గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

11, డిసెంబర్ 2018, మంగళవారం

సమాశ్రీ,గతికా,మత్తరజినీ,పొన్నొదవు,నీతిగా,జ్ఞానజీవ,రజోరంజిత,అమలకీర్తి,అంతఃకరణ,కీర్తిగామిని,"-గర్భ"-శోధకా,వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

 జైశ్రీరామ్.
సమాశ్రీ,గతికా,మత్తరజినీ,పొన్నొదవు,నీతిగా,జ్ఞానజీవ,రజోరంజిత,అమలకీర్తి,అంతఃకరణ,కీర్తిగామిని,"-గర్భ"-శోధకా,వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
                         
శోధకా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.భ.స.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
జంతుజాతికున్న నీతి!జగతియందు చూడ లేదు?జాతిమార్పు సంకరం బవున్?                                                                                          
పంతమూనిమార్పు జేయ!ప్రగతి మాపుటూహ గాదె?పాతకాల కాలవాలమౌ?
వింతతీరు సంచరించు!బిగువుతగ్గు సంకటాల!భీతినింపు జీవ సంతతిన్?
శాంతి వీడినిచ్ఛ మీర?జగపు నీతి బుగ్గి నిల్చు!జాతకాలు మారిపోవు లే?

1.గర్భగసమాశ్రశ్రీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
జంతు జాతి కున్న  నీతి!
పంతమూని మార్పు జేయ!
వింత తీరు సంచరించు!
శాంతి వీడి నిచ్ఛ మీర?

2.గర్భగత"-గతికా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.జ.గణములు.వృ.సం.344.ప్రాసగలదు.
జగతియందు చూడ లేదు?
ప్రగతిమాపు టూహ గాదె?
బిగువు తగ్గు సంకటాల!
జగపు నీతి బుగ్గి నిల్చు!

3.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
జాతిమార్పు సంకరంబవున్?
పాత కాల కాల వాలమౌ?
భీతినింపు జీవసంతతిన్?
జాతకాలు మారిపోవు లే!

4.గర్భగత"-పొన్నొదవు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.భ.స.జ.గల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జంతుజాతి కున్న నీతి?జగతియందు చూడ లేధు?
పంతమూని మార్పుజేయ!ప్రగతి మాపు టూహ గాదె?
వింతతీరు సంచరించు!బిగువు తగ్గు సంకటాల!
శాంతి వీడి నిచ్ఛ మీర!జగపు నీతి బుగ్గి నిల్చు!

5.గర్భగత"-నీతిగా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.ర.జ.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జగతియందు చూడ లేదు?జాతిమార్పు సంకరంబవున్?
ప్రగతిమాపు టూహ గాదె? పాతకాల కాలవాలమౌ?
బిగువు తగ్గు సంకటాల!భీతి నింపు జీవ సంతతీన్?
జగపునీతి బుగ్గి గాదె? జాతకాలు మారి పోవులే?


6.గర్భగత"-లఘ్వంత,జ్ఞానజీవ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.ర.జ.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
జగతియందు చూడలేదు?జాతి మార్పు సంకరంబవుం?జంతుజాతికున్ననీతి?                                                                                               ప్రగతిమాపు టూహగాదె?పాతకాల కాలవాలమౌ?పంతమూని మార్పుజేయ
బిగువుతగ్గు సంకటాల!భీతినింపు జీవ సంతతిం?వింత తీరు సంచరించు!
జగపు నీతి బుగ్గి గాదె?జాతకాలు మారి పోవులే?శాంతివీడి నిచ్ఛ మీర?

7.గర్భగత"-రజోరంజినీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జాతిమార్పు సంకరంబవుం?జంతుజాతి కున్న నీతి?
పాతకాల కాలవాలమౌ?పంతమూని మార్పు జేయ?
భీతినింపు జీవ సంతతిం?వింత తీరు సంచరించు!
జాతకాలు మారి పోవులే?శాంతి వీడి నిచ్ఛమీర?

8.గర్భగత"-లఘ్వంత అమలకీర్తి"'-
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.భ.స.జ.గల.గణములు.యతులు.10,18.
జాతిమార్పు సంకరంబవుం?జంతుజాతికున్ననీతి?జగతియందు చూడ
                                                                                                  లేధు?
పాతకాల కాలవాలమౌ?పంతమూని మార్పుజేయ!ప్రగతిమాపుటూహగాదె!
భీతినింపు జీవసంతతిం?వింతతీరు సంచరించు!బిగువు తగ్గు సంకటాల!
జాతకాలు మారిపోవులే?శాంతివీడి నిచ్ఛమీర !జగపు నీతి బుగ్గి గాదె?

9.గర్భగత"-అంతఃకరణ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జగతియందు చూడలేదు?జంతుజాతి కున్న నీతి!
ప్రగతిమాపుటూహగాదె?పంతమూని మార్పుజేయ!
బిగువు తగ్గు సంకటాల!వింత తీరు సంచరించు!
జగపు నీతి బుగ్గి గాదె?శాంతి వీడి నిచ్ఛ మీర?

10.గర్భగత"-కీర్తిగామినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
జగతియందు చూడ లేదు?జంతుజాతికున్న నీతి!జాతి సంకరంబవున్?
ప్రగతిమాపు టూహగాదె?పంతమూని మార్పుజేయ!పాతకాల కాలవాలమౌ?
బిగువుతగ్గు సంకటాల!వింతతీరు సంచరించు!భీతినింపు జీవ సంతతిన్?
జగపు నీతి బుగ్గి గాదె?శాంతి వీడి నిచ్ఛమీర?జాతకాలు మారిపోవులే?
స్వస్తి
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.