గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

31, డిసెంబర్ 2023, ఆదివారం

"-చలువరేని"-వృత్తము"- "-చలువ రేని"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్

 "-చలువరేని"-వృత్తము"-   "-చలువ రేని"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

బూది బూసి మరుభూమిని!భూతిదాత వైతి వీవు!భూతనాధ పరమశివా!
చేదు జీవ మెడ మేర్చెదు!శీత వాత బాధ బాపి!చేతు వీవు సుఖ మమరన్!
జోదు వీవు పరమార్ధత!జోత లందె దెల్ల వేళ!చూతు మోక్ష మమర హరా!
మోదమాంబ యొడ లొప్పగ!మోతు గంగ శీర్షమందు!మోతగాదు చలువ
                                                                                            సుమా!

సృజనాత్మక గర్భ కవితా స్రవంతియందలి,అనిథుద్ఛందాంతర్గత
ఉత్కృతి"-ఛందము లోనిది.ప్రాసనియమము కలదు.
పాదమునకు26,అక్షరములుండును.యతులు10,18అక్షరములకు
చెల్లును.

1,గర్భగత"-భూతనాధ"-వృత్తము.

బూది బూసి మరు భూమిని!
చేదు జీవ మెడ మేర్చెదు!
జోదు వీవు పరమార్ధత!
మోదమాంబ యొడ లొప్పగ!

అభిజ్ఞా ఛందమందలి"-బృహతి"-ఛందము లోనిది.
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు"9"-అక్షరము లుండును.

2,గర్భగత"-బూది"-వృత్తము.

భూతి దాత వైతి వీవు!
శీత వాత బాధ బాపి!
జోత లందె దెల్ల వేళ!
మోతు గంగ శీర్ష మందు!

అభిజ్ఞా ఛంద మందలి"అనుష్టుప్ఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు"8"అక్షరము లుండును.

3,గర్భగత"-జోదు"వృత్తము.

భూత నాధ పరమ శివా!
చేతు వీవు సుఖ మమరన్!
జూతు మోక్ష మమర శివా!
మోతగాదు చలువ సమా!

అభిజ్ఞా ఛందము నందలి"బృహతి"ఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు"8"అక్షరములుండును.

4"గర్భగత"మోదమాంబ"వృత్తము.

బూది బూసి మరు భూమిని!భూతి దాత వైతి వీవు!
చేదు జీవ మెడ మేర్చెదు!శీత వాత బాధ బాపి!
జోదు వీవు పరమార్ధత!జోత లందె దెల్ల వేళ!
మోద మాంబ యొడ లొప్పగ!మోతు గంగ శీర్షమందు!

అణిమా"ఛందము నందలి"అత్యష్టి"ఛందములోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు17"అక్షరములుండును.
యతి"10,వ యక్షరమునకు చెల్లును.

5,గర్భగత"వాత బాధ"-వృత్తము.

భూతి దాత వైతి వీవు,బూది బూసి మరు భూమిని!
శీత వాత బాధ బాపి! చేదు జీవ మెడ మేర్చెదు!
జోత లందె దెల్ల వేళ! జోదు వీవు పరమార్ధత!
మోతు గంగ శీర్ష మందు!మోదమాంబ యొడ లొప్పగ!

అణిమా"ఛందమునందలి"అత్యష్టి"-ఛందము లోనిది.
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు"17"అక్షరము లుండును.
యతి""9"వ యక్షరమునకు చెల్లును.

6,గర్భగత"-జోతలందు"-వృత్తము.

బూది బూసి మరు భూమిని!భూత నాధ పరమ శివా!
చేదు జీవ మెడ మేర్చెదు! చేతు వీవు  సుఖ మమరన్!
జోదు వీవు పర మార్ధత!జూతు మోక్ష మమర హరా!
మోద మాంబ యొడ లొప్పగ!మోత గాదు చలువ సుమా!

అణిమా"-ఛందము నందలి"ధృతి"ఛందము లోనిది.
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు"18"అక్షరము లుండును.
యతి10,వ యక్షరమునకు చెల్లును.

7;గర్భగత"-సుఖ చేతన"-వృత్తము.

భూత నాధ పరమ శివా!బూది బూసి మరు భూమిని!
చేతు వీవు సుఖ మమరన్!చేదు జీవ మెడ మేర్చెదు!
జూతు మోక్ష మమర హరా!జోదు వీవు పరమార్ధత!
మోత గాదు చలువ సుమా!మోదమాంబ యొడ లొప్పగ!

అణిమా ఛందమునందలి"ధృతి"-ఛందములోనిది.
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు,18,అకషరము లుండును.
యత,10,వ యక్షరమునకు చెల్లును.

8,గర్భగత"-భారవాహి"-వృత్తము.

భూతి దాత వైతి వీవు!భూత నాధ పరమ శివా!
శీత వాత బాధ బాపి!చేతు వీవు సుఖ మమరన్!
జోత లందె దెల్ల వేళ!జూతు మోక్ష మమర హరా!
మోతు గంగ శీర్షమందు!మోత గాదు చలువ సుమా!

