గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

18, జూన్ 2016, శనివారం

శుక్ల యజుర్వేదీయ త్రి సంధ్యా వందన ప్రయోగము.

జైశ్రీరామ్.
॥ శుక్లయజుర్వేదీయసన్ధ్యా ప్రాతః-మధ్యాహ్న-సాయం ॥
॥ అథ శుక్లయజుర్వేదీయప్రాతఃసన్ధ్యాప్రయోగః ॥ 
॥ భస్మధారణమ్ ॥ 
ఓం అగ్నిరితి భస్మ వాయురితి భస్మ జలమితి భస్మ స్థలమితి భస్మ
వ్యోమేతి భస్మ సర్వ హవా ఇదమ భస్మ మనఽ ఏతాని
చక్షూꣳషి భస్మాని ॥
॥ గాయత్రిమన్త్రః ॥ 
ఓం భుర్భువఃస్వః ఓం తత్సవితుర్వ్వరేణ్ణ్యమ్భర్గ్గో దేవస్య ధీమహి ॥
ధియోయోనః ప్ప్రచోదయత్ ॥
ఓం త్ర్యమ్బకమిత్యస్య వసిష్ఠ ఋషిః రుద్రో దేవతా
అనుష్ఠుబ్ఛన్దః భస్మాభిమన్త్రణే వినియోగః ॥
ఓం త్ర్యయమ్బకఁయ్యజామహేసుగన్ధిమ్పుష్ట్టివర్ద్ధనమ్ ॥
ఉర్వ్వారుకమివ బన్ధనాన్న్మృత్యోర్మ్ముక్షీయమామృతాత్ ॥
ఓం త్ర్యాయుషమిత్యస్య నారాయణ ఋషిః రుద్రో దేవతా ఉషిణక్ఛన్దః
భస్మధారణే వినియోగః ॥
ఓం త్ర్యాయుషఞ్జమదగ్గ్నేః కశ్శ్యపస్యత్ర్యాయుషమ్ ॥
యద్దేవేషుత్ర్యాయుషన్తన్నోఽ అస్తుత్ర్యాయుషమ్ ॥
॥ ఆచమనమ్ ॥ 
ఓం కేశవాయ నమః స్వాహా । ఓం నారాయణాయ నమః స్వాహా । ఓం
మాధవాయ నమః స్వాహా । ఓం గోవిన్దాయ నమః । హస్తం ప్రక్షాల్య
॥ అథ దేవతానమస్కారః ॥ 
ఓం విష్ణవే నమః। ఓం మధుసూదనాయ నమః ।
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః । ఓం వామనాయ నమః ।
ఓం శ్రీధరాయ నమః। ఓం ఋషికేశాయ నమః ।
ఓం పద్మనాభాయ నమః । ఓం దమోదకరాయ నమః ।
ఓం సఙ్కర్షణాయ నమః । ఓం వాసుదేవాయ నమః।
ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః। ఓం అనిరుద్ధాయ నమః
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః । ఓం అధోక్షజాయ నమః।
ఓం నృసింహాయ నమః । ఓం అచ్యుతాయ నమః।
ఓం జనార్దనాయ నమః। ఓం ఉపేన్ద్రాయ నమః ।
ఓం శ్రీహరయే నమః। ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః ।
॥ వినియోగః ॥ 
ఓం ప్రణవస్య పరబ్రహ్మ ఋషిః పరమాత్మా దేవతా దైవీ గాయత్రీ
ఛన్దః ప్రాణాయామే వినియోగః ॥
॥ప్రాణాయామః॥ 
ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్వః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యమ్
ఓం తత్సవితుర్వ్వరేణ్ణ్యమ్భర్గ్గో దేవస్య ధీమహి ॥ ధియోయోనః
ప్ప్రచోదయత్ ॥
ఓం ఆపోజ్యోతీరసోఽమృతం బ్రహ్మ భూర్భువఃస్వరోమ్ ॥
ఏవం పూరకః కుమ్భకః రేచకః ఇతి క్రమేణ త్రివారం పఠేత్
॥ శిఖాబన్ధనమ్ ॥ 
ఓం మనస్తోక ఇతి మన్త్రస్య కుత్స ఋషిః జగతీ ఛన్దః ఏకో రుద్రో
దేవతా శిఖాబన్ధనే వినియోగః ॥
ఓం మనస్తోకేతనయేమానఽఆయుషిమానోగోషుమానోఽ అశ్శ్వేషురీరిషః॥
మానోవ్వీరాన్న్రుద్రభామినోవ్వధీర్హవీష్మ్మన్తః సదామిత్వాహవామహే ॥
॥అఙ్గన్యాసః ॥ 
ఓం విష్ణుర్విష్ణుః । వాక్ వాక్ ప్రాణః ప్రాణః చక్షుః చక్షుః శ్రోత్రం
శ్రోత్రం నాభిః హృదయం కణ్ఠేః ముఖం శిరః శిఖా బాహుభ్యాం
యశోబలమ్ ॥ 
॥ మార్జనమ్ ॥ 
ఓం అపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వావస్థాం గతోఽపి వా ।
యః స్మరేత్పుణ్డరీకాక్షం స బాహ్యాభ్యన్తరః శుచిః ॥
ఓం పవిత్రేస్థోవ్వైష్ణవ్యౌసవితుర్వః ప్రసవఽ
ఉత్త్పునామ్మ్యచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ సూర్య్యస్య రశ్మిభిః
తస్యతే పవిత్రపతే పవిత్ర పూతస్య యత్త్కామః పునేతచ్ఛకేయమ్ ॥
॥ సఙ్కల్పః ॥ 
ఓం అత్రాద్య మహామాఙ్గల్యఫలప్రదమాసోత్తమేమాసే అముకమాసే
అముకపక్షే అముకతిథౌ అముకవాసరే మమోపాత్తదురితక్షయర్థం
బ్రహ్మవాప్తయే ప్రాతఃసన్ధ్యోపాసనమహం కరిష్యే ॥
