గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

16, జూన్ 2013, ఆదివారం

కవివతంస శ్రీ బులుసు వేంకటేశ్వర్లు రచించిన శివాలాపము 21 నుండి 30.3వ భాగము.

జైశ్రీరామ్.
జ్ఞానామృత పాన లోలులారా! కవివతంస బిరుదాంకితులు శ్రీ బులుసు వేంకటేశ్వర్లు కవి కృత శివాలాపము నారికేళ పాకమో, కదళీ పాకమో, ద్రాక్షాపాకమో చదివి మీరే నిర్ణయించండి. తాను విద్యార్థిగా ఉన్న రోజులలోనే ఈ శివాలాపము  రచన చేసిన సుకవి
 శ్రీ బులుసు వేంకటేశ్వర్లు.
ఇక చవిచూడండి ఈ శివాలాపము 3 వభాగాన్ని. నమస్తే.
శివాలాపము.  21 నుండి 30
రచన:- శ్రీ బులుసు వేంకటేశ్వర్లు.
మ:- అభిమానైక ధనమ్ము ముఖ్యమని గ్రంథానేకముల్ పల్కు. తం
డ్రి! భయోద్విగ్నము గాగ వర్తిలేడు దారిద్ర్య ప్రభా భూతమున్
అభవా! త్వత్ కర పద్మ సంగతి చలద్వ్యాపార నాట్యాంత సం
ప్రభవద్భీప్రద ఢక్కికా ధ్వనుల పాఱం ద్రోలవయ్యా! శివా! 21.

శా:- సద్భావంబున పాదు కట్టిన మహేశా! స్వచ్ఛ చాంద్రీక భా
స్వద్భూమీ ధర కన్యకా లలిత హాస వ్యక్త రాగార్ద్ర దీ
వ్యద్భావాంతర మూర్తియౌ నిను మదీయ ప్రాణ మూలమ్ముఁగా
మద్భాగ్యోప చయమ్మునందలచితిన్ మన్నింప రావే శివా! 22.

శా:- వేళాకోళము కాదు నిక్కమిది. నీవే వచ్చి మద్దుఃఖముల్
లీలం ద్రోపవయేని, దుష్ట విష వల్లీ బద్ధ సమ్మోహ దు
శ్శీలాభ్యస్త విముగ్ధ భావనలు వాసించున్ మదిన్, నాడు ని
న్నేలెక్కింపని యట్టి మొండిని, శిఖండిన్, నేను కానో? శివా! 23.

శా:- నీవుం దాండవమాడునప్పుడు భవానీ మాత తత్తాండవ
శ్రీ వైదగ్ధ్యముఁ జూపునంట రజతాద్రిన్ గాఢ రాగ ప్రసూ
భావైక్యంబది యెట్టిదో ప్రమథ రూపంబందివీక్షింతు త్వ
త్సేవా భాగ్య ఫలమ్ము నాకదియె, అందింపగ రావే శివా!24.

మ:- గిరులున్ నిర్ఝరులున్,  వియత్తలము సంగీతాది విద్యల్ సురా
సురులున్, కీటక ముఖ్య జీవ గణముల్, సూర్యేందు తారల్, జగ
త్పరమంబైన భవ చ్ఛతాంశమునుఁ దాల్పన్ వెల్గు లోకమ్మునన్
వర సంభావిత పార్వతీ హృదయ భావ వ్యక్త రూపా! శివా! 25.

శా:- వాదాతీతము త్వన్మహాత్మ్యమని సంభావించియున్ నైకవి
వ్యాదంభంబున నిన్నుఁ గూర్చి యురు గ్రంథానేకముల్ పల్కనే
వా?దంతావళ లూతముల్ నిలిచె మోక్షానంద సామ్రాజ్యమం
దేదీ వాటికి విద్య? భక్తి గతి కాదే! తెల్పుమయ్యా! శివా! 26.

మ:- వనముల్ గ్రుమ్మరి బిల్వ పత్రములు సంపాదింపగా లేను. మం
త్ర నిబద్ధార్చన సేయ లేను. మృదు నానా పుష్పముల్ కాన్కగా
గొని తేలేను. విశుద్ధ గాంగ జలముల్ కూర్పఁగ లేనింత నీ
వినుతాంఘ్రిద్వయముం దలంతుఁ బరమీవే! భక్త కల్పా! శివా! 27.

మ:- కపటోపాయ విధాన వంచన కళా కర్మిష్ఠులున్, మేకవ
న్నె పులుల్ నిండిన ధూర్త లోకమున తండ్రీ! స్వచ్ఛ సౌహార్దముల్
కపురంబుంబలె కాలిపోయినవి త్వత్ కంజాత పాదాగ్ర ల
గ్న పునీతంబగు బుద్ధి యొక్కటియె నన్ రక్షించునయ్యా! శివా! 28.

శా:- హుంకారంబులు క్షుద్ర మన్మధ ప్రభా భావోదగ్ర రేఖా ధను
ష్ఠంకారంబులకున్ నిరంతర మనస్సంఛన్న బోధేతర
క్రేంకారంబులకున్ బురాకృత తరంగీ భూత పాపౌఘ దు
ర్ఘాంకారంబులకున్ త్వదీయ పద కంజాతాగ్ర కాంతుల్,  శివా! 29.

శా:- కంఠే కాలుఁడ! త్వన్మహామహిమ వక్కాణింపఁగా శాస్త్రముల్
కంఠాగ్రంబున దాల్చు పండితునకున్ గాదయ్య. సర్వార్థముల్
కంఠీ భూతములౌ పదంబున వెలుంగున్నిన్ను వర్ణింప, త్వం
శుంఠ ప్రాభవ పాండితీ కళ లెటుల్ చూడంగ చాలున్? శివా! 30.

(సశేషం)
జైహింద్. 
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.