గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

24, మార్చి 2012, శనివారం

శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 16.

నమస్తే రుద్ర మన్యవ ఉతో తఇష వేనమః |
బాహుభ్యా ముత తేనమః ||
యాతే రుద్ర శివా తనూర ఘోరాపాపకాశినీ |
తయా నస్తన్వా శంత మయా గిరిశన్తాభిచా కశీహి ||
యామిషుం గిరిశన్తహస్తే బిభర్ష్యస్తవే |
శివాంగి రిత్రతాంకు రుమాహిగ్గ్ సీః పురు షంజగత్ ||
శివే నవచసాత్వా గిరిశాచ్ఛా వదామసి |
యథా నః సర్వమిజ్జగ దయక్ష్మగ్గ్ సుమనా అసత్ ||
అధ్య వోచదధివక్తా ప్రథమో దైవ్యో భిషక్ |
అహీగ్గ్ శ్చ సర్వాన్జమ్భయన్త్సర్వాశ్చ యాతుధాన్యో ధరాచీః పరా సువ ||
అసౌయ స్తామ్రో అరుణ ఉత బభ్రుఃసు మఙ్గలః |
యేచైనగ్గ్ రుద్రా అభితో దిక్షు శ్రితాః సహస్రశో వైషగ్గ్ హేడ ఈమహే ||
అసౌయో వసర్పతి నీలగ్రీవో విలోహితః |
ఉతైనం గోపా అదృశ్రన్నదృశ్రన్నుదహార్య స్స దృష్తో మృడయాతి నః ||
నమోస్తు నీలగ్రీవాయ సహస్రాక్షాయ మీఢుషే |
అథోయే అస్య సత్వా నోహం తేభ్యో కరంనమః ||
ప్రముఞ్చ ధన్వనస్త్వముభయోరార్త్న్యోర్జ్యామ్ |
యాశ్చతే హస్త ఇషవః పరాతా భగవోవప ||
విజ్యంధనుః కపర్దినో విశల్యో వాణవాం ఉత |
అనేశన్నస్య యా ఇషవ ఆభురస్య నిషఙ్గధిః ||
పరి తే ధన్వనో హేతిరస్మాన్వృణక్తు విశ్వతః |
అథో య ఇషుధిస్తవారే అస్మన్నిధే హితమ్ ||
యాతే హేతిర్మీఢుష్టమహస్తే బభూవ తేధనుః |
తయాస్మాన్విశ్వతస్త్వమయక్ష్మయా పరి భుజ ||
అవతత్య ధనుష్ట్వగ్గ్ సహస్రాక్ష శతేషుధే |
నిశీర్య శల్యానాం ముఖా శివోనః సుమనా భవ ||
నమస్త ఆయుధాయానా తతాయ ధృష్ణవే |
ఉభాభ్యా ముతతే నమో బాహుభ్యాం తవ ధన్వనే ||
మానో మహాన్తముత మానో అర్భకం మాన ఉక్షన్తముత మాన ఉక్షితమ్ |
మానో వధీః పితరం మోత మాతరం మానః ప్రియాస్తన్వో రుద్ర రీరిషః ||
మానస్తోకే తనయే మాన ఆయుషి మానో గోషు మానో అశ్వేషు రీరిషః |
మానో వీరాన్రుద్ర భామినో వధీర్హవిష్మన్తః సదమిత్త్వా హవామహే ||

నమో హిరణ్యబాహవే సేనాన్యే దిశాంచపత యే నమో నమో 
వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యః పశూనాం పత యేనమః 
నమః శష్పిఞ్జరాయ త్విషీ మతే పథీనాం పతయే నమో నమో
హరికేశాయోపవీతినే పుష్టానాం పతయే నమః ||
నమో బభ్లుశాయ వ్యాధినే న్నానాం పతయే నమో నమో 
భవస్య హేత్యై జగతాం పతయే నమః 
నమో రుద్రాయా తతాయినే క్షేత్రా ణాం పతయే నమో నమః
సూతాయాహన్త్యైవనానాం పతయే నమః ||
నమో రోహితాయ స్థపతయే వృక్షాణాం పతయే నమో నమో 
భువన్తయే వారివస్కృతాయౌషధీనాం పతయే నమః 
నమో మన్త్రిణే వాణిజాయ కక్షాణాం పతయేనమో నమ 
ఉచ్చైర్ఘోషాయాక్రన్దయతే పత్తీనాంపత యేనమః ||
నమః కృత్స్నాయతయా ధావతే సత్వనాం పతయే నమో నమః 
సహమానాయనివ్యాధిన ఆవ్యాధినీనాం పత యేనమః 
నమః కకుభాయా నిషఙ్గిణే స్తేనానాంపతయే నమో నమో 
నిచేరవే పరిచరాయారణ్యానాం పతయే నమః ||
నమో వఞ్చతే పరివఞ్చతే స్తాయూనాం పతయే నమో నమో 
నిషఙ్గిణ ఇషుధిమతే తస్కరాణాం పత యేనమః 
నమః సృకాయిభ్యో జిఘాగ్గ్  సద్భ్యోముష్ణతాం పతయేనమో నమో 
అసిమద్భ్యో నక్తం చరద్భ్యో వికృన్తానాం పత యేనమః ||