॥ భూమిప్రార్థనా ॥ ॥ వినియోగః ॥
ఓం పృథివీత్యస్య మేరుపృష్ఠ ఋషిః సుతలం ఛన్దః కూర్మో
దేవతా ఆసనే వినియోగః ॥
ఓం పృథ్వి త్వయా ధృతా లోకా దేవి త్వం విష్ణునా ధృతా ॥
త్వఞ్చ ధారయ మాం దేవి పవిత్రం కురు చాసనమ్ ॥
ఓం కూర్మాయ నమః । ఓం శేషాయ నమః । ఓం అనన్తాయ నమః ।
॥ భూతశుద్ధిః ॥ 
ఓం అపసర్పన్తు తే భూతా యే భూతా భూమిసంస్థితాః ।
యే భూతా విఘ్నకర్తారస్తే నశ్యన్తు శివాజ్ఞయా ॥
అపక్రమన్తు భూతాని పిశాచాః సర్వతోదిశమ్ ।
సర్వేషామవిరోధేన సన్ధ్యాకర్మ సమారమ్భే ॥
॥ మార్జనమ్ ॥ 
ఓం భుః పునాతు (శిరసి)
ఓం భువః పునాతు (నేత్రయోః)
ఓం స్వః పునాతు (కణ్ఠే)
ఓం మహః పునాతు (హృదయే)
ఓం జనః పునాతు (నాభ్యామ్)
ఓం తపః పునాతు (పాదయోః)
ఓం సత్యం పునాతు (పునః శిరసి)
ఓం తత్సవితుర్వ్వరేణ్ణ్యమ్భర్గ్గో దేవస్య ధీమహి ॥ ధియోయోనః
ప్ప్రచోదయత్ ॥ (సర్వాఙ్గం పునాతు)
॥ కరన్యాసః ॥ 
ఓం అఙ్గుష్ఠాగ్రే తు గోవిన్దం తర్జన్యాం తు మహీధరమ్ ।
మధ్యమాయాం ఋషికేశమనామిక్యాం త్రివిక్రమమ్ ॥
కనిష్ఠిక్యాన్న్యసేద్విష్ణుం కరమధ్యే త్ మాధవమ్ ।
కరపృష్ఠే హరిం విద్యన్మణిబన్ధే జనార్దనమ్ ॥
॥ గాయత్రీషడఙ్గన్యాసాః ॥ 
ఓం భుః హృదయాయ నమః ।
ఓం భువః శిరసే స్వాహా ।
ఓం స్వః శిఖాయై వషట్ ।
ఓం తత్సవితుర్వ్వరేణ్ణ్యం కవచాయ హుమ్ ।
ఓం భర్గ్గో దేవస్య ధీమహి నేత్రత్రయాయ వౌషట్।
ఓం ధియోయోనః ప్ప్రచోదయత్ అస్త్రాయ ఫట్ ।
॥ ప్రణవన్యాసాః ॥ 
ఓం అకారమ్ నభౌ ।
ఓం ఉకారమ్ హృదయే ।
ఓం మకారమ్ మూర్ధ్ని ।
ఓం భుః పాదయోః ।
ఓం భువః జాన్వోః ।
ఓం స్వః ఊర్వోః ।
ఓం మహః జఠరే ।
ఓం జనః కణ్ఠే ।
ఓం తపః ముఖే ।
సత్యమ్ శిరసి ॥
ఓం తత్సవితుర్వ్వరేణ్ణ్యమ్భర్గ్గో దేవస్య ధీమహి ॥ ధియోయోనః
ప్ప్రచోదయత్ ॥ (సర్వాఙ్గే)
॥ గాయత్ర్యావాహానమ్ ॥ 
ఓం గాయత్రీం త్ర్యక్షరాం బాలాం సాక్షసూత్రకమణ్డలుమ్ ।
రక్తవస్త్రాం చతుర్హస్తాం హంసవాహన్సంస్థితామ్ ॥
బ్రహ్మాణీం బ్రహ్మదైవత్యాం బ్రహ్మలోకానివాసినీమ్ ।
ఆవాహయామ్యహం దేవీమాయాన్తీం సూర్యమణ్డలాత్ ॥
ఆగచ్ఛ వరదే దేవి త్ర్యక్షరే బ్రహ్మవాదిని ।
గాయత్రి ఛన్దసాం మాతర్బ్రహ్మయోని నమోఽస్తు తే ॥
॥ అమ్బుప్రాశనమ్ ॥ ॥ వినియోగః ॥
ఓం సూర్యశ్చమేత్యస్య నారాయణః ఋషిః సూర్యో దేవతా అనుష్టుబ్ఛ్న్దః
అమ్బుప్రాశనే వినియోగః ॥
ఓం సూర్యశ్చమా మన్యుశ్చ మన్యుపతయశ్చ మన్యుకృతేభ్యః
పాపేభ్యో రక్షన్తాం యద్రాత్ర్యా పాపమకార్షం
మనసా వాచా హస్తాభ్యాం పద్భ్యాముదరేణ శిశ్నా
రాత్రిస్తదవలుమ్పతు యత్కిఞ్చిద్దురితం మయి
ఇదమహం మామమృతయోనౌ సూర్య్యే జ్యోతిషి జుహోమి స్వాహా ॥
॥ మార్జనమ్ ॥ ॥ వినియోగః ॥
ఓం ఆపోహిష్ఠేతి తిసృణాం సిన్ధుద్విప ఋషిః గాయాత్రిఛ్న్దః
ఆపోదేవతా మార్జనే వినియోగః ॥
॥ మార్జనమ్ ॥ 
ఓం ఆపోహిష్ఠ్ఠామయో భువస్తానఽ ఊర్జ్జేదధాతన । మహేరణాయ
చక్షసే ॥
యోవః శివతమోరసస్తస్య భాజయతేహనః । ఉశతీరివమాతరః ॥
తస్మ్మాఽ అరఙ్గ మామవోయస్య క్షయాయజిన్న్వథఽ ఆపో జనయథాచనః
॥ అఘమర్షణమ్ ॥ 
॥వినియోగః॥ 
ఓం ద్రుపాదివేత్యస్య కోకిలరాజపుత్ర ఋషిః అనుష్ఠుబ్ఛన్దః ఆపో
దేవతా అఘమర్షణే వినియోగః॥
॥ అఘమర్షణమ్ ॥ 
ఓం ద్రుపదాదివముముచానః స్విన్నఃస్నాతోమలాదివ ॥
పూతమ్పవిత్రేణేవాజ్జ్యమాపః శున్ధన్తుమైనసః ॥
(అనేన మన్త్రేణ పాపం ధ్యాత్వా తజ్జలం వామతః క్షిపేత్)
॥ అర్ఘ్యమ్ ॥ 
ఓం భుర్భువఃస్వః ఓం తత్సవితుర్వ్వరేణ్ణ్యమ్భర్గ్గో దేవస్య ధీమహి ॥
ధియోయోనః ప్ప్రచోదయత్ ॥
ఓం ప్రాతః సన్ధ్యాయాం బ్రహ్మ స్వరూపిణే సవిత్రే సూర్యనారాయణాయ నమః ।
