గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

17, జూన్ 2016, శుక్రవారం

ఋగ్వేదీయ సన్ధ్యా వన్దనమ్

జైశ్రీరామ్.
॥ ఋగ్వేదీయ సన్ధ్యా వన్దనమ్ ॥
॥ శ్రీ గురుభ్యో నమః । హరిః ఓం ॥
॥  ఋగ్వేదీయ ప్రాతః సన్ధ్యా వన్దనమ్  ॥
Introduction
============

From time immemorial man has been preparing to face uncertainties and
struggling to overcome difficulties in life. Broadly speaking the
difficulties and conflicts he faces can be categorised as physical on the
one extreme and spiritual on the other, intervened by various other stages
like ethical, intellectual, emotional, filial, occupational, professional,
societal, national and so on. While enormous education, training and
efforts go into tackling difficulties, conflicts and uncertainties at the
basest physical level onwards, these are waning with the progression to the
noblest spiritual level. It is towards strengthening in this direction
that man has evolved rituals and faith in that Universal Power and set out
in search thereof. Ideally, man should turn everything he does into sacred
with a view to know himself and his God and towards this strengthen all his
faculties. Sandhyaa vandana, worship of Gods three times a day at the
junctures of Night-Morning-afternoon-evening, invoking their blessings and
strength, is one such important activity.

Brahmanas
=========

A Brahmana deserves to be called so only when he conducts himself in the
ways approved in the scriptures and also performs at least the basic ritual
called trikaala Sandhyaa-vandana. Sandhyaa vandana is a daily duty for a
Brahmana after upanayana. It is very auspicious and sacred also. Trikaala
Sandhyaa vandana means paying obeisance to the Lord, three times a day,
i.e., during sun rise, noon and sun-set. It is called Sandhyaa Vandana
also because the obeisance is offered at the junctures of 1. Night and day,
2. morning and afternoon, and 3. Day and night. The first one, praataH
Sandhyaa, is performed when the sun is about to rise and the stars are
still aglitter in the sky. The second one, maadhyaahnika, is performed
during the noon time. The third one saayaM sandhyaa, is performed just
before the sunset. These junction times are regarded as highly sacred
for this purpose.

Preparation
===========

The basic preparation is to cleanse the body externally.  For praataH
Sandhyaa, it will be by means of the morning bath and for the
other two it will be by means of washing the legs, hands and face. After
this, You will wear clean clothes specially meant for this purpose.
The practice is to wear a dhoti and a shalya.

Thereafter, quietly sit on either a kRRishhNaajina (deer-skin seat) or
on wooden plaque placed on the floor, in the pooja room (select some other
neat place if pooja room is not available. While for praataH Sandhyaa you can
face either East or North, for the other two you have necessarily to face
North. Keep readily available minimum three vessels, two with clean water
(one for Achamana and the other for Arghya) and ladle (spoon) and the
third one empty (arghya paatra).  Also ensure that you have complete privacy
during the whole process and avoid external noises like music systems, TV,
talking to others etc.

You will also take the following steps for praataH Sandhyaa only. Keep a set
of mudras (five metallic stamps with different shapes explained later) and
gopichandana (a special variety of mud ball). Then, apply gopichandana on
your body. Generally, if available, nirmalya tiirtha (holy remnant water
after deva pooja by self or someone) is used for this purpose. In case of
unavailability of nirmaalya tiirtha i.e. Arghya Water can also be used.

Start the process invoking the blessings of the Lord by reciting the
following mantras.
శ్రీ లక్శ్మీవేఙ్కటేశాయ నమః ॥
శ్రీ గురుభ్యో నమః । పరమ గురుభ్యో నమః ॥
శ్రీమదానన్దతీర్థ భగవత్పాదాచార్య గురుభ్యో నమః ॥
శ్రీ వేదవ్యాసాయ నమః ॥
హరిః ఓం ॥
గోపీచన్దన పాపఞ విష్ణుదేహ సముద్భవ ।
చక్రాఙ్కిత నమస్తేస్తు ధారణ ముక్తిదో భవ ॥
Simultaneously, place a spoon of water (either nirmalya or Arghya Water)
on the left hand palm, take a piece of gopichandana, rub vigorously and
prepare a paste of gopichandana. Apply this paste at 12 places in the body -
one on forehead, three on abdomen, one on chest, one each on shoulders,
all 4 parts of neck, one on bottom of back-bone just above trunk and one
on top of head. Then, one more is applied on the right side of the chest.
Some people do also apply a similar final mark on the left side of the
chest, if this is the tradition that they have been taught as per their
sampradaaya (custom).  While applying, recite Keshavadi Dwadashanama
(explained below), one naama each for one application.

The order for applying naamas are -- on the forehead (keshavaaya namaH),
center of abdomen (naaraayaNaaya namaH), chest (maadhavaaya namaH),
front portion of neck (govindaaya namaH), right side of abdomen (vishhNave
namaH), right shoulder (madhusudhanaaya namaH), right side of neck
(trivikramaaya namaH), left side of abdomen (vaamanaaya namaH), left
shoulder (shriidharaaya namaH), left side of neck (hRRishhiikeshaaya namaH),
back side (above tunk) (padmanaabhaaya namaH), back side of neck
(daamodaraaya namaH) and on the head, on the chest (shriivatsaaya namaH).
The shapes of the paste applied will be as follows. On the forehead : one
set of vertical parallel lines (first apply the paste with the forefinger
and later run through it with a wet cloth/finger). On the chest: heart
(lotus leaf) shape. On the shoulder: leaf shape (preferably with a stem).
Elsewhere: deepaakaara (burning candle light shape). Concentrate on the
mantra and quickly go through the process of applying the paste instead
of trying to perfect the shapes.

After applying gopichandana, apply mudras as follows in that order.

chakra mudra: one on right side of eye, five on centre of abdomen, three
on heart, two on right of abdomen, three on right of chest, two on right
shoulder both sides of naama, two on right of neck, one on front of neck,
one on left shoulder below the naama.

shankha mudra - one on left side of eye, one on left of abdomen, two on left
of chest, two on left shoulder both sides of naama, two on left of neck,
one on right shoulder below the naama.

gadaa mudra - one on forehead, one on left of abdomen, one on left of
chest, two on left shoulder both sides of naama below shankha mudra.

padma mudra - two on chest, two on right abdomen, two on right shoulder
both sides of naama below chakra mudra.

naaraayaNa mudra - one each overlapping on all mudras and naama.
అపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వావస్థాం గతోఽపి వా ।
యః స్మరేత్పుణ్డరీకాక్శం సబాహ్యాభ్యన్తరః శుచిః ॥
[Here one has to sprinkle the water (Arghya Water) for cleanliness or purity,
both internally and externally, to start the Sandhyaa vandana ]
ఆచమన .................... (౧)
ఓం శ్రీ కేశవాయ స్వాహా ।
[one has to sip water from Brahma tirtha ('Achamana Water') (spoon or ladle)
three times ..1]
ఓం శ్రీ నారాయణాయ స్వాహా । [....2]
ఓం శ్రీ మాధవాయ స్వాహా ।[....3]
ఓం శ్రీ గోవిన్దాయ నమః ।
[wash the right palm from the left palm]
ఓం శ్రీ విష్ణవే నమః  ।
[wash the left palm with right palm]
ఓం శ్రీ మధుసూదనాయ నమః ।
[touch the upper lip]

