గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

26, నవంబర్ 2019, మంగళవారం

సూక్తి,వరీయ,భద్రకా,అనురాగ,భారసీ,మంజుల శోభా,భ్రాంతిరా,ప్రాంజలి,పద్ధతుల,త్రభంగినా,గర్భ"-పతనాభిరామ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్
సూక్తి,వరీయ,భద్రకా,అనురాగ,భారసీ,మంజుల శోభా,భ్రాంతిరా,ప్రాంజలి,పద్ధతుల,త్రభంగినా,గర్భ"-పతనాభిరామ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.                        

పతనాభిరామ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.జ.ర.భ.భ.ర.స.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పతన మనోభిరామమౌ!పద్ధతి నుద్ధతి యౌనె?ప్రాంజలి నొప్పం సరౌనొకో?
గతమును లెక్క సేయుమా!గద్దియ శాశ్వత మౌనె?కంజదళాక్షుండు మెచ్చునే?
మతి మమతానురాగముల్!మద్దతు పల్కును గాదె?మంజులమౌ!శోభ!నెంచగాన్!
సతతము మేలునౌ నిలన్!చద్దియ మూటగు నెంచ!సం జనితంబౌ! వరాంబుధుల్!          
1.గర్భగత"-సూక్తి"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.జ.ర.గణములు.వృ.సం.178.
ప్రాసనియమము కలదు.
పతన మనోభి రామమౌ!
గతమును లెక్క సేయుమా!
మతి మమతాను రాగముల్!
సతతము మేలునౌ!నిలన్!
2.గర్భగత"-వరీయ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.భ.భ.గల.గణములు.వృ.సం.183.
ప్రాసనియమము కలదు.
పద్ధతి నుద్ధతి యౌనె?
గద్దియ శాశ్వత మౌనె?
మద్దతు బల్కును కాదె?
చద్దియ మూటగు నెంచ!
3.గర్భగత"-భద్రకా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.త.ర.గణములు.వృ.సం.167.
ప్రాసనియమము కలదు.
ప్రాంజలి నొప్పం సరౌనొకో?
కంజదళాక్షుండు మెచ్చునే!
మంజులమౌ!శోభ నెంచగాన్!
సంజనితంబౌ!వరాంబుధుల్!
4.గర్భగత"-అనురాగ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.జ.ర.భ.భ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు. వృ.సం.
పతన మనోభిరామమౌ!పద్ధతి నుద్ధతి యౌనె?
గతమును లెక్క సేయుమా!గద్దియ శాశ్వతమౌనె?
మతి మమతాను రాగముల్!మద్దతు బల్కును కాదె!
సతతము మేలునౌ!నిలన్!చద్దియ మూటగు నెంచ!
5.గర్భగత"-భారసీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.ర.స.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పద్ధతి నుద్ధతి యౌనె?ప్రాంజలి నొప్పం సరౌనొకో?
గద్దియ శాశ్వత మౌనె?కంజ దళాక్షుండు మెచ్చునే!
మద్దతు పల్కును కాదె?మంజులమౌ!శోభ నెంచగాన్!
చద్దియ మూటగు నెంచ!సంజనితంబౌ!వరాంబుధుల్!
6.గర్భగత"-మంజుల శోభా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.ర.స.ర.జ.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పద్ధతి నుద్ధతి యౌనె?ప్రాంజలి నొప్పం సరౌనొకో?పతన మనోభిరామమౌ!గద్దియ శాశ్వతమౌనె?కంజదళాక్షుండుమెచ్చునే!గతమును లెక్కసేయుమా!
మద్దతు పల్కును కాదె?మంజులమౌ!శోభనెంచగాన్!మతి మమతాను రాగముల్!
చద్దియమూటగు నెంచ!సంజనితంబౌ!వరాంబుధుల్!సతతము మేలునౌ!నిలన్!                  
7.గర్భగత"-భ్రాంతిరా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.త.ర.న.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ప్రాంజలి నొప్పం సరౌనొకో!పతన మనోభిరామమౌ!
కంజ దళాక్షుండు మెచ్చునే!గతమును లెక్క సేయుమా!
మంజులమౌ!శోభ నెంచగాన్!మతి మమతాను రాగముల్!
సంజనితంబౌ!వరాంబుధుల్!సతతము మేలునౌ!నిలన్!
8.గర్భగత"-ప్రాంజలి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.త.ర.న.జ.ర.భ.భ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ప్రాంజలి నొప్పం సరౌనొకో!పతన మనోభిరామమౌ!పద్ధతి నుద్ధతి యౌనె?
కంజ దళాక్షుండు మెచ్చునే!గతమును లెక్కసేయుమా!గద్దియ శాశ్వత మౌనె!
మంజులమౌ!శోభనెంచగాన్!మతి మమతాను రాగముల్!మద్ధతు పల్కును కాదె?                
సంజనితంబౌ!వరాంబుధుల్!సతతము మేలునౌ!నిలన్!చద్దియ మూటగు నెంచ!                                
9.గర్భగత"-పద్ధతుల"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.భ.న.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పద్ధతి నుద్ధతి యౌనె?పతన మనోభిరామమౌ!
గద్దియ శాశ్వత మౌనె!గతమును లెక్క సేయుమా!
మద్దతు పల్కును కాదె?మతి మమతాను రాగముల్!
చద్దియ మూటగు నెంచ!సతతము మేలునౌ నిలన్!
10,గర్భగత"-త్రిభంగినా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.భ.న.ర.య.స.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పద్ధతి నుద్ధతి యౌనె?పతన మనోభి రామమౌ!ప్రాంజలి నొప్పం సరౌనొకో?
గద్దియ శాశ్వత మౌనె!గతమునులెక్క సేయుమా!కంజ దళాక్షుండు మెచ్చునే!
మద్దతు పల్కును కాదె?మతి మమతానురాగముల్!మంజులమౌ!శోభ నెంచగాన్!                                            
చద్దియ మూటగు నెంచ!సతతము మేలునౌ నిలన్!సం.జనితంబౌ! వరాంబుధుల్!
                                                                             
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
 జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.