నమ ఉష్ణీషిణే గిరిచరాయ కులుఞ్చానాం పతయే నమో నమ
ఇషుమధ్బ్యో ధన్వాయిభ్యశ్చ వో నమః 
నమ ఆతన్వానేభ్యః ప్రతిదధానేభ్యశ్చ వోనమోనమ 
ఆయచ్ఛద్భ్యో స్యద్భ్యశ్చ వో నమః ||
నమో విసృజద్భ్యో విధ్యద్భ్యశ్చ వో నమోనమః 
స్వపద్భ్యో జాగ్రద్భ్యశ్చ వో నమః 
నమః శయానేభ్య ఆసీనేభ్యశ్చ వో నమో నమ
స్తిష్ఠద్భ్యోధావద్భ్యశ్చ వో నమః ||
నమః సభాభ్యః సభాపతిభ్యశ్చ వో నమో నమో 
శ్వేభ్యో శ్వపతిభ్యశ్చవో నమః 
నమ ఆవ్యాధినీభ్యో వివిధ్యన్తీభ్యశ్చ వో నమో నమ
ఉగణాభ్యస్తృఁహతీభ్యశ్చ వో నమః ||
నమో గణేభ్యో గణపతిభ్యశ్చ వో నమో నమో 
వ్రాతేభ్యో వ్రాతపతిభ్యశ్చ వో నమః 
నమో గృత్సేభ్యో గృత్సపతిభ్యశ్చ వో నమో నమో
విరూపేభ్యో విశ్వరూపేభ్యశ్చ వో నమః ||
నమః సేనాభ్యః సేనానిభ్యశ్చ వో నమో నమో 
రథిభ్యో అరథేభ్యశ్చవో నమః 
నమః క్షత్తృభ్యః సంగ్రహీతృభ్యశ్చ వో నమో నమో 
మహద్భ్యో అర్భకేభ్యశ్చ వో నమః ||

నమస్తక్షభ్యో రథకారేభ్యశ్చ వో నమో నమః 
కులాలేభ్యః కర్మారేభ్యశ్చ వో నమో 
నమో నిషాదేభ్యః పుఞ్జిష్టేభ్యశ్చ వో నమో నమః
శ్వనిభ్యో మృగయుభ్యశ్చ వో నమః ||
నమః శ్వభ్యః శ్వపతిభ్యశ్చ వో నమో నమో 
భవాయ చ రుద్రాయ చ
నమః శర్వాయ చ పశుపత యే చ నమో నీలగ్రీవాయ చ శితికణ్ఠాయచ ||
నమః కపర్దినే చ వ్యుప్తకేశాయ చ నమః సహస్రాక్షాయ చ శతధన్వనేచ 
నమో గిరిశయాయ చ శిపివిష్టాయ చ నమో మీఢుష్టమాయ చేషుమతేచ ||
నమో హ్రస్వాయ చ వామనాయ చ నమో బృహతే చ వర్షీయసే చ 
నమోవృద్ధాయ చ సవృధే చ నమో గ్ర్యాయ చ ప్రథమా యచ ||
నమ ఆశవే చాజిరాయచ నమః శీఘ్ర్యాయ చ శీభ్యా యచ 
నమ ఊర్మ్యాయచావస్వన్యాయ చ నమో నాదేయాయ చ ద్వీప్యా యచ ||

