గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

28, నవంబర్ 2019, గురువారం

పరంతపా,నీరజ,స్తుతి,ప్రతాపనా,సమతమరు,దొరకొను,చొనకు,కనుమా,వెంటరాని,త్రిభంగినీ,గర్భ"-కరమరుదౌ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ

జైశ్రీరామ్.
పరంతపా,నీరజ,స్తుతి,ప్రతాపనా,సమతమరు,దొరకొను,చొనకు,కనుమా,వెంటరాని,త్రిభంగినీ,గర్భ"-కరమరుదౌ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ                            

"-కరమరుదౌ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.స.మ.న.జ.జ.స.భ.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
గతాను గతికా లోకానన్!కరమరుదౌ!నరజన్మ!కనుమా!కీర్తి ఘటింపన్!
గతించు వడి!కాలంబెంచన్!కరటును వీడి చరించు!కన!రారెవ్వరు వెంటన్!
స్తుతింపవలె!మోక్షంబందన్!దొరకొను సామ్యత నొప్పు!తునుమం రాదిల సత్యమ్!                                              
ప్రతాపమున!శ్రీమంతానన్!పరముడు భక్తిని మెచ్చ!వనథివై!జను ధీరా!
1.గర్భగత"-పరంతపా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.జ.స.మ.గణములు.వృ.సం.30,
ప్రాసనియమము కలదు.
గతాను గతికా లోకానన్!
గతించు వడి కాలంబెంచన్!
స్తుతింప వలె!మోక్షంబందన్!
ప్రతాపమున!శ్రీమంతానన్!
2.గర్భగత"-నీరజ"-"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.జ.జ.గణములు.వృ.సం.368.
ప్రాసనియమము కలదు.
కరమరుదౌ!నర జన్మ!
కరటును వీడి చరించు!
దొరకొను సామ్యత నొప్పు!
పరముడు భక్తిని మెచ్చ!
3.గర్భగత"-స్తుతి"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.భ.గగ.గణములు.వృ.సం.52.
ప్రాసనియమము కలదు.
కనుమా!కీర్తి ఘటింపన్!
కన రారెవ్వరు వెంటన్!
తునుమం రాదిల సత్యమ్!
వనథీవై!జను ధీరా!
4.గర్భగత"-ప్రతాపనా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.జ.స.మ.న.జ.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
గతాను గతికా లోకానన్!కర మరుదౌ!నర జన్మ!
గతించు వడి కాలంబెంచన్!కరటును వీడి చరించు!
స్తుతింప వలె!మోక్షంబందన్!దొరకొను సామ్యత నొప్పు!
ప్రతాపమున!శ్రీమంతానన్!పరముడు భక్తిని మెచ్చ!
5గర్భగత"-సమతమరు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.జ.జ.స.భ.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కర మరుదౌ!నర జన్మ!కనుమా!కీర్తి ఘటింపన్!
కరటును వీడి చరించు!కన రారెవ్వరు వెంటన్!
దొరకొను సామ్యత నొప్పు!తునుమంరాదిల సత్యమ్!
పరముడు భక్తిని మెచ్చ!వనథీవై!జను ధీరా!
6.గర్భగత"-దొరకొను"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.జ.జ.స.భ.త.భ.య.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కర మరుదౌ!నరజన్మ!కనుమా!కీర్తి ఘటింపన్!గతాను గతికా!లోకానన్!
కరటును వీడి చరించు!కన!రారెవ్వరు వెంటన్!గతించు వడి!కాలంబెంచన్!
దొరకొను సామ్యత నొప్పు!తునుమం రాదిల సత్యమ్!స్తుతింప వలె!మోక్షం బందన్!                                            
పరముడుభక్తిని మెచ్చ!వనథీవై!జను ధీరా!ప్రతాపమున!శ్రీమంతానన్!
7.గర్భగత"-చొనకు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.భత.భ.య.గగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కనుమా!కీర్తి ఘటింపన్!గతాను గతికా లోకానన్!
కన రారెవ్వరు వెంటన్!గతించువడి కాలంబెంచన్!
తునుమం రాదిల సత్యమ్!స్తుతింప వలె మోక్షంబందన్!
వనధీవై జనుథీరా!ప్రతాపమున శ్రీమంతానన్!
8.గర్భగత"-కనుమా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.భ.త.భ.య.త.నభ.గల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కనుమా!కీర్తిఘటింపన్!గతాను గతికా లోకానన్!కరమరుదౌ!నరజన్మ!
కన!రారెవ్వరు!వెంటన్!గతించు వడి!కాలంబెంచన్!కరటును వీడి చరించు!
తునుమం రాదిల సత్యమ్!స్తుతింప వలె!మోక్షంబందన్!దొరకొను సామ్యత నొప్పు!                                            
వనథీవై జను థీరా!ప్రతాపమున శ్రీమంతానన్!పరముడు భక్తిని మెచ్చ!
9.గర్భగత"-వెంటరాని"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.జ.జ.జ.స.మ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కరమరుదౌ!నరజన్మ!గతాను గతికా!లోకానన్!
కరటును వీడి చరించు!గతించు వడి కాలంబెంచన్!
దొరకొను సామ్యత నొప్పు!స్తుతింప వలె!మోక్షంబందన్!
పరముడు భక్తిని మెచ్చ!ప్రతాపమున శ్రీమంతానన్!
10,గర్భగత"-త్రిభంగినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.జ.జ.జ.స.మ.స.భ.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కర మరుదౌ!నరజన్మ!గతాను గతికా లోకానన్!కనుమా!కీర్తి ఘటింపన్!
కరటును వీడి చరించు!గతించు వడి!కాలంబెంచన్!కన రారెవ్వరు వెంటన్!
దొరకొను సామ్యత నొప్పు!స్తుతింప వలె!మోక్షంబందన్!తునుమం రాదిల సత్యమ్!                                                                                    
పరముడు భక్తిని మెచ్చ!ప్రతాపమున శ్రీమంతానన్!వనథీవై జను ధీరా!!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
  జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.