గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

29, మే 2012, మంగళవారం

వసు స్వారోచిషోపాఖ్యానము (ద్వ్యర్థి కావ్యము) మను చరిత్ర పరముగ అర్థ వివరణము. 13 / 14

జైశ్రీరామ్
వరూధినీ ప్రవరులు.
వ:-
ఇట్లుండునంత, ౬౧.
ఈ విధముగా ఉండునంతలో......
గీ:-
ఒక్క తఱిఁ జారు లోచన యొప్పు మీర    రా నగుడు, సముచిత వాక్య రత్నములను
గారవించియు గురు మోహ కారణమున  -  మెలఁగ తెఱ గంటిదొర కొమరుల నొగి గని. ౬౨.
ఒక్క  తఱి(సమయము)న చారు లోచనయైన కురంగము ఒప్పు మీరగా రాన్(వచ్చుట)అగుఁడు(తటస్థింపగా)ఆ లేడి పలికెడె సముచితమైన వాక్య రత్నములను గఒరవించియు, గురు(దుర్భరమైన)భార్యల యందైన మోహ కారణమున తెఱగు (గృహస్థ విధానమును) అంటి(అనుసరించి)స్వరోచి మెలగగా, దొర(ఆ ప్రభువు)మువ్వురు భార్యల యందు ముగ్గురు కొమరులను ఒగిఁ గని.... 
గీ:-
వారిఁ దగు రీతిఁ జూడంగ వసుమతీత  -  లంబునుం గూర్చి వచ్చి, వనంబుఁ జొచ్చి,
యతఁడు గిరి భర్త నొప్పింప నాత్మఁ దలఁచి  -  యుండగాఁ జారు లోచన మెండుగఁ గని. ౬౩.
వారిని, తగు రీతిని చూడంగ(చూచుటకు)వసుమతీ తలంబునుం సమకూర్చి, మరలి వచ్చి, వనంబుఁ జొచ్చి, అతఁడు(ఆ స్వరోచి)కిరిభర్తను(సూకర పతిని) నొప్పింప(నొచ్చుకొనునట్లు కట్ట వలెనని)ఆత్మలో తలఁచి, యుండగా, ఆ చారులోచనయైన లేడి, స్వరోచిని మెండుగఁ గని...... 
గీ:-
తలఁచి "నా వసువును గొనఁ దగునయ" యని  -  "నాదు చిత్తముఁ దీర్చుట న్యాయ" మనుచు
వేడ్క హృదయస్థ భావము వెల్లడింప  - నల్లు హాళినిఁ గోర్కెఁ దా నంటి యుండ. ౬౪.
ఆ సూకరము యొక్క అసువులను గొనుటకు తలచినావు. ఇది నీకు తగునయ? అని, నాదు చిత్తముఁ దీర్చుట(పాయఁ జేయుట, హృదయమును ఛేదించుట) న్యాయమనుచు వేడ్కతో హృదయస్థ భావము వెల్లడింపగా అతఁడు అల్లు(పెనగొను)హాళిని(సంతోషముతో) కోర్కెచేత తానా స్వరోచి,అంటి యుండన్(ఆ లేడిని ముట్టుకొనగా)....  
గీ:-
ముదిత వన లక్ష్మి యై యుండ సదమల మతి  -  నాత్ధుఁడయ్యింతి సంగతి సమయమునఁ గని
కాంచ స్వారోచిషు నతఁడు కమ్ర భక్తిఁ  -  గొల్వ ముదమందై వసు భర్త కోర్కెఁ దీర్చి. ౬౫.
ముదితయైన వన లక్ష్మియై ఎదురుగ నిలిచి యుండగా, సత్ అమల మతితో, నాథుఁడైన స్వరోచి, అయ్యింతియైన వన లక్ష్మి సంగతి(సంగమము)ని నయముగా పొంది, స్వరోచిషుని గాంచ(కన)గా అతఁడు(ఆ స్వరోచిషుఁడు) కమ్రమైన భక్తి చేత కొల్వగా, వసు భర్త(శ్రీమహావిష్ణు దేవుఁడు) ముదమంది, కోర్కెఁ దీర్చినవాడై....
(సశేషం)
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.