గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

11, అక్టోబర్ 2019, శుక్రవారం

ప్రమాణీ,మత్తరజినీద్వయ,జారయా,రజినీకరప్రియ,కర్తృకర్మ,సుగంథినీద్వయ,సంవాదనాద్వయ,గర్భ"-సామ్యవాద"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

 జైశ్రీరామ్.
ప్రమాణీ,మత్తరజినీద్వయ,జారయా,రజినీకరప్రియ,కర్తృకర్మ,సుగంథినీద్వయ,సంవాదనాద్వయ,గర్భ"-సామ్యవాద"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
                           
"-సామ్యవాద"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.ర.య.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18,
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నిజాయితీ పెరంజనన్!నింగినంటు దోష భాషణల్!నీతిగాన!శక్యమే?ధరన్!
సజాతికర్మ వీడుచున్!సంగమించు పాప మెంచకన్!జాతకాలు మార్ప శక్యమే
వజీరునంచు తృళ్ళగన్!భంగమంబు!భంగమేర్చదే!వాతదోషమంటి శల్యమౌ!
బజారుకుక్క లెక్కనౌ?పంగనామమౌను జీవితమ్!పాతిపెట్టు శర్వు డుగ్రతన్?
1,గర్భగత"-ప్రమాణీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.జ.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.86.
ప్రాసనియమము కలదు.
నిజాయితీ!పెరంజనన్?
స జాతికర్మ వీడుచున్!
వజీరునంచు తృళ్ళగన్!
బజారు కుక్క లెక్కనౌ!
2.గర్భగత"-మత్తరజినీద్వయ"-వృత్తములు.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.
ప్రాసనియమము కలదు.
1.నింగి నంటు దోష భాషణల్!         2.నీతి గాన శక్యమే?ధరన్!
   సంగమించు పాప మెంచకన్?         జాతకాలు మార్ప శక్యమే?
   భంగమంబు భంగ మేర్పదే?           వాత దోషమంటి శల్యమౌ?
   పంగనామ మౌను!జీవితమ్!  ;        పాతి పెట్టు శర్వు డుగ్రతన్!
3.గర్భగత"-జారయా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నిజాయితీ!పెరంజనన్?నింగినంటు!దోషభాషణల్?
సజాతి కర్మ వీడుచున్!సంగమించు!పాప మెంచకన్?
వజీరునంచు తృళ్ళగన్?భంగముబు భంగమేర్పదే?
బజారు కుక్క లెక్కనౌ?పంగనామ మౌను జీవితమ్!
4.గర్భగత"-రజినీకరప్రియ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నింగినంటు దోష భాషణల్!నీతి గాన శక్యమే?ధరన్!
సంగ మించు పాప మెంచకన్?జాతకాలు మార్ప శక్యమే?
భంగమంబు భంగ మేర్పదే?వాతదోష మంటి శల్యమౌ!
పంగనామ మౌను!జీవితమ్!పాతిపెట్టుశర్వు డుగ్రతన్!
5.గర్భగత"-కర్తృకర్మ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నింగి నంటు దోష భాషణల్!నీతిగాన శక్యమే!ధరన్!నిజాయితీ పెరంజనన్!
సంగమించుపాప మెంచకన్?జాతకాలు మార్ప శక్యమే!సజాతికర్మవీడుచున్
భంగమంబు భంగమేర్పదే!వాతదోషమంటి శల్యమౌ!వజీరునంచు తృళ్ళగన్
పంగనామమౌను జీవితమ్!పాతిపెట్టు శర్వుడుగ్రతన్!బజారుకుక్క లెక్కనౌ!
6.గర్భగత"-సుగంధినీద్వయ"-వృత్తములు.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.

1.నీతిగాన శక్యమే!ధరన్!నిజాయితీ పెరం జనన్?
    జాతకాలు మార్ప శక్యమే!సజాతికర్మ వీడుచున్?
   వాతదోష మంటి శల్యమౌ!వజీరు నంచు తృళ్ళగన్!
  పాతిపెట్టు శర్వు డుగ్రతన్!బజారు కుక్క లెక్కనౌ?

2.నింగినంటు దోష భాషణల్!నిజాయితీ పెరం జనన్?
  సంగమించు పాప మెంచకన్!సజాతి కర్మ వీడుచున్!
  భంగమంబు భంగ మేర్పదే?వజీరునంచు తృళ్ళగన్!
  పంగనామ మౌను జీవితమ్!బజారు కుక్క లెక్కనౌ!
7.గర్భగత"-సంవాదనా ద్వయ"-వృతుతములు.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.
నీతిగాన శక్యమే!ధరన్!నిజాయితీ పెరం జనన్!నింగి నంటు దోష భాషణల్!
జాతకాలు మార్ప శక్యమే!సజాతికర్మ వీడుచున్!సంగమించు పాపమెంచకన్
వాతదోషమంటి శల్యమౌ!వజీరునంచు తృళ్ళగన్!భంగమంబు!భంగమేర్పదే
పాతిపెట్టు శర్వుడుగ్రతన్!బజారుకుక్క లెక్కనౌ!పంగనామమౌను జీవితమ్!
2.
నింగినంటు దోష భాషణల్!నిజాయితీ పెరంజనన్!నీతిగాన శక్యమే ధరన్!
సంగమించు పాపమెంచకన్!సజాతికర్మ వీడుచున్!జాతకాలు మార్ప శక్యమే
భంగమంబు భంగమేర్పదే!వజీరునంచు తృళ్ళగన్!వాతదోషమంటి శల్యమౌ
పంగనామమౌను జీవితమ్!బజారు కుక్కలెక్కనౌ!పాతిపెట్టు శర్వు డుగ్రతన్!
 స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.