గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

25, ఏప్రిల్ 2024, గురువారం

పంచ పాషాణాలు

జైశ్రీరామ్.

 మహా కవి భారవి పద్యం

షడ్జామడ్జ ఖరాడ్జ వీడ్జ వసుధాడ్జాలాంశ్చ మడ్గాఖరే

జడ్జట్కిట్కి ధరాడ్జరేడ్ఫణ ఘణః ఖడ్జోత వీడ్యద్భ్రమా

వీడ్యాలుడ్భ్రమ లుట్ప్రయట్రియపదాడ్గ్ర్య డడ్గ్రడ్గ్రహా

పాదౌ టేట్పర్బటట్ప్రటప్రటట్రసప్రఖ్యాస సఖ్యోదయా.

వాశ్శ్చారేడ్వజధగ్ధృతోడ్వధిపతిఃకుద్రేడ్జజానిర్గణే

 ల్గోరాడారురుడురసరస్సరేడురుతరగ్రైవేయకభ్రాడరమ్ 

ఉడ్వీడ్దృగ్నరకాస్థిదృత్ త్రిదృగిభేడార్రాజినాఛ్ఛాదనః సస్యాదంబునుదంబుదాభగళరుగ్దేవోముదేవోమృడః


తిగ్మత్విట్సితరుక్సుదృగ్యుగలధృద్వక్షోధృతాబ్జాక్షియుక్ 

పక్ష్యారుట్ఫణిరాటయోధృతమహీభృద్రాణ్ మహాచక్రవాట్ 

పాయాన్నో ఘధగంబుముఘునరుచి:ద్యోద్విడ్వదబోవిత్

భక్తాభీష్ట గ కామగుక్కునవసృట్టహ్మాండరట్రీ విరాట్.


దైత్యేడ్డ్విట్వజవీడృతాద్రిరఘధగ్ధర్మప్రరీడ్విశ్వసృట్ 

రక్షఃప్రేక్షణభీర్ధనుర్ధధృణిభేడ్రట్కైటభద్విడ్రమేట్ 

దేవేడీడితపత్సునాతువిహగేడారుట్లయావాడ్విరాట్ 

స్వస్వద్దృగ్జ్బహురుగి సౌహ్యుడుపనేడ్రుగ్మృడ్వరత్విడ్విభుః


శ్రీభ్వీట్కుధ్రభృదబ్రుఙుద్భవశివేట్ఛక్రాదిలేఖేడ్య పచ్ఛార్జ్లచ్ఛి 

న్నరిపుచ్ఛిదిద్ధవిశిఖాచ్ఛన్నచ్ఛవిద్విటి ్ఛరాః 

శాక్తార్థ్యాస్వహసం స్ఫురత్సవఘథర్భేష క్షితిథ్రక్షయో

దద్యాత్స్వస్యదరీదరీలసదరీనీలస్సనీలస్స నః .


పాల్కుర్కి సొమనాధకవి పద్యాలు

టటకిట టట్టకిట్టటట కిట్టటటట్ట టకిట్టటట్టకి

ట్టటకిట టట్టకిట్టట కిటట్టట టోన్ముఖటింక్రుతిస్ఫుటో

త్కటపటహాదినిస్వన వియత్తలదిక్తటతాటితార్భటోద్భట

పటుతాండవాటన "ట" కారనుత బసవేశ పాహిమాం


డమరుగజాత డండడమ్రుడండ మ్రుడండ మ్రుడండ

మ్రుండమ్రుం డమ్రుణ మ్రుడండడండ మ్రుణడండడ

డండ మ్రుడం డమ్రుం డమ్రుం డమ్రుణమ్రుడండడంక్రుతి

విడంబిత ఘూర్ణిత విస్ఫురజ్జగ త్ప్రమధన తాండవాటన

"డ" కారనుత బసవేశ పాహిమాం!


ఢణ ఢణ ఢం మ్రుఢం మ్రుఢణఢం మ్రుణఢం మ్రుణ

ఢంఢణోద్ధణం ధణనటన త్వదీయడమరూత్థ

మదార్భట ఢంక్రుతి ప్రజ్రుంభణ త్రుటితాభ్రతార గణరాజ

దినేశముఖగ్రహప్రఘర్ క్షణగుణతాండవాటన

"డ" కారనుత బసవేశ పాహిమాం!


ణణ్మ్రుణ ణణ్మ్రుణ ణ్మ్రు ణణ ణణ్మ్రుణ ణ ణ్మ్రుణ ణణ్మ్రుణ

ణ్మ్రుణణ్ణ ణ్మ్రుణ న్రుత్వదీయసుఖ విక్రమ జ్రుంభణ

సంచలన్నభో ణ్ణ ణ్మ్రుణ ది క్క్వణ ణ్మ్రుణణ ణణ్మ్రుణ

ణణ్మ్రుణ ణణ్మ్రుణ స్వనణ్ణ ణ్మ్రుణ తాండవాటన

"ణ" కారనుత బసవేశ పాహిమాం!

జైహింద్.Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.