గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

9, జూన్ 2022, గురువారం

గీతా మహాత్మ్య ము తెలుఁగు పద్యానువాదము.....చింతా రామకృష్ణా రావు.

 జైశ్రీరామ్.

గీతా మహాత్మ్య ము

జైశ్రీకృష్ణ.

ధరోవా చ:

భగవా న్! పరమేశా న! భక్తిరవ్య భిచా రిణీ!|

ప్రా రబ్ధం భు జ్య మా నస్య కథం భవతి హేప్రభోప్ర

భో || 1 ||


ప్రా రబ్ధ కర్మ బద్ధు ల

కే రకము గ భక్తి యబ్బు నీశ్వ ర! యను చు న్

చేరి ధర హరిని యడు గగ

నా రా యణు డిట్లు చెప్పె నమ్మి క మీరన్.

భూ దేవి విష్ణు భగవా ను ని గూ ర్చి ఇట్లు ప్రశ్నింప్రశ్నిం చెను . 

ఓ భగవా ను డా ! పరమేశ్వ రా ! ప్రభూప్రభూ! ప్రా రబ్ధము

అను భవిం చే వా నికి అచం చలమైన భక్తి ఎట్లు కలు గగలదు ?


శ్రీవిష్ణు రు వా చ:

ప్రా రబ్ధం భు జ్య మా నోపి గీతా భ్యా సరతస్స దా |

స ము క్త స్స సు ఖీ లో కే కర్మ ణా నోపలిప్య తే || 2 ||

ప్రా రబ్ధ కర్మ బద్ధు లు


తీరికగా గీత చదివి తృ ప్తిగ నా పై

భా రము వేసిన, కర్మ లు

వా రల కం టవు . విము క్తి ప్రా ప్తిం చు ధరా !

ఓ భూ దేవీ! ప్రా రబ్ధము అను భవిస్తు న్న నూ ఎవరు నిరం తరము 

గీతా భ్యా సమం దు నిరతు డై ఉం డు నో

అట్టివా డు ము క్తు డై కర్మ లచే అం టబడక ఈ ప్రపంప్రపంచము 

నం దు సు ఖము గా ఉం డు ను .


మహాపా పా దిపా పా ని గీతా ధ్యా నం కరోతి చేత్ |

క్వ చిత్ స్ప ర్శం న కు ర్వం తి నలినీదళమం భసా || 3 ||

గీతా ధ్యా నము చేయు పు

నీతు ల కఘమం ట బో దు . నీరముఁ గన నే

రీతిని తా మర కం టు నె?

యా తీరు గ నిదియు , తెలియ నద్భు తమిదియే.

తా మరా కు ను నీరం టనట్లు గీతా ధ్యా నము చేయు వా నిని 

మహాపా పము లు కూ డా కొం చమైనను

అం టవు .


గీతా యాః పు స్తకం యత్ర యత్ర పా ఠః ప్రవప్రర్తతే

తత్ర సర్వా ణి తీర్థా ని ప్రయాప్ర యాగా దీని తత్ర వై || 4 ||

గీతా గ్రం థ మదెచ్చ ట,

గీతా పఠనం బదెచట కీర్తి ప్రదప్రమై

భూ తలమం దు న నుం డు ను

ఆ తలము న పు ణ్య తీర్థ మమరిక నుం డు న్.

ఎచ్చ ట గీతా గ్రం ధము ఉం డు నో మరియు ఎచ్చ ట గీతా 

పా రా యణము జరు గు చుం డు నో అచ్చ ట

ప్రయాప్ర యాగ మొదలగు సమస్త తీర్ధము లు ఉం డు ను .


సర్వే దేవా శ్చ ఋషయో యోగినః పన్న గా శ్చ యే |

గోపా ల గోపికా వా పి నా రదోద్ధవ పా ర్షదైః

సహాయో జా యతే శీఘ్రం యత్ర గీతా ప్రవప్రర్తతే || 5 ||

ఎచట గీతపా రా యణ నెలమి జరు పు

నచట దేవతల్, ఋషి వరు లఖిల యోగు


లఖిల నా గు లు గోపిక లఖిల గోప

కు లు ను నా ర దోద్ధవు లు కొలు పు మేలు .

