గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

6, జులై 2020, సోమవారం

మత్తరజినీద్వయ,మృదు మానస,రజోరజా"-ఖ్యాతిచీలు ద్వయ,సయోజనాద్వయ,రజినీకరప్రియ,కోటులంటు,గర్భ"-రసాస్వాదయా వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

 జైశ్రీరామ్.
మత్తరజినీద్వయ,మృదు మానస,రజోరజా"-ఖ్యాతిచీలు ద్వయ,సయోజనాద్వయ,రజినీకరప్రియ,కోటులంటు,గర్భ"-రసాస్వాదయా వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
                           

"-రసాస్వాదయా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.స.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
గూడువీడ కుక్కచావగున్!కూలెదీవు కరోనచే!కోటులంటు మారణంబులున్!
నేడు కన్న దౌనె?రేపటన్!నేల బీద రికంబగున్!నేటి కైన మెల్గు మంచిగాన్!
చీడ పీడలందు!లోకమున్!చీలు ఖ్యాతి పురోగతుల్!చేటుకోర రాదదెన్నడున్!
పోడిమంబు మాయు ధాత్రినిన్!బోలెచేరు కరంబులన్!పోటరీవు గావు  జబ్బుకున్!
                                                                                 
1.గర్భగత"-మత్తరజినీద్వయ"-వృత్తములు.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ,సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
గూడు వీడ కుక్క చావగున్!             కోటులంటు మారణంబులున్!
నేడు కన్నదౌనె?రేపటన్!                  నేటి కైన మెల్గు మంచిగాన్!
చీడ పీడ లందు లోకమున్!             చేటు కోర రా దదెన్నడున్?
పోడిమంబు మాయు ధాత్రినిన్!       పోట రీవు గావు జబ్బుకున్!
2.గర్భగత"-మృదుమానస"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.స.లగ.గణములు.వృ.సం.91.
ప్రాసనియమము కలదు.
కూలెదీవు!కరోన చే!
నేల బీదరికంబగున్?
చీలు ఖ్యాతి పురోగతుల్!
బోలె చేరు కరంబులన్!
3.గర్భగత"-రజోరజా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
గూడు వీడ కుక్క చావగున్!కూలె దివు కరోన చే!
నేడు కన్నదౌనె?రేపటన్!నేల బీదరికంబగున్?
చీడ పీడ లందు లోకమున్!చీలు ఖ్యాతి పురోగతుల్?
పోడిమంబు మాయు ధాత్రినిన్!బోలె చేరు కరంబులన్!
4.గర్భగత"-ఖ్యాతిచీలు ద్వయ"-వృత్తములు.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కూలె దీవు కరోన చే!కోటులంటు మారణంబులున్!
నేల బీదరికం బగున్?నేటికైన మెల్గు మంచిగాన్!
చీలు ఖ్యాతి పురోగతుల్!చేటు కోర రాదదెన్నడున్?
బోలె చేరు కరంబులున్!పోటరీవు గావు జబ్బుకున్!

కూలె దీవు కరోన చే!గూడు వీడ కుక్క చావగున్?
నేల బీద రికంబగున్?నేడు కన్న దౌనె?రేపటన్!
చీలు ఖ్యాతి పురోగతుల్?చీడ పీడ లందు లోకమున్!
బోలె చేరు కరంబులన్!పోడిమంబు మాయు ధాత్రినిన్!
5.గర్భగత"-సయోజనాద్వయ"-వృత్తములు.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కూలెదీవు కరోనచే!కోటులంటు మారణంబులున్!గూడువీడ కుక్క చావగున్!
నేల బీద రికంబగున్?నేటికైన మెల్గు మంచిగాన్?నేడు కన్నదౌనె?రేపటన్?
చీలు ఖ్యాతి పురోగతుల్!చేటుకోర రాదదెన్నడున్?చీడపీడలందు లోకమున్!
బోలె చేరు కరంబులన్!పోటరీవు గావు జబ్బుకున్!పోడిమంబు మాయు ధాత్రినిన్!
                                                                                   

కూలెదీవు కరోనచే!గూడువీడ కుక్కచావగున్?కోటులంటుమారణంబులున్?
నేల బీద రికంబగున్?నేడు కన్న దౌనె?రేపటన్!నేటి కైన మెల్గు మంచిగాన్!
చీలు ఖ్యాతి పురోగతుల్?చీడపీడలందు లోకమున్!చేటు కోరరాదదెన్నడున్?
బోలె చేరు కరంబులన్!పోడి మంబు మాయు ధాత్రినిన్!పోట రీవు గావు జబ్బుకున్?
                                                                                 
6.గర్భగత"-రజినీకరప్రియ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కోటు లంటు మారణంబులున్?గూడు వీడ కుక్క చావగున్!
నేటి కైన మెల్గు మంచిగాన్!నేడు కన్న దౌనె?రేపటన్!
చేటు కోర రాదదెన్నడున్?చీడ పీడ లందు లోకమున్!
పోటరీవు గావు జబ్బుకున్?పోడిమంబు మాయు ధాత్రినిన్?
7.గర్భగత"-కోటులంటు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.ర.స.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కోటులంటు మారణంబులున్?గూడువీడ కుక్కచావగున్?కూలెదీవు కరోనచే!
నేటికైన మెల్గు మంచి గాన్!నేడు కన్న దౌనె?రేపటన్! నేల బీద రికంబగున్?
చేటుకోర రాదదెన్నడున్?చీడ పీడలందు లోకమున్!చీల ఖ్యాతి పురోగతుల్!
పోటరీవు గావు!జబ్బుకున్?పోడియంబు మాయు ధాత్రినిన్?బోలె చేరు కరంబులన్!

స్వస్తి
మూర్తి.జుత్తాడ.
 జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.