయెన్!                                        
బోనం పొట్టను పెట్టు కొనెన్!పలు భగ్నాశృ తార్పణన్!బరోసా లేదాయెను జీవమ్!                                                
గూనుం బొందెను లోక మెల్లన్!కులమున్గూల్చె సర్వమున్!కురూపాయెం భూమికి జీవమ్!                                
ప్రాణంబుల్నిలుపంగ రమ్మా!బలమున్గావు శ్రీ హరీ!పరార్థం బోపం గను శ్రీశా!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.