ఎచ్చ ట గీతా పా రా యణము జరు గు చుం డు నో అచటికి 

దేవతలు , ఋషు లు , యోగు లు , నా గు లు ,

గోపికలు , గోపా లు రు భగవత్స్ప ర్శ్యా స్యా సక్తు లగు నా రద, 

ఉద్ధవా దు లు వచ్చి శీఘ్రముఘ్రముగా

సహాయమొనర్తు రు .


యత్ర గీతా విచా రశ్చ పఠనం పా ఠనం శ్రుతం |

తత్రా హం నిశ్చి తం పృ థ్వి నివసా మి సదైవ హి || 6 ||

గీత పఠన పా ఠన శ్రవశ్రణ, కృ తి విచా ర

మెచట జరు గు చు నుం డు నో యచట నేను

నిష్టతో నుం డి కా తు ను నేర్పు మీర.

గమ్య మా ర్గము చూ పు దు .కను మ! పృ థ్వి !


ఓ భూ దేవీ! ఎచట గీతను గూ ర్చి విచా రణ, పఠనము , 

భో ధన, శ్రవశ్రణము జరు గు చుం డు నో అచట నేను

ఎల్లప్పు డు తప్ప క నివసిం తు ను .


గీతా శ్రయేశ్ర

యేహం తిష్ఠా మి గీతా మే చోత్తమం గృ హమ్ |

గీతా జ్ఞా నము పా శ్రిత్య త్రీన్ లో కా న్ పా లయా మ్య హమ్ || 7 ||

గీత నా శ్రయింశ్ర యించి క్రీడింక్రీ డింతు జగము న.

గీతయే గృ హము గ. ప్రీతి నుం దు .

గీత నా శ్రయింశ్ర యించి ఖ్యా తి ము జ్జగము ల

నేలు చుం టి నేను మేలు గా ను .

నేను గీతనా శ్రయింశ్ర యించి ఉన్నా ను , గీతయే నా కు ఉత్తమగు 

నివా స మం దిరము మరియు

గీతా జ్ఞా నము ను ఆశ్రయింశ్ర యించియే మూ డు లో కా లను 

నేను పా లిం చు చు న్నా ను .


గీతా మే పరమా విద్యా బ్రహ్మబ్ర హ్మరూ పా న సం శయః |

అర్ధమా త్రా క్షరా నిత్యా స్వ నిర్వా చ్య పదా త్మి కా || 8 ||

గీతయే నా పరమ విద్య . ఖ్యా తిఁ గనిన.

గీత బ్రహ్మబ్ర హ్మస్వ రూ పము . కీర్తి ప్రదప్రము .


ప్రణప్రవమం దు న నా ల్గవ పా దమైన

అర్థ మా త్ర.త్ర.నిత్య సు శా శ్వి తా ను పమము .


గీత నా యొక్క పరమవిద్య అది బ్రహ్మబ్ర హ్మస్వ రూ పము దీనిలో 

సం దేహము లేదు , మరియు అది

ప్రణప్రవము లో నా లగవ పా దమగు అర్ధమా త్రా స్వ రూ పము , 

నిత్య మైనది, నా శరహితమైనది,

అనిర్వ చనీయమైనది.


చిదా నం దేన కృ ష్ణేన ప్రో క్తా స్వ ము ఖతోర్జు నమ్ |

వేదత్రయీత్ర యీ పరా నం దతత్త్వా ర్ధజ్ఞా నమం జసా || 9 ||

కృ ష్ణుఁ డర్జు ను నకుఁ జెప్పె గీత కృ పను

మూ డు వేదా ల సా రము . మూ డు లో క

ము లకు నా నం దప్రదప్రమిది. కలు గ జేయు

తత్వ విజ్ఞా నము ను తనన్ దలచినం త.

సచ్చి దా నం ద స్వ రూ పు డగు శ్రీ కృ ష్ణ పరమా త్మ చే స్వ యము గా 

అర్జు నను కు ఉపదేశిం ప బడినది. ఇది

మూ డు వేదము ల సా రము , పరమా నం దమయినది, తన్నా 

శ్రయింశ్ర యించిన వా రికి శీఘ్రముఘ్రముగా

తత్వ జ్ఞా నా న్ని కలు గచేయు ను .


