గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

20, జులై 2020, సోమవారం

భద్రకా,సమాశ్రీ,రజినీకర,ఆశ్వాదయా,యతిర్నవసుగంథి,కీర్తిసౌరుల,అశాశ్వతకళావిహీన,కేళినీ,సద్దురాగమ,గర్భ"-తద్దురాన"-వృత్తము.రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
భద్రకా,సమాశ్రీ,రజినీకర,ఆశ్వాదయా,యతిర్నవసుగంథి,కీర్తిసౌరుల,అశాశ్వతకళావిహీన,కేళినీ,సద్దురాగమ,గర్భ"-తద్దురాన"-వృత్తము.రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.  జుత్తాడ.
                         
"-తద్దురాన"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.త.ర.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
గౌరవ సంస్కార దూరులై!గద్దె కీర్తి మాపుజేయ!కారుకూత లేల?కూతురో!
పౌరుల బాగోగు లెంచకన్!పద్దు లేక!హద్దు మీరి!పౌరుషాన కీడు చైదులై!
సారవిహీనంపు కృత్యతన్!సద్దురాగమంబు సేయ!సౌరు లెల్ల నాశమౌ!గదే?
తారకమంచెంచ రాదుగా?తద్దురాన గెల్వ నౌనె?దారిలేదు!చేర మోక్షమున్?
అర్ధములు:-
సద్దురాగమంబు=సత్యమనునది చెడుగ వచ్చిన,తద్దురాన=తత్పరమాత్మ
తో పోరున,చైదులు=చేష్టితులు,సౌరులు=ఆర్థిక వనరులు,గద్దె కీర్తి=సింహా
సన ప్రతిష్ఠ,సారవిహీన=నిస్సామైన,
1.గర్భగత"-భద్రకా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.త.ర,గణములు.వృ.సం.167.
ప్రాసనియమము కలదు.
గౌరవ సంస్కార దూరులై!
పౌరుల బాగోగు లెంచకన్?
సార విహీనంపు కృత్యతన్!
తారకమం చెంచ రాదుగా!
2.గర్భగత"-సమాశ్రీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
గద్దె కీర్తి మాపుజేయ!
పద్దు లేక హద్దు మీరి!
సద్దు రాగమంబు సేయ!
తద్దురాన!గెల్వ నౌనె?
3.గర్భగత"-రజినీకర"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
కారుకూత లేల?కూతురో!
పౌరుషాన కీడు చైదులై!
సౌరులెల్ల!నాశమౌ గదే?
దారి లేదు!చేర మోక్షమున్?
4.గర్భగత"-ఆశ్వాదయా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.త.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
గౌరవ సంస్కార దూరులై!గద్దె కీర్తి మాపు సేయ!
పౌరుల బాగోగు లెంచకన్?పద్దు లేక!హద్దు మీరి!
సార విహీనంపు కృత్యతన్!సద్దురాగమంబు సేయ!
తారకమంచెంచ రాదుగా?తద్దురాన!గెల్వ నౌనె?
5.గర్భగత"-యతిర్నవ సుగంథి"-వృత్తము
అత్యష్షీఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
గద్దె కీర్తి మాపు సేయ!కారు కూత లేల?కూతురో!
పద్దు లేక హద్దు మీరి!పౌరుషాన కీడు చైదులై!
సద్దు రాగమంబు సేయ!సౌరు లెల్ల!నాశమౌ గదే?
తద్దురాన!గెల్వ నౌనె?దారి లేదు!చేర మోక్షమున్?
6.గర్భగత"-కీర్తిసౌరుల"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.య.స.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
గద్దె కీర్తి మాపు సేయ!కారు కూత లేల?కూతురో!గౌరవ సంస్కార దూరులై!
పద్దు లేక!హద్దు మీరి!పౌరు షాన కీడు చైదులై!పౌరుల బాగోగు లెంచకన్?
సద్దు రాగమంబు సేయ!సౌరులెల్ల!నాశ మౌ గదే?సారవిహీనంపు కృత్యతన్!
తద్దురాన!గెల్వ నౌనె?దారి లేదు!చేర మోక్షమున్?తారకమం చెంచ రాదుగా!
7.గర్భగత"-అశాశ్వత"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.భ.త.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కారు కూత లేల?కూతురో!గారవ సంస్కార దూరులై!
పౌరుషాన కీడు చైదులై! పౌరుల బాగోగు లెంచకన్?
సౌరు లెల్ల!నాశమౌ గదే?సార విహీనంపు కృత్యతన్!
దారిలేదు!చేరమోక్షమున్?తారక మంచెంచ రాదుగా?
8.గర్భగత"-కళా విహీన"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.భ.త.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కారుకూత లేల?కూతురో!గౌరవ సంస్కార దూరులై!గద్దె కీర్తి మాపు సేయ!
పౌరుషాన!కీడు చైదులై!పౌరుల బాగోగు లెంచకన్?పద్దు లేక!హద్దు మీరి!
సౌరులెల్ల!నాశమౌ గదే?సార విహీనంపు కృత్యతన్!సద్దురాగమంబు సేయ!
దారిలేదు!చేర మోక్షమున్?తారక మంచెంచ రాదుగా?తద్దురాన!గెల్వ నౌనె?
9.గర్భగత"-కేళినీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.స.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
గద్దె కీర్తి మాపు సేయ!గౌరవ సంస్కార దూరులై!
పద్దు లేక!హద్దు మీరి!పౌరుల బాగోగు లెంచకన్?
సద్దురాగమంబు సేయ!సార విహీనంపు కృత్యతన్!
తద్దురాన!గెల్వ నౌనె?తారక మంచెంచ రాదుగా?
10,గర్భగత"-సద్దురాగమ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.స.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18,
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
గద్దె కీర్తి మాపుసేయ!గౌరవ సంస్కార దూరులై!కారుకూత లేల?కూతురో!
పద్దులేక!హద్దు మీరి!పౌరుల బాగోగు లెంచకన్?పౌరుషాన కీడు చైదులై!
సద్దురాగమంబు సేయ!సార విహీనంపు కృత్యతన్!సౌరులెల్ల?నాశమౌ గదే?
తద్దురాన!గెల్వ నౌనె?తారక మంచెంచ రాదుగా?దారి లేదు!చేర మోక్షమున్!

స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
 జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.