అణిమా ఛందమునందలి"-అత్యష్టి"ఛందము లోనిది.
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు"17,అక్షరము లుండును.
యతి"9,వ యక్షరమునకు చెల్లును.

9,గర్భగత"-మరుభూమి"-వృత్తము.

భూత నాధ పరమ శివా!భూతి దాత వైతి వీవు!
చేతు వీవు సుఖ మమరం!శీత వాత బాధ బాపి!
జూతు మోక్షమమర హరా!జోత లందె దెల్ల వేళ!
మోతగాదు చలువ సుమా!మోత గంగ శీర్షమందు!

అణిమా ఛందమునందలి"-అత్యష్టి"ఛందము లోనిది.
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు"17,అక్షరము లుండును.
యతి"10,వ యక్షరమునకు చెల్లును.

10,గర్భగత"-చేతనా"-వృత్తము.

భూతి దాత వైతి వీవు!బూది బూసి మరుభూమిని!భూత నాధ పరమ శివా!
శీత వాత బాధ బాపి!చేదు జీవ మెడ మేర్చెదు!చేతు వీవు సుఖ మమరన్!!
జోత లందె దెల్ల వేళ!జోదు వీవు పరమా ర్ధత! జూతు వీవు పరమ హరా!
మోతు గంగ శీర్ష మందు!మోదమాబ యొడ లొప్పగ!మోత గాదు చలువ
                                                  :                                       సుమా!

అనిర్ద్ఛందాంతర్గత "ఉత్కృతి"-ఛందము లోనిది.
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును.
యతులు,9,18,అక్షరములకు చెల్లును.

11.గర్భగత"సర్వకాల"-వృత్తము.

బూది బూసి మరు భూమిని!భూత నాధ పరమ శివా!భూతి దాత వైతి వీవు!
చేదు జీవ మెడ మేర్చెదు!చేతు వీవు సుఖ మమరన్!శీత వాత బాధ బాపి!
జోదు వీవు పరమార్ధత!జూతు వీవు పరమ హరా!జోత లందె దెల్ల వేళ!
మోదమాంబ యొడలొప్పగ!మోత గాదు చలువ సుమా!మోతు గంగ శీర్ష
                                                                                           మందు!

అనిరుద్ఛందాంతర్గత"-ఉత్కృతి"-ఛందము లోనిది.
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు26,అక్షు లుండును.
యతులు,10,19,అక్షరములకు చెల్లును.

12,గర్భగత"జడ ధారి"-వృత్తము.

భూత నాధ పరమ శివా!బూది బూసి మరుభూమిని!భూతి దాత వైతి వీవు!
చేతు వీవుసుఖ మమరన్!చేదు జీవ మెడ మేర్చెదు!శీత వాత బాధ బాపి!
జూతు వీవు పరమ హరా!జోదు వీవు పరమార్ధత!జోత లందె దెల్ల వేళ!
మోత గాదు చలువ సుమా!మోదమాంబ యొడ లొప్పగ!మోతు గంగ
                                                                                 శీర్ష మందు!

అనిరుద్ఛందాంతర్గత"-ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును.
యతులు"10,19,అక్షరములకు చెల్లును.

13,గర్భగత"భూతిదాత"-వృత్తము.

భూతి దాత వైతి వీవు!భూత నాధ పరమ శివా!బూది బూసి మరుభూమిని!
శీత వాత బాధ బాపి!చేతు వీవు సుఖ మమరన్!చేదు జీవ మెడ మేర్చెదు!
జోత లందె దెల్ల వేళ!జూతు వీవు పరమ హరా!జోదు వీవు పరమార్ధత!
మోతు గంగ శీర్ష మందు!మోత గాదు చలువ సుమా!మోదమాంబ యొడ
                                                                                       లొప్పగ!

అనిరుద్ఛందాంతర్గత"ఉత్కృతి"ఛందములోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు,26,అక్షరము లుండును.
యతులు,9,18,అక్షరములకు చెల్లును.

14,గర్భగత"శిరోవారి"-వృత్తము.శీలించి

భూతనాధ పరమ శివా!భూతి దాత వైతి వీవు!బూది బూసి మరు భూమిని!
చేతు వీవుసుఖ మమరన్!శీత వాత బాధ బాపి!చేదు జీవ మెడ మేర్చెదు!
చూతు మోక్ష మమర హరా!జోత లందె దెల్ల వేళ!జోదు వీవు పరమార్ధత!
మోతగాదు చలువ సుమా!మోతు గంగ శీర్షమందు!మోదమాంబ యొడ
                                                                                        లొప్పగ!

అనిరుద్ఛందాంతర్గత"ఉత్కృతివఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు,26,అక్షరములుండును.
యతులు10,18,అక్షరములకు చెల్లును

జైహింద్.

Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.