గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

2, ఫిబ్రవరి 2019, శనివారం

చరణశృఙ్గరహిత-నటరాజస్తోత్రమ్ ... (పతఞ్జలి)

జైశ్రీరామ్.
పతంజలి యోగశాస్త్రమును రచించిన మహాముని. అతనికి ఒకనాడు పరమేశ్వరుని సందర్శించవలెనని అభిలాష కలిగినది. కైలాస ద్వారమునకు వెళ్ళెను.నంది పతంజలికి శివుని దర్శనమునకు అనుమతి నీయలేదు. పతంజలి అప్పుడు ఆశువుగా ఈశ్వరుని రూపమైన నటరాజును ఉద్దేశించి కొన్ని పద్యములను చదివెను. మొత్తము పది పద్యములు ఉన్నవి. ఇది విన్న శివునికి సంతృప్తి గలిగి పతంజలికి దర్శనము నిచ్చెను.
నటరాజస్తోత్ర ,చరణ శృఙ్గ రహిత (పతఞ్జలి) ॥
This hymn is by Sage Patanjali, the author and compiler of the famous
yogasUtra . Once upon a time, as the story of the origin of
the hymn goes, Nandi, Shiva's carrier would not allow Patanjali Muni to have
Darshan of the Lord Shiva (Nataraja of Chidambaram).  In order to reach Lord
Shiva, Patanjali, with his mastery over grammatical forms,
spontaneously composed this prayer in praise of the
Lord without using any extended (`dIrgham') syllable,
(without `charaNa' and `shRi~Nga' i.e . leg and horn) to tease Nandi.
Shiva was quickly pleased, gave Darshan to the  devotee, and danced to the
lilting tune of this song .
The place where this incidence is said to have happened is
Chidambaram (also known as Thillai), located about a  hundred miles
from Madras, Tamilnadu, India . It is considered to be  one of the
holiest places in India . In this temple, which has a gold covered roof,
Lord Nataraja is present in a cosmic-dancing form . Many books have been
written on the greatness of the temple and its deity and can also be inferred
from various hymns composed in praise of the Lord by the Shaiva
Siddhanta Saints.
Please refer to http://www.geocities.com/Athens/2583
for more information and detailed description of Shaiva Siddhanta.
The translation of the hymn is based on Smt . Usha Bhise's and is taken from
the book `caranasrngarahitam natarajastotram.' This book also contains a sanskrit
commentary on this stotra by Chandrakala . The book was published by Bharati
Samskrta Vidya Niketanam in 1992-
                 ॥ అథ-చరణశృఙ్గరహిత-నటరాజస్తోత్రమ్ ॥

శంభునటన వృత్తము. ఇది చిత్రకవిత్వపు కోవకు చెందినది.
ఆకార, ఏకార, ఐకార, ఓకార, ఔకారములతో ఉండే దీర్ఘాక్షరములు లేవు. 
అనుస్వారము, విసర్గము, సంయుక్తాక్షరములు, మాత్రమే ఇందులో గురువులను కలిగిస్తాయి. 
ఇకార, ఈకార, ఉకార, ఊకారములు అంగీకృతములు. దీనిని 
చరణశృంగరహిత నటరాజ స్తోత్రము అని పిలుతురు.. 
అనగా కాలు కొమ్ము లేని నటరాజ స్తోత్రము అని అర్థము. 
కాళ్లతో నడిచే కొమ్ములుండే జంతువు వృషభము గదా! 
అనగా 
పతంజలి నందిని అవహేళన చేస్తూ ఈ స్తోత్రమును రచించినాడు. 
ఈ వృత్తపు ఛందస్సును పరిశీలిస్తే, ఇందులో ఆఱు జ-ల (IUII) గణములు, చివర ఒక లగము ఉన్నాయి. అనగా ప్రతి పాదములో 26 అక్షరములు. ఇది ఉత్కృతి ఛందములోని 31317470వ వృత్తము.
సదఞ్చిత ముదఞ్చిత నికుఞ్చిత పదం ఝలఝలఞ్చలిత మఞ్జు కటకమ్
పతఞ్జలి దృగఞ్జన మనఞ్జన మచఞ్చలపదం జనన భఞ్జన కరమ్ ।
కదమ్బరుచిమమ్బరవసం పరమమ్బుద కదమ్బ కవిడమ్బక కగలమ్
చిదమ్బుధి మణిం బుధ హృదమ్బుజ రవిం పర చిదమ్బర నటం హృది భజ ॥ ౧॥
Heartily resort to the great dancer Shiva, residing in the holy place,
Chidambaram . He is called Hara (the destroyer) who smashed the three cities
(of demon tripura). He is worshipped by good people . While dancing he has
lifted one foot which is bent . His lovely bracelets are set in motion of
dance movements and hence are making a jingling sound . He is like
ointment to the eyes of Patanjali by whose application the vision gets
clear for receiving knowledge . However, he is free from contamination of
any kind . He destroys the cycle of birth (and death). He possesses the
loveliness of Kadamba tree; wears the sky as garment . His throat is dark
like the multitude of rainy clouds . He is the jewel in the ocean of
consciousness . He is the the Sun blossoming  the lotus- heart
of wise persons.