ఇదమర్ఘ్యం దత్తం న మమ ॥
(ఏవమ త్రివారం అర్ఘ్యం దద్యాత్)
ఓం అసావాదిత్యో బ్రహ్మ
॥ సూర్యోపస్థానమ్ ॥ 
ఓం ఉద్వయన్తమసస్ప్పరిస్వః పశ్శ్యన్తఽ ఉత్తరమ్ ॥ దేవన్దేవత్ర
సూర్య్య్మగన్న్మజ్జ్యోతిరుత్తమమ్ ॥
ఉదుత్త్యఞ్జాతవేదసన్దేవం వ్వహన్తి కేతవః ॥ దృశేవ్విశ్శ్వాయసూర్య్యమ్ ॥
ఓం చిత్రన్దేవానాముదగాదనీ కం చక్షుర్మ్మిత్రస్యవ్వరుణస్యాగ్గ్నేః ॥
ఆప్ప్రాద్ధ్యావాపృథివీఽ అన్తరిక్షꣳ సూర్య్యఽఆత్క్మా
జగతస్తస్థుషశ్చ ॥
ఓం తచ్చక్షుర్ద్దేవహితమ్పురస్తాచ్ఛుక్రముచ్చరత్ ॥
పశ్శ్యేమశరదః శతఞ్జీవేమశరదః
శతꣳశృణుయామశరదః శతమ్ప్రబ్బ్రవామ శరదః శతమదీనాః
స్యామశరదః శతమ్భూయశ్శ్చ్చశరదః శతాత్ ॥
॥వినియోగః॥ 
ఓం తేజోసీత్యస్య పరమేష్ఠీ ప్రజాపతిరృషిః ఆజ్యం దేవతా జగతీ
ఛన్దః యజుర్గాయత్ర్యావాహనే వినియోగః
॥ గాయత్ర్యావాహనమ్ ॥ 
ఓం
తేజోసిశుక్క్రమస్యమృతమసిధామనామాసిప్ప్రియన్దేవానామనాధృష్ట్టన్దేవయజనమసి॥
॥ అథ ముద్రప్రదర్శనమ్ ॥ 
ఓం సుముఖం సమ్పుటం చైవ వితతం విస్తృతం తథా ।
ద్విముఖం త్రిముఖం చైవచతుష్పఞ్చముఖం తథా ॥
షణ్ముఖాధోముఖం చైవ వ్యాపకాఞ్జలికం తథా ।
శకటం యమపాశం చ గ్రథితం చోన్ముఖోన్ముఖమ్ ॥
ప్రలమ్బం ముష్టికం చైవ మత్స్యః కూర్మో వరాహకమ్।
సింహాక్రాన్తాం మహాక్రాన్తం ముద్గరం పల్లవం తథా॥
॥ శాపవిమోచనమ్ ॥ 
ఓం భో గాయత్రి దేవి త్వం బ్రహ్మశాపాద్విముక్తా భవ ॥
ఓం భో గాయత్రి దేవి త్వం వసిష్ఠశాపాద్విముక్తా భవ ॥
(మహాముద్రం (యోనిముద్రాం) ప్రదర్శ్య త్రివారం మనసి గాయత్రీమన్త్రం జపేత్)
ఓం భుర్భువఃస్వః ఓం తత్సవితుర్వ్వరేణ్ణ్యమ్భర్గ్గో దేవస్య ధీమహి ॥
ధియోయోనః ప్ప్రచోదయత్ ॥
ఓం భో గాయత్రి దేవి త్వం విశ్వామిత్రశాపాద్విముక్తా భవ ॥
ఓం భో గాయత్రి దేవి త్వం శుక్రశాపాద్విముక్తా భవ ॥
॥ అథ గాయత్రీధ్యానమ్ ॥ 
ముక్తావిద్రుమహేమనీలధవలాచ్ఛాయైర్ముఖైస్త్రీక్షణై
ర్యుక్తామిన్దునిబద్ధరత్నముకుటాం తత్త్వార్థవర్ణాత్మికామ్ ।
గాయత్రీం వరదాభయాఙ్కుశకశాం శుభ్రం కపాలం గుణం
శఙ్ఖం చక్రమథారవిన్దయుగలం హస్తైర్వహన్తీం భజే ॥
॥ పశ్చాద్ ౧౦౮ వారం గాయత్రీమన్త్రం జపేత్ ॥ 
ఓం సురభిర్జ్ఞానం వైరాగ్యం యోనిః శఙ్ఖోఽథ పఙ్కజమ్ ।
లిఙ్గం నిర్వాణేతి జపేత్ ॥
॥ జపార్ణమ్ ॥ 
ఓం అనేన ప్రాతఃసన్ధ్యాఙ్గభుతేన యథాశక్తి గాయత్రీమన్త్రజపేన
గాయత్రీ దేవీ ప్రీయతాం న మమ ॥
॥ ప్రార్థనా ॥ 
ఓం యదక్షరపదభ్రష్టం మాత్రాహీనం చ యద్భవేత్ ।
తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవి ప్రసీద పరమేశ్వరి ॥
ఉత్తరే శిఖరే దేవి భూమ్యాం పర్వతమూర్ధని ।
బ్రహ్మణేభ్యోఽభ్యనుజ్ఞాతా గచ్ఛ దేవి యథాసుఖమ్ ॥
॥ గోత్రప్రవరోచ్చారణపూఉర్వకమభివాదనమ్ ॥ 
అముకగోత్రోత్పన్నః అముకప్రవరాన్వితః శుక్లయజుర్వేదాన్తర్గతవాజసనేయి
మాధ్యాన్దినీయశాఖాధ్యాయీ అముకశర్మాహమ్ ॥
భో ఆచార్య ! త్వామభివాదయామి ।
భో వైశ్వానర ! త్వామభివాదయామి ।
భో సూర్యచన్ద్రమసౌ ! యువామభివాదయామి ।
భో మాతాపితరౌ ! యువామభివాదయామి ।
భో యాజ్ఞవల్క్య ! త్వామభివాదయామి ।
భో ఈశ్వర ! త్వామభివాదయామి ।
॥ సన్ధ్యార్పణమ్ ॥ 
ఓం అనేన ప్రాతః సన్ధ్యోపాసనాఖ్యేన కర్మణా భగవాన్ బ్రహ్మస్వరూపీ
పరమేశ్వరః ప్రీయతాం న మమ ॥
ఓం తత్సద్ బ్రహ్మార్పణమస్తు ॥
(త్రిరాచమేత్)
॥ హస్తౌ బద్ధవా ॥ 
ఓం యస్య స్మృత్యా చ నామోక్త్యా తపోయజ్ఞక్రియాదిషు ।
న్యూనం సమ్పూర్ణతాం యాతి సద్యో వన్దే తమచ్యుతమ్ ॥
ఓం విష్ణవే నమః । ఓం విష్ణవే నమః । ఓం విష్ణవే నమః ।
