గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

21, డిసెంబర్ 2018, శుక్రవారం

సమాశ్రీ,ధారా,మహత్వ,గంథానిల,రసిజా,చెట్టపట్టు,మాంగళ్య, ప్రాభవ,భావస్ఫురణ,సాంగత్య,గర్భ"-జ్ఞాన దీన"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
సమాశ్రీ,ధారా,మహత్వ,గంథానిల,రసిజా,చెట్టపట్టు,మాంగళ్య, ప్రాభవ,భావస్ఫురణ,సాంగత్య,గర్భ"-జ్ఞాన దీన"-వృత్తము.
    రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
                       జుత్తాడ.
    జ్ఞాన దీన"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.న.జ.ర.భ.ర.లగ,గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
జ్ఞాన కన్య చెట్ట పట్టె!జాతి వరుని నిచ్ఛనంది!సాంగత్యపు ప్రాభవమ్మునన్?
మాన హీన ఖ్యాతి నొప్పె!మాత పరువు మట్టిగల్పి!మాంగళ్యము నొందె
                                                                                               నేలనో?
తూనికేమి లేకపోయె!దూతజనుల పాలనాన!దొంగాటక మాయజాలమున్?
బానిసాయె!దిక్కుమాలి!పాతువడగ నీతిజేసె!భంగంబుల నెట్ట జాలకన్?

జాతిప్రాభవము మిక్కుటముగా నున్న,నేటి స్వాతంత్ర్యము నందు జాతి
ప్రాపు నేపు మాత్రమేయెంచి,జ్ఞానపు విలువలుదిగుడు జేసి,అనర్హతకు
పెద్దపీట వేసి,అజ్ఞానము జ్ఞానముగాపరిగణించి,జ్ఞానులను నీటముంచి
దేశవైభవాన్ని పట్టుపట్టి దిగజార్చు నేటి దుస్తితికి,చింతించుచు,నామనో
భావమును గర్భకవితయందు భావితరములకు తెలుపునూహమాత్రమే!

1.గర్భగతసమాశ్రీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
జ్ఞాన కన్య చెట్ట పట్టె!
మానహీన ఖ్యాతి నొప్పె?
తూనికేమి? లేక పోయె?
బానిసాయె!దిక్కు మాలి!

2.గర్భగత"-ధారా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.స.జ.గణములు.వృ.సం.347.ప్రాసగలదు.
జాతి వరుని నిచ్ఛ నంది!
మాత పరువు మట్టి గల్పి!
దూత జనుల పాలనాన?
పాతువడగ నీతి జేసె?

3.గర్భగత"-మహత్వ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.త.జ.ర.గణములు.వృ.సం.173.ప్రాసగలదు.
సాంగత్యపు ప్రాభవమ్మునన్?
మాంగళ్యము నొందె నేలనో?
దొంగాటక మాయ జాలమున్!
భంగంబుల నెట్ట జాలకన్?

4.గర్భగత"-గంధానిల"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.న.జ.గల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జ్ఞాన కన్య చెట్ట పట్టె!జాతి వరుని నిచ్ఛ నంది!
మాన హీన ఖ్యాతి నొప్పె!మాత పరువు మట్టిగల్పి!
తూనికేమి?లేక పోయె!దూత జనుల పాలనాన!
బాని సాయె!దిక్కు మాలి!పాతు వడగ నీతి జేసి!

5.గర్భగత"-రసిజా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.స.జ.త.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జాతి వరుని నిచ్ఛ నందె?సాంగత్యపు ప్రాభవమ్మునన్?
మాత పరువు మట్టి గల్పి!మాంగళ్యము నొందె నేలనో?
దూత జనుల పాలనాన!దొంగాటక మాయ జాలమున్?
పాతువడగ నీతి జేసె!భంగంబుల నెట్ట జాలకన్?

6.గర్భగత"-చెట్టపట్టె"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.జ.త.జ.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
జాతి వరుని నిచ్ఛ నందె!సాంగత్యపు ప్రాభవమ్మునం?జ్ఞానకన్య చెట్టపట్టె!
మాత పరువు మట్టిగల్పి!మాంగళ్యము నొందె నేలనో?మానహీన ఖ్యాతి                                                                                                       నొప్పె?
దూతజనుల పాలనాన!దొంగాటక మాయజాలముం?తూనికేమి లేకపోయె?
పాతు పడగ నీతి జేసి!భంగంబుల నెట్టజాలకం?బానిసాయె!దిక్కు మాలి!

7.గర్భగత"-మాంగళ్య"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.జ.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
సాంగత్యపు ప్రాభవమ్మునం?జ్ఞానకన్య చెట్ట పట్టె?
మాంగళ్యము నొందె నేలనో?మానహీన ఖ్యాతి నొప్పె!
దొంగాటక మాయ జాలముం?తూనికేమి లేక పోయె?
భంగంబుల నెట్ట జాలకం?బాని సాయె! దిక్కు మాలి!


8.గర్భగత"-లఘ్వంత ప్రాభవ"-
ఉత్కృతిఛందము.త.జ.ర.ర.జ.ర.న.జ.గల.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
సాంగత్యపు ప్రాభవమ్మునం?జ్ఞాన కన్య చెట్ట పట్టె?జాతి వరుని నిచ్ఛనంది!
మాంగళ్యము నొందె నేలనో?మానహీన ఖ్యాతి నొప్పె!మాత పరువు మట్టిగల్పి!
దొంగాటక మాయ జాలముం?తూనికేమి లేకపోయె?దూత జనుల పాలనాన?
భంగంబుల నెట్ట జాలకం? బాని సాయె!దిక్కు మాలి! పాతు పడగ నీతి జేసి!

9.గర్భగత"-భావస్ఫురణ"-వృత్తము.
 అత్యష్టీఛందము.భ.స.జ.ర.జ.గల.గణములు.యతి10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జాతివరుని నిచ్ఛ నంది!జ్ఞాన కన్య చెట్ట పట్టె?
మాత పరువు మట్టి గల్పి!మానహీన ఖ్యాతి నొప్పె!
దూతజనుల పాలనాన!తూనికేమి?లేక పోయె!
పాతు పడగ నీతి జేసి!బానిసాయె దిక్కు మాలి!

10,గర్భగత"-సాంగత్య "-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.స.జ.ర.జ.రభ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమము గలదు.
జాతి వరుని నిచ్ఛనంది!జ్ఞాన కన్య చెట్ట పట్టె?సాంగత్యపు ప్రాభవమ్మునన్?
మాత పరువు మట్టిగల్పి!మానహీన ఖ్యాతి నొప్పె?మాంగళ్యము నొందె
                                                                                               నేలనో?
దూత జనుల పాలనాన!తూనికేమి?లేకపోయె!దొంగాటక మాయజాలమున్?
పాతుపడగ నీతిజేసి!బానిసాయె దిక్కుమాలి!భంగంబుల నెట్ట జాలకన్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.