హరం త్రిపుర భఞ్జనం అనన్తకృతకఙ్కణం అఖణ్డదయ మన్తరహితం
విరిఞ్చిసురసంహతిపురన్ధర విచిన్తితపదం తరుణచన్ద్రమకుటమ్ ।
పరం పద విఖణ్డితయమం భసిత మణ్డితతనుం మదనవఞ్చన పరం
చిరన్తనమముం ప్రణవసఞ్చితనిధిం పర చిదమ్బర నటం హృది భజ ॥ ౨॥
Heartily resort to the great dancer, Shiva, residing in the holy
place, Chidambaram . He is the destroyer of the world, who destroys sin and
grants emancipation . He has destroyed the three cities of demon tripura,
representing the three types of sorrows . He is wearing the great serpent,
ananta, like a bracelet . He is incessantly showering compassion and is
endless . God Brahma, Indra and the other devatas meditate upon his feet.
The crescent moon adorns his crown.
The great one has crushed yama by his feet . His body is decorated with ash.
He is inclined to brush aside cupid . His preciousness is saturated in
the syllable - OM.

అవన్తమఖిలం జగదభఙ్గ గుణతుఙ్గమమతం ధృతవిధుం సురసరిత్-
తరఙ్గ నికురమ్బ ధృతి లమ్పట జటం శమనదమ్భసుహరం భవహరమ్ ।
శివం దశదిగన్తర విజృమ్భితకరం కరలసన్మృగశిశుం పశుపతిం
హరం శశిధనఞ్జయపతఙ్గనయనం పరచిదమ్బర నటం హృది భజ ॥ ౩॥
Heartily resort to the great dancer, Lord Shiva, residing in the holy
place, Chidambaram, who protects all the world . His lofty place is due
to the indestructible good qualities . It is difficult to grasp his nature.
He has held crescent moon in his forehead . His matted hair is covetous
of holding the multitude of waves of the divine river, Ganga . He has dispelled
the vanity of Yama and is capable of delivering men from the pangs of
worldly life . The Lord of creatures, the auspicious God, in whose
hand a young deer is dancing, has spread his hands in all ten quarters.
The great destroyer has moon, fire and sun as his eyes.

