గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

23, నవంబర్ 2019, శనివారం

రసాంఘ్రి,మత్తరజినీ,ఉపమా,ససమా,లోకతీరు,ధూమక,చెరపు,ప్రతీక,కేశినీ,హైన్యతా,గర్భ"-మహేంద్ర"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

  జైశ్రీరామ్.
రసాంఘ్రి,మత్తరజినీ,ఉపమా,ససమా,లోకతీరు,ధూమక,చెరపు,ప్రతీక,కేశినీ,హైన్యతా,గర్భ"-మహేంద్ర"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
                         
"-మహేంద్ర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.మ.జ.ర.జ.న.స.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చెడుటూహల చైదాలన్!చేతనాల!మోసపూర్ణతన్!చెరుప ఘనుల ఖ్యాతినిన్
పడనేలను?పాపాలన్!పాతకాల హీనదుస్థితిన్! పరువు నిలువ దెన్నడున్?
కడు స్వార్థము కాటేయున్!ఘాతుకాన నిల్వబోకుమా!కరటుతనము మానుమా!                                                                                  
గడి మీరకు!ద్రోహాత్మన్!కౌతుకాన!ముక్తి కోరుమా!కరము సురల ధ్యానివై?
1.గర్భగత"-రసాంఘ్రి"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.స.గగ.గణములు.వృ.సం.28,
ప్రాసనియమము కలదు.
చెడుటూహల చైదాలన్!
పడనేలను?పాపాలన్!
కడు స్వార్ధము కాజేయున్!
గడి మీరకు!ద్రోహాత్మన్!
2.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
చేతనాల మోస పూర్ణతన్!
పాతకాల హీన దుస్థితిన్?
ఘాతుకాన నిల్వ బోకుమా!
కౌతుకాన ముక్తి కోరుమా!
3.గర్భగత"-ఉపమా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.ర.గణములు.వృ.సం.192.
ప్రాసనియమము కలదు.
చెరుప ఘనుల ఖ్యాతినిన్!
పరువు నిలువ దెన్నడున్?
కరటు తనము మానుమా!
కరము సురల ధ్యానివై!
4.గర్భగత"-ససమా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.స.మ.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చెడు టూహల చైదాలన్!చేతనాల మోస పూర్ణతన్?
పడ నేలను?పాపాలన్!పాతకాల హీన దుస్థితిన్?
కడు స్వార్ధము కాజేయున్!ఘాతుకాన నిల్వ బోకుమా?
గడి మీరకు ద్రోహాత్మన్!కౌతుకాన ముక్తి కోరుమా?
5.గర్భగత"-లోకతీరు"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.న.న.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చేతనాల మోస పూర్ణతన్!చెరుప ఘనుల ఖ్యాతినిన్?
పాతకాల హీన దుస్థితిన్?పరువు నిలువ దెన్నడున్?
ఘాతు కాన!నిల్వ బోకుమా!కరటుతనము మానుమా!
కౌతుకాన!ముక్తి కోరుమా! కరము సురల ధ్యానతన్!
6.గర్భగత"-ధూమక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.న.న.ర.స.న.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చేతనాల మోస పూర్ణతన్!చెరుప ఘనుల ఖ్యాతినిన్?చెడుటూహల చైదాలన్!                                                    
పాతకాల హీన దుస్థితిన్?పరువు నిలువ దెన్నడున్?పడ నేలను?పాపాలన్!                                                      
ఘాతు కాన నిల్వ బోకుమా!కరటు తనము మానుమా!కడు స్వార్ధము కాటేయున్!                                          
కౌతుకాన ముక్తి కోరుమా!కరము సురల ధ్యానివై!గడి మీరకు ద్రోహాత్మన్!                                                        
7.గర్భగత"-చెరపు"-వృతము.
అత్యష్టీఛందము.న.న.ర.స.స.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చెరుప ఘనుల ఖ్యాతినిన్?చెడు టూహల చైదాలన్!
పరువు నిలువ దెన్నడున్?పడనేలను?పాపాలన్!
కరటు తనము మానుమా!కడు స్వార్ధము కాటేయున్?
కరము సురల ధ్యానివై!గడి మీరకు!ద్రోహాత్మన్!
8.గర్భగత"-ప్రతీక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.ర.స.స.మసజ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చెరుప ఘనుల ఖ్యాతినిన్?చెడు టూహల చైదాలన్!చేతనాల మోసపూర్ణతన్!                                                    
పరువు నిలువ దెన్నడున్?పడ నేలను?పాపాలన్!పాతకాల హీన దుస్థితిన్?                                                      
కరటు తనము మానుమా!కడు స్వార్ధము కాటేయున్?ఘాతుకాన! నిల్వ బోకుమా?                                          
కరము సురల ధ్యానివై!గడి మీరకు!ద్రోహాత్మన్!కౌతుకాన!ముక్తి కోరుమా!                                                        
9.గర్భగత"-కేశినీ"-వృత్తము
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.స.జ.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చేతనాల!మోస పూర్ణతన్!చెడు టూహల చైదాలన్!
పాతకాల!హీన దుస్థితిన్?పడ నేలను?పాపాలన్!
ఘాతుకాన!నిల్వ బోకుమా?కడు స్వార్ధము కాటేయున్?
కౌతు కాన!ముక్తి కోరుమా!గడిని మీరకు ద్రోహాత్మన్!
10,గర్భగత"-హైన్యతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.స.జ.త.న.స.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చేతనాల మోస పూర్ణతన్!చెడుటూహల చైదాలన్!చెరుప ఘనులఖ్యాతినిన్!                                                      
పాతకాల హీన దుస్థితిన్?పడ నేలను?పాపాలన్!పరువు నిలువ దెన్నడున్?                                                      
ఘాతుకాన!నిల్వ బోకుమా?కడు స్వార్ధము కాటేయున్?కరటు తనము మానుమా!                                          
కౌతుకాన!ముక్తి కోరుమా!గడి మీరకు ద్రోహాత్మన్!కరము సురల ధ్యానివై?
 స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.