ఓం శ్రీ త్రివిక్రమాయ నమః ।
[touch the lower lip]
ఓం శ్రీ వామనాయ నమః ।
[touch the right cheek]
ఓం శ్రీ శ్రీధరాయ నమః ।
[touch the left cheek] [mouth is the seat of Fire God]
ఓం శ్రీ హృషీకేశాయ నమః ।
[wash both the hands]
ఓం శ్రీ పద్మనాభాయ నమః ।
[touch the feet]
ఓం శ్రీ దామోదరాయ నమః ।
[touch the centre of the head with middle finger. Head is the seat of
Paramatma]
ఓం శ్రీ సఙ్కర్షణాయ నమః ।
[touch the tip of the nose with the middle finger]
ఓం శ్రీ వాసుదేవాయ నమః ।
[touch the right side of the nose with index and thumb fingers]
ఓం శ్రీ ప్రద్యుమ్నాయ నమః ।
[touch the left side of the nose with index and thumb fingers. Nose is the seat
of Vayu]
ఓం శ్రీ అనిరుద్ధాయ నమః ।
[touch the right eye with index and middle fingers]
ఓం శ్రీ పురుషోత్తమాయ నమః ।
[touch the left eye with index and middle fingers][eye is the seat of Sun]
ఓం శ్రీ అధోక్షజాయ నమః ।
[touch the right ear with index and fourth fingers]
ఓం శ్రీ నారసింహాయ నమః ।
[touch the left ear with index and fourth fingers][ear is the seat of Indra]
ఓం శ్రీ అచ్చ్యుతాయ నమః ।
[touch the navel portion with index and small fingers. Navel is the seat of
Narayana]
ఓం శ్రీ జనార్దనాయ నమః ।
[touch the heart portion with palm of the hand][also the seat of Narayana]
ఓం శ్రీ ఉపేన్ద్రాయ నమః ।
[touch the head with the hand]
ఓం శ్రీ హరయే నమః ।
[touch the right shoulder with all fingers]
ఓం శ్రీ కృష్ణాయ నమః ।
[touch the left shoulder with all fingers][shoulder is the seat of Prajapati]
[By touching the respective organs of the body one has to remember and
imagine that these gods are present in these organs]
ప్రాణాయామః ................... (2)
[This is preamble for Gayatri aawahana i.e. welcome, for this Sri
Hari or Paramaatmaa is RRishhi devataa and devii gaayatrii is Channdassu.
Practice of praaNaayaamah cleanses one of impurities and provides a
resurgence of spiritual energy to revitalize one's saadhana.

In order to extinguish the sins or effect of base deeds in the previous
night for praataH Sandhyaa this verse is uttered. The pramaana says that
this mantra will destroy all the sins committed previously or previous
night if it is praataH Sandhyaa, morning if it is mandhyanika Sandhyaa and
it is afternoon till evening if it is saayam Sandhyaa.]
ఓం ప్రణవస్య పరబ్రహ్మ ఋషిః । పరమాత్మా దేవతా ।
దేవీ గాయత్రీ ఛన్దః । ప్రాణాయామే వినియోగః ॥
ఓం భూః । ఓం భువః । ఓం స్వః । ఓం మహః । ఓం జనః । ఓం తపః ।
ఓం సత్యం । ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం । భర్గో దేవస్య ధీమహి ధీయో యో నః
ప్రచోదయాత్ । ఓం ఆపోజ్యోతీరసోఽమృతం బ్రహ్మ భుర్భువఃస్వరోమ్ ॥
[A married man should hold the nose in all His five fingers while performing
this and bachelors and saints/seers should hold through three fingers i.e.
index, thumb and small fingers. This praaNaayaamaH has three parts to perform
and it is called rechaka, pUraka and kumbhaka. To start with one has to
leave the air from right side of the nose (1 unit of time) that is called
rechaka, secondly one has to inhale the air from left side of nose (2 units
of time) i.e. called pUraka and finally holding the air for 3 units of time
i.e. is called kumbhaka.

Meaning of this mantra is as follows : OM = Paramaatmaa who has all the
virtues is to be called OM, bhuuH = gunapUrna (complete virtues or
characters), bhuvaH = wealthy and never become pauper or most prosperous,
svaH = always happy, mahaH = prayed as the best or excellent, janaH =
creation of the world by Him, tapaH = one who has the complete knowledge,
satyaM = one who controls or decides about the liberation.

yaH = this paramaatmaa, naH = ours, dhiiyaH = mind, prachodayaat = initiates,
tasya = of this paramathmaa, savituH = cause of creation, devasya = special
characters, vareNyaM = prayed by all, bharga = paramaathmaa in knowledge
form, dhiimahi = pray for Him.

Apo = paramaatmaa, jyoti = cause of brightness, rasaH = has got essence
or substance or aananda ruupa peaceful, amRRitaM = does not have extinction,
bhuuH = complete virtues or characters, bhuvaH = prosperous and wealthy
always, svaH = always happy, OM brahma = all virtues of Paramaatmaa,
dhiimahi = praying for You.


Sri Hari in the form of Sri Gayatri is complete with all divine virtues,
always prosperous and wealthy, always happy, considered to be the best or
excellent, one who creates this world, one who regulates this world and
one who is being prayed by all of us.

Further, Sri Hari or paramaatmaa also has the power of creating the
brightness (enlightenment), does not have extinction, has complete knowledge,
is always prosperous and wealthy and has got complete virtues, is the
paramaatmaa (Supreme Being) whom I am praying.]
సఙ్కల్పః ..................... (3)
[Hold right palm over the left palm and keep them on the right thigh and
utter the following mantra ]
శ్రీ శుభే శోభనే ముహూర్తే విష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య ఆద్య బ్రహ్మణః
ద్వితీయే పరార్ధే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వన్తరే
అష్టావింశతితమే కలియుగే ప్రథమపాదే జమ్బూద్వీపే భరతవర్షే
భరతఖణ్డే దణ్డకారణ్యే గోదావర్యాః దక్శిణే పార్శ్వే శాలీవాహనశకే
బౌద్ధావతారే రామక్శేత్రే అస్మిన్వర్తమానేన చాన్ద్రమానేన అస్య శ్రీ
అముక సంవత్సరే   అముక ఆయనే   అముక ఋతౌ   అముక మాసే    అముక పక్శే
అముక తిథౌ    అముక వాసరే    అముక నక్శత్రే   శుభయోగ శుభకరణ ఏవఙ్గుణ
విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ
అస్మదాదిగురూణాం శ్రీమన్మధ్వాచార్యాణాం హృత్కమలమధ్యనివాసీ
సూర్యాన్తర్గత శ్రీ భారతీరమణముఖ్యప్రాణాన్తర్గత శ్రీ
లక్శ్మీనారాయణ ప్రేరణయా శ్రీ లక్శ్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం
ప్రాతః సన్ధ్యాముపాశిష్యే ।
[For any prayer or performance of any sacred work whether it is Sandhyaa,
puja, yagna, or any ritual performed by any individual this customary
sankalpa has to be narrated. It denotes the commitment and determination
of the performer to rightfully and sincerely perform such sacred rituals.
Here in this sankalpa it is nothing but remembering which of the samvatsara
(year), period or season (RRitau), month (mAse), the half of lunar month
(pakshe), lunar day (tithau), day (vAsare), star of the day (nakshatre)
has to be to according to the calendar. Kaala, i.e. kaaladevata is equally
God. Even one has to remember that the prayer is initiated by paramaatmaa
and to get His blessings and love, I am performing the respective ritual.
This is a must as it has been understood that without this sankalpa the
prayer or ritual will not materialise or not received by the God.

The need for this is to totally concentrate on the present moment instead of
the usual mind's habit of either brooding over the past or dreaming of the
future.]
మార్జనమ్ ....................... (4)
[Keep a spoon or ladle of water (Arghya Water) in the left hand and from tulasi
or basil leaves sprinkle the water in three different directions to the organs
of the body. Firstly one has to sprinkle feet, centre of the head and heart,
secondly heart, feet and centre of the head and finally centre of the head,
heart and feet like this one has to sprinkle three ways or nine times]
ఓం ఆపోహిష్ఠేతి త్ర్యర్చస్య సూక్తస్య । సిన్ధుద్వీప ఋషిః ।
అపో దేవతా గాయత్రీ ఛన్దః । మార్జనే వినియోగః ॥   ........ (4.1)
ఓం ఆపోహిష్ఠా మయో భువః । తానౌఉర్జే దధాతన ।
మహేరణాయ చక్శసే । యోవః శివతమో రసః ।
తస్య భాజయతే హనః । ఉశతీరివ మాతరః ।
తస్మా అరఙ్గ మామవః యస్య క్శయాయ జిన్వథ ।
ఆపోజనయథా చ నః ॥   ........ (4.2)
[maarjanam means cleansing or scouring. It is again purifying the body
and mind for offering Arghya and chanting Gayatri mantra.