అనన్తనవరత్నవిలసత్కటకకిఙ్కిణిఝలం ఝలఝలం ఝలరవం
ముకున్దవిధి హస్తగతమద్దల లయధ్వనిధిమిద్ధిమిత నర్తన పదమ్ ।
శకున్తరథ బర్హిరథ నన్దిముఖ శృఙ్గిరిటిభృఙ్గిగణసఙ్ఘనికటమ్
సనన్దసనక ప్రముఖ వన్దిత పదం పరచిదమ్బర నటం హృది భజ ॥ ౪॥
Heartily resort to the great dancer, Shiva residing in the holy place,
Chidambaram . The tiny bells attached to his bracelets which are shining
with innumerable gems of nine kinds are making a sweet jingling sound.
The dancing movements of his feet are accompanied by the drum
in the hands of Mukunda (vishnu) and vidhi (brahma). He is closely surrounded
by Vishnu, riding a chariot to which a bird (Garuda) is yoked, by kartikeya,
riding a charior to which a peacock is yoked, by a troupe of Gana-s
consisting of Srngi, Riti, Bhrngi etc headed by Nandi . Prominent sages
like Sananda and Sanaka are saluting his feet.

అనన్తమహసం త్రిదశవన్ద్య చరణం ముని హృదన్తర వసన్తమమలమ్
కబన్ధ వియదిన్ద్వవని గన్ధవహ వహ్నిమఖ బన్ధురవిమఞ్జు వపుషమ్ ।
అనన్తవిభవం త్రిజగన్తర మణిం త్రినయనం త్రిపుర ఖణ్డన పరమ్
సనన్ద ముని వన్దిత పదం సకరుణం పర చిదమ్బర నటం హృది భజ ॥ ౫॥
Heartily resort to the great dancer, Lord Shiva, residing in the holy
place called Chidambaram . His lustre is beginningless and endless . His feet
are revered by the gods . The pure one who is free from all blemishes
resides in the interior of sages hearts . He wields a lovely body made
up of the following components - water, sky, moon, earth, wind, fire,
sacrificer (atman) and Sun . His riches are infinite; he is the jewel of
the three worlds having three eyes, he is incline to smash the three cities
of Tripura . The god who takes pity (on the distressed) is saluted by Sage
Sananda.

అచిన్త్యమలివృన్ద రుచి బన్ధురగలం కురిత కున్ద నికురమ్బ ధవలమ్
ముకున్ద సుర వృన్ద బల హన్తృ కృత వన్దన లసన్తమహికుణ్డల ధరమ్ ।
అకమ్పమనుకమ్పిత రతిం సుజన మఙ్గలనిధిం గజహరం పశుపతిమ్
ధనఞ్జయ నుతం ప్రణత రఞ్జనపరం పర చిదమ్బర నటం హృది భజ ॥ ౬॥
Heartily resort to the great dancer, Shiva, residing in the holy place,
Chidambaram . He is not capable of being understood by the faculty of thinking.
His dark colored throat is attractive with its resemblance to the colour of
a multitude of bees . His complexion is white like a bunch of blooming
Kunda flowers . He wears a glittering appearance when saluted by Vishnu,
gods, and Indra, the killer of balasyre . His ear ornament consists of
serpent . He is free from fear and hence unmoved . However, he took pity
on Rati . He is a reservoir of all auspicious things for good persons.
The destroyer of Gajasure is the Lord of creatures, praised by Arjuna.
He is inclined to be delightful to persons who bow down to Him.

పరం సురవరం పురహరం పశుపతిం జనిత దన్తిముఖ షణ్ముఖమముం
మృడం కనక పిఙ్గల జటం సనకపఙ్కజ రవిం సుమనసం హిమరుచిమ్ ।
అసఙ్ఘమనసం జలధి జన్మకరలం కవలయన్త మతులం గుణనిధిమ్
సనన్ద వరదం శమితమిన్దు వదనం పర చిదమ్బర నటం హృది భజ ॥ ౭॥
Heartily resort to the great dancer Shiva residing in the
holy place Chidambaram . He is the best among gods, destroyer of the three
cities for the benefit of the world . That Lord of creatures has given
birth to elephant-headed Ganesha for warding off obstacles and to
six-faced Kartikeya for leading divine army . The benevolent god
has hair that is brownish like gold . He is like Sun who causes the blooming
of the lotus in the form of sage Sanaka . Having a mind kind to all, he
weilds the lustre of snow . His mind is not attached to anything, even to
Parvati . He has swallowed poison arising out of ocean in order to save
the world from its adverse effects . He is a store-house
of quailities, not comparable to anyone else . He has given boons to sage,
Sananda . Having a face which is delightful like the moon, he has attained
the blissful state.