ఓం తత్సద్ బ్రహ్మార్పణమస్తు
॥ ఇతి ప్రాతః సన్ధ్యాప్రయోగః ॥ 
॥ అథ శుక్లయజుర్వేదీయమధ్యాహ్నసన్ధ్యాప్రయోగః ॥ 
॥ సఙ్కల్పః ॥ 
ఓం అత్రాద్య మహామాఙ్గల్యఫలప్రదమాసోత్తమేమాసే అముకమాసే
అముకపక్షే అముకతిథౌ అముకవాసరే మమోపాత్తదురితక్షయర్థం
రుద్రావాప్తయే మధ్యాహ్నసన్ధ్యోపాసనమహం కరిష్యే ॥
॥సావిత్ర్యావాహనమ్ ॥ 
ఓం సావిత్రీం యువతీం శుక్లాం శుక్లవస్త్రాం త్రిలోచనామ్ ।
త్రిశూలినీం వృషారూఢాం రుద్రరూపిణీసంస్థితామ్ ॥
రుద్రాణీం రుద్రదైవత్యాం రుద్రలోకానివాసినీమ్ ।
ఆవహయామ్యహం దేవీమాయాన్తీం రుద్రమణ్డలాత్ ॥
ఆగచ్ఛ వరదే దేవి త్ర్యక్షరే రుద్రవాదిని ।
సావిత్రి ఛన్దసాం మాతర్రుద్రయోని నమోఽస్తుతే ॥
॥ అమ్బుప్రాశనమ్ ॥
॥ వినియోగః ॥
ఓం ఆపః పునన్త్వితి మన్త్రస్య నారాయణ ఋషిః ఆపో దేఅవతా గాయాత్రీ
ఛన్దః అమ్బుప్రాశనే వినియోగః ॥
॥ అమ్బుప్రాశనమ్ ॥ 
ఓం ఆపః పునన్తు పృథవీం పృథవీపూతా పునాతు మామ్ । పునన్తు
బ్రహ్మణస్పతిర్హ్మపూతా పునాతు మామ్ ॥
యదుచ్ఛిష్టమభోజ్యం చ యద్వాదుశ్చరితం మమ, సర్వాం పునన్తు
మామాపో సతాఞ్చ ప్రతిగ్రహꣳస్వాహా ॥
॥ అర్ఘ్యమ్ ॥ (ఏకవారం గాయత్రీమన్త్రేణ అర్ఘ్యం దద్యాత్)
ఓం ఆకృష్ణ్ణేనరజసావ్వర్త్తమానో నివేశయన్నమృతమ్మర్త్యఞ్చ ॥
హిరణ్ణ్యయేనసవితారథేనాదేవోయాతి భువనానిపశ్శ్యన్ ॥
ఓం మధ్యాహ్నసన్ధ్యాయాం రుద్ర స్వరూపిణే సవిత్రే సూర్యనారాయణాయ నమః ।
ఇదమర్ఘ్యం దత్తం న మమ ॥ ఓం అసావాదిత్యో బ్రహ్మ ॥
॥ జపార్ణమ్ ॥ 
ఓం అనేన మధ్యాహ్నసన్ధ్యాఙ్గభుతేన యథాశక్తి గాయత్రీమన్త్రజపేన
గాయత్రీ దేవీ ప్రీయతాం న మమ ॥
॥ సన్ధ్యార్పణమ్ ॥ 
ఓం అనేన మధ్యాహ్నసన్ధ్యోపాసనాఖ్యేన కర్మణా భగవాన్ రుద్రస్వరూపీ
పరమేశ్వరః ప్రీయతాం న మమ ॥
ఓం తత్సద్ బ్రహ్మార్పణమస్తు ॥
త్రిరాచమేత్ ।
॥ ఇతి మధ్యాహ్నసన్ధ్యాప్రయోగః ॥ 
॥ అథ శుక్లయజుర్వేదీయసాయంసన్ధ్యాప్రయోగః ॥ 
॥ సఙ్కల్పః ॥ 
ఓం అత్రాద్య మహామాఙ్గల్యఫలప్రదమాసోత్తమేమాసే అముకమాసే
అముకపక్షే అముకతిథౌ అముకవాసరే మమోపాత్తదురితక్షయర్థం
విష్ణువాప్తయే సాయంసన్ధ్యోపాసనమహం కరిష్యే ॥
॥ సరస్వత్యావాహనమ్ ॥ 
ఓం వృద్ధాం సరస్వతీం కృష్ణాం పీతవస్త్రాం చతుర్భుజామ్ ।
శఙ్ఖచక్రగదాపద్మహస్తాం గరుడవాహినీమ్ ॥
వైష్ణ్వీం విష్ణుదైవత్యాం విష్ణులోకనివాసినీమ్ ।
ఆవాహయామ్యహం దేవీమాయాన్తీం విష్ణుమణ్డలాత్ ॥
ఆగ్చ్ఛ వరదే దేవి త్ర్యక్షరే విష్ణువాదిని ।
సరస్వతి ఛన్దసా మాతార్విష్ణుయోని నమోఽస్తుతే ॥
॥ అమ్బుప్రాశనమ్ ॥ ॥ వినియోగః ॥
ఓం అగ్నిశ్చమేత్యస్య నారాయణః ఋషిః అగ్నిర్దేవతా అనుష్టుబ్ఛ్న్దః
అమ్బుప్రాశనే వినియోగః ॥
ఓం అగ్నిశ్చమా మన్యుశ్చ మన్యుపతయశ్చ మన్యుకృతేభ్యః
పాపేభ్యో రక్షన్తాం యదహ్నా పాపమకార్షం
మనసా వాచా హస్తాభ్యాం పద్భ్యాముదరేణ శిశ్నా
అహస్తదవలుమ్పతు యత్కిఞ్చిద్దురితం మయి
ఇదమహం మామమృతయోనౌ సత్యే జ్యోతిషి జుహోమి స్వాహా ॥
॥ అర్ఘ్యమ్ ॥ (త్రివారం గాయత్రీమన్త్రేణ అర్ఘ్యం దద్యాత్)
ఓం సాయంసన్ధ్యాయాం విష్ణు స్వరూపిణే సవిత్రే సూర్యనారాయణాయ నమః ।
ఇదమర్ఘ్యం దత్తం న మమ ॥
॥ జపార్ణమ్ ॥ 
ఓం అనేన సాయంసన్ధ్యాఙ్గభుతేన యథాశక్తి గాయత్రీమన్త్రజపేన
గాయత్రీ దేవీ ప్రీయతాం న మమ ॥
॥ సన్ధ్యార్పణమ్ ॥ 
ఓం అనేన సాయంసన్ధ్యోపాసనాఖ్యేన కర్మణా భగవాన్ విష్ణుస్వరూపీ
పరమేశ్వరః ప్రీయతాం న మమ ॥
ఓం తత్సద్ బ్రహ్మార్పణమస్తు ॥
త్రిరాచమేత్ ।
॥ ఇతి సాయంసన్ధ్యాప్రయోగః ॥
॥ शुक्लयजुर्वेदीयसन्ध्या प्रातः-मध्याह्न-सायं ॥