యోష్టా దశ జపేన్ని త్యం నరో నిశ్చ లమా నసః |

జ్ఞా నసిద్ధిం స లభతే తతో యా తి పరం పదమ్ || 10 ||

ప్రీతి నష్టా దశా ధ్యా య ఖ్యా తి నెఱిగి,

పఠన చేయు నా నరుఁ డు తా బ్రహ్మబ్ర హ్మ పథము

నొం దు . సం దేహమే లేదు . మం ద మతియు

దీనిని పఠిం చి మోక్షం బు తా ను పొం దు .

ఏ నరు డు నిత్య మూ గీతయం దలి పద్దెనిమిది 

అధ్యా యము లను పఠిం చు నో అతడు జ్ఞా నసిద్ధిని పొం ది

తద్వా రా పరమ పదము ను (మోక్షము ను ) పొం దు ను .


పా ఠే సమర్థస్సం పూ ర్ణే తదర్థం పా ఠమా చరేత్ |

తదా గోదా నజం పు ణ్యం లభతే నా త్ర సం శయః || 11 ||

శక్తి హీను లు గీతను భక్తి తోడ


సగము చదివిన చా లు ను సత్ ఫలమిడు .

గం గి గోదా న ఫలమిచ్చు . గా న చదివి

సత్ ఫలం బు ను గాం తు రు సహృ దయు లిల.

గీతని మొత్తము పఠిం చలేని వా రు అం దు లో సగమైనను 

పఠిం చవలెను దీనివలన అతడికి గోదా న

ఫలము వలన కలు గు పు ణ్య ము లభిం చు నను టలో 

సం దేహము లేదు .


త్రిభా గం పఠమా నస్తు గం గా స్నా నఫలం లభేత్ |

షడం శం జపమా నస్తు సో మయా గఫలం లభేత్ || 12 ||

గీత మూ డవ వం తైన ప్రీతి తోడ

చదు వ స్వ ర్గం గ స్నా న ఫలదము . నిజము .

గీతనా రభా గము ప్రీతిఁ జదు వ

సో మ యా గ ఫలం బిచ్చు . శుభము లొ సగు .

గీతయొక్క మూ డవభా గము (ఆరు అధ్యా యము లు ) పఠిం 

చినవా నికి గం గా స్నా న ఫలము

లభిం చు ను , ఆరవ భా గము (మూ డు అధ్యా యము లు )

పఠిం చు వా రికి సో మయా గ ఫలము లభిం చు ను .

ఏకా ద్యా యం తు యో నిత్యం పఠతే భక్తిసం యు తః |

రు ద్రలోద్ర

లోకమవా ప్నో తి గణో భూ త్వా వసేచ్చి రమ్ || 13 ||

ఒక్క అధ్యా యమైనను నిక్క ము గను

గీత ప్రతిప్రదినం బు చదు వఁ బ్రీతి తోడ

రు ద్ర లో కము పొం ది తా రు ద్ర గణము

నం దు నొకడగు .నివసిం చు నం దనిశము .

ఎవడు గీతయొక్క ఒక అధ్యా యము భక్తితో పఠిం చు నో 

అతడు రు ద్రలోద్ర


లోకము ను పొం ది రు ద్ర


గణము లలో ఒకడు గా శా శ్వ తము గా నివసిం చు ను .


అధ్యా యశ్లో కపా దం వా నిత్యం యః పఠతే నరః |

స యా తి నరతాం యా వన్మ ను కా లం వసుం ధరే! || 14 ||

నిత్య మధ్యా య పా దము నేర్పు మీర

చదు వ ను త్కృ ష్ట నర జన్మ చక్క నొదవు

ఒక్క మన్వం తరము . కా న చదు వ వలయు

భక్తి తోడను గీత. సద్భ క్తు లెల్ల.


