గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

17, జూన్ 2013, సోమవారం

కవివతంస శ్రీ బులుసు వేంకటేశ్వర్లు రచించిన శివాలాపము 31 నుండి 40. 4వ భాగము.

                                                                                                            జైశ్రీరామ్.
జ్ఞానామృత పాన లోలులారా! కవివతంస బిరుదాంకితులు శ్రీ బులుసు వేంకటేశ్వర్లు కవి కృత శివాలాపము నారికేళ పాకమో, కదళీ పాకమో, ద్రాక్షాపాకమో చదివి మీరే నిర్ణయించండి. తాను విద్యార్థిగా ఉన్న రోజులలోనే ఈ శివాలాపము  రచన చేసిన సుకవి

 శ్రీ బులుసు వేంకటేశ్వర్లు.
ఇక చవిచూడండి ఈ శివాలాపము 4 వభాగాన్ని. నమస్తే.
శివాలాపము.  31 నుండి 40.

శా:- నిద్రాణంబులు దివ్య మోక్ష పదవీ నిర్ధూత వాంఛా విని
ర్ణిద్ర ప్రాభవముల్ మదీయములు తండ్రీ! భావ కల్హారముల్.
త్వద్రాఘిష్ఠ జటాటవీ ఘటిత భాస్వచ్చంద్రమ శ్శ్రీకళా
ముద్రా స్వీకృతి విచ్చె నేటికివిగో పూమాలలయ్యెన్, శివా! 31.

శా:- విస్మేరాంబుజ వక్త్ర! నీ కృపకు నైవేద్యంబుగా నిల్చితిన్
అస్మత్ స్వాదు మరంద బిందు సుషమానంత ప్రభా మాధురీ
క స్మేరంబులు పద్య పుష్పములు దుఃఖ ప్రాభవద్గూఢమా
కస్మాత్పాతిత మోహ బంధనములన్ ఖండింపుమయ్యా! శివా! 32.

శా:- త్వత్కంఠాగ్ర విలగ్న బంధమది దేవా! యొక్క సర్పంబెగా
మత్కంఠాగ్రమునందగుల్కొనిన సంసారార్ణవోద్భూతముల్
ఛూత్కార క్రమ సంచరద్భయద చక్షుః శ్రోత్రముల్, వేలు, సం
విత్కల్యాణ! భరింప నేఱనిక నన్ వేధింపకయ్యా! శివా! 33.

శా:-ఉద్బీజంబులు పుత్ర పౌత్ర ధన దారోదార సంధాన దీ
వ్యద్బద్ధస్థితికిన్ సుధామల కళావైశద్య సమ్మోహ  సం
వి ద్బింబాగమ కాంతికిన్ సుర పురీ వీధీ చరద్రేఖకున్
మద్బంధూ! భవదీయ సార పద పద్మస్ఫార పూజల్. శివా! 34.

శా:- ఉద్యోగంబులు పొట్ట కూటి కొఱకోహో! స్వామి లౌక్య క్రియన్
సద్యోలగ్నుఁడ వోలె కన్పడెదు, నేనా! సర్వ మాంగళ్య చి
ద్విద్యా మూర్తిని నిన్ను గాంచెదను హృద్వీధిం దివా రాత్రులన్
శ్రీద్యోగాఁగ జలాభిషిక్త సరసార్ధీభూత జూటా శివా! 35.

శా:- విద్వాంసుల్ పలుమంది సర్వ పరిషత్ వీధ్యంతరంబుండి రా
గ ద్వేష వ్యతిరిక్త భావ సుషమా గాంభీర్యముంగూర్చి ధ
ర్మాద్వైతంబుల గూర్చి పల్కుచును కర్మానేక సంప్రాప్త సం
పద్వైభోగ సుఖానుభూతినిఁ దలంపం జూతు రాత్మన్ శివా! 36.

శా:- శశ్వత్ సుందర శుభ్ర కార్తికిక భాస్వజ్జ్యోత్స్నవద్రమ్యమా!
విశ్వైక స్థిర మంగళంబయిన నీవిస్ఫూర్జిత శ్రీ కృపల్
విశ్వాసంబున నా పయిన్ జినుక రావే, చాలు, మద్దుఃఖముల్
నిశ్వాసల్ వలె జారిపోవును భవానీ ప్రాణ మూలా! శివా! 37.

శా:- వార్ధుల్ దాటెద, మిన్ను నెక్కెద, భవద్వాల్లభ్యముం బొందగా
స్పర్థల్ ద్రోచెదఁ గాన దూరెద భవత్పాదంబులం బట్టగా
నిర్ధూతాఖిల మోహ బంధన కళా నిర్ణిద్ర భావాప్తి స
ర్వార్ధ స్వామిని నిన్నుఁ బట్టితిని దేవా! గాఢ భావా! శివా! 38.

శా:- శర్వాణీ హృదయానురాగ పదవీ సమ్రాట్కళా మంగళా!
ఖర్వ ప్రాభవుఁడాదిదేవుఁడగు నిన్ గాఢానురాగ ప్రభా
సర్వాంగీణ మనోజ్ఞమౌ గతి సమర్చల్ సేతునయ్యా! మహా
నిర్వాణైక పదమ్ము లక్ష్యముగ తండ్రీ! శూల పాణీ! శివా! 39.

శా:- అర్హ ప్రస్తుతముల్ మదీయ కవితా వ్యాహారముల్, వారి భృ
న్నిర్హాదంబులు నీల కంఠమగు నిన్నే తండ్రీ! యాడించెడున్.
గర్హింపం బని లేదు. కావ్య గుణముల్ కాసంత లేవంచు  దృక్
బర్హిశ్శుష్మ, మదీయ భక్తిని తలంపంజూడుమయ్యా! శివా! 40.

(సశేషం)
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
మనో రంజక మైన భక్తి రస సుధామృతమును కురిపిస్తున్న శ్రీ బులుసు వేంకటేశ్వర్లు గారికి ధన్య వాదములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.