గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

13, ఫిబ్రవరి 2019, బుధవారం

వేదాశ్రి,రామకా,అభయాశ్రి,సత్వర,సుమనీ,కాంక్షిలు,నాజిక,నిమురక,మరకత,డాంబిక,గర్భ"-అమృతవాణి"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
వేదాశ్రి,రామకా,అభయాశ్రి,సత్వర,సుమనీ,కాంక్షిలు,నాజిక,నిమురక,మరకత,డాంబిక,గర్భ"-అమృతవాణి"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

అమృతవాణి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.త.ర.మ.ర.త.న.ర.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
సమ సామాన్యంబు నెంచకం!సర్వంబుందాము గొప్పంచుం!సముచితబుద్ధి లేదాయెన్!                                    
కమనీయంబౌ!హరే డనం?గర్వంబౌనూహ!మేలౌనే?గమిగన నేర వేమయ్యా?
నిమిషంబీదౌనె?కానవే!నేర్వంన్రా మంచి నిద్ధాత్రిం?నిముర కశాంతి దేశానన్?
భములాకాంక్షల్మాను శోభిల్లం?పర్వంబౌ బోధ లాలింపం?ప్రముఖత నందువేవేగన్!
                                                                                             
1.గర్భగత"-వేదాశ్రి"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.త.ర.గణములు.వృ.సం.184.ప్రాసగలదు.
సమ సామ్యంబు నెంచకన్?
కమనీయంబౌ?హరేడనన్?
నిమిషం బీ దౌనె?  కానవే!
భము లాకాంక్ష ల్మాను శోభిల్లన్?

2.గర్భగత"-రామకా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.మ.ర.గగ.గణములు.వృ.సం.17.ప్రాసగలదు.
సర్వంబుం దాము గొప్పంచున్?
గర్వంబౌ నూహ మేలౌనే?
నేర్వంన్రా మంచి నిద్ధాత్రిన్!
పర్వంబౌ!బోధ లాలింపన్?

3.గర్భగత"-అభయా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.జ.మ.గణములు.వృ.సం.48.ప్రాసగలదు.
సముచిత బుద్ధి లేదాయెన్?
గమి గన నేర వేమయ్యా?
నిముర కశాంతి దేశానన్?
ప్రముఖత నందు వేవేగన్!

4.గర్భగత"-సత్వర"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.త.ర.మ.ర.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
సమ సామాన్యంబు నెంచకం!సర్వంబుం దాము గొప్పంచున్?
కమ నీయం బౌ! హరే డనం?గర్వంబౌ నూహ మేలౌనే?
నిమిషం బీదౌనె? కానవే !  నేర్వం రా ! మంచి ! నిద్ధాత్రిన్!
భము లాకాంక్ష ల్మాను! శోభిలం?పర్వంబౌ! బోధ లాలింపన్?

5.గర్భగత"-సుమనీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.మ.ర.త.న.ర.గగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
సర్వంబుం దాము గొప్పంచుం?సముచిత బుద్ధి లేదాయెన్?
గర్వంబౌ! నూహ మేలౌనే? గమి గన నేర వేమయ్యా?
నేర్వం రా! మంచి నిద్ధాత్రిం!నిముర కశాంతి దేశానన్?
పర్వంబౌ! బోధ లాలింపం?ప్రముఖత నందు వేవేగన్!

6.గర్భగత"-కాంక్షిలు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.ర.త.న.ర.త.య.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
సర్వంబుం దాము గొప్పంచుం?సముచిత బుద్ధి లేదాయెం?సమ సామ్యంబునెంచకన్?                                      
గర్వంబౌ!నూహ,మేలౌనే?గమి గన, నేర, వేమయ్యా ? కమనీయంబౌ!హరేడనన్?                                              
నేర్వం రా! మంచి నిద్ధాత్రిం! నిముర కశాంతి దేశానం?నిమిషంబీదౌనె?కానవే?
పర్వంబౌ!బోధ లాలింపం!ప్రముఖత నందు వేవేగం?భము లాకాంక్ష ల్మానుశోభిలన్?
                                                                                           

7.గర్భగత"-నాజిక"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.జ.మ.స.త.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
సముచిత బుద్ధి లేదాయెం?సమ సామ్యంబు నెంచకన్?
గమి గన నేర వేమయ్యా?కమనీయంబౌ!హరే డనన్?
నిముర కశాంతి దేశానం?నిమిషం బీదౌనె?కానవే!
ప్రముఖత నందు వే వేగం?భము లాకాంక్ష ల్మాను శోభిలన్?

8.గర్భగత"-నిమురక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.జ.మ.స.త.ర.మ.ర.గగ.గణములు.యతులు.10,19,
ప్రాసనీమముగలదు.
సముచిత బుద్ధి లేదాయెం?సమ సామ్యంబు నెంచకం?సర్వంబుం దాముగొప్పంచున్?                                        
గమి గన నేర వేమయ్యా? కమ నీయంబౌ! హరే డనం? గర్వంబౌ! నూహ మేలౌన్.                                            
నిముర కశాంతి దేశానం?నిమిషంబీదౌనె?కానవే!నేర్వంరా!మంచి నిద్ధాత్రిన్?
ప్రముఖత నందు వేవేగం?భము లాకాంక్షల్మాను!శోభిల్లం!పర్వంబౌ! బోధ లాలింపన్?
                                                                                     
9,గర్భగత"-మరకత"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.మ.ర.త.య.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
సర్వంబుం దాము గొప్పంచుం?సమ సామ్యంబు నెంచకన్?
గర్వంబౌ!నూహ మేలౌనే?కమనీయంబౌ! హరే డనన్?
నేర్వం రా!మంచి నిద్ధాత్రిం?నిమిషంబీదౌనె? కానవే!
పర్వంబౌ! బోధ లాలింపం?భము లాకాంక్షల్మాను శోభిల్లన్?

10,గర్భగత"-డాంబిక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.ర.త.య.ర.జ.న.ర.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
సర్వంబు దాము గొప్పంచుం!సమ సామ్యంబు నెంచకం?సముచిత బుద్ధి లేదాయెన్?                                          
గర్వంబౌ!నూహ మేలౌనే?కమనీయంబౌ!హరే డనం?గమి గన నేర వేమయ్యా?                                                  
నేర్వం రా!మంచి నిద్ధాత్రిం?నిమిషం బీదౌనె? కానవే!నిముర కశాంతిదేశానన్?                                                  
పర్వంబౌ!బోధ లాలింపం?భము లాకాంక్షల్మాను శోభిల్లన్ప్రముఖత నందు వే వేగన్?
                                                                                 
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
 జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.