గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

26, సెప్టెంబర్ 2018, బుధవారం

సద్బుధ, జడిపిలు,నమ్మిక,సబబా,సజ్జమ,కానని చేష్ట,తారణమెంచ,తృళ్ళు యశలా,కారణజన్మ,గర్భ "-నీతిగమన"-వృత్తమురచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
సద్బుధ, జడిపిలు,నమ్మిక,సబబా,సజ్జమ,కానని చేష్ట,తారణమెంచ,తృళ్ళు యశలా,కారణజన్మ,గర్భ "-నీతిగమన"-వృత్తమురచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
               

"-నీతిగమన"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స,భ.భ.స.జ.ర.స.భ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఘను డేనంచును తృళ్ళకు!కనరాని చేష్ట లేల?కారణ జన్ముండవు సుమ్మీ?
ధనమే! మేలన బోకుమి?తనియంగ సౌఖ్యమెంచు?తారణ మెంచన్వలె జీవా!
మననీయుండవు,గావొకొ!మను,గౌరవంబుపెంచి!మారణమెంచన్వలదోయీ!
జననిం మెచ్చుమి!నిచ్చెలు!చను,మంచి నెంచి నిచ్ఛ!జారుల భేదించుమి శూరా!

1.గర్భగత"- సద్బుధ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.భ.భ.గణములు.వృ.సం.436.ప్రాసగలదు.
ఘనుడేనంచును తృళ్ళకు?
ధనమే!మేలనబోకుమి?
మన నీయుండవు గావొకొ?
జననిం మెచ్చుమి నిచ్చెలు!

2.గర్భగత"-జడిపిలు"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.జ.గగ.గణములు.వృ.సం.44.ప్రాసగలదు.
కనరాని చేష్ట లేల?
తనియంగ సౌఖ్యమెంచు!
మను గౌరవంబు పెంచి!
చను, మంచినెంచి నిచ్ఛ!

3.గర్భగత"-నమ్మిక"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.త.య.గణములు.వృ.సం.103.ప్రాసగలదు.
కారణ జన్ముండవు సుమ్మీ?
తారణ మెంచన్వలె జీవా?
మారణ మెంచన్వలదోయీ?
జారుల భేదించుమి శూరా!

4.గర్భగత"-సబబా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.భ.భ.స.జ.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఘనుడేనంచును తృళ్ళకు! కనరాని చేష్టల!
ధనమే!మేలనబోకుమి!తనియంగ సౌఖ్య మెంచు!
మననీయుండవు గావొకొ?మను గౌరవంబు పెంచి!
జననిం మెచ్చుమి నిచ్చెలు!చను మంచి నెంచి నిచ్ఛ!

5.గర్భగత"-సజ్జమ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.జ.మ.స.భ.గగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కనరాని చేష్టలేలా? కారణ జన్ముండవు సుమ్మీ?
తనియంగ సౌఖ్య మెంచు! తారణ మెంచన్వలె జీవా!
మను గౌరవంబు పెంచి! మారణ మెంచన్వలదోయీ?
చను మంచి నెంచి నిచ్ఛ! జారుల భేదించుమి శూరా!

6.గర్భగత,లఘ్వంత"-కాననిచేష్ట"-
ఉత్కృతిఛందము.స.జ.మ.స.భ.త.య.స.లల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
కనరాని చేష్ట లేలా?కారణ జన్ముండవు సుమ్మీ?ఘనుడేనంచును తృళ్ళకు!
తనియంగ సౌఖ్యమెంచు!తారణమెంచన్వలె?జీవా!ధనమే!మేలనబోకుమి?
మను గౌరవంబు పెంచి!మారణ మెంచన్వలదోయీ?మన నీయుండవుగావొకొ?
చను మంచి నెంచి నిచ్ఛ!జారుల భేదించుమి శూరా!జననిం మెచ్చుమినిచ్చెలు!                                                                          

7.గర్భగత"-తారణమెంచ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.త.య.స.భ.భ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కారణ జన్ముండవు సుమ్మీ?ఘనుడేనంచును తృళ్ళకు!
తారణ మెంచన్వలె?జీవా!ధనమే!మేలన బోకుమి?
మారణ మెంచన్వలదోయీ?మననీయుండవు గావొకొ?
జారుల భేదించుమి శూరా!జననిం మెచ్చుమి నిచ్చెలు!

8.గర్భగత లఘ్వంత"-తృళ్ళు"-
ఉత్కృతిఛందము.భ.త.య.స.భ.భ.స.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
కారణ జన్ముండవు సుమ్మీ?ఘను డేనంచును తృళ్ళకు!కనరాని చేష్టలేల?
తారణ మెంచన్వలె?జీవా!ధనమే!మేలన బోకుమి?తనియంగ సౌఖ్యమెంచు!
మారణ మెంచన్వలదోయీ?మననీయుండవు గావొకొ?మను,గౌరవంబు పెంచి!
జారుల భేదించుమి శూరా!జననిం మెచ్చుమి నిచ్చెలు!చను మంచెంచి నిచ్ఛ!

9,గర్భగత"-యశలా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.జ.త.య.స.లల.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కనరాని చేష్ట లేల?ఘను డేనంచును తృళ్ళకు!
తనియంగ సౌఖ్య మెంచు!ధనమే!మేలన బోకుమి?
మను,గౌరవంబు పెంచి!మన నీయుండవు గావొకొ?
చను,మంచెంచి నిచ్ఛ!జననిం మెచ్చుమి నిచ్చెలు!

10,గర్భగత"-కారణ జన్మ"-వృత్తము
ఉత్కృతిఛందము.స.జ.త.య.స.స.స.భ.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
కనరాని చేష్టలేల?ఘను డేనంచును తృళ్ళకు! కారణ జన్ముండవు సుమ్మీ?
తనియంగ సౌఖ్యమెంచు!ధనమే!మేలన బోకుమి?తారణ మెంచన్వలె జీవా!
మను,గౌరవంబు పెంచి!మననీయుండవు గావొకొ?మారణ మెంచన్వలదోయీ?
చను,మంచెంచి నీచ్ఛ!జననిం మెచ్చుమి నిచ్చెలు! జారుల భేదించుమిశూరా!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
" ఘనుడే నంచును తృళ్ళకు " అంటూ నీతిగమన వృత్తము [అన్ని వృత్తములలోను ] అలరించు చున్నది . పండితు లిరువురికీ అభినందనలు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.