   ॥ अथ शुक्लयजुर्वेदीयप्रातःसन्ध्याप्रयोगः ॥ 
   ॥ भस्मधारणम् ॥ 
ॐ अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म
व्योमेति भस्म सर्वꣳ हवाऽ इदम भस्म मनऽ एतानि
चक्षूꣳषि भस्मानि ॥

   ॥ गायत्रिमन्त्रः ॥ 
ॐ भुर्भुवःस्वः ॐ तत्सवितुर्व्वरेण्ण्यम्भर्ग्गो देवस्य धीमहि ॥

धियोयोनः प्प्रचोदयत् ॥

ॐ त्र्यम्बकमित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः रुद्रो देवता
अनुष्ठुब्छन्दः भस्माभिमन्त्रणे विनियोगः ॥

ॐ त्र्ययम्बकँय्यजामहेसुगन्धिम्पुष्ट्टिवर्द्धनम् ॥

उर्व्वारुकमिव बन्धनान्न्मृत्योर्म्मुक्षीयमामृतात् ॥

ॐ त्र्यायुषमित्यस्य नारायण ऋषिः रुद्रो देवता उषिणक्छन्दः
भस्मधारणे विनियोगः ॥

ॐ त्र्यायुषञ्जमदग्ग्नेः कश्श्यपस्यत्र्यायुषम् ॥

यद्देवेषुत्र्यायुषन्तन्नोऽ अस्तुत्र्यायुषम् ॥

   ॥ आचमनम् ॥ 
ॐ केशवाय नमः स्वाहा । ॐ नारायणाय नमः स्वाहा । ॐ
माधवाय नमः स्वाहा । ॐ गोविन्दाय नमः । हस्तं प्रक्षाल्य

   ॥ अथ देवतानमस्कारः ॥ 
ॐ विष्णवे नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः ।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः । ॐ वामनाय नमः ।
ॐ श्रीधराय नमः। ॐ ऋषिकेशाय नमः ।
ॐ पद्मनाभाय नमः । ॐ दमोदकराय नमः ।
ॐ सङ्कर्षणाय नमः । ॐ वासुदेवाय नमः।
ॐ प्रद्युम्नाय नमः। ॐ अनिरुद्धाय नमः
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः । ॐ अधोक्षजाय नमः।
ॐ नृसिंहाय नमः । ॐ अच्युताय नमः।
ॐ जनार्दनाय नमः। ॐ उपेन्द्राय नमः ।
ॐ श्रीहरये नमः। ॐ श्रीकृष्णाय नमः ।

   ॥ विनियोगः ॥ 
ॐ प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री
छन्दः प्राणायामे विनियोगः ॥

   ॥प्राणायामः॥ 
ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्
ॐ तत्सवितुर्व्वरेण्ण्यम्भर्ग्गो देवस्य धीमहि ॥ धियोयोनः
प्प्रचोदयत् ॥

ॐ आपोज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवःस्वरोम् ॥

एवं पूरकः कुम्भकः रेचकः इति क्रमेण त्रिवारं पठेत्

   ॥ शिखाबन्धनम् ॥ 
ॐ मनस्तोक इति मन्त्रस्य कुत्स ऋषिः जगती छन्दः एको रुद्रो
देवता शिखाबन्धने विनियोगः ॥