నమో జ్యేష్ఠాయ చ కనిష్ఠాయ చ నమః పూర్వజాయ చాపరజాయ చ 
నమోమధ్యమాయ చాపగల్భాయ చ నమో జఘన్యాయ చ బుధ్న్యాయ చ ||
నమః సోభ్యాయ చ ప్రతిసర్యాయ చ నమో యామ్యాయ చ క్షేమ్యాయ చ 
నమఃశ్లోక్యాయ చావసాన్యాయ చ నమ ఉర్వర్యాయ చ ఖల్యా య చ ||
నమో వన్యాయ చ కక్ష్ణ్యాయ చ నమః శ్రవాయ చ ప్రతిశ్రవా య చ 
నమ ఆశుషేణాయ చాశురథాయ చ నమః శూరాయ చావభేదినే చ ||
నమో బిల్మినే చ కవచినేచ నమో వర్మిణే చ వరూథినే చ 
నమఃశ్రుతాయ చ శ్రుతసేనాయ చ నమో దున్దుభ్యాయ చాహనన్యాయ చ ||
నమో ధృష్ణవే చ ప్రమృశాయ చ నమో నిషఙ్గిణే చేషుధిమతే చ
నమస్తీక్ష్ణేషవే చాయుధినే చ నమః స్వాయుధాయ చ సుధన్వనే చ ||

నమః స్రుత్యాయ చ పథ్యాయ చ నమః కాట్యాయ చ నీప్యాయ చ 
నమఃకుల్యాయ చ సరస్యాయ చ నమో నాదేయాయ చ వైశన్తాయ చ ||
నమః కూప్యాయ చావట్యాయ చ నమో వీధ్ర్యాయచా తప్యాయ చ 
నమోమేఘ్యాయ చ విద్యుత్యాయచ నమో వర్ష్యాయ చావర్ష్యాయ చ ||
నమో వాత్యాయ చ రేష్మ్యాయ చ నమో వాస్తవ్యాయ చ వాస్తుపాయ చ
నమః సోమాయ చ రుద్రాయ చ నమస్తామ్రాయ చారుణాయ చ ||
నమః శంగవే చ పశుపత యేచ నమ ఉగ్రాయ చ భీమాయ చ 
నమో అగ్రేవధాయచ దూరేవధాయ చ నమో హన్త్రే చ హనీయసే చ 
నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యో నమస్తారాయ ||
నమ శ్శంభవేచ మయోభవేచ నమః శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ 
నమఃశివాయ చ శివతరాయ చ ||
నమః పార్యాయ చావార్యాయ చ నమః ప్రతరణాయ చోత్తరణాయ చ
నమస్తీర్థ్యాయ చ కూల్యాయ చ నమః శష్ప్యాయ చ పేన్యాయ చ ||
నమః సికత్యాయ చ ప్రవాహ్యాయ చ నమః కిగ్ శిలాయచ క్షయణాయ చ 
నమఃకపర్దినే చ పులస్తయే చ నమ ఇరిణ్యాయ చ ప్రపథ్యాయచ ||
నమో వ్రజ్యాయ చ గోష్ఠ్యాయ చ నమస్తల్ప్యాయచ గేహ్యాయచ నమో
హృదయ్యాయ చ నివేష్యాయ చ నమః కాట్యాయ చ గహ్వరేష్ఠాయ చ ||
నమః శుష్క్యాయ చ హరిత్యాయ చ నమః పాగ్ సవ్యాయ చ రజస్యాయ చ నమో
లోప్యాయ చోలప్యాయ చ నమ ఊర్వ్యాయ చ సూర్వ్యాయ చ ||
నమః పర్ణాయ చ పర్ణశదాయ చ నమ ఉద్గురమాణాయ చాభిఘ్నతే చ 
నమఆఖిదతే చ ప్రఖిదతే చ నమ ఇషుకృద్భ్యో ధనుష్కృద్భ్యస్చ వో నమః 
నమో వఃకిరికేభ్యో దేవానాఁ హృదయేభ్యో నమో 
విచిన్వత్కేభ్యో నమో విక్షిణత్కేభ్యోనమః  ఆనిర్హతేభ్యః ||

