గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

6, అక్టోబర్ 2019, ఆదివారం

స్వచ్ఛతా,రసయా,సింహరేఖా,నమ్రతా,రసరాజీ,,యెంపిక,రజితాసమ,ఉద్ధతిలక్షణా,ఒద్దుమీరు,గర్భ"-త్రికరణ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

 జైశ్రీరామ్.
స్వచ్ఛతా,రసయా,సింహరేఖా,నమ్రతా,రసరాజీ,,యెంపిక,రజితాసమ,ఉద్ధతిలక్షణా,ఒద్దుమీరు,గర్భ"-త్రికరణ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.                       

త్రికరణ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.మ.భ.ర.స,య.ర.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఒకరి లక్ష్యము నాకేమని?ఒద్దుమీరి చరింప దోషమ్!ఉద్ధతే!వినాశకంబౌ!
వికట చర్యే!కాటేయగ!పెద్ద వౌదువె?పట్టి చూడన్!పద్ధతౌనె?శాపమేగా!
సుకర మౌనే?యెంచన్వలె!శుద్ధ బుద్ధిని మెల్గ సౌఖ్యమ్?శుద్ధు లేల? శోభిలంగన్!
త్రికరణ శుద్ధిన్!జీవించుమి!దిద్దు చర్యను!దైవచింతన్!త్రి ద్దివేశు లాల నంబున్?

ఉద్ధతి=గర్వము,త్రిద్దివేశులు=దేవతలు,త్రికరణశుద్ధి=మనోవాక్కాయ
కర్మలందు శు భ్రత,ఒద్దుమీరి=ఒందులీక మతిశయించి,
1.గర్భగత"-స్వచ్ఛతా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.మ.భ.గణములు.వృ.సం.392.
ప్రాసనియమము కలదు.
ఒకరి లక్ష్యము నాకేమని?
వికట చర్యే కాటేయగ!
సుకర మౌనే?యెంచన్వలె!
త్రికరణ శుద్ధిన్!జీవించుమి!
2.గర్భగత"-రసయా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.స.య.గణములు.వృ.సం.91.
ప్రాసనియమము కలదు.
ఒద్దుమీరి చరింప దోషమ్!
పెద్ద వౌదువె!పట్టి చూడన్?
శుద్ధ బుద్ధిని మెల్గ సౌఖ్యమ్!
దిద్దు చర్యను!దైవచింతన్!
3.గర్భగత"-సింహరేఖా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గగ.గణములు.వృ.సం.43.
ప్రాసనియమము కలదు.
ఉద్ధతే!వినాశకంబౌ?
పద్ధతౌనే?పాపమేగా!
శుద్ధులేల?శోభిలంగన్!
త్రిద్దివేశు లాలనంబున్!
4.గర్భగత"-నమ్రతా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.మ.భ.ర.స.య.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఒకరి లక్ష్యము నాకేమని?ఒద్దుమీరి చరింప దోషమ్!
వికట చర్యే కాటేయగ!పెద్ద వౌదువె?పట్టి చూడన్!
సుకర మౌనే?యెంచన్వలె!శుద్ధ బుద్ధిని మెల్గ సౌఖ్యమ్?
త్రికరణాలంశుద్ధిన్!జీవించుమి! దిద్దు చర్యను!దైవచింతన్!
5.గర్భగత"-రసరాజీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.య.ర.జ.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఒద్దు మీరి చరింప దోషమ్?ఉద్ధతే!వినాశకంబౌ?
పెద్ద వౌదువె!పట్టి చూడన్?పద్ధతౌనే?పాపమేగా!
శుద్ధ బుద్ధిని మెల్గ సౌఖ్యమ్!శుద్దు లేల?శోభిలంగన్!
దిద్దు చర్యను దైవచింతన్!త్రిద్దివేశు లాలనంబున్!
6.గర్భగత"-యెంపిక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.ర.జ.త.స.మ.లల.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఒద్దు మీరి చరింప దోషమ్?ఉద్ధతే!వినాశకంబౌ?ఒకరి లక్ష్యము నాకేమని?
పెద్ద వౌదువె!పట్టిచూడన్?పద్ధతౌనే?పాపమేగా!వికట చర్యే కాటేయగ!
శుద్ధ బుద్ధిని మెల్గ సౌఖ్యమ్!శుద్దు లెల్ల శోభిలంగన్!సుకరమౌనే!యెంచన్వలె!
దిద్దు చర్యను దైవచింతన్!త్రి ద్దివేశు లాలనంబున్!త్రికరణాలం!శుద్ధిం గను!
7.గర్భగత"-రజితాసమ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.త.స.మ.లల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమభు కలదు.వృ.సం.
ఉద్ధతే!వినాశకంబౌ?ఒకరి లక్ష్యము నాకేమని?
పద్ధతౌనే?పాపమేగా!వికట చర్యే!కాటేయగ?
శుద్దు లెల్ల శోభిలంగన్!సుకరమౌనే?యెంచన్వలె!
త్రిద్దివేశు లాలనంబున్!త్రికరణాలం!శుద్ధిం గను!
8.గర్భగత"-ఉద్ధతి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.త.స.మ.స.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియము కలదు.వృ.సం.
ఉద్ధతే!వినాశకంబౌ?ఒకరి లక్ష్యము నాకేమని?ఒద్దు మీరి చరింప దోషమ్?
పద్ధ తౌనే?పాప మేగా!వికట చర్యే?కాటే యగ!పెద్దవౌదువె? పట్టి చూడన్!
శుద్దు లెల్ల శోభిలంగన్!సుకరమౌనే?యెంచన్వలె!శుద్ధబుద్ధిని మెల్గ సౌఖ్యమ్!
త్రి ద్దివేశు లాలనంబున్!త్రి కరణాలం!శుద్ధిం గను!దిద్దు చర్యను దైవచింతన్!
9.గర్భగత"-లక్షణా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.స.య.న.మ.భ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఒద్దుమీరి!చరింప దోషమ్?ఒకరి లక్ష్యము నాకేమని?
పెద్ద వౌదువె?పట్టి చూడన్?వికట చర్యే!కాటేయగ!
శుద్ధ బుద్ధిని మెల్గ సౌఖ్యమ్!సుకరమౌనే?యెంచన్వలె!
దిద్దు చర్యం!దైవచింతన్? త్రి కరణాలం శుద్ధిం గను?
10,గర్భగత"-ఒద్దు మీరు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.న.మ.భ.ర.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఒద్దు మీరి చరింప దోషమ్?ఒకరి లక్ష్యము నాకేమని?ఉద్ధతే?వినాశకంబౌ!
పెద్ద వౌదువె?పట్టి చూడన్!వికట చర్యే!కాటేయగ?పద్ధతౌనే?పాపమేగా!
శుద్ధ బుద్ధిని మెల్గ సౌఖ్యమ్!సుకర మౌనే?యెంచన్వలె!శుద్దులెల్ల!శోభిలంగన్
దిద్దు చర్యం దైవచింతన్?త్రికరణాలం శుద్ధిన్గను?త్రి ద్దివేశు లాలనంబున్!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.