ఓ భూ దేవీ ఎవరు గీతనం దలి ఒక అధ్యా యము నం దలి 

నా ల్గవ భా గము ను నిత్య మూ పఠిం చు నో

అతడు ఉత్కృ ష్టమైన మా నవ జన్మ ఒక మన్వం తర కా లము పొం దు ను .


గీతా యాః శ్లో కదశకం సప్త పం చ చతు ష్టయమ్ |

ద్వౌ త్రీనేకం తదర్ధం వా శ్లో కా నాం యః పఠేన్న రః || 15 ||

చం ద్రలోద్ర

లోకమవా ప్నో తి వర్షా ణా మయు తం ధ్రు వమ్ |

గీతా పా ఠ సమా యు క్తో మృ తో మా ను షతాం వ్రజేవ్ర


జేత్ || 16 ||


గీత పది, ఏడయిదు నా ల్గు ప్రీతి తోడ

మూ డు , రెం డొకటం దర్థము చదివినను

ఇం ద్ర లో కము న పదివేలేం డ్లు బ్రతుబ్రతుకు .

గీత చదు వు చు మరణిం ప కీర్తిఁ గొలు పు

మను జ జన్మ ము నొం దు ను . మా నవుం డు .


ఎవరు గీతనం దలి పది శ్లో కము లను కా నీ, ఏడు శ్లో కము లను కా నీ, 

ఐదు శ్లో కము లను కా నీ, నా లు గు

శ్లో కము లను కా నీ, మూ డు శ్లో కము లను కా నీ, రెం డు శ్లో కము లను 

కా నీ, ఒక శ్లో కము ను కా నీ, అర్ధ

శ్లో కము ను కా నీ నిత్య ము ఏవరు పటిం తు రో ,౧౫.

వా రు ఇం ద్రలోద్ర


లోకము లో పదివేల సం వత్స రము లు సు ఖము గా జీవిం చు 

నను టలో సం దేహము లేదు

మరియు గీతను పఠిస్తూ ఎవరు మరణిస్తా రో అతడు ఉత్తమ మగు 

మా నవ జన్మ ను పొం దు ట

నిశ్చ యము .౧౬


గీతా భ్యా సం పు నః కృ త్వా లభతే ము క్తిము త్తమాం |

గీతేత్యు చ్చా రసం యు క్తో మ్రియమ్రి మా ణో గతిం లభేత్ || 17 ||

అట్లు మా నవు డై పు ట్టి యను పమగతి

గీత పఠియిం చి ము క్తిని చేత్ఁ గిను ను .

గీత గీతయను చు ప్రా ణ మా తడు విడ

సద్గతిని పొం దు నా తం డసం శయము గ.

అట్లా తడు మా నవు డై జన్మిం చి గీతా భ్యా సము ను మరల 

మరల గా విం చి ఉత్తమమగు మోక్షము ను

పొం దు నను టలో సం శయము లేదు . గీతా గీతా అను చు 

ప్రా ణము ను వదలు వా డు సత్గతిని

పొం దు నను టలో సం దేహము లేదు .


గీతా ర్థశ్రవశ్రణా సక్తో మహాపా పయు తోపి వా |

వైకుం ఠం సమవా ప్నో తి విష్ణు నా సహ మోదతే || 18 ||

గీతా ర్థము వినఁ గో రెడి

పా తకుఁ డు ను ము క్తి పొం ది పరమా త్ము నితో

ప్రీతిగ నుం డు ను సు గతిని.

ఖ్యా తిగ పఠియిం ప గీత యమరు డతఁ డగు న్.

మహా పా పా త్ము డైనను అతడు గీతా ర్ధము ను తెలు సు

 కొను టలో ఆసక్తు డైనచో అతడు విష్ణు లో కము ను

పొం ది శ్రీమహా విష్ణు సన్ని ధిలో ఆనం దము ను అను 

భవిం చు చూ ఉం డు ను .


గీతా ర్థం ధ్యా యతే నిత్యం కృ త్వా కర్మా ణి భూ రిశః |

జీవన్ము క్త స్స విజ్ఞేయో దేహాం తే పరమం పదమ్ || 19 ||

గీతా ర్థ చిం తనం బు న

నా తం డగు కర్మ దూ రుఁ డా తనికబ్భు న్

ఖ్యా తిగ జీవన్ము క్తియు .

