గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

13, జూన్ 2019, గురువారం

భారణా,ఉత్సుక,భస్మభూ,పూర్ణోత్పల,ఉత్పలమాల,నిలుకడ,వరదాకర, చిరాయు,సుబోధినీ,రంబకా,రంజక,గర్భ"-హృదోత్పల వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝుల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

 జైశ్రీరామ్.
భారణా,ఉత్సుక,భస్మభూ,పూర్ణోత్పల,ఉత్పలమాల,నిలుకడ,వరదాకర, చిరాయు,సుబోధినీ,రంబకా,రంజక,గర్భ"-హృదోత్పల వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝుల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
                                                       
"-హృదోత్పల వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.న.భ.భ.ర.య.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
భావ సుబోధకంబగుచు!పామర రంజక మేర్పడన్!వరాశ్రీ తెన్గునౌ!భువిన్!
సేవితమై!బుధాళికిని!క్షేమకమై!రస నిల్చుతన్!చిరాయుః!కీర్తి వర్ధిలున్!
దేవత లెల్ల!కీర్తిడగ!ధీ మహియౌ వెస ధీదితుల్!తిరంబై నిల్చు లోకమున్!
శ్రీ వరదంబులౌ!కరము!శ్రీ మతమై తెలుగున్జనున్!సిరుల్దైవాను కూల్యతన్!
1,గర్భగత"-భారణా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.ర.న.గణములు.వృ.సం.471.
ప్రాసనియమముకలదు.
భావ సుబోధకంబగుచు!
సేవితమై!బుధాళికిన్!
దేవత లెల్ల కీర్తిలగ!
శ్రీ వరదంబులౌ!కరము.
2.గర్భగత"-ఉత్సుక"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.భ.ర.గణములు.వృ.సం.183.
ప్రాసనియమముకలదు.
పామర రంజక మేర్పడన్!
క్షేమకమై!రస నిల్చుతన్!
ధీ మహియౌ వెస ధీదితుల్!
శ్రీమతమై తెలుగుం జనున్!
3.గర్భగత"-భస్మభూ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.య.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.182.
ప్రాసనియమముకలదు.
వరాశ్రీ తెన్గు నౌ!భువిన్!
చిరాయుః కీర్తి వర్ధిలున్!
తిరంబై!నిల్చు లోకమున్!
సిరుల్!దైవాను కూల్యమై!
4.గర్భగత"-పూర్ణోత్పల"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.ర.న.భ.భ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
భావ సుబోధకంబగుచు!పామర రంజక మేర్పడన్!
సేవితమై!బధాళికిని! క్షేమకమై!రస నిల్చుతన్?
దేవత లెల్ల కీర్తిడగ! ధీ మహియౌ!వెస ధీ దితుల్!
శ్రీ వరదంబులౌ!కరము!శ్రీమతమై!తెలుగున్జనున్!
5.గర్భగత"-ఉత్పలమాల"-వృత్తము.
కృతిఛందము.భ.ర.న.భ.భ.ర.లగ.గణములు.యతి10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
భావ సుబోధకం బగుచు!పామర రంజక మేర్పడన్!వరాశ్రీ తెన్గునౌ!భువిన్!
సేవితమై బుధాళికిని!క్షేమకమై!రస నిల్చుతన్? చిరాయుః కీర్తి వర్ధిలున్?
దేవత లెల్ల కీర్తిడగ! థీమహియౌ!వెస థీదితుల్!తిరంబున్!నిల్చు లోకమున్!
శ్రీవరదంబులౌ!కరము!శ్రీమతమై!తెలుగున్జనున్!సిరుల్!దైవాను కూల్యమై!
6.గర్భగత"-నిలుకడ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.ర.య.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
పామర రంజక మేర్పడన్!వరాశ్రీ తెన్గునౌ!భువిన్!
క్షేమకమై!రస నిల్చుతన్?చిరాయుః కీర్తి వర్ధిలున్?
ధీ మహియౌ!వెస!థీదితుల్!తిరంబున్!నిల్చు లోకమున్!
శ్రీమతమై!తెలుగున్జనున్! సిరుల్!దైవాను కూల్యమై!
7.గర్భగత"-వరదాకర"-
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.ర.య.ర.య.స.జ.లల.గణములు.యతులు.10,18. ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
పామర రంజక మేర్పడన్!వరాశ్రీ తెన్గునౌ!భువిన్?భావ సుబోధకంబగుచు!
క్షేమకమై!రస నిల్చుతన్?చిరాయుః కీర్తి వర్ధిలున్?సేవితమై!బుదాళికిని!
ధీ మహియౌ!వెస!థీ దితుల్!తిరంబున్!నిల్చు లోకమున్!దేవతలెల్ల కీర్తిడగ!
శ్రీమతమై!తెలుగున్జనున్!సిరుల్!దైవాను కూల్యమై!శ్రీవరదంబులౌ!కరము!
8.గర్భగత" -చిరాయు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.య.ర.య.స.జ.లల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
వరాశ్రీ తెన్గునౌ!భువిన్?భావ సుబోధకంబగుచు!
చిరాయుః కీర్తి వర్ధిలున్?సేవితమై!బుధాళికిని!
తిరంబున్!నిల్చు లోకమున్!దేవతలెల్ల కీర్తిడగ!
సిరుల్!దైవాను కూల్యమై!శ్రీవరదంబులౌ!కరము!
9.గర్భగత"-సుబోధినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.య.ర.య.స.జ.స.స.స.లగ.గణముల.యతులు09,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
వరాశ్రీ తెన్గునౌ!భువిన్?భావ సుబోధకంబగుచు!పామర!రంజక మేర్పడున్!
చిరాయుః కీర్తి వర్ధిలున్?సేవితమై!బుధాళికిని!క్షేమకమై!రస నిల్చుతన్?
తిరంబున్!నిల్చు లోకమున్!దేవత లెల్ల కీర్తిడగ!ధీ మహియౌ!వెస థీదితుల్!
సిరుల్!దైవానుకూల్యమై!శ్రీ వరదంబులౌ!కరము!శ్రీ మతమై తెలుగున్జనున్!
10.గర్భగత"-రంబకా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.భ.ర.భ.ర.న.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
పామర రంజక మేర్పడన్?భావ సుబోధకంబగుచు!
క్షేమకమై!రస నిల్చుతన్?సేవితమై!బుధాళికిని!
ధీ మహియౌ!వెస థీదితుల్!దేవత లెల్ల కీర్తిడగ!
శ్రీమతమై!తెలుగున్జనున్శ్రీ వరదంబులౌ!కరము!
11.గర్భగత"-రంజక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.ర.భ.ర.న.య.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
పామర రంజక మేర్పడున్!భావ సు బోధకంబగుచు!వరాశ్రీ!తెన్గునౌ!భువిన్?
క్షేమకమై!రస నిల్చుతన్?సేవితమై!బుధాళికిని!చిరాయుః కీర్తి వర్ధిలున్?
ధీ మహియౌ!వెసథీదితుల్!దేవత లెల్ల కీర్తిడగ!తిరంబున్!నిల్చు లోకమున్!
శ్రీమతమై!తెలుగున్జనున్?శ్రీ వరదంబులౌకరము!సిరుల్!దైవాను కూల్యమై!
 స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
వృత్తములన్నియు అలరించు చున్నవి
సరస్వతీ పుత్రులు శ్రీ వల్లభవఝులవారికి అభినందనలు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.