గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

30, మార్చి 2020, సోమవారం

నేయక,వశీకరణ,కమఠ,భూతాత్మ,వల్లని,అంథకార,విభ్రమ,శరవేగ,బాధిత,వెరబోవు,గర్భ"-కల్లడి మాపు"-వృత్తము. రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి, జుత్తాడ.

నేయక,వశీకరణ,కమఠ,భూతాత్మ,వల్లని,అంథకార,విభ్రమ,శరవేగ,బాధిత,వెరబోవు,గర్భ"-కల్లడి మాపు"-వృత్తము.
రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి, జుత్తాడ.

 కల్లడి మాపు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.భ.మ.భ.న.త.స.స.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
వికారి"-చేష్టలు మిన్నంటెన్!వెల్లి విరిసె కరోనా!వెతను "-శార్వరి"-వాపోవన్!
బికార తంజనె!భూతాత్మల్!విల్లు వెడలు శరాలై!బితుకు జీవన ముంచెత్తెన్!
ప్రకాశ మెంచగ లేదాయెన్!వల్లని గురికి లోనై! బ్రతుకు లంతము గావింపన్!
కకా వికల్గనె లోకంబున్!కల్లడి చెరిపె నెంచన్!గతుకునం బడె! జీవాత్మల్!

అర్థములు:-కల్లడి చెరిపె=పొందును,అభివృద్ధిని,పాడు చేసెను,గతుకు
నంబడె=గోతిలో బడెను,వల్లని గురికి=పనికిరాని ఏకాగ్రతకు,విల్లు వెడలు
శరము=వింటిని వీడు బాణము,ప్రకాశ మెంచక=కాంతి నూహింపక.  (అంధకారము వైపు నెట్టుతీరున),చితుకు జీవన=జీవితాలు ఛిన్నాభిన్నము
కాగ,

1.గర్భగత"-నేయక"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.జ.భ.మ.గణములు.వృ.సం.54.
ప్రాసనియమము కలదు.
వికారి చేష్టలు మిన్నంటెన్!
బికారతం జనె భూతాత్మల్!
ప్రకాశ మెంచగ లేదాయెన్!
కకా వికల్గనె లోకంబున్!
2.గర్భగత"-వశీకరణ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.భ.న.గగ.గణములు.వృ.సం.63.
ప్రాసనియమము కలదు.
వెల్లి విరిసె "-కరోనా"-
విల్లు వెడలు శరాలై!
వల్లని గురికి లోనై!
కల్లడి చెరిపె నెంచన్!
3.గర్భగత"-కమఠ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.భ.మ.గణములు.వృ.సం.56.
ప్రాసనియమము కలదు.
వెతను"-శార్వరి"-వాపోవన్!
బితుకు జీవన ముంచెత్తెన్!
బ్రతుకు లంతము గావింపన్!
గతుకునం బడె జీవాత్మల్!
4.గర్భగత"-భూతాత్మ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.జ.భ.మ.భ.న.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
వికారి చేష్టలు మిన్నంటెన్!వెల్లి విరిసె"-కరోనా"-
బికారతం జనె భూతాత్మల్!విల్లు వెడలు శరాలై!
ప్రకాశ మెంచగ లేదాయెన్!వల్లని గురికి లోనై!
కకా వికల్గనె లోకంబున్!కల్లడి చెరిపె నెంచన్!
5.గర్భగత"-వల్లని"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.న.త.స.స.గగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
వెల్లి విరిసె"-కరోనా"-వెతను "-శార్వరి"-వాపోవన్!
విల్లు వెడలు శరాలై! బితుకు జీవన ముంచెత్తెన్!
వల్లని గురికి లోనై!బ్రతుకు లంతము గావింపన్!
కల్లడి చెరిపె నెంచన్!గతుకునం బడె జీవాత్మల్!
6.గర్భగత"-అంథకార"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.న.త.స.స.త.ర.స.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
వెల్లి విరిసె"-కరోనా"- వెతను"-శార్వరి"-వాపోవన్!వికారి చేష్టలు మిన్నంటెన్!
విల్లు వెడలు శరాలై!బితుకు జీవన మంచెత్తెన్!బికారతం జనె భూతాత్త్మల్!
వల్లని గురికి లోనై!బ్రతుకు లంతము గావింపన్! ప్రకాశ మెంచగ లేదాయెన్!
కల్లడి చెరిపె నెంచన్!గతుకునం బడె జీవాత్మల్!కకా వికల్గనె!లోకంబున్!
7.గర్భగత"-విభ్రమ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.భ.మ.జ.భ.మ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
వెతను"-శార్వరి"-వాపోవన్!వికారి చేష్టలు మిన్నంటెన్!
బితుకు జీవన ముంచెత్తెెన్! బికారతం జనె భూతాత్మల్!
బ్రతుకు లంతము గావింపన్!ప్రకాశ మెంచగ లేదాయెన్!
గతుకునం బడె జీవాత్మల్!కకా వికల్గనె లోకంబున్!
8.గర్భగత"-శరవేగ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.భ.మ.జ.భ.మ.భ.న.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
వెతను"-శార్వరి"-వాపోవన్!వికారి చేష్టలు మిన్నంటెన్!వెల్లి విరిసె"-కరోనా"-
బితుకు జీవన ముంచెత్తెన్!బికారతం జనె భూతాత్మల్!విల్లు వెడలు శరాలై!
బ్రతుకు లంతము గావింపన్!ప్రకాశ మెంచగ లేదాయెన్!వల్లని గురికి లోనై!
గతుకునం బడె జీవాత్మల్!కకా వికల్గనె లోకంబున్! కల్లడి చెరిపె నెంచన్!
9.గర్భగత"-బాధిత"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.న.త.ర.స.గగ.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
వెల్లి విరిసె "-కరోనా"-వికారి చేష్టలు మిన్నంటెన్!
విల్లు వెడలు శరాలై!బికారతం జనె భూతాత్మల్!
వల్లని గురికి లోనై!ప్రకాశ మెంచగ లేదాయెన్!
కల్లడి చెరిపె నెంచన్!కకా వికల్గనె లోకంబున్!
10,గర్భగత"-వెరబోవు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.న.త.ర.స.తస.స.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
వెల్లి విరిసె"-కరోనా"-!వికారి చేష్టలు మిన్నంటెన్!వెతను శార్వరి"-వాపోవన్!
విల్లు వెడలు శరాలై!బికారతం జనె భూతాత్మల్!బితుకు జీవన ముంచెత్తెన్!
వల్లని గురికి లోనై!ప్రకాశ మెంచగ లేదాయెన్!బ్రతుకు లంతము గావింపన్!
కల్లడి చెరిపె నెంచన్!కకా వికల్గనె లోకంబున్!గతుకునం బడె. జీవాత్మల్!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.