భా తిగ నొడఁ గూ డు పరమ పథమతనికిలన్.

ఎవడు గీతా ర్ధము ను నిత్య ము చిం తన చేయు చుం డు నో 

అతడు అనేక కర్మ ల నా చరిం చిననూ

జీవన్ము క్తు డేనని చెప్ప బడెను , మరియు దేహ పతనా నం 

తరము పరమ పదము ను (కైవల్య ము ను )

పొం దు ను .


గీతా మా శ్రిత్య బహవో భూ భు జో జనకా దయః |

నిర్ధూ తకల్మ షా లో కే గీతా యా తాః పరమం పదమ్ || 20 ||

సా క్షులరయ మనకు జనకా ది రా జులీ

లో కమం దను పమ శ్రీకరమగు

గీతనా శ్రయింశ్ర యించి పా తక దూ రు లై

ము క్తి నొం దినా రు పూ జ్య ము గను .

ఈ ప్రపంప్రపంచము న గీతను ఆశ్రయింశ్ర యించి జనకా ది రా జులు 

అనేకు లు పా పరహితు లై ము క్తిని

పొం దియు న్నా రు .


గీతా యాః పఠనం కృ త్వా మా హాత్మ్యం నైవ యః పఠేత్ |

వృ థా పా ఠో భవేత్ తస్య శ్రమశ్ర ఏవ హ్యు దా హృ తః || 21 ||

గీతా పఠనము చేసియు

గీతా పఠన ఫలము న్నొ కిం తచదు వమిన్

గీతా పఠనము వ్య ర్థం

బేతత్ఫ ల శూన్యు లగు దు రెఱు గు డు దీనిన్.

గీతని పఠిం చి పిదప మహత్య ము ను ఎవరు పఠిం చకుం దు రో 

అట్టి వా రి గీతా పఠనము

వ్య ర్ధమే(నిష్ఫ లమే). అట్టివా రి గీతా పఠనము శ్రమశ్ర మా త్రమేత్ర


మేనని చెప్ప బడినది.


ఏతన్మా హాత్మ్య సం యు క్తం గీతా భ్యా సం కరోతి యః |

స తత్ఫ లమవా ప్నో తి దు ర్లభాం గతిమా ప్ను యా త్ || 22 ||

గీత మా హాత్మ్య ము చదివి, గీత చదు వు

సజ్జను లు పొం దు దు రు తా ము సత్ఫ లము లు

పైన చెప్పి న ఫలము లు ప్రా ప్తమగు ను .

దు ర్లభం బగు సద్గతి దొరకు నిజము .

గీతా మహత్య ము తో గీతా పా రా యణము చేయు వా రు పైన 

చెప్ప బడిన ఫలము లను పొం ది,

దు ర్లభమగు సద్గతిని పొం దు తు రు .


సూ త ఉవా చ:

మా హాత్మ్య మేతద్గీతా యా మయా ప్రో క్తం సనా తనమ్ |

గీతాం తే చ పఠేద్య స్తు యదు క్తం తత్ఫ లం లభేత్ || 23 ||

శౌ నకా దిమహాఋషి సౌ మ్యు లా ర!

బహు సనా తన గీత మహత్య మేను

తెలిపితిన్. గీత పఠియిం చి దీని నెవరు

చదు వు గీతా ఫలము వా రు సరగు న గను .

సూ తు డు చెప్పె ను .

శౌ నకా ది ఋషు లా రా ! ఈ ప్రకాప్రకారనము గా సనా తనమైన 

గీతా మహత్య ము ను మీకు తెలు పు చు న్నా ను .

దీనిని గీతా పా రా యణా నం తరము ఎవరు పఠిం తు రో అతడు 

పైన చెప్పి న ఫలము ను పొం దు ను .

ఓం ఇతి శ్రీవరా హపు రా ణే గీతా మా హాత్మ్యం సం పూ ర్ణమ్

ఇట్లు వరా హ పు రా ణము నం దలి గీతా మహత్య ము సమా ప్తము .

జైహింద్.

Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.