గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

6, సెప్టెంబర్ 2015, ఆదివారం

మంత్రపుష్పము.

జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా!
శ్రోత్రపేయంగా మంత్రపుష్పాన్ని ఆలకించండి.

మంత్రపుష్పము
ఓం ధాతా పురస్తాద్యముదాజహార
శక్రః ప్రవిద్వాన్ ప్రదిశశ్చతస్త్రః |
తమేవం విద్వానమృత ఇహ భవతి
నాన్యః పంథా అయనాయ విద్యతే ||
సహస్రశీర్షం దేవం విశ్వాక్షం విశ్వశంభువమ్ |
విశ్వం నారాయణం దేవం అక్షరం పరమం పదమ్ ||
విశ్వతః పరమాన్నిత్యం విశ్వం నారాయణగ్ం హరిమ్ |
విశ్వమేవ ఇదం పురుషః తద్విశ్వముపజీవతి ||
పతిం విశ్వస్యాత్మేశ్వరగ్ం శాశ్వతగ్ం శివమచ్యుతమ్ |
నారాయణం మహాజ్ఞేయం విశ్వాత్మానం పరాయణమ్ ||
నారాయణ పరో జ్యోతిరాత్మా నారాయణః పరః |
నారాయణ పరం బ్రహ్మ తత్త్వం నారాయణః పరః |
నారాయణ పరో ధ్యాతా ధ్యానం నారాయణః పరః ||
యచ్చ కించిత్ జగత్సర్వం దృశ్యతే శ్రూయతేజ్పి వా |
అంతర్బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణః స్థితః ||
అనంతమవ్యయం కవిగ్ం సముద్రేజ్ంతం విశ్వశంభువమ్ |
పద్మ కోశ ప్రతీకాశం హృదయం చాప్యధోముఖమ్ ||
అధో నిష్ఠ్యా వితస్త్యాంతే నాభ్యాముపరి తిష్ఠతి |
జ్వాలమాలాకులం భాతీ విశ్వస్యాయతనం మహత్ ||
సంతతగ్ం శిలాభిస్తు లంబత్యా కోశసన్నిభమ్ |
తస్యాంతే సుషిరగ్ం సూక్ష్మం తస్మిన్ సర్వం ప్రతిష్ఠితమ్ ||
తస్య మధ్యే మహానగ్నిర్విశ్వార్చిర్విశ్వతో ముఖః |
సోజ్గ్రభుగ్విభజంతిష్ఠన్ ఆహారమజరః కవిః ||
తిర్యగూర్ధ్వమధశ్శాయీ రశ్మయః తస్య సంతతా |
సంతాపయతి స్వం దేహమాపాదతలమాస్తకః |
తస్య మధ్యే వహ్నిశిఖా అణీయోర్ధ్వా వ్యవస్థితాః ||
నీలతోయదమధ్యస్థాద్విద్యుల్లేఖేవ భాస్వరా |
నీవారశూకవత్తన్వీ పీతా భాస్వత్యణూపమా ||
తస్యాః శిఖాయా మధ్యే పరమాత్మా వ్యవస్థితః |
స బ్రహ్మ స శివః స హరిః స ఇంద్రః సోజ్క్షరః పరమః స్వరాట్ ||
యోజ్పాం పుష్పం వేద |
పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి |
చంద్రమా వా అపాం పుష్పమ్ |
పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి |
య ఏవం వేద |
యోజ్పామాయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి |
అగ్నిర్వా అపామాయతనమ్| ఆయతనవాన్ భవతి |
యోజ్గ్నేరాయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి |
ఆపో వా అగ్నేరాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి |
య ఏవం వేద |
యోజ్పామాయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి |
వాయుర్వా అపామాయతనమ్| ఆయతనవాన్ భవతి |
యో వాయోరాయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి |
ఆపో వై వాయోరాయతనమ్| ఆయతనవాన్ భవతి |
య ఏవం వేద |
యోజ్పామాయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి |
అసౌ వై తపన్నపామాయతనమ్| ఆయతనవాన్ భవతి |
యోజ్ముష్య తపత ఆయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి |
ఆపో వా అముష్య తపత ఆయతనమ్| ఆయతనవాన్ భవతి |
య ఏవం వేద |
