గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

15, మే 2012, మంగళవారం

వసు స్వారోచిషోపాఖ్యానము (ద్వ్యర్థి కావ్యము) వసుచరిత్ర పరముగ అర్థ వివరణము. 13 / 14

జైశ్రీరామ్.
కోలాహలుఁడు శుక్తిమతిని అడ్డగించుట.
వ:-
ఇట్లుండునంత, ౬౧.
గీ:-
ఒక్క తఱిఁ జారు లోచన యొప్పు మీర    రా నగుడు, సముచిత వాక్య రత్నములను
గారవించియు గురు మోహ కారణమున  -  మెలఁగ తెఱ గంటిదొర కొమరుల నొగి గని. ౬౨.
చారు లోచన ఐన గిరిక ఒప్పు మీరుచూ ఓక్క తఱి(సమయము)ని, అగుఁడు(తండ్రియగు కోలాహల పర్వతము) రాన్ సముచిత వాక్య రత్నముల గారవించియు, గురు(తండ్రిపై)మోహ కారణమున ప్రేమతో మెలగు చుండగా కొమరులనొగి(ఆ చిన్నదాని యంద చందములఁగనుఁగొనినవాఁడై0 తెఱగంటి దొరయైన ఆ ఇంద్రుఁడు  -  -  -.
గీ:-
వారిఁ దగు రీతిఁ జూడంగ వసుమతీత  -  లంబునుం గూర్చి వచ్చి, వనంబుఁ జొచ్చి,
యతఁడు గిరి భర్త నొప్పింప నాత్మఁ దలఁచి  -  యుండగాఁ జారు లోచన మెండుగఁ గని. ౬౩.
వారిని(ఆ వసు గిరికలను)తగు రీతిని చూడన్(చుచుటకు)వసుమతీ తలంబునుం గూర్చి, ఇంద్రుఁడు వచ్చి,గిరిక యున్న వనంబు జొచ్చి, అతఁడు గిరి భర్త యగు కోలాహలుని ఒప్పింపజేయుటకు ఆత్మ దలచి యుండఁగా చారు లోచనయైన ఆ గిరిక మెండుగఁ గని  -  -  -  .
గీ:-
తలఁచి "నా వసువును గొనఁ దగునయ" యని  -  "నాదు చిత్తముఁ దీర్చుట న్యాయ" మనుచు
వేడ్క హృదయస్థ భావము వెల్లడింప  - నల్లు హాళినిఁ గోర్కెఁ దా నంటి యుండ. ౬౪.
ఇంద్రుఁడు  తలఁచి,నా9స్నేహితుఁడైన)వసువును(అల్లునిగా నీవు) గొన తగునయా. అని పలికి, నాదు చిత్తముఁ(కోరిక)దీర్చుట న్యాయమనుచు, వేడ్కతో హౄదయస్థ భావము వెల్లడింపగా, అల్లు(డగునను)హాళిని(సంతోషముతో) కోర్కెతో తాను(ఆ కోలాహలుఁడు)అంటి(కలిసి) యుండగా -- - - - - .
గీ:-
ముదిత వన లక్ష్మి యై యుండ సదమల మతి  -  నాత్ధుఁడయ్యింతి సంగతి సమయమునఁ గని
కాంచ స్వారోచిషు నతఁడు కమ్ర భక్తిఁ  -  గొల్వ ముదమందై వసు భర్త కోర్కెఁ దీర్చి. ౬౫.
ముదిత ఐన గిరిక వనలక్ష్మి యైనట్లు ఒప్పి యుండగా సదమల మతితో నాధుఁడు, ఇంద్రుఁడు అయ్యింతి సంగతి నయమున గని, స్వ ఆరోచిషు(ధనముచే అంతటను నిండిన కాంతి గలవా)డైన ఆ వసు రాజునువెల్లి, కాంచగా అతఁడు కమ్ర(సుందరియందనురాగముఁ గల)భక్తి చేత, ఆ వచ్చిన ఇంద్రుని కొల్వగా, ముదమందీఅ ఇంద్రుఁడు వసుభర్త కోర్కె తీర్చి, (పెండ్లి చేసి),  -  -  - .
(సశేషం)
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.