ॐ मनस्तोकेतनयेमानऽआयुषिमानोगोषुमानोऽ अश्श्वेषुरीरिषः॥

मानोव्वीरान्न्रुद्रभामिनोव्वधीर्हवीष्म्मन्तः सदामित्वाहवामहे ॥

   ॥अङ्गन्यासः ॥ 
ॐ विष्णुर्विष्णुः । वाक् वाक् प्राणः प्राणः चक्षुः चक्षुः श्रोत्रं
श्रोत्रं नाभिः हृदयं कण्ठेः मुखं शिरः शिखा बाहुभ्यां
यशोबलम् ॥

   ॥ मार्जनम् ॥ 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ।
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥

ॐ पवित्रेस्थोव्वैष्णव्यौसवितुर्वः प्रसवऽ
उत्त्पुनाम्म्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्य्यस्य रश्मिभिः
तस्यते पवित्रपते पवित्र पूतस्य यत्त्कामः पुनेतच्छकेयम् ॥

   ॥ सङ्कल्पः ॥ 
ॐ अत्राद्य महामाङ्गल्यफलप्रदमासोत्तमेमासे अमुकमासे
अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे ममोपात्तदुरितक्षयर्थं
ब्रह्मवाप्तये प्रातःसन्ध्योपासनमहं करिष्ये ॥

   ॥ भूमिप्रार्थना ॥ ॥ विनियोगः ॥

ॐ पृथिवीत्यस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो
देवता आसने विनियोगः ॥

ॐ पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता ॥

त्वञ्च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम् ॥

ॐ कूर्माय नमः । ॐ शेषाय नमः । ॐ अनन्ताय नमः ।

   ॥ भूतशुद्धिः ॥ 
ॐ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः ।
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥

अपक्रमन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतोदिशम् ।
सर्वेषामविरोधेन सन्ध्याकर्म समारम्भे ॥

   ॥ मार्जनम् ॥ 
ॐ भुः पुनातु (शिरसि)
ॐ भुवः पुनातु (नेत्रयोः)
ॐ स्वः पुनातु (कण्ठे)
ॐ महः पुनातु (हृदये)
ॐ जनः पुनातु (नाभ्याम्)
ॐ तपः पुनातु (पादयोः)
ॐ सत्यं पुनातु (पुनः शिरसि)
ॐ तत्सवितुर्व्वरेण्ण्यम्भर्ग्गो देवस्य धीमहि ॥ धियोयोनः
प्प्रचोदयत् ॥ (सर्वाङ्गं पुनातु)

   ॥ करन्यासः ॥ 
ॐ अङ्गुष्ठाग्रे तु गोविन्दं तर्जन्यां तु महीधरम् ।
मध्यमायां ऋषिकेशमनामिक्यां त्रिविक्रमम् ॥

कनिष्ठिक्यान्न्यसेद्विष्णुं करमध्ये त् माधवम् ।
करपृष्ठे हरिं विद्यन्मणिबन्धे जनार्दनम् ॥

   ॥ गायत्रीषडङ्गन्यासाः ॥ 
ॐ भुः हृदयाय नमः ।
ॐ भुवः शिरसे स्वाहा ।
ॐ स्वः शिखायै वषट् ।
ॐ तत्सवितुर्व्वरेण्ण्यं कवचाय हुम् ।
ॐ भर्ग्गो देवस्य धीमहि नेत्रत्रयाय वौषट्।
ॐ धियोयोनः प्प्रचोदयत् अस्त्राय फट् ।

   ॥ प्रणवन्यासाः ॥ 
ॐ अकारम् नभौ ।
ॐ उकारम् हृदये ।
ॐ मकारम् मूर्ध्नि ।
ॐ भुः पादयोः ।
ॐ भुवः जान्वोः ।
ॐ स्वः ऊर्वोः ।
ॐ महः जठरे ।
ॐ जनः कण्ठे ।
ॐ तपः मुखे ।
सत्यम् शिरसि ॥

ॐ तत्सवितुर्व्वरेण्ण्यम्भर्ग्गो देवस्य धीमहि ॥ धियोयोनः
प्प्रचोदयत् ॥ (सर्वाङ्गे)

   ॥ गायत्र्यावाहानम् ॥ 
ॐ गायत्रीं त्र्यक्षरां बालां साक्षसूत्रकमण्डलुम् ।
रक्तवस्त्रां चतुर्हस्तां हंसवाहन्संस्थिताम् ॥

ब्रह्माणीं ब्रह्मदैवत्यां ब्रह्मलोकानिवासिनीम् ।
आवाहयाम्यहं देवीमायान्तीं सूर्यमण्डलात् ॥

आगच्छ वरदे देवि त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनि ।
गायत्रि छन्दसां मातर्ब्रह्मयोनि नमोऽस्तु ते ॥

   ॥ अम्बुप्राशनम् ॥ ॥ विनियोगः ॥

ॐ सूर्यश्चमेत्यस्य नारायणः ऋषिः सूर्यो देवता अनुष्टुब्छ्न्दः
अम्बुप्राशने विनियोगः ॥

ॐ सूर्यश्चमा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः
पापेभ्यो रक्षन्तां यद्रात्र्या पापमकार्षं
मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना
रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किञ्चिद्दुरितं मयि
इदमहं माममृतयोनौ सूर्य्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥

   ॥ मार्जनम् ॥ ॥ विनियोगः ॥

ॐ आपोहिष्ठेति तिसृणां सिन्धुद्विप ऋषिः गायात्रिछ्न्दः
आपोदेवता मार्जने विनियोगः ॥

   ॥ मार्जनम् ॥ 
ॐ आपोहिष्ठ्ठामयो भुवस्तानऽ ऊर्ज्जेदधातन । महेरणाय
चक्षसे ॥

योवः शिवतमोरसस्तस्य भाजयतेहनः । उशतीरिवमातरः ॥

तस्म्माऽ अरङ्ग मामवोयस्य क्षयायजिन्न्वथऽ आपो जनयथाचनः

   ॥ अघमर्षणम् ॥ 
   ॥विनियोगः॥ 
ॐ द्रुपादिवेत्यस्य कोकिलराजपुत्र ऋषिः अनुष्ठुब्छन्दः आपो
देवता अघमर्षणे विनियोगः॥

