గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

3, ఫిబ్రవరి 2019, ఆదివారం

భ్రమక,సమాశ్రీ,మత్తరజనీ,పంతులేని,యతిర్నవసుగంధి,మేనిఛాయ,గర్భగత,భ్రష్టఖ్యాతి,శ్రీరమ్య,నిగ్గుతగ్గు,గర్భ"-గుణావరీ"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తా

జైశ్రీరామ్.
భ్రమక,సమాశ్రీ,మత్తరజనీ,పంతులేని,యతిర్నవసుగంధి,మేనిఛాయ,గర్భగత,భ్రష్టఖ్యాతి,శ్రీరమ్య,నిగ్గుతగ్గు,గర్భ"-గుణావరీ"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.
గుణావరీ
ఉత్కృతిఛందము. ర.న.జ.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమముగలదు.
మూడుకాళ్ళ ముసలి జీవి!ముద్దు మోము నిగ్గుతముష్టష్టిఘాత మందజేయుచున్?                                            
పాడువడ్డ నొడలుగాంచి!పద్దులేని వాడనంగ!భ్రష్టు పట్ట ఖ్యాతి జేతురే?
చీడ వీడు మనకటంచు!సిద్ద చేత పట్టమంచు!శిష్టులట్ల భ్రాంతి నేర్తురే?
పాడు బుద్ధి నడతురేల?వద్దుమాకు వీడనంగ!పౌష్టికంపు తిండి పెట్టకన్?

1.గర్భగత"-భ్రమక"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.న.జ.గణములు.వృ.సం.379.ప్రాసగలదు.
మూడుకాళ్ళ ముసలి జీవి!
పాడువడ్డ నొడలు గాంచి!
చీడవీడు మనకటంచు!
పాడు బుద్ధి నడతు రేల?

2.గర్భగత"-సమాశ్రీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
ముద్దుమోము నిగ్గు తగ్గె!
పద్దు లేని  వాడనంగ?
సిద్ద చేత పట్టమంచు!
వద్దు మాకు వీడనంగ!

3.గర్భగత"-మత్తరజనీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
ముష్టిఘాత మందజేయుచున్?
భ్ర ష్టు పట్ట ఖ్యాతి  జేతురే?
శిష్టు లట్ల భ్రాంతి నేర్తురే?
పౌష్టికంపు తిండి పెట్టకన్?

4.గర్భగత"-పంతులేని"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.న.జ.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముగలదు.
మూడుకాళ్ళ ముసలి జీవి! ముద్దుమోము  నిగ్గు తగ్గె!
పాడువడ్డ నొడలు గాంచి!పద్దులేని వాడనంగ!
చీడ వీడు మనకటంచు!సిద్ద బేత పట్ట మంచు!
పాడు బుద్ధి నడతురేల?వద్దుమాకు వీడనంగ?

5.గర్భగత"యతిర్నవ సుగంధి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముగలదు.
ముద్దుమోము నిగ్గు తగ్గె!ముష్టి ఘాత మందజేయుచున్?
పద్దు లేని వాడ నంగ? భ్రష్టు పట్ట ఖ్యాతి జేతురే?
సిద్ద చేత పట్టమంచు!శిష్టు లట్ల భ్రాంతి నేర్తురే?
వద్దుమాకు వీ డనంగ?పౌష్టికంపు తిండి పెట్టకన్?

6.గర్భగత"-మేనిఛాయ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.య.జ.న.గల.గణములు.
యతులు.9,18. ప్రాసనియమముగలదు.
ముద్దుమోము నిగ్గు తగ్గె!ముష్టి ఘాత మంద జేయుచున్న్మూడుకాళ్ళ ముసలి జీవి!                                          
పద్దులేని వాడనంగ?భ్రష్టు పట్ట ఖ్యాతి జేతురే?పాడు వడ్డ నొడలుగాంచి!                                                              
సిద్ద చేత పట్టమంచు!శిష్టు లట్ల భ్రాంతి నేర్తురే?చీడ వీడు మన కటంచు?                                                              
వద్దు మాకు వీడనంగ?పౌష్టికంపు తిండి పెట్టకన్?పాడు బుద్ధినడతురేల?
                                                                         

7.గర్భగత"-గర్భగత"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.న.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముగలదు.
ముష్టిఘాత మంద జేయుచున్?!మూడుకాళ్ళ ముసలి జీవి!
పట్టి ఖ్యాతి భగ్న మేర్తురే?పాడు వడ్డ నొడలు గాంచి!
శిష్టు లట్ల భ్రాంతి నేర్తురే?చీడ వీడు మన కటంచు!
పౌష్టికంపు తిండి పెట్టకన్!పాడు బుద్ధి నడుతు రేల?

8.గర్భగత"-భ్రష్టఖ్యాతి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.న.జ.ర.జ.గల.గణములు.
యతులు.10,19.ప్రాసనియమముగలదు.
ముష్టి ఘాత మందజేయుచున్?మూడుకాళ్ళ ముసలి జీవి!ముద్దుమోము నిగ్గు తగ్గె?                                                                                    
పట్టి ఖ్యాతి భగ్నమేర్తురే,పాడువడ్డ నొడలుగాంచి!పద్దులేని వాడనంగ?
శిష్టు లట్ల భ్రాంతి నేర్తురే?చీడవీడు మనకటంచు!సిద్ద చేతపట్టమంచు!
పౌష్టికంపు తిండి పెట్టకన్?పాడుబుద్ధి నడుతురేల?వద్దుమాకు వీడనంగ?

9.గర్భగత"-శ్రీరమ్య"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.న.గల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముగలదు.
ముద్దుమోము నిగ్గుతగ్గె!మూడుకాళ్ళ ముసలి జీవి!
పద్దులేనివా డనంగ?పాడుపడ్డ నొడలు గాంచి
సిద్ద చేత పట్టమంచు!చీడ వీడు మనకటంచు?
వద్దు మాకు వీడనంగ?పాడు బుద్ధి నడుతురేల?

10,గర్భగత"-నిగ్గుతగ్గు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జర.జ.న.ర.జ.మ.లగ.గణములు.
యతులు.9,18.ప్రాసనియమముగలదు.
ముద్దమోము నిగ్గు తగ్గె!మూడుకాళ్ళ ముసలి జీవి!ముష్టిఘాత మంద జేయుచున్?
                                                                             
పద్దులేని వాడనంగ?పాడుపడ్డ నొడలుగాంచి!పట్టి ఖ్యాతి భగ్నమేర్తురే?
సిద్ద చేతపట్టమంచు!చీడవీడు మనకటంచు?శిష్టు లట్ల భ్రాంతి నేర్తురే?
వద్దుమాకు వీడనంగ?పాడుబుద్ధి నడతురేల?పౌష్టికంపు తిండి పెట్టకన్?ఇట్ట్లు,
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
అలతి అలతి పదములతో అన్ని పద్యములు అలరించు చున్నవి
శ్రీ వల్లభవఝులవారి ప్రతిభకు కృతజ్ఞతలు . మాకందించిన శ్రీ చింతా సోదరులకు అభినందనలు .

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.