గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

15, ఏప్రిల్ 2020, బుధవారం

వరాంగి,రాయసా,రాజియ,యజమజా,వడిజను,కటుజీవనా,పరాజయ, తృళ్ళక,కావరంబ,హతవిథీ,గర్భ "-అజేయ"-వృత్తము.. రచన... శ్రీ వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి.

జైశ్రీరామ్
వరాంగి,రాయసా,రాజియ,యజమజా,వడిజను,కటుజీవనా,పరాజయ, తృళ్ళక,కావరంబ,హతవిథీ,గర్భ
"-అజేయ"-వృత్తము..
రచన... శ్రీ వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి.
"-అజేయ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.య.జ.మ.జ.త.యజ.భ.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
గరాణేలనే?కరోనా!కళ్ళ కావరం తప్పు సుమా!కాలి పోదువే!త్వరలోనన్!
పరం బెంచవా!పిశాచీ!పళ్ళు రాలులే!చూడు త్వరన్!పాలిపోవు నీ కటు జీవమ్!                                                  
త్వరం పొమ్ము మొండి మారీ!త్రాళ్ళ నుచ్చునం బాధిలకన్!తాళ జాలవే!నడు వేగన్!                                            
దురంబందు గెల్పు మాదే!తూల కేగుమా!నీచ మతీ!తోలు తీతురే!కడు తెల్విన్!                                                  
1.గర్భగత"-వరాంగి"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.య.జ.గగ.గణమలు.వృ.సం.42.
ప్రాసనియమము కలదు.
గరాణేలనే?కరోనా!
పరంబెంచవా!పిశాచీ!
త్వరం పొమ్ము!మొండి మారీ!
దురంబందు గెల్పు మాదే!
2.గర్భగత"-రాయసా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.య.స.గణములు.వృ.సం.203.
ప్రాసనియమము కలదు.
కళ్ళ కావరం తప్పు సుమా!
పళ్ళు రాలులే!చూడు త్వరన్!
త్రాళ్ళ నుచ్చునం బాధిలకన్!
తూల కేగుమా!నీచ మతీ!
3.గర్భగత"-రాజియ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.య.గణములు.వృ.సం.107.
ప్రాసనియమము కలదు.
కాలిపోదువే!త్వరలోనన్!
పాలిపోవు నీ కటు జీవమ్!
తాళ జాలవే!నడు వేగన్!
తోలు తీతురే!కడు తెల్విన్!
4.గర్భగత"-యజమజా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.య.జ.మ.జ.త.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
గరాణేలనే?కరోనా!కళ్ళ కావరం తప్పు సుమా!
పరంబెంచవా!పిశాచీ!పళ్ళు రాలులే!చూడు త్వరన్!
త్వరం పొమ్ము!మొండి మారీ!త్రాళ్ళ నుచ్చునం బాధిలకన్!
దురంబందు గెల్పు మాదే!తూల కేగుమా!నీచ మతీ!
5.గర్భగత"-వడిజను"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.య.స.ర.జ.య.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కళ్ళ కావరం!తప్పు సుమా!కాలి పోదువే!త్వరలోనన్!
పళ్ళు రాలులే!చూడు త్వరన్!పాలిపోవు నీ కటు జీవమ్!
త్రాళ్ళ నుచ్చునం!బాధిలకన్!తాళ జాలవే!నడు వేగన్!
తూల కేగుమా!నీచ మతీ!తోలు తీతురే!కడు తెల్విన్!
6.గర్భగత"-కటు జీవనా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.య.స.ర.జ.య.య.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,19.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
.కళ్ళ కావరం తప్పు సుమా!కాలిపోదువే!త్వర లోనన్!గరాణేలనే?కరోనా!
పళ్ళు రాలులే!చూడు త్వరన్!పాలిపోవు నీ కటు జీవమ్!పరంబెంచవా! పిశాచీ!                                                  
త్రాళ్ళ నుచ్చునం!బాధిలకన్!తాళ జాలవే!నడు వేగన్!త్వరం పొమ్ము ! మొండి మారీ!                                        
తూల కేగుమా!నీచమతీ!తోలు తీతురే!కడు తెల్విన్!దురంబందు గెల్పు మాదే!                                                  
7.గర్భగత"-పరాజయ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.య.య.జ.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాలిపోదువే!త్వరలోనన్!గరాణేలనే?కరోనా!
పాలిపోవు నీ కటు జీవమ్!పరంబెంచవా!పిశాచీ!
తాళ జాలవే!నడు వేగన్!త్వరం పొమ్ము మొండి మారీ!
తోలు తీతురే!కడు తెల్విన్!దురంబందు గెల్పు మాదే!
8.గర్భగత"-తృళ్ళక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.య.య.జ.మ.జ.త.లగ.గణములు.యతులు.10,18. ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాలి పోదువే!త్వరలోనవ్!గరాణేలనే?కరోనా!కళ్ళ కావరం తప్పు సుమా!
పాలిపోవు నీ కటు జీవమ్!పరం బెంచవా!పిశాచీ!పళ్ళు రాలులే!చూడు త్వరన్!                                                  
తాళజాలవే!నడు వేగన్!త్వరం పొమ్ము మొండి మారీ!త్రాళ్ళు నుచ్చునం బాధిలకన్!                                          
తోలు తీతురే!కడు తెల్విన్!దురంబందు గెల్పు మాదే!తూల కేగుమా! నీచ మతీ!                                                
9.గర్భగత"-కావరంబ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.య.స.య.జ.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కళ్ళ కావరం తప్పు సుమా!గరాణేలనే?కరోనా!
పళ్ళు రాలులే!చూడు త్వరన్!పరం బెంచవా?పిశాచీ!
త్రాళ్ళు నుచ్చునం బాధిలకన్!త్వరం పొమ్ము మొండి మారీ!
తూల కేగుమా!నీచ మతీ!దురంబందు గెల్పు మాదే!
10,గర్భగత"-హతవిథీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.య.స.య.జ.మ.జ.భ.గగ.గణములు.యతులు.
10,18.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కళ్ళ కావరం తప్పు సుమా!గరాణేలనే?కరోనా!కాలి పోదువే!త్వరలోనన్!
పళ్ళు రాలులే?చూడు త్వరన్!పరం బెంచవా!పిశాచీ!పాలిపోవు నీ కటు జీవమ్!
త్రాళ్ళు నుచ్చునం బాధిలకన్!త్వరం పొమ్ము మొండి మారీ!తాళ జాలవే!నడు వేగన్!
తూల కేగుమా!నీచ మతీ!దురంబందు గెల్పు మాదే!తోలు తీతురే!కడు తెల్విన్!                                                                                  
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.