ద్రాపే అన్ధసస్పతే దరిద్ర నీలలోహిత |
ఆసాం ప్రజానామేషాం పశూనాం మా భేర్మా రోఙ్మో చ నః కిం చనామమత్ ||
ఇమా రుద్రాయ తవసే కపర్దినే క్షయద్వీరాయ ప్రభరామహే మతీః |
యథా శమసద్ద్విపదే చతుష్పదే విశ్వం పుష్టం గ్రామే అస్మిన్ననాతురమ్ ||
యాతే రుద్ర శివా తనూః శివా విశ్వాహా భేషజీ |
శివ రుతస్య భేషజీ తయా నో మృడ జీవసే ||
పరి నో హేతి రుద్రస్య  ఋత్యాత్  పరి త్వేషస్యదుర్మతిర్మహీ గాత్త్ |
అవ స్థిరా మఘవద్భ్యస్తనుష్వ మీఢ్వస్తోకాయ తనయాయ మృడ ||
మీఢుష్టమ శివ తమ శివో నః సుమనా భవ |
పరమే వృక్ష ఆయుధం నిధాయ కృత్తిం వసాన ఆ చర పినాకం బిభ్రదా గహి ||
వికిరిద్ర విలోహిత నమస్తే అస్తు భగవః |
యాస్తే సహస్రగ్గ్ హేతయో న్యమస్మన్ని వపన్తు తాః ||
సహస్రాణి సహస్రశో బాహ్వోస్తవ హేతయః |
తాసామీశానో భగవః పరాచీనాముఖా కృధి ||
అసంఖ్యాతా సహస్రాణి యే రుద్రా అధిభూమ్యామ్ |
తేషాగ్గ్ సహస్రయోజనే వ ధన్వాని తన్మసి ||
అస్మిన్మహత్యర్ణవే న్తరిక్షే భవా అధి |
తేషాగ్గ్ సహస్రయోజనే వ ధన్వాని తన్మసి ||
నీలగ్రీవాః శితికణ్ఠా దివఁ రుద్రా ఉపాశ్రితాః |
తేషాగ్గ్ సహస్రయోజనే వ ధన్వాని తన్మసి ||
నీలగ్రీవాః శితికణ్ఠాః శర్వా అధః క్షమాచరాః |
తేషగ్గ్ సహస్రయోజనే వ ధన్వాని తన్మసి ||
యే వృక్షేషు శష్పిఞ్జరా నీలగ్రీవా విలోహితాః |
తేషగ్గ్ సహస్రయోజనే వ ధన్వాని తన్మసి ||
యే భూతానామధిపతయో విశిఖాసః కపర్దినః |
తేషాగ్గ్ సహస్రయోజనే వ ధన్వాని తన్మసి ||
యే పథాం పథిరక్షస ఐలబృదా ఆయుర్యుధః |
తేషాగ్గ్ సహస్రయోజనే వ ధన్వాని తన్మసి ||
యే తీర్థాని ప్రచరన్తి సృకాహస్తా నిషఙ్గిణః |
తేషాగ్గ్ సహస్రయోజనే వ ధన్వాని తన్మసి ||
యే న్నేషు వివిధ్యన్తి పాత్రేషు పిబతో జనాన్ |
తేషాగ్గ్ సహస్రయోజనే వ ధన్వాని తన్మసి ||
యే ఏతావన్తశ్చ భూయాఁసశ్చ దిశో రుద్రా వితస్థిరే |
తేషాఁ సహస్రయోజనే వ ధన్వాని తన్మసి ||
నమో స్తు రుద్రేభ్యో యే దివి యేషాం వర్షమిషవః |
తేభ్యో దశ ప్రాచీర్దశ దక్షిణా దశ ప్రతీచీర్దశోదీచీర్దశోర్ధ్వాః |
తేభ్యో నమో అస్తు తేనో మృడయన్తు తే యం ద్విష్మో
యశ్చ నో ద్వేష్టి తమేషాం జమ్భే దధ్మః ||
నమో స్తు రుద్రేభ్యో యే న్తరిక్షే యేషాం వాత ఇషవః |
తేభ్యో దశ ప్రాచీర్దశ దక్షిణా దశప్రతీచీర్దశోదీచీర్దశోర్ధ్వాః |
తేభ్యో నమో అస్తు తేనో మృడయన్తు తోనోవంతు 
తేందుష్వో యశ్చ నో ద్వేష్టి తమేషాం జమ్భే దధ్మః ||
నమో స్తు రుద్రేభ్యో యే పృథివ్యాం యేషామన్నమిషవః |
తేభ్యో దశ ప్రాచీర్దశ దక్షిణా దశః
ప్రతీచీర్దశోదీచీర్దశోర్ధ్వాః |
తేభ్యో నమో అస్తు తే నో మృడయన్తు తే యం ద్విష్మో
యశ్చ నో ద్వేష్టి తమేషాం జమ్భే దధ్మః ||
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.