   ॥ अघमर्षणम् ॥ 
ॐ द्रुपदादिवमुमुचानः स्विन्नःस्नातोमलादिव ॥

पूतम्पवित्रेणेवाज्ज्यमापः शुन्धन्तुमैनसः ॥

(अनेन मन्त्रेण पापं ध्यात्वा तज्जलं वामतः क्षिपेत्)

   ॥ अर्घ्यम् ॥ 
ॐ भुर्भुवःस्वः ॐ तत्सवितुर्व्वरेण्ण्यम्भर्ग्गो देवस्य धीमहि ॥

धियोयोनः प्प्रचोदयत् ॥

ॐ प्रातः सन्ध्यायां ब्रह्म स्वरूपिणे सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः ।
इदमर्घ्यं दत्तं न मम ॥

(एवम त्रिवारं अर्घ्यं दद्यात्)

ॐ असावादित्यो ब्रह्म

   ॥ सूर्योपस्थानम् ॥ 
ॐ उद्वयन्तमसस्प्परिस्वः पश्श्यन्तऽ उत्तरम् ॥ देवन्देवत्र
सूर्य्य्मगन्न्मज्ज्योतिरुत्तमम् ॥

उदुत्त्यञ्जातवेदसन्देवं व्वहन्ति केतवः ॥ दृशेव्विश्श्वायसूर्य्यम् ॥

ॐ चित्रन्देवानामुदगादनी कं चक्षुर्म्मित्रस्यव्वरुणस्याग्ग्नेः ॥

आप्प्राद्ध्यावापृथिवीऽ अन्तरिक्षꣳ सूर्य्यऽआत्क्मा
जगतस्तस्थुषश्च ॥

ॐ तच्चक्षुर्द्देवहितम्पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् ॥

पश्श्येमशरदः शतञ्जीवेमशरदः
शतꣳशृणुयामशरदः शतम्प्रब्ब्रवाम शरदः शतमदीनाः
स्यामशरदः शतम्भूयश्श्च्चशरदः शतात् ॥

   ॥विनियोगः॥ 
ॐ तेजोसीत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिरृषिः आज्यं देवता जगती
छन्दः यजुर्गायत्र्यावाहने विनियोगः

   ॥ गायत्र्यावाहनम् ॥ 
ॐ
तेजोसिशुक्क्रमस्यमृतमसिधामनामासिप्प्रियन्देवानामनाधृष्ट्टन्देवयजनमसि
   ॥

   ॥ अथ मुद्रप्रदर्शनम् ॥ 
ॐ सुमुखं सम्पुटं चैव विततं विस्तृतं तथा ।
द्विमुखं त्रिमुखं चैवचतुष्पञ्चमुखं तथा ॥

षण्मुखाधोमुखं चैव व्यापकाञ्जलिकं तथा ।
शकटं यमपाशं च ग्रथितं चोन्मुखोन्मुखम् ॥

प्रलम्बं मुष्टिकं चैव मत्स्यः कूर्मो वराहकम्।
सिंहाक्रान्तां महाक्रान्तं मुद्गरं पल्लवं तथा॥

   ॥ शापविमोचनम् ॥ 
ॐ भो गायत्रि देवि त्वं ब्रह्मशापाद्विमुक्ता भव ॥

ॐ भो गायत्रि देवि त्वं वसिष्ठशापाद्विमुक्ता भव ॥

(महामुद्रं (योनिमुद्रां) प्रदर्श्य त्रिवारं मनसि गायत्रीमन्त्रं जपेत्)
ॐ भुर्भुवःस्वः ॐ तत्सवितुर्व्वरेण्ण्यम्भर्ग्गो देवस्य धीमहि ॥

धियोयोनः प्प्रचोदयत् ॥

ॐ भो गायत्रि देवि त्वं विश्वामित्रशापाद्विमुक्ता भव ॥

ॐ भो गायत्रि देवि त्वं शुक्रशापाद्विमुक्ता भव ॥

   ॥ अथ गायत्रीध्यानम् ॥ 
मुक्ताविद्रुमहेमनीलधवलाच्छायैर्मुखैस्त्रीक्षणै
र्युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमुकुटां तत्त्वार्थवर्णात्मिकाम् ।
गायत्रीं वरदाभयाङ्कुशकशां शुभ्रं कपालं गुणं
शङ्खं चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे ॥

   ॥ पश्चाद् १०८ वारं गायत्रीमन्त्रं जपेत् ॥ 
ॐ सुरभिर्ज्ञानं वैराग्यं योनिः शङ्खोऽथ पङ्कजम् ।
लिङ्गं निर्वाणेति जपेत् ॥

   ॥ जपार्णम् ॥ 
ॐ अनेन प्रातःसन्ध्याङ्गभुतेन यथाशक्ति गायत्रीमन्त्रजपेन
गायत्री देवी प्रीयतां न मम ॥

   ॥ प्रार्थना ॥ 
ॐ यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् ।
तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥

उत्तरे शिखरे देवि भूम्यां पर्वतमूर्धनि ।
ब्रह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथासुखम् ॥

   ॥ गोत्रप्रवरोच्चारणपूउर्वकमभिवादनम् ॥ 
अमुकगोत्रोत्पन्नः अमुकप्रवरान्वितः शुक्लयजुर्वेदान्तर्गतवाजसनेयि
माध्यान्दिनीयशाखाध्यायी अमुकशर्माहम् ॥

भो आचार्य ! त्वामभिवादयामि ।
भो वैश्वानर ! त्वामभिवादयामि ।
भो सूर्यचन्द्रमसौ ! युवामभिवादयामि ।
भो मातापितरौ ! युवामभिवादयामि ।
भो याज्ञवल्क्य ! त्वामभिवादयामि ।
भो ईश्वर ! त्वामभिवादयामि ।

   ॥ सन्ध्यार्पणम् ॥ 
ॐ अनेन प्रातः सन्ध्योपासनाख्येन कर्मणा भगवान् ब्रह्मस्वरूपी
परमेश्वरः प्रीयतां न मम ॥

ॐ तत्सद् ब्रह्मार्पणमस्तु ॥

(त्रिराचमेत्)