అజం క్షితిరథం భుజగపుఙ్గవగుణం కనక శృఙ్గి ధనుషం కరలసత్
కురఙ్గ పృథు టఙ్క పరశుం రుచిర కుఙ్కుమ రుచిం డమరుకం చ దధతమం ।
ముకున్ద విశిఖం నమదవన్ధ్య ఫలదం నిగమ వృన్ద తురగం నిరుపమం
సచణ్డికమముం ఝటితి సంహృతపురం పరచిదమ్బర నటం హృది భజ ॥ ౮॥
Heartily resort to the great dancer, Lord Shiva, who resides in the
holy place, Chidambaram, and He is without birth . The earth itself
is his chariot . The great serpent, Vasuki is his bowstring.
The golden peaked Meru is His bow . In His hands shines a deer, a big
sword and an aze . He weilds a damaru (drum) which has the color of
lovely kumkuma . Mukunda himself is his arrow . He effectively grants the
desire to those who salute him . The multitude of Vedic texts are
his horses (or mind). The incomparable God accompanied by Chandika has
quickly destroyed the cities of demon tripura.

అనఙ్గపరిపన్థినమజం క్షితి ధురన్ధరమలం కరుణయన్తమఖిలం
జ్వలన్తమనలం దధతమన్తకరిపుం సతతమిన్ద్రముఖవన్దితపదమ్ ।
ఉదఞ్చదరవిన్దకుల బన్ధుశత బిమ్బరుచి సంహతి సుగన్ధి వపుషం
పతఞ్జలినుతం ప్రణవపఞ్చర శుకంపర చిదమ్బర నటం హృది భజ ॥ ౯॥
Heartily resort to the great dancer, Lord Shiva, who resides in the
holy place, Chidambaram . Birthless, he is an enemy of Cupid . He bears the
burden of the earth, He is intensely compassionate to all . The killer
of demon Andhaka is capable of holding buring fire . Gods headed by
Indra are constantly falling at His feet . He is having a body
which has got the lustre of a group of hundred rising suns and is fragrant.
He is praised by Patanjali and is like a parrot in the cage of the syllable
Omkara.

ఇతి స్తవమముం భుజగపుఙ్గవ కృతం ప్రతిదినం పఠతి యః కృతముఖః
సదః ప్రభుపద ద్వితయదర్శనపదం సులలితం చరణ శృఙ్గ రహితమ్ ।
సరఃప్రభవ సమ్భవ హరిత్పతి హరిప్రముఖ దివ్యనుత శఙ్కరపదం
స గచ్ఛతి పరం న తు జనుర్జలనిధిం పరమదుఃఖజనకం దురితదమ్ ॥ ౧౦॥
Here ends the praise song composed by Patanjali who is an incarnation of
the great serpent Shesha . One who learns it by heart and recites it will
find a seat in the assembly of Gods . The praise song is charming . The
words in it lead to the perception of the   the Lord's pair of feet.
It flows on, being beginningless and endless (composed of the meter
charaNashri.ngarahita). It contains the description of Shankara praised
by the divine beings headed by Brahmadeva, Lords of the Quarters and Vishnu.
One who recites this hymn,quickly reaches the highest goal and does not steep
into the ocean of worldly existence which causes great sorrow and sinfulness.

          ॥ ఇతి శ్రీపతఞ్జలిమునిప్రణీతం చరణశృఙ్గరహిత నటరాజస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥
జైహింద్.


Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
పతంజలిముని గురించి విలువైన సమాచారము {నటరాజ స్తోత్రమును } నందించి నందులకు కృతజ్ఞతలు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.