For RRik mantras sindhudviipa is RRishhiH, paramaatmaa is devataa and
Gayatri is chhandassu.

Here is the substance of this verse. It is prayer to Water related devataas
(aqua-Gods).

᳚Hey, Water related devataas, You are bestowing on us happiness by causing
the water to flow, and You bless us with grains and other related needs
and also confer on us devotion and knowledge towards Sri Hari which guides
all of us in the path of liberation.᳚

᳚Hey, Water related devataas, You are auspicious, You are very eminent,
You are bestowing on us happiness and joy and confer on all of us love like
mothers feeding and protecting their newborn kids. In order to destroy the
sins which we have committed and also to acquire knowledge we are praying
Sri Narayana who is omnipresent in the water and whom we are praying to
bless us to lead a happy life and also to liberate us at the earliest.᳚]
జలాభిమన్త్రణమ్ ...................... (5)
[While uttering this, take a spoon of water (Arghya Water) and sip it after
completing the following portion]
సూర్యశ్చేత్యస్య మన్త్రస్య । నారాయణ ఋషిః ।
సూర్యమామన్యు మన్యుపతయో రాత్రిర్దేవతా ।
ప్రకృతిశ్ఛన్దః । జలాభిమన్త్రణే వినియోగః ॥   ........ (5.1)
ఓం ॥ సూర్యశ్చమామన్యుశ్చమన్యుపతయశ్చ మన్యుకృతేభ్యః ।
పాపేభ్యోరక్శన్తామ్ । యద్రాత్ర్యా పాపమకార్షమ్ ।
మనసా వాచా హస్తాభ్యామ్ । పద్భ్యాముదరేణ శిశ్నా ।
రాత్రిస్తదవలుమ్పతు । యత్కిఞ్చ దురితం మయి ।
ఇదమహం మామమృతయోనౌ సూర్యే జ్యోతిషి జుహోమి స్వాహా ॥  ........ (5.2)
[The verse which has started with sUryascha, Narayana is RRishi,
manyupathi ratri niyamaka durga is devataa and it is in prakRRiti
chhandassu.

᳚Hey, paramaatmaa, You are the one who controls the Sun who is very bright,
You are the one who controls Sri Rudra who is known for His wildness
You protect us from the sins which are caused by the ferocity and the
initiatives of Sri Rudra devataas.᳚

᳚Hey, paramaatmaa, please also protect me from not committing sins like,
sins during night times, sins from mind, sins by mouth or talking or
speaking, sins through hands, sins from feet, sins from belly and
sins through the sex organs. If I commit any sins, ratrii abhimani
(related) devataa should bless me to wipe it off and if any of my sins
are over, I am performing homa (burnt offering) of the same to You i.e.,
Sri Narayana who is shining in the form of Sun.᳚]
ఆచమన - [1]
పునర్మార్జనమ్ ....................... (6)
[ mantra as described in [4] should be repeated ]
ఆపోహిష్ఠేతి నవర్చస్య సూక్తస్య । సిన్ధుద్వీపో అమ్బరీషో ఋషిః
ఆపోదేవతా । గాయత్రీ ఛన్దః పఞ్చమీ వర్ధమానా ।
సప్తమీ ప్రతిష్ఠా । అన్త్యైద్వే అనుష్టభౌ పునర్మార్జనే
వినియోగః ॥ ........ (6.1)
ఓం ఆపోహిష్ఠా ...........  ఓం ఆపోజనయథా చ నః ॥   [4.2]
[ Procedure as described in [4] - should be repeated ]
ఓం శం నో దేవీరభీష్టయే ఆపో భవన్తు పీతయే ।
శం యోరభిస్రవన్తు నః ॥   ........ (6.3)
ఈశానాం వార్యాణాం క్శయన్తీశ్చర్షణీనమ్ ।
ఆపోయాచామి భేషజమ్ ॥    ........ (6.4)
అప్సు మే సోమో అబ్రవీదన్తర్విశ్వాని భేశజా ।
అగ్నిఞ్చ విశ్వశమ్భువమ్ ॥    ........ (6.5)
ఆపః పృణీత భేషజం వరూథం తన్వే౩మమ ।
జ్యోక్చసూర్యన్దృశే ॥    ........ (6.6)
ఇదమాపః ప్రవహత యత్కిఞ్చదురితం మయి ।
యద్వాహమబిదుద్రోహ యద్వాశ్శేప ఉతానృతమ్ ॥  ........ (6.7)
ఆపో అద్యాన్వచారిషం రసేన సమగస్మహి ।
పయస్వానగ్న ఆగహి తం మా సంసృజ వర్చసా ॥  ........ (6.8)
ససృషీస్తదపసో దివానక్తఞ్చ ససృషీః ।
వరేణ్యక్రతూరహమా దేవీ రవసే హువే ॥  ........ (6.9)
[The first three verses are already dealt in maarjanam para [4].

᳚Aapshabda vaachya Sri Paramaatma, You bless us with the wealth of needs
like drinking water, happiness and good health.᳚  (6.3)

᳚Aapshabda vaachya Sri Paramaathma, the grains which are grown through
water mainly referring to rice and like food grains, You are the owner. You
confer on us the knowledge of medicine to destroy saansaarik troubles for
two and four legged animals.᳚  (6.4)

᳚There are different medicines in water which can cure many diseases. Hey,
Paramaatma You have manifested in the form of of water to bless us with
the knowledge to understand these curative medicines.᳚  (6.5)

᳚Hey, Paramaatma, bless us with the preventive medicine i.e. knowledge for
all diseases of my body and soul so that for long time I can visualize You
in my life.᳚  (6.6)

᳚Hey, Paramaatma, if I have committed any sins, if I have betrayed anybody
and if I have cursed anybody or if I have mistaken any body please
pardon me.᳚  (6.7)

᳚Hey, Paramaatma, now I am following Your directions and Your principles and
I am drowning in water, You are like fire in the water and rescue me and
infuse in me Your energies.᳚  (6.8)

There is a definite relationship between water and Narayana. Sri Hari is
incarnated and is omnipresent in water. Sri Hari created water-related
amruta (knowledge) to lead us towards liberation. For this purpose He
created day and night abhmimani (related) devataas. For acquisition of
knowledge and protection of my body (from any diseases) I am welcoming
You (Narayana) to reside in my soul and body.  (6.9)]
ఆచమన - [1]
పాపపురుషవిసర్జనమ్ (అఘమర్షణమ్) ................. (7)
ఓం ఋతఞ్చేత్యస్య సూక్తస్య । అఘమర్షణ ఋషిః ।
భావవృత్తో దేవతా । అనుష్టుప్ ఛన్దః । పాపపురుష విసర్జనే
వినియోగః ॥ ........... (7.1)
ఓం ఋతం చ సత్యం చాభీద్ధాస్తపసోధ్యజాయత । తతోరాత్ర్యజాయత తతః
సముద్రో అర్ణవః । సముద్రాదర్వావధిసంవత్సరో అజాయత ॥
అహో రాత్రాణి విదధద్విశ్వస్య మిషతోవశీ ।
సూర్యాచన్ద్రమసౌ ధాతా యథా పూర్వమకల్పయత్ । దివం చ
పృథివీఞ్చాన్తరిక్శమథో స్వః ॥  ............ (7.2)
[While uttering this verse take a spoon of water (Arghya Water) in right-palm
then after completing the verse inhale the water from right side of the nose
and exhale the air from the left side of the nose and pour out the water on
the earth on one's left side.

This verse is from pApaparihari RRishiH, satya and bhakti devataa and
anushhTup chhanddassu . You should have the feeling that in order to
extinguish the sins committed you are offering, symbolically, a spoon full
of water.  (7.1)

Before Brahma thought about anything, Paramaatma created truth, from the
same Paramaatma night was born and from the same Paramaathma ocean was born.