యోజ్పామాయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి |
చంద్రమా వా అపామాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి |
యశ్చంద్రమస ఆయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి |
ఆపో వై చంద్రమస ఆయతనమ్| ఆయతనవాన్ భవతి |
య ఏవం వేద |
యోజ్పామాయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి |
నక్షత్రాణి వా అపామాయతనమ్| ఆయతనవాన్ భవతి |
యో నక్షత్రాణామాయతనం వేద| ఆయతనవాన్ భవతి |
ఆపో వై నక్షత్రాణామాయతనమ్| ఆయతనవాన్ భవతి |
య ఏవం వేద |
యోజ్పామాయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి |
పర్జన్యో వా అపామాయతనమ్| ఆయతనవాన్ భవతి |
యః పర్జన్యస్యాయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి |
ఆపో వై పర్జన్యస్యాయతనమ్| ఆయతనవాన్ భవతి |
య ఏవం వేద |
యోజ్పామాయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి |
సంవత్సరో వా అపామాయతనమ్| ఆయతనవాన్ భవతి |
యస్సంవత్సరస్యాయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి |
ఆపో వై సంవత్సరస్యాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి |
య ఏవం వేద |
యోజ్ప్సు నావం ప్రతిష్ఠితాం వేద | ప్రత్యేవ తిష్ఠతి |
కిం తద్విష్ణోర్బల మాహుః | కాదీప్తిః కింపరాయణం |
ఏకో యద్ధారయద్దేవః | రేతసీ రోదసీ ఉభే |
వాతాద్విష్ణోర్బల మాహుః | అక్షరాద్దీప్తిః రుచ్యతే |
త్రిపదాద్ధారయద్దేవః | యద్విష్ణోరేకముత్తమమ్ |
రాజాధిరాజాయ ప్రసహ్య సాహినే | నమోవయం వై
స్రవణాయకుర్మహే | సమే కామాన్ కామకామాయ
మహ్యం | కామేశ్వరో వై శ్రవణో దదాతు | కుబేరా
య వై స్రవణాయ | మహారాజాయ నమః |
ఓం తద్బ్రహ్మ | ఓం తద్వాయు | ఓం తదాత్మా |
ఓం తత్సత్యం | ఓం తత్సర్వం | ఓం తత్పురోణ్ నమః |
అన్తశ్చరతి భూతేషు గుహాయాం విశ్వమూర్తిషు | త్వం
యజ్ఞస్త్వం వషట్కారస్త్వమిన్ద్రస్త్వగ్ం రుద్రస్త్వం
విష్ణుస్త్వం బ్రహ్మ త్వం ప్రజాపతిః |
త్వం తదాప ఆపోజ్యోతీ రసోజ్మృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరోమ్ |
ఈశానస్సర్వవిద్యానామీశ్వరస్సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతిర్
బ్రహ్మణోజ్ధిపతిర్ బ్రహ్మా శివో మే అస్తు సదా శివోమ్ |
తద్విష్ణో పరమం పదగ్ం సదా పశ్యన్తి సూరయః
దివీవ చక్షు రాతతమ్ |
తద్విప్రాసో విపన్వవో జాగృదాం సస్సమిన్దతే విష్ణోర్య
త్పరమం పదమ్ |
ఋతగ్ం సత్యం పరం బ్రహ్మ పురుషం కృష్ణపింగళమ్|
ఊర్ధ్వరేతం విరూపాక్షం విశ్వరూపాయ వై నమోనమః |
ఓమ్ నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి|
తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్ |
ఆకాశాత్పతితం తోయం యథా గచ్ఛతి సాగరమ్|
సర్వదేవ నమస్కారః కేశవం ప్రతి గచ్ఛతి |
ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః ||
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

namaskaaramulu
chaalaa baagumdi

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.