గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

25, మే 2012, శుక్రవారం

వసు స్వారోచిషోపాఖ్యానము (ద్వ్యర్థి కావ్యము) మను చరిత్ర పరముగ అర్థ వివరణము. 09 / 14

జైశ్రీరామ్
వరూధినీ ప్రవరులు.
గీ:-
నిత్య పూజా రతిని తగు నెలవుఁ బాసి, -  విధి సమీపించి, యంతట వెడలి శుక్తి
మతి తిరుగరాఁ బథంబున మరలుకొనగ  -  నగ వర ప్రాప్త సంగతి మగువ కలిగె.  ౪౧.

శుక్తి వంటి నిర్మలమైన మనసున్న ఓ వరూధినీ! నిత్య పూజా రతిని తగి యున్న నెలవుఁ  బాసి, విధి వ్రాత సమీపించగాఅంతట(అప్పుడు౦వెడలి వచ్చి, మగువ(ఓ యింతీ) పథంబున మరులు కొనగా(మరలిపోవు నిమిత్తము)తిరుగ(సంచరించ)రాన్(రాగా) నగవరమైన ఈ హిమాలయముయొక్కప్రాప్తి(పొందుటయను) సంగతి(వృత్తాంతము)కలిగెను.
క:-
గిరికాంచితమగు ఖ్యాతిన్  -  జరియించెడునన్న, సంతసంబునఁ దరుణీ!
కరమును మది నెంచితి - వసు  -  వరునొక్కని గూడ నగునువనిత" యఁటన్నన్. ౪౨.

ఓ తరుణీ!  గిరి యొక్క , క(సుఖముచే)అంచిత(ఒప్పిద)మగుఖ్యాతి చేత చరియించెడు నన్న(నన్ను+అ)సంతసంబున కరమును(మిక్కిలిగా) మనస్సున భర్తగా ఎంచితిని. ఓ వనితా!వసువరు(భాగ్యవంతుఁడైన వాని)ని, ఒక్కనిని కూడ నగును.అటన్నన్(అని అనగా).....
వ:- ఆ లతా తన్వి యిట్లనియె.౪౩.

ఆ లతాతన్వియైన వరూధిని ఇట్లనియెను.
క:-
ఎన్నండిటకేతెంచెడి?  -  నెన్నండిట మమ్ముఁ జూచు?నెన్నడు మాతో
గ్రన్నన ఆటాడెడినో?  -  యన్నరవరుఁడనుచుఁ దలఁతు మయ్య మహాత్మా! ౪౪.
ఓ మహాత్మా!ఆ నరవరుఁడగు నీవు ఎన్నండిట కేతెంచుట జరుగునో ఎన్నండిట మమ్ముఁ జూచుట జరుగునో ఎన్నడు మాతో గ్రన్నన మాటలాడుట జరుగునో, అనుచు తలంతుమయ్యా!
గీ:-
అనినఁ గోరెదు గావున ననవరతము  -  పరులకుపకృతిఁ గావించు పట్ల నెట్టి
కార్యములనైనఁ గావింపఁగా వలెఁ గద!  -  సమయమున మానినీ! తోడ సరఁగ నిపుడు. ౪౫.

మంజువాణి ఈ విధముగా అనిన ఆ రాజును చూడఁ గోరెదు గావున అనవరతము పరులకుపకృతి గావించుపట్ల ఎట్టి కార్యముల నయిన గావింపగా వలెను కదా. సమయము(ఆచార విషయము)న మాని(వదలి)నీతోడసరగనిపుడే(ఇప్పుడు వెంటనే)......
(సశేషం)
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.