Paramaatma, the supreme head of everything, created the following in that
order: four-headed Brahma, night, day and all kinds of living beings.

Paramaatma, one who is the cause of creation has created first the Sun
and the moon, then He created heaven, then He created the universe, then He
created the sky and then He created heavenly bodies.  (7.2)]
అర్ఘ్యప్రదానమ్ ......................... (8)
ప్రాణాయామః   [2]
సఙ్కల్ప
ఓం పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ
సూర్యాన్తర్గత శ్రీ భారథీరమణ ముఖ్యప్రాణాన్తర్గత
సవితృనామక శ్రీ లక్శ్మీనారాయణ ప్రేరణయా శ్రీ లక్శ్మీనారాయణ
ప్రీత్యర్థం ప్రథః సన్ధ్యాఙ్గ అర్ఘ్య ప్రధానం కరిష్యే ॥ ..... (8.1)
ఓం ప్రణవస్య పరబ్రహ్మ ఋషిః । పరమాత్మా దేవతా ।
దేవీ గాయత్రీ ఛన్దః । వ్యాహృతీనాం ప్రజాపతి ఋషిః ।
అగ్నివాయుసూర్యా దేవతా । గాయత్ర్యుష్ణిగనుష్టుభః ఛన్దాంసి ।
గాయత్ర్యాః విశ్వామిత్ర ఋషిః । సవితా దేవతా । గాయత్రీ ఛన్దః
ప్రాతరర్ఘ్యప్రధానే వినియోగః ॥  .......... (8.2)
ఓం భూర్భువః స్వః । తత్సవితుర్వరేణ్యం । భర్గో దేవస్య ధీమహి
ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ ఓం ॥                 (ఇత్యర్ఘ్యం)  ....  (8.3)
[Pratah Arghya should be offered facing the Sun i.e. facing East, you should
be in standing position, seeing the Sun, both the hands should fold make like
cow's face or bowl and it should be up to your nose's height.

Write this figure (yantra) and words (preferably in devanagari script)
using your small finger in the bowl where arghya offering water (Arghya Water)

                               ఓం
                               /
                              /
                        స్వః / వం  భూః
                            / హౄం
                           /      
                           ఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽ
                              భువః
There is story behind this offering Arghya : Mandeha's were powerful Asuraas
(demons) and they are devoted to Sri Brahma. They got a boon from Him that
even if they die one day they should be born the next day. They were trying
to consume the Sun God himself as a result of these Arghyas; Whenever they
were killed, because of Brahma's blessings they are born the next day. It
is believed this process goes on even now. In order to kill these Asuraas
and to protect the Sun God for illuminating all of us, we have to offer
the first one is to destroy the Asuraas' vehicle, the second to destroy
their weapons and the third to kill them. This story has been explained
in Vishnu Purana of 8th chapter.

If the prescribed time for performing Sandhyaa has passed, You have to offer
the fourth Arghya as compensation.]
ఓం ప్రతిచ్క్ష్వేత్యస్య మన్త్రస్య వసిష్ఠ ఋషిః । ఇన్ద్రా సోమౌ దేవతా ।
అనుష్టుప్ ఛన్దః । అర్ఘ్యాధికారార్థే ఆత్మ సంరక్షణార్థే చ
జపే వినియోగః ॥  ........... (8.4)
హరిః ఓం । ప్రతిచక్శ్వ విచక్శ్వేన్ద్రశ్చ సోమజాగృతం
రక్శోభ్యో వధమస్యతమశనిం యాతు మద్భ్యః ॥  ........... (8.5)
అస్య శ్రీ గాయత్రీ శిరసః బ్రహ్మఋషిః । ఆపో దేవతా గాయత్రీ
ఛన్దః గాయత్ర్యాకర్షణే వినియోగః ॥   ........... (8.6)
ఓం ఆపోజ్యోతీరసోఽమృతం బ్రహ్మ భుర్భువఃస్వరోమ్ ॥  ....... (8.7)
[For pratichakshva verse Vashishhta is RRishI, Moon and Indra are devataas
and anushhTup chhannadassu. This verse is for obtaining eligibility and
capability for offering Arghya and protection of the soul.

The presence of Moon and Indra is invoked to watch out Asuraas see that the
later will not spoil the process of performing Sandhyaa and prevent the
performer realising the benefits thereof. It is believed that both Sun and
Indra are capable of killing or destroying these Asuraas, who cause
impediments and even destroy the process of performing sacred rituals.
The Lord Indra, the head of devataas, uses His weapon, Vajrayudha for the
purpose.]
ప్రాయశ్చిత్తార్ఘ్యమ్  .............. (8.8)
సన్ధ్యా కాలాతిక్రమదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం చతుర్థార్ఘ్య ప్రదానం
కరిష్యే ॥
ఓం భూర్భువఃస్వః । ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ।
ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ ॥ ఓం ఆపోజ్యోతీరసోఽమృతం బ్రహ్మ
భూర్భువఃస్వరోమ్ ॥              (ఇత్యర్ఘ్యం)
దేవతా తర్పణమ్  ................... (8.9)
[Devataa tarpaNa should be given to every day. For shukla paksha (first
half of lunar month) devataa tarpaNa is given with the first 12 names of
Vishnu (keshava etc.) and during krishna paksha (second half of lunar month)
it is given with the 12 names starting from sankarshana. The procedure for
giving tarpaNa is: take one ladle full of water from Arghya Water in left hand
and pour it on right hand fingers so that it falls through the fingers
(except thumb) to 'Arghya Paatra'.  This tarpaNa should not be given on
ekadashi, gokulaaShTami]
[During shukla paksha]
కేశవం తర్పయామి । నారాయణం తర్పయామి । మాధవం తర్పయామి ।
గోవిన్దం తర్పయామి । విష్ణుం తర్పయామి । మధుసూదనం తర్పయామి ।
త్రివిక్రమం తర్పయామి । వామనం తర్పయామి । శ్రీధరం తర్పయామి ।
హృషీకేషాం తర్పయామి । పద్మనాభాం తర్పయామి ।
దామోదరం తర్పయామి ।
[During krishNa paksha]
సఙ్కర్షణం తర్పయామి । వాసుదేవం తర్పయామి । ప్రద్యుమ్నం తర్పయామి ।
అనిరుద్ధం తర్పయామి । పురుషోత్తమం తర్పయామి । అధోక్షజం తర్పయామి ।
నారసింహం తర్పయామి । అచ్యుతం తర్పయామి । జనార్దనం తర్పయామి ।
ఉపేన్ద్రం తర్పయామి । హరిం తర్పయామి । శ్రీకృష్ణం తర్పయామి ।
[During both shukla paksha and krishna paksha]
ఇన్ద్రం తర్పయామి । అగ్నిం తర్పయామి । యమం తర్పయామి ।
నిరృతిం తర్పయామి । వరుణం తర్పయామి । వాయుం తర్పయామి ।
కుబేరం తర్పయామి । ఈశానం తర్పయామి । ఆదిత్యం తర్పయామి ।
చన్ద్రం తర్పయామి । కుజం తర్పయామి । బుధం తర్పయామి ।
గురుం తర్పయామి । శుక్రం తర్పయామి । శనిం తర్పయామి ।
రాహుం తర్పయామి । కేతుం తర్పయామి ।
ధ్యాన శ్లోకమ్  ................... (8.10)
హృదయస్థాతు గాయత్రీ హృద్గుహాముఖనిఃసృతా ।
హత్వా హ్యాదిత్థ శత్రూంశ్చ ప్రవిశ్య హృదయం మమ ॥
రమాపతిం పూర్ణగుణం ముకున్దవ్యాసం చ విజ్ఞాన సహస్రభానుమ్ ।
పూర్ణప్రబోధం చ సుతత్త్వ దీపం క్రమాత్ గురూంశ్చ ప్రణమామి
మూర్ధ్నా  ॥
భూతోచ్చాటనమ్ ......................... (9)
అపసర్పన్త్విత్యస్య మన్త్రస్య వామదేవో ఋషిః భూతాని దేవతా,
అనుష్టుప్ ఛన్దః భూతోచ్చాటనే వినియోగః ॥   .......... (9.1)
అపసర్పన్తు ఏ భూతా ఏ భూతా భువి సంస్థితాః ।
ఏ భూతా విఘ్నకర్తారస్తేనశ్యన్తు శివాజ్ఞయా ॥
అపక్రామన్తు ఏ భూతాః క్రూరాశ్చైవ తు రాక్శసాః ।
యశ్చాత్ర నివసన్తైవ దేవతా భువి సన్తతమ్ ।
తేషామప్యవిరోధేన బ్రహ్మ కర్మ సమారభే ॥   .............. (9.2)
[This verse is from Vamadevaka namaka Paramaatma, Bhutani devataa and
anushhTup chhandassu.

