గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

23, డిసెంబర్ 2018, ఆదివారం

మాతృనిందా,రస,మృదుమానస,హానినా,రసయా,యశశ్వినీ,పఠిమా,జాతిమోసక,తుప్పువట్టు,అభిదా,గర్భ"-ధాతు వర్గ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
మాతృనిందా,రస,మృదుమానస,హానినా,రసయా,యశశ్వినీ,పఠిమా,జాతిమోసక,తుప్పువట్టు,అభిదా,గర్భ"-ధాతు వర్గ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.                    

"-ధాతు వర్గ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.స.య.ర.స.య.ర.స.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
మోస,ప్రకృతి,ధాతువర్గం!ముప్పుతిప్పలు పెట్టు గాదే!మూట,లీయదుజాతికిన్
దోసమగు వికార చేష్టల్!తుప్పు నలము భావి ఖ్యాతిం!తోటి వారికి కీడునౌ!
హాస మగు సురాళి కెల్లం!అప్పు లలరు దేశ మెల్లా!ఆటలాడకుస్వార్ధతన్!
దాసి తన మదేల?కోరం!తప్పు నడత వీడ మేలౌ!తాటి నీడవు గాకుమా!

భావము:-

మోసపూరిత బుద్ధితోప్రకృతి ధాతు వర్గమును పాడుచేయగా,లోకమును
ముప్పు తిప్పలు పెట్టును.ధనసంచులీయదు.దోషపూరిత వికార చైదములు
భావిఖ్యాతికి తుప్పు పట్టించును.అనగా ఖ్యాతి నశించును.సాటివారికి
అపకారము కలిగించును.దేశమంతాఋణగ్రస్తమగును.స్వార్ధముతో
ఆటలాడకుమ.ఇదే ప్రక్రియకొనసాగించి,బానిసత్వము కోరుటెందులకు?
తప్పుడు ప్రవర్తన వీడినచో! మేలుకలుగును.తాటిచెట్టు నీడ తనకుపయోగ
పడదు.పరులకు నుపయోగముకాదు.అనునట్లు తయారవకుమ.

1.గర్భగత"మాతృనిందా"-వృత్తము.
బృహతీ ఛందము.భ.స.య.గణములు.వృ.సం,95.ప్రాసగలదు.
మోస ప్రకృతిధాతు వర్గం!
దోసమగు వికార చేష్టల్!
హాసమగు సురాళి కెల్లన్?
దాసి తనమదేల? కోరన్!

2.గర్భగత"-రస"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.స.య.గణములు.వృ,సం,91.ప్రాసగలదు.
ముప్పు తిప్పలు పెట్టు గాదే?
తుప్పు నలము భావి ఖ్యాతిన్!
అప్పు లలరు దేశ మెల్ల!
తప్పునడత వీడ మేలౌ?

3.గర్భగత"-మృదుమానస"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.స.లగ.గణములు.వృ.సం.91.ప్రాసగలదు.
మూటలీయదు జాతికిన్!
తోటివారికి కీడునౌ!
ఆటలాడకు స్వార్ధతన్!
తాటి నీడవు గాకుమా!

4.గర్భగత"-హానినా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.స.య.ర.స.య.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
మోస ప్రకృతి ధాతువర్గం!ముప్పు తిప్పలు పెట్టుగాదే?
దోసమగు వికార చేష్టల్!తుప్పు నలము భావి ఖ్యాతిన్!
హాసమగు సురాళి కెల్లం?అప్పు లలరు దేశ మేల్లా!
దాసితన మదేల?కోరం!తప్పు నడత వీడ మేలౌ?

5.గర్భగత"-రసయా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.య.ర.స.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ముప్పు తిప్పలు పెట్టు గాదే?మూటలీయదు జాతికిన్!
తుప్పు నలము భావి ఖ్యాతిం!తోటి వారికి కీడునౌ?
అప్పు లలరు దేశ మెల్లా!ఆటలాడకు స్వార్ధతన్!
తప్పు నడత వీడ మేలౌ?తాటి నీడవు గాకుమా!

6.గర్భగత"-యశశ్వినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.సయ.ర.స.య.న.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
ముప్పు తిప్పలు పెట్టు గాదే?మూటలీయదు జాతికిం!మోస ప్రకృతిధాతువర్గమ్!                                                                                    
తుప్పు నలము భావిఖ్యాతిం!తోటి వారికి కీడునౌ!దోసమగు వికార చేష్టల్!
అప్పులలరు దేశ మెల్లా!ఆటలాడకు స్వార్ధతం!హాసమగు సురాళి కెల్లన్?
తప్పు నడత వీడ మేలౌ?తాటి నీడవు గాకుమా!దాసి తనమదేల?కోరన్!

7.గర్భగత"-పఠిమా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.య.న.జ.గగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
మూట లీయదు జాతికిం!మోస ప్రకృతి ధాతు వర్గమ్?
తోటి వారికి కీడునౌ!దోస మగు వికార చేష్టల్!
ఆటలాడకు స్వార్ధతం! హాసమగు సురాళి కెల్లన్?
తాటి నీడవు గాకుమా!దాసితనమదేల?కోరన్!

8.గర్భగత"-జాతిమోసక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.న.జ.త.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
మూటలీయదు జాతికిం!మోసప్రకృతి ధాతు వర్గం?ముప్పుతిప్పలు పెట్టుగాదే?
తోటివారికి కీడునౌ!దోసమగు వికార చేష్టల్!తుప్పు నలము భావి ఖ్యాతిన్!
ఆటలాడకు స్వార్ధతం!హాసమగు సురాళి కెల్లం?అప్పు లలరు దేశ మెల్లా!
తాటి నీడవు గాకుమా!దాసి తనమదేల?కోరం!తప్పు నడత వీడ మేలౌ?

9.గర్భగత"-తుప్పువట్టు"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.స.య.భ.స.య.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ముప్పుతిప్పలు పెట్టుగాదే?మోసప్రకృతి ధాతు వర్గమ్?
తుప్పు నలము భావి ఖ్యాతిం!దోసమగు వికార చేష్టల్!
అప్పులలరు దేశ మెల్లా!హాసమగు సురాళి కెల్లన్?
తప్పు నడత వీడ మేలౌ?దాసితన మదేల?కోరన్!

10,గర్భగత"-అభిదా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.భ.స.య.ర.స.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
ముప్పు తిప్పలు పెట్టు గాదే?మోస ప్రకృతి ధాతు వర్గం?మూట లీయదు జాతికిన్!                                                                                        
తుప్పు నలము భావిఖ్యాతిం!దోసమగు వికార చేష్టల్!తోటివారికి కీడునౌ!
అప్పులలరు దేశమెల్లా!హాసమగు సురాళి కెల్లం?ఆటలాడకు స్వార్ధతన్!
తప్పునడత వీడ మేలౌ?దాసితనమదేల?కోరం!తాటి నీడవు గాకుమా!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.