గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

22, ఆగస్టు 2019, గురువారం

మత్తరజినీ,తరంగ,చెడుతీర్పు,రజోత్తమ,రమ్యజా,జీవితాన,మాయశ,మేలెంచు,స్వరతా,సుయోచనా"-గర్భ"-లీలామయ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
మత్తరజినీ,తరంగ,చెడుతీర్పు,రజోత్తమ,రమ్యజా,జీవితాన,మాయశ,మేలెంచు,స్వరతా,సుయోచనా"-గర్భ"-లీలామయ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

లీలామయ"-వృత్తము.
అభికృతిఛందము.ర.జ.ర.త.జ.ర.మ.జ.గ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
లేని పోని!యూహ!లేలయా?లీలామయ జీవితంబు!లీలేరా!యెంచి చూడగన్?
కాన వేమి?యాగతంబులన్!కాలుం డెర వేయుచుండు!గేలంబున్!చిక్కుదేహమున్?
జ్ఞాన జీవ!మోక్షమెంచుమా!చాలింపకు ప్రార్థనంబు!జాలంబున్మేలు కోరుమా!
మేన బ్రాణ మున్న మానవా?మేలెంచుమ నీమ మొప్ప!మేలౌ!జన్మంబు ధన్యతన్?
                       
1.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీ ఛందము.ర.జ.ర.గణములు.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
లేని పోని యూహ లేలయా?
కాన వేమి?యాగతంబులన్!
జ్ఞాన జీవ!మోక్ష మెంచుమా!
మేన బ్రాణ మున్న మానవా?
2.గర్భగత"-తరంగ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.త.జ.గల.గణములు.వృ.సం.173.
ప్రాసనియమము కలదు.
లీలామయ జీవితంబు!
కాలుం డెర వేయు చుండు!
చాలింపకు ప్రార్థనంబు!
మేలెంచుమ!నీమ మొప్ప!
3.గర్భగత"-చెడుతీర్పు"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.మ.ర.లగ.గణములు.వృ.సం81.
ప్రాసనియమము కలదు.
లీలేరా!యెంచి చూడగన్?
గాలంబున్!చిక్కు దేహమున్!
జాలంబున్!మేలు కోరుమా!
మేలౌ?జన్మంబు!ధన్యతన్?
4.గర్భగత"-రజోత్తమ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.త.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
లేని పోని!యూహ లేలయా?లీలామయ జీవితంబు!
కానవేమి?యాగతంబులన్!కాలుం డెర వేయుచుండు!
జ్ఞానజీవ!మోక్ష మెంచుమా!చాలింపకు ప్రార్థనంబు!
మేన బ్రాణ మున్న మానవా!మేలెంచుమ!నీమ మొప్ప!
5.గర్భగత"-రమ్యజా"-వృత్తము.
అష్టీఛందము.త.జ.ర.మ.జ.గ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
లీలా మయ జీవితంబు!లీలేరా!యెంచి చూడగన్?
కాలుండెర వేయు చుండు!గాలంబున్!చిక్కు దేహమున్?
చాలింపకు!ప్రార్థ నంబు!జాలంబున్!మేలు కోరుమా!
మేలెంచుమ!నీమమొప్ప!మేలౌ?జన్మంబు ధన్యతన్?
6.గర్భగత"-జీవితాన"-వృత్తము.
అభికృతిఛందము.త.జ.ర.మ.జ.త.ర.జ.గ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
లీలామయ జీవితంబు!లీలేరా?యెంచి చూడగన్?లేనిపోని యూహలేలయా?
కాలుండెర వేయుచుండు!గాలంబున్!చిక్కు దేహమున్