Meaning : All Asuraas living on this earth should disappear. Those Asuraas
who obstruct good and sacred work should be destroyed by the orders of
Sri Rudra devataa.

It is a prayer to the existing devataas who are present in different forms
and taking their permission to start the sacred Sandhyaa and request or pray
to them to destroy all Asuraas, devils etc. who are obstructing the ritual.]

[Those who have got the upadesha of  tatvanyaasa, maatRRikaanyaasa etc.,
should do them here. aasanashuddhiH will be a part of that. After tatvanyaasa
and maatRRikaanyaasa, do Gayatri Japa and naaraayaNa ashhTakshara mantra
japa, follwed by any other mahaa mantra, then again maatRRikaanyaasa and
tatvanyaasa then sandhyopasthAnam (which will be posted later) ]
ఆసనశుద్ధిః .............................. (10)
నిరస్తః పరావసుః ఇదమహమర్వా వసోః సదనేసీదామి ఆసనే సోమమణ్డలే
కూర్మస్కన్ధే ఉపవిష్ఠోస్మి । పృథ్వీతి మన్త్రస్య మేరుపృష్ఠ
ఋషిః । కూర్మో దేవతా । సుతలం ఛన్దః । ఆసనే వినియోగః ॥
అనన్తాసనాయనమః । కూర్మాసనాయనమః ।  .......... (10.1)
ప్ఱ్ఱ్థివీ త్వయా ధృతా లోకా దేవి త్వం విష్ణునాధృతా । త్వం చ
ధారయ మాం దేవి పవిత్రం కురు చాసనమ్ ॥ మాం చ పూతం కురుధరే
నతోస్మి త్వాం సురేశ్వరి ॥  .......... (10.2)
ఓం ఇత్యేకాక్శరం బ్రహ్మ । అగ్నిర్దేవతా బ్రహ్మ ఇత్యార్షమ్ । గాయత్రం
ఛన్దః । పరమాత్మం సరూపం సాయుజ్యం వినియోగః ॥  ........ (10.3)
ఆయత్విత్యస్యమన్త్రస్య । వామదేవఋషిః । గాయత్రీ ప్రతిపాద్య
శ్రీ నారాయణో దేవతా । అనుష్టుప్ ఛన్దః । గాయత్రై ఆవ్హాఅహనే
వినియోగః ॥  ........... (10.4)
ఆయాతు వరదాదేవీ । అక్శరమ్బ్రహ్మ సమ్మితమ్ । గాయత్రీ ఛన్దసాం
మాతేదం బ్రహ్మ జుషస్వమే । యదహ్నాత్కురుతేపాపం తదహ్నాత్ప్రతిముచ్చ్యతే ।
యద్రాత్రియాత్కురుతేపాపం తద్రాత్రియాత్ప్రతిముచ్చ్యతే ।
సర్వవర్ణే మహాదేవి సన్ధ్యావిద్యే సరస్వతి ॥  ........... (10.5)
ఓజోసి సహోసి బలమసి భ్రాజోసి । దేవానాం ధామనామాసి ।
విశ్వమసి విశ్వాఉః సర్వమసి సూర్వౌరభిభోరోమ్ ॥
గాయత్రీమావాహయామి సావిత్రిమావాహయామి సరస్వతిమావాహయామి
ఛన్దర్షీనావాహయామి శ్రీయమావాహయామి బలమావాహయామి ॥ ........... (10.6)
గాయత్ర్యాః గాయత్రీఛన్దో విశ్వామిత్రఋషిః సవితా దేవతా ।
అగ్నిర్ముఖమ్ । బ్రహ్మశిరః । విష్ణుఃహృదయమ్ । రుద్రః శిఖా ।
పృథివీ యోనిః ప్రాణాపాన వ్యానోదాన సమాన సప్రాణారక్తవర్ణా ।
సాఙ్ఖ్యాయనసగోత్రా । గాయత్రీ చతుర్వింశత్యక్శరాత్రిపదా
షట్కుక్శిః । పఙ్చశీర్షోపనయనే వినియోగః ॥  ........... (10.7)
[Paravasu was killed, I am living in the hearts of arvahasu. This has been
told by Surya (Sun). By reciting this cut a thread of the cloth worn by
you and make two small pieces. Throw the one on the left hand, on the left
side and keep the other under the seat.

Silently think like this. Earth is like four poles i.e. four sides (North,
South, East and West) having a seat like the turtle/tortoise (referring to
kurma incarnation). I am sitting on that. Parmaatma is sleeping on top
of snake (shesha) bed. I am bowing to You. I am bowing to Vishnu Kurma
(tortoise) one who is protecting the earth (Brahmanda) from destruction.

For Prithvi verse merupRRishhTha is RRishi kuurma (tortoise) is the devataa
sutalam is chhanndassu. After this, settle on the seat for chanting Gayatri
MantraH.

Prayer to Prithvi i.e. earth. All regions of Loka are covered by You,
Prithvi Namaka Daivi, You are decorated by Vishnu vakya Paramaatma. Hey,
Prithivi, You authorise me by purifying the seat where I am sitting.
Prithivi, You also purify me. You are very special and I am bowing You.
By uttering this, touch the seat and bow to it.

Paramaatma is called as OM; He has got the form of Brahma and Agni devataa.
Like the same Brahma is RRishi, Gayatri chhanddassu and in the form of OM.

'Ayaatu' verse is to welcome Gayatri. For this verse Vasudevaka Paramaathma
is RRishi, Gayatri Pratipadya Narayana is devataa and it is in anushhTup
Channdassu.

᳚Hey, Wealth bestowing devataa, bless us with Brahma verse (Gayatri) which
is immortal and is considered to be the mother of all Vedas (Gayatri);
Please bless me Para Brahma (Gayatri verse). By uttering this Gayatri
verse all the sins committed by me in my daily life will be destroyed
(extinguished).᳚

᳚I am praying to Paramaathma, who is in the form of Saraswathi who is also
Sandhyaa devataa and knowledge devataa. Please extinguish, through the night
related devataa who is none other than Sri Hari, all my sins committed in
the night.᳚

This is a prayer to Paramaatma who is in the form of Gayatri. ᳚Hey,
Paramaatma - You are instrumental for everything, You have all the patience,
You have all the powers, You have the vision, for devataas You are Sharanya
(protecting them), You are omnipresent, You have complete form, You are
controlling everything, You are instrumental for everybody's life-activities
and enemies are being defeated by Your single word 'OM'. By all the above
things You are being called Paramatma by the name Gayatri, the same
Gayatri I am inviting in my mind (aahvaana), I am welcoming Savitri, I am
welcoming Saraswati, I am inviting Chhanddassu, RRishis, Parabrahma, I am
inviting Lakshmi and Vayu who is well known for His powers.᳚