   ॥ हस्तौ बद्धवा ॥ 
ॐ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु ।
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् ॥

ॐ विष्णवे नमः । ॐ विष्णवे नमः । ॐ विष्णवे नमः ।

ॐ तत्सद् ब्रह्मार्पणमस्तु

   ॥ इति प्रातः सन्ध्याप्रयोगः ॥    ॥ अथ शुक्लयजुर्वेदीयमध्याह्नसन्ध्याप्रयोगः ॥ 
   ॥ सङ्कल्पः ॥ 
ॐ अत्राद्य महामाङ्गल्यफलप्रदमासोत्तमेमासे अमुकमासे
अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे ममोपात्तदुरितक्षयर्थं
रुद्रावाप्तये मध्याह्नसन्ध्योपासनमहं करिष्ये ॥

   ॥सावित्र्यावाहनम् ॥ 
ॐ सावित्रीं युवतीं शुक्लां शुक्लवस्त्रां त्रिलोचनाम् ।
त्रिशूलिनीं वृषारूढां रुद्ररूपिणीसंस्थिताम् ॥

रुद्राणीं रुद्रदैवत्यां रुद्रलोकानिवासिनीम् ।
आवहयाम्यहं देवीमायान्तीं रुद्रमण्डलात् ॥

आगच्छ वरदे देवि त्र्यक्षरे रुद्रवादिनि ।
सावित्रि छन्दसां मातर्रुद्रयोनि नमोऽस्तुते ॥

   ॥ अम्बुप्राशनम् ॥

   ॥ विनियोगः ॥

ॐ आपः पुनन्त्विति मन्त्रस्य नारायण ऋषिः आपो देअवता गायात्री
छन्दः अम्बुप्राशने विनियोगः ॥

   ॥ अम्बुप्राशनम् ॥ 
ॐ आपः पुनन्तु पृथवीं पृथवीपूता पुनातु माम् । पुनन्तु
ब्रह्मणस्पतिर्ह्मपूता पुनातु माम् ॥

यदुच्छिष्टमभोज्यं च यद्वादुश्चरितं मम, सर्वां पुनन्तु
मामापो सताञ्च प्रतिग्रहꣳस्वाहा ॥

   ॥ अर्घ्यम् ॥ (एकवारं गायत्रीमन्त्रेण अर्घ्यं दद्यात्)
ॐ आकृष्ण्णेनरजसाव्वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतम्मर्त्यञ्च ॥

हिरण्ण्ययेनसवितारथेनादेवोयाति भुवनानिपश्श्यन् ॥

ॐ मध्याह्नसन्ध्यायां रुद्र स्वरूपिणे सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः ।
इदमर्घ्यं दत्तं न मम ॥ ॐ असावादित्यो ब्रह्म ॥

   ॥ जपार्णम् ॥ 
ॐ अनेन मध्याह्नसन्ध्याङ्गभुतेन यथाशक्ति गायत्रीमन्त्रजपेन
गायत्री देवी प्रीयतां न मम ॥

   ॥ सन्ध्यार्पणम् ॥ 
ॐ अनेन मध्याह्नसन्ध्योपासनाख्येन कर्मणा भगवान् रुद्रस्वरूपी
परमेश्वरः प्रीयतां न मम ॥

ॐ तत्सद् ब्रह्मार्पणमस्तु ॥

त्रिराचमेत् ।

   ॥ इति मध्याह्नसन्ध्याप्रयोगः ॥    ॥ अथ शुक्लयजुर्वेदीयसायंसन्ध्याप्रयोगः ॥ 

   ॥ सङ्कल्पः ॥ 
ॐ अत्राद्य महामाङ्गल्यफलप्रदमासोत्तमेमासे अमुकमासे
अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे ममोपात्तदुरितक्षयर्थं
विष्णुवाप्तये सायंसन्ध्योपासनमहं करिष्ये ॥

   ॥ सरस्वत्यावाहनम् ॥ 
ॐ वृद्धां सरस्वतीं कृष्णां पीतवस्त्रां चतुर्भुजाम् ।
शङ्खचक्रगदापद्महस्तां गरुडवाहिनीम् ॥

वैष्ण्वीं विष्णुदैवत्यां विष्णुलोकनिवासिनीम् ।
आवाहयाम्यहं देवीमायान्तीं विष्णुमण्डलात् ॥

आग्च्छ वरदे देवि त्र्यक्षरे विष्णुवादिनि ।
सरस्वति छन्दसा मातार्विष्णुयोनि नमोऽस्तुते ॥

   ॥ अम्बुप्राशनम् ॥ ॥ विनियोगः ॥

ॐ अग्निश्चमेत्यस्य नारायणः ऋषिः अग्निर्देवता अनुष्टुब्छ्न्दः
अम्बुप्राशने विनियोगः ॥

ॐ अग्निश्चमा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः
पापेभ्यो रक्षन्तां यदह्ना पापमकार्षं
मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना
अहस्तदवलुम्पतु यत्किञ्चिद्दुरितं मयि
इदमहं माममृतयोनौ सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥

   ॥ अर्घ्यम् ॥ (त्रिवारं गायत्रीमन्त्रेण अर्घ्यं दद्यात्)
ॐ सायंसन्ध्यायां विष्णु स्वरूपिणे सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः ।
इदमर्घ्यं दत्तं न मम ॥

   ॥ जपार्णम् ॥ 
ॐ अनेन सायंसन्ध्याङ्गभुतेन यथाशक्ति गायत्रीमन्त्रजपेन
गायत्री देवी प्रीयतां न मम ॥

   ॥ सन्ध्यार्पणम् ॥ 
ॐ अनेन सायंसन्ध्योपासनाख्येन कर्मणा भगवान् विष्णुस्वरूपी
परमेश्वरः प्रीयतां न मम ॥

ॐ तत्सद् ब्रह्मार्पणमस्तु ॥

त्रिराचमेत् ।

   ॥ इति सायंसन्ध्याप्रयोगः ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_veda/shuklayajurvedIyasandhyA.html?lang=sa
Encoded and proofread by Krunal Makwana makwanakb at googlemail.com
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.