గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

15, ఏప్రిల్ 2018, ఆదివారం

గతికాద్వయ,అనఘా,నశోచయ,స్వభావద్వయ,భగవదాంశ,ప్రభుత,భూతలీ,గర్భ-"జగదభీష్ట"-వృత్తము.రచన:-శ్రీవల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.

  జైశ్రీరామ్.
గతికాద్వయ,అనఘా,నశోచయ,స్వభావద్వయ,భగవదాంశ,ప్రభుత,భూతలీ,గర్భ-"జగదభీష్ట"-వృత్తము.రచన:-శ్రీవల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
 జుత్తాడ.

                 "-జగదభీష్ట"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.న.ర.జ.స.జ.గల.వృత్తము.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.

భగవదాంశ యున్నవాడె?ప్రభుత నందు!భూతలిం!ప్రగతిగోరు,వాడనంగ?
వగవనీక లోకమేలు! ప్రభల వెల్గు నీతినిం?.స్వగుణమైన!  స్వార్ధి గాక!
జగదభీష్ట సిద్ధి కోరు?స్వబల,మర్ధ, దూరతం?జగడగామి గాక యొప్పు?
స్వగతమందునెంచుమంచి!సబలమైన!న్యాయముం?జగతికీర్తి!పెంపుజేయు!

1.గర్భగత"-గతికా"-ద్వయ వృత్తములు.
బృహతీఛందము.న.ర.జ.గణములు.వృ.సం.344.ప్రాసగలదు.

1.భగవదాంశ యున్నవాడె?            2.ప్రగతి కోరు   వాడనంగ?
  వగవనీక లోకమేలు!                        స్వగుణమైన! స్వార్ధి గాక!
 జగదభీష్ట సిద్ధి కోరు?                        జగడగామమి!గాక యొప్పు?
స్వగతమందు!నెంచు మంచి!             జగతి  కీర్తి!  పెంపు జేయు!

2.గర్భగత"-అనఘా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.88.ప్రాసగలదు.

ప్రభుత నందు!భూతలిన్!
ప్రభల  వెల్గు!  నీతినిన్?
స్వ బల,మర్ధ,దదూరతన్?
స బలమైన!న్యాయమున్?

3.గర్భగత"-నశోచయ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.న.ర.లగ.గణములు.యతి10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.

భగవదాంశ!యున్నవాడె?ప్రభుత నందు!భూతలిన్?
వగవనీక?లోక మేలు!   ప్రభల!     వెల్గు!    నీతినిన్?
జగదభీష్ట! సిద్ధి కోరు?  స్వ బల  మర్ధ   దూరతన్?
స్వగతమందు!నెంచుమంచి! స బలమైన!న్యాయమున్?

4.గర్భగత"-స్వభావద్వయ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.స.జ.గల.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు
ప్రభుత నందు భూతలిం?ప్రగతి గోరు వాడనంగ?
ప్రభల వెల్గు నీతినిం?స్వ గుణమైన స్వార్ధి గాక?
స్వ బల,మర్ధ,దూరతం?జగడ గామి గాక యొప్పు?
స బలమైన న్యాయముం?జగతి కీర్తి పెంపు జేయు!
2.ప్రభుత నందు భూతలిం?భగవదాంశ యున్నవాడె?
  ప్రభల వెల్గు నీతినిం?వగవనీక లోక మేలు!
  స్వ బల,మర్ధ,దూరతం?జగదభీష్ట సిద్ధి గోరు?
 స బలమైన న్యాయముం?స్వగతమందు నెంచు మంచి?

5.గర్భగత"-భగవదాంశ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.స.జ.భ.స.జ.గల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
ప్రభుత నందు భూతలిం?ప్రగతిగోరు వాడనంగ?భగవదాంశ యున్నవాడె?
ప్రభల వెల్గు నీతినిం?స్వగుణమైన స్వార్ధి గాక?వగవనీక?లోకమేలు?
స్వ బల,మర్ధ,దూరతం?జగడ గామి గాక యొప్పు?జగదభీష్టసిద్ధిగోరు?
స బలమైనన్యాయముం!జగతి కీర్తి పెంపు జేయు?స్వగతమందు నెంచుమంచి?

6.గర్భగత"-నరజయుగళీ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.ర.జ.న.ర.జ.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ప్రగతి గోరు వాడనంగ?భగవదంశ యున్నవాడె?
స్వ గుణమైన స్వార్ధి గాక?వగవనీక?లోకమేలు!
జగడ గామి గాక?యొప్పు!జగదభీష్ట సిద్ధి గోరు?
జగతి కీర్తి పెంపు జేయు?స్వగతమందు నెంచు మంచి?

7.గర్భగత"-ప్రభుత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.న.ర.జ న.ర.లగ.గణములు.యతులు.10.19.
ప్రాసనీమముగలదు.
ప్రగతి గోరు వాడనంగ?భగవదాంశ యున్నవాడె?ప్రభుత నందు భూతలిన్?
స్వగుణమైన స్వార్ధి గాక,?వగవనీక లోక మేలు?ప్రభల వెల్గు?నీతినిన్?జగడగామిగాక?యొప్పు!జగదభీష్ట సిద్ధి గోరు?స్వ,బల,మర్ధ,దూరతన్?
జగతి కీర్తి పెంపుజేయు?స్వగతమందు!నెంచు మంచి?స బలమైన
న్యాయమున్?

8.గర్భగత"-భూతలీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.స.జ.భ.స.జ.గల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
ప్రభుతనందు భూతలిం?భగవదాంశ యున్న వాడె?ప్రగతిగోరు వాడనంగ?
ప్రభలవెల్గు నీతినిం?వగవనీక?లోకమేలు!స్వగుణమైన స్వార్ధిగాక?
స్వ బల,మర్ధ,దూరతం?జగదభీష్ట సిద్ధి గోరు?జగడగామిగాక?యొప్పు?
స బలమైన న్యాయముం?స్వగతమందు నెంచుమంచి?జగతి కీర్తిపెంపు
జేయు?

ఇట్లు.
తమవిశ్వసనీయుడు.
మూర్తి.జుత్తాడ.ఐ
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

ప్రణామములు
కవిబ్రమ్మకు శిరసాభి వందనములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.