For Gayatri verse, Gayatri is Channdassu, Vishwamitra is RRishi and
Paramaatma who is called very sacred (savitRRinamaka). This Paramaatma is
in the following form : His appearance is like fire in His body, His face
is like four headed Brahma, He has got the heart which is covered by the
whole universe, He appears like Rudra, He has the Sankarshana's hair, He
is the earth, He has yoni sthana, He has five vital airs like prANa, apAna,
vyAna, udAna and samAna and He has upa prANa like devadatta, kurma,
kRRikara, dhananjaya and naaga, His colour appears like blood and He
belongs to sankhyasana gotra. He has been called in 24 keshava naamas,
His presence is there in all three places i.e.. earth, vaikuntha and paataala,
He has covered in all four regions (i.e. North, South, East and West),
He has five heads like vyakarana, shiksha, kalpa, nirukta and jyotishha
this Gayatri I am praying and worshipping.]
ప్రాణాయామః - [2]
ఓం ప్రణవస్య ॥। అమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్వరోమ్ ॥
గాయత్రీ జపః .............................. (11)
కరన్యాసః   ............ (11.1)
[By uttering these verses one has to touch the respective organs]
ఓం తత్సవితురఙ్గుష్ఠాభ్యం నమః । [thumb]
ఓం వరేణ్యం తర్జనీభ్యాం నమః । [index finger]
ఓం భర్గో దేవస్య మధ్యమాభ్యాం నమః । [middle finger]
ఓం ధీమహీ అనామికాభ్యాం నమః । [ring finger]
ఓం ధీయో యో నః కనిష్ఠికాభ్యాం నమః । [small finger]
ఓం ప్రచోదయాత్ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః । [front and back side of the hands]
షడఙ్గన్యాసః  .......... (11.2)
ఓం తత్సవితుర్హృదయాయ నమః । [heart]
ఓం వరేణ్యం శిరసే స్వాహా । [centre portion of the head]
ఓం భర్గోదేవస్య శిఖాయైవౌషట్ । [back portion of the hair of the head]
ఓం ధీమహి కవచాయ హుమ్ । [both shoulders]
ఓం ధీయో యో నః నేత్రాభ్యాం వషట్ । [both eyes]
ఓం ప్రచోదయాత్ అస్త్రాయఫట్ । [clap]
ఓం భూర్భువఃస్వరోమ్ ।
ఆగచ్ఛ వరదే దేవీ జపే మే సన్నిధౌ భవ ।
గాయన్తం త్రాయసే యస్మాద్గాయత్రీ త్వం తతః స్మృతా ॥  ....... (11.3)
[᳚Hey, Gayatri, You are very special, please come and be present in me; You
are protecting all of us and You are well known as Gayatri, whom I am praying.᳚]
అస్య శ్రీ గాయత్రీమన్త్రస్య సవితృనామక శ్రీ లక్శ్మీనారాయణో దేవతా ।
శ్రీ లక్శ్మీనారాయణ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే యథాశక్తి జపే వినియోగః ॥
ధ్యానమ్  ................. (11.4)
ధ్యాయేత్సదా సవితృమణ్డలమధ్యవర్తీ నారాయణః సరసిజాసనీవిష్టః ।
కేయూరవాన్ మకరకుణ్డలవాన్ కిరీటీ హారీ హిరణ్మయవపుః
ధృతశఙ్ఖచక్రః ॥
భారతీరమణ ముఖ్యప్రాణాన్తర్గత సవితృనామక శ్రీ లక్శ్మీ
నారాయణ ప్రేరణయా సవితృనామక శ్రీ లక్శ్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం
యథాశక్తి గాయత్రీమన్త్రజపం కరిష్యే ॥
[For this Gayathri verse, Vishwamitra is RRishi, Sri Lakshmi Narayana is
devataa, in order to impress Sri Lakshmi Narayana, and in order to get love
and affection from Sri Lakshmi Narayana I am reciting this according to my
abilities and capabilities.

While reciting the japa, imagine the following picture of Sri Lakshmi Narayana

Settled in the centre of the Sun, He is sitting in the posture of a yogi
(padmasana), He has been decorated with the ornament of shoulder, He has
worn ear rings, He has put head gear, He has the necklace, He has the
body of hiranya and He has conch shell and wheel on His both hands. The
same Sri Lakshmi Narayna is the subject and object of my prayer. This prayer
is initiated by Sri Lakshmi Narayana and I am praying to please Him and to
get love from Him. I am chanting this verse sincerely according to my
abilities and capabilities.


1. Laughing/Smiling, talking with others, looking here and there, sitting
other than in the posture of yogi, hands together, allowing the mind to
wander, touching the places which are below the navel portion etc., which
are all unholy, should not be done.

2. Reciting should be with calmness and peace of mind.

3. PrataH Sandhyaa Gayathri japa can be recited by standing and facing towards
the East till the Sunrise. Later it can be recited either standing or sitting.
But Madhyanika Gayathri japa and Sayam Sandhyaa Gayathri japa should be
recited only sitting.

4. While counting the beads, cover the right hand either by the left hand or
with a cloth and the number of Gayatri mantraH to be recited should be ten
or in geometrical progression thereof (i.e. 100, 1000 etc.)

5. Pause after every 5 verses.

6. There are three methods of uttering Gayatri verses. One is by uttering
loudly, second is whispering i.e. speaking through lips without being heard by
any body and third silently chanting in your mind, always dwelling on their
meaning. It is believed that the third method is better than the second and
second one is better than the first.

7. Counting of the Gayatri verses should be done through finger beads on
circular basis in clockwise direction. Start counting from middle bead of
ring finger (1), come down to bottom bead (2), traverse through bottom (3),
middle (4) and top bead (5) of little finger, top of ring finger (6),
 8. Hands should rest just above the navel during Pratah Sandhyaa, on the
chest during Madhyahnika and on the nose during Sayam Sandhyaa.

9. Generally, the Gayatri japa should be performed at the same place where
Sandhyaa is performed.]
ఓం భూర్భువః స్వః । తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ । భర్గో దేవస్య ధీమహి
ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ ఓం ॥  ...... (11.5)(ఇతి ౧౦౦౦, ౧౦౦, ౧౦ వారం జపేత్।ః
పునః ప్రాణాయామ కరన్యాస షడఙ్గన్యాస ఋషిఛన్దసు కృత్వా,
ధ్యానం చ కృత్వా
భగవాన్ సవితృనామక శ్రీ లక్శ్మీ నారాయణప్రేరణయా సవితృనామక
శ్రీ లక్శ్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం ప్రాతస్సన్ధ్యాఙ్గ శ్రీ గాయత్రీమన్త్రజపః
సమ్పూర్ణః । శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు ॥   .............. (11.6)
ప్రాణయామః - [2]
ఓం ప్రణవస్య పరబ్రహ్మ                బ్రహ్మ భూర్భువఃస్వరోమ్ ॥
అష్టాక్శరమన్త్రః  .................. (11.7)
భారతీరమణ ముఖ్యప్రాణాన్తర్గత సవితృనామక శ్రీ లక్శ్మీ
నారాయణ ప్రేరణయా సవితృనామక శ్రీ లక్శ్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం
యథాశక్తి నారాయణ అష్టాక్శరమన్త్రం కరిష్యే ॥
॥ ఓం ఓం నమో నారాయణాయ ఓం ॥
[It is also believed that one should recite naaraayaNa ashhTaakshara mantra
after the Gayatri japa. It should be in 1:3 proportion, i.e.for every 10
Gayatri, you should recite 30 narayana ashhTaakshara mantra. After reciting
that, for every 10 Narayana ashhTaakshara MantraH you should offer one
Arghya i.e. in above case you have to offer 3 Arghyas.]

భగవాన్ సవితృనామక శ్రీ లక్శ్మీ నారాయణప్రేరణయా సవితృనామక
శ్రీ లక్శ్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం ప్రాతస్సన్ధ్యాఙ్గ శ్రీ నారాయణ
అష్టాక్శరమన్త్రం సమ్పూర్ణమ్ । శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు ॥  ..... (11.8)
సన్ధ్యోపస్థానమ్ .......................... (12)
జాతవేదస ఇత్యస్య మన్త్రస్య కశ్యప ఋషిః । దుర్గాజాతవేదాగ్నిర్దేవతా ।
త్రిష్టుప్ ఛన్దః సన్ధ్యోపస్థానే వినియోగః ॥
ఓం జాతవేదసే సునవామ సోమమరాతీయతో నిదహాతి వేదః స నః పర్షదతిదుర్గాణి
విశ్వా నావేవ సిన్ధుం దురితాత్యగ్నిః ॥  ............... (12.1)
తచ్చ్ఙ్యోరిత్యస్య శమ్యుర్విశ్వేదేవాః శక్వరీ ఛన్దః ।
శాన్తర్థే జపే వినియోగః ॥
ఓం తచ్చఙ్యోరావృణీమహే గాతుం యగ్జ్ఞాయ గాతుం యగ్జ్ఞపతయే ।
దేవీఃస్వస్తిరస్తునః । స్వస్తిర్మానుష్యేభ్యః ।
ఊర్ధ్వం జిగాతు భేషజమ్ । శన్నో అస్తు ద్విపదే శం చతుష్పదే ॥ .......(12.2)
నమో బ్రహ్మణ ఇత్యస్య మన్త్రస్య వామదేవో ఋషిః
లిఙ్గోక్త దేవతా । త్రిష్టుప్ ఛన్దః సన్ధ్యోపస్థానే వినియోగః ॥
ఓం నమో బ్రహ్మణే నమో అస్తవ్గ్నయే నమః పృథివ్యై నమః ఓషదీభ్యః ।
నమో వాచే నమో వాచస్పతయే నమో విష్ణవే మహతే కరోమి ॥  ..... (12.3)
(ఇతి త్రివారం ప్రదక్షిణం కృత్వా)
[For jATavedasE verse kashyapa is RRishi, jATadevagni is devataa,
trishhTup chhanndasu.

It is a prayer to Paramaatma to extinguish the impact of all our sins. ᳚Hey,
Paramaatma, please solve or extinguish all our sins like the boats crossing the
stormy ocean, here ocean is like Samsaric hurdles and boat or ship is
like You and You have to take through these difficulties and make us happy.
It is also said that You are the cause of knowledge and I pray to you confer
that knowledge on us to solve our problems like crushing the somalata
(juice) or crushing the enemies or burning enemies, who come out cause
difficulties in our life, with the knowledge acquired.᳚  [12.1]

For tachhayo verse shamu is RRishi, vishwa devataa is devataa, shakwari is
channddassu. To take refuge with Paramaatma this verse is being uttered.

This prayer is for Paramaathma who is in the form of Dhanvanthri - God for
all medicines.

I am praying You to confer on me with all kinds of medicines which can cure
my existing diseases and also bless me with the preventive medicines for
any possible future diseases also.

I am praying to confer on me the determination to perform all my duties,
including the sacred work like yagna (burnt offering) to attain salvation,
with sincerity and dedication

I would like to attain Moksha like any other devataas by doing only saatvik
work in my life.

I would like to win over the heart of Paramaatma, who is in the form of
Gayatri and who can bless me to solve or extinguish all problems in my
mundane life and bless me with the remedies and who keeps all human beings,
all animals and all other living beings happy.  [12.2]

For namo brahmane verse vAma deva is RRishi, lingothkya devataa and
trishhTup chhannddassu.

I am bowing to Veda, I am bowing to Fire and related devataas, I am bowing
to the universe, I am bowing to medicines, I am bowing to speech related
devataa Sri Saraswati, I am bowing to four headed Brahma and I am bowing
to the one who is being prayed by all and who is omnipresent. [12.3] ]
దిశాఅం దిగీశానాఅం నమనమ్ .......................... (13)
[Bowing to different poles ]

ఓం నమః ప్రాచ్యై దిశే యాశ్చ దేవతాః ఏతస్యాం ప్రతివసన్తి
ఏతాభ్యశ్చ నమో నమః । [East pole devataa I am bowing to You]
ఓం నమః దక్శిణాయై దిశే యాశ్చ దేవతాః ఏతస్యాం ప్రతివసన్తి
ఏతాభ్యశ్చ నమో నమః । [South....]
ఓం నమః ప్రతీచ్యై దిశే యాశ్చ దేవతాః ఏతస్యాం ప్రతివసన్తి
ఏతాభ్యశ్చ నమో నమః । [West....]
ఓం నమః ఉదీచ్యై దిశే యాశ్చ దేవతాః ఏతస్యాం ప్రతివసన్తి
ఏతాభ్యశ్చ నమో నమః । [North...]
ఓం నమః ఊర్ధ్వయై దిశే యాశ్చ దేవతాః ఏతస్యాం ప్రతివసన్తి
ఏతాభ్యశ్చ నమో నమః । [High rised up height..]
ఓం నమః అధరాయై దిశే యాశ్చ దేవతాః ఏతస్యాం ప్రతివసన్తి
ఏతాభ్యశ్చ నమో నమః । [Lower...]
ఓం నమః అన్తరిక్శాయై దిశే యాశ్చ దేవతాః ఏతస్యాం ప్రతివసన్తి
ఏతాభ్యశ్చ నమో నమః । [Atmosphere or sky....]
ఓం నమః అవాన్తరాయై దిశే యాశ్చ దేవతాః ఏతస్యాం ప్రతివసన్తి
ఏతాభ్యశ్చ నమో నమః । [Intermediate or subordinate..]
ఓం ఇన్ద్రాయ నమః । ఓం గాయత్ర్యై నమః ।
ఓం అగ్నయే నమః । ఓం సావిత్రయే నమః ।
ఓం యమాయ నమః । ఓం సరస్వత్యై నమః ।
ఓం నిఋతయే నమః । ఓం సర్వాభ్యోదేవతాభ్యో నమః ।
ఓం వరుణాయ నమః । ఓం దేవీభ్యో నమః ।
ఓం వాయవే నమః । ఓం ఋషిభ్యో నమః ।
ఓం కుబేరాయ నమః । ఓం గురుభ్యో నమః ।
ఓం ఈశానాయ నమః । ఓం మునిభ్యో నమః ।
ఓం బ్రహ్మణే నమః । ఓం మాతృభ్యో నమః ।
ఓం అనన్తాయ నమః । ఓం పితృభ్యో నమః ।
ఓం సన్ధ్యాయై నమః । ఓం ఆచార్యేభ్యో నమః ।
ఓం కామోకార్షినమో నమః । ఓం మన్యురకార్షినమో నమః ॥  ......... (13.1)
[᳚Hey,devataas I am bowing to You, who always create noble desires and inspire
me towards God᳚]
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ।
యం సదా సర్వభూతాని స్థావరాణి చరాణి చ ।
సాయం ప్రాతర్నమస్యతి సా మాం సన్ధ్యాభిరక్శతు ॥  ........... (13.2)
[I am bowing to You, who is said to have six virtues; I am bowing to Your
wealth and I am bowing to Your resources and I am bowing to the one who is
omnipresent. ]

᳚Hey, Paramaatma, You have been called and praised in different forms as
Sandhyaa namaka, even animals will bow to You during Sandhyaa time, i.e. both
early morning and evening. Hey, Sandhyaa devataa related Paramaathma please
protect me.᳚

᳚One who is born as Devaki's son, You are loved and liked by the Brahmins, You
have killed the Asuraa called Madhu, You have beautiful eyes, You are omnipresent,
You are immortal, You have sportive qualities, You always do saatvik
work and bestow beneficial things on cows and brahmins, You have got complete
knowledge, You are the one who has spelt Vedas for the first time, Hey,
Paramaatma I am bowing to You.᳚]
సా మాం సన్ధ్యాభిరక్శతు ఓం నమో నమః
బ్రహ్మణ్యో దేవకీపుత్రో బ్రహ్మణ్యో మధుసూదనః
బ్రహ్మన్యః పుణ్డరీకాక్శో బ్రహ్మణ్యో విష్ణురచ్యుతః ॥  .......... (13.3)
నమో బ్రహ్మణ్యదేవాయ గోబ్రాహ్మణహితాయ చ
జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిన్దాయ నమో నమః ॥  .......... (13.4)
క్శీరేణ స్నాపితే దేవీ చన్దనేన విలేపితే
బిల్వపత్రార్చితే దేవీ దుర్గేఽహం శరణం గతః ।
శ్రీ దుర్గేహం శరణాగతః ఓం నమో నమః ॥ ............. (13.5)
[᳚Hey, Godess Durga, I take refuge to You. You are sprinkled or bathed in
milk, You have been decorated with sandal paste and bael tree leaves.
I am bowing to You.᳚]
గాయత్ర్యుద్వాసనమ్ ........................... (14)
అస్య గాయత్రీ ఉద్వాసన మన్త్రస్య ఇత్యస్య వామదేవఋషిః ।
గాయత్రీ దేవతా । అనుష్టుప్ ఛన్దః । గాయత్ర్యుద్వాసనే వినియోగః ॥
ఉత్తమే శిఖరే జాతే భూమ్యాం పర్వతమూర్ధిని ।
బ్రాహ్మణేభ్యోభ్యనుజ్ఞాతా గచ్ఛ దేవి యథాసుఖమ్ ।
శ్రీగచ్ఛ దేవి యథా సుఖం గచ్ఛతు ఓం నమో నమః ॥  ........... (14.1)
సర్వవేదేషు యత్పుణ్యం సర్వతీర్థేశు యత్ఫలమ్
తత్ఫలం సమవాప్నోతి స్తుత్వా దేవం జనార్దనమ్ ।
ఆకాశాఅత్ పతితం తోయం యథా గచ్ఛతి సాగరమ్
సర్వదేవ నమస్కారః కేశవం ప్రతిగచ్ఛతి ।
శ్రీ కేశవం ప్రతి గచ్ఛతు ॥ ................. (14.2)
వాసనాద్వాసుదేవోసి వాసితం తే జగత్త్రయమ్
సర్వభూతనివాసోఽసి వాసుదేవ నమోస్తుతే ॥ ................. (14.3)
నమోఽస్త్వనన్తాయ సహస్రమూర్తయే
సహస్రపాదాక్షి శిరోరు బాహవే ।
సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే
సహస్త్రకోటియుగధారిణే నమః ॥ ................. (14.4)
[For Gayatri udwasa verse vAmadeva is RRishi, Gayatri devataa and
anushhTup chhanndassu.

I am praying to Paramaatma in the form of Gayatri who is omnipresent in
this universe, including mountains. I am praying to You to get liberated and I
know You will listen and even obey those who are devoted (brahmins) to You.

I am praying to you, Paramaatma in the form of Gayatri, through Gayantri
mantra as it will confer on me virtues of uttering complete Vedas, it will
confer on me virtues of taking bath in all holy rivers and I am praying this
Mantra to Sri Hari who will kill or destroy all wicked people.

Just like all rain-water falling on earth ultimately reach the ocean,
all prayers reach Keshava.

I bow to You Sri Lakshmi Narayana in the form of Vasudeva. You have been
called Vasudeva because the entire universe has taken refuge in You or the
entire universe is inside You, all three Lokas are in You, all jivas, living
beings and animals have taken refuge in You and You are protecting them.

You have been called Ananta, I bow to You. Anantha means You don't have
any particular place (You are omnipresent), limitless and You are replete
with divine virtues. You have incarnated in thousands of forms, You have
thousands of feet, eyes, heads, legs, shoulders and You have been called on in
thousands of names, I bow to You, one who is holding thousand wheels. You
have been called Keshava wherein fire is present inside You, please make
my mind sacred to remember always Your different forms.]

గోత్రాభివాదనమ్ ......................... (15)
ఓం భద్రం నో అపివాతయ మనః । ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ॥
సర్వారిష్ట శాన్తిరస్తు । సమస్త మఙ్గలావాప్తిరస్తు ॥
చతుస్సాగరపర్యన్తం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు ॥
అముక గోత్ర,    ఋగ్శాఖాధ్యాయి,      శర్మ్న్ అహమ్భో
అభివాదయే । అభివాదయామి ॥  ................ (15.1)
[myself bowing to You (You should hold the ears from both the hands i.e.
holding left ear from middle and forefingers of right hand and holding right
ear from middle and forefingers of left hand, after telling the pravara
one should touch the earth.)

Please confer on me welfare, wealth resources and peace and destroy all bad
things.

Please confer welfare on the cows and brahmins who will be there across the
four oceans.]
సమాపనమ్ .......................... (16)
యస్య స్మృత్యా చ నామోక్త్యా తపస్సన్ధ్యాక్రియాదిషు ।
న్యూనం సమ్పూర్ణతాం యాతి సద్యో వన్దే తమచ్యుతమ్ ।
మన్త్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం రమాపతే ।
యత్కృతం తు మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు మే ।
[By performing penance, Sandhyaa, karma etc and by remembering Paramaatma
in His different names, His complete virtues and the One who is immortal,
any mistakes committed while performing the above will be extinguished and
the devotee will get complete benefits of performing the ritual.

᳚If by any chance if I have committed any mistake while reciting the
Mantras, while performing the Sandhyaa and while remembering You, Hey,
Paramaathma - who is in the form of Sri Lakshmi Narayana, please pardon me
and confer on me the full benefits of performing this ritual.᳚]

అనేన ప్రతఃసన్ధ్యావన్దనేన భగవాన్ శ్రీ మన్మధ్వాచార్యాణం
హృత్కమలమధ్యనివాసీ అనన్తకల్యాణగుణపరిపూర్ణః క్శీరాబ్ధిశాయీ
నిర్దోషానన్దాత్మకః భారతీరమణముఖ్యప్రాణాన్తర్గత
సవితృనామక శ్రీ లక్శ్మీనారాయణః ప్రీయతాఅమ్ । ప్రీతో వరదో భవతు ।
శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు ॥  ................. (16.1)

[Hold the Arghya Water in right hand, chant the above mantra and after
completing the same, pour the water in hand to Arghya Paatra.

By performing this Sandhyaa, Paramaatma who is said to have six virtues and
all six resources of wealth, who is residing in Sri Madhawacharya's heart,
who has immense divine virtues, which is full of virtues, who is sleeping
in milky ocean who does not have any vices and who is omniscient, who is
praised by Bharati and Sri Mukhya Prana (and who is devoted to Sri Lakshmi
Narayna), to please You and get Your love I am performing this and kindly
grace me with your blessings.]
ఆచమన - [1]
అచ్చ్యుతాయ నమః । అనన్తాయ నమః । గోవిన్దాయ నమః ।
అచ్చ్యుతానన్తగోవిన్దేభ్యోనమః ॥  ................. (16.2)
కాయేన వాచా మనసేన్ద్రియైర్వా బుధ్యాత్మనా వా ప్రకృతిస్వభావాత్ ।
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి ॥  ........... (16.3)
[I am offering to Sri Narayana, who is replete with divine virtues, all my
deeds through my body, my mouth, my mind, my conscience, organs of my
body, my perception, my soul and my natural disposition.]
యదక్శరపదభ్రష్టం మాత్రాహీనం చ యద్భ్వేఅత్ ।
తత్సర్వం క్శమ్యతాం దేవ నారాయణ నమోఽస్తు తే ॥  ............... (16.4)
ఇతి ఋగ్వేదీయ అశ్వలాయన ప్రాతః సన్ధ్యావన్దనం సమ్పూర్ణమ్ ॥
భారతీరమణ ముఖ్యప్రాణాన్తర్గత శ్రీ లక్శ్మీ నారాయణాయ
ప్రీయతాం ప్రీయతో వరదో భవతు ॥
॥ శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు ॥ శ్రీ మధ్వేశార్పణమస్తు ॥
॥ హరిః ఓం ॥
జైహింద్.
Print this post

2 comments:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

Thank you sir. As rik shakhadhyayi, the above post is very useful to me.

G P Sastry (gps1943@yahoo.com) చెప్పారు...

శ్రీ చింతా వారికి నమస్కృతులు!

నేను ఈ వాక్యము కోసము గూగులులో వెదుకుతుంటే మీ బ్లాగు కనిపించినది:

"ధాతా యథా పూర్వమకల్పయత్"

మీ ప్రజ్ఞ అనంతము.

ధన్యవాదములు!

జి. ప్రభాకర శాస్త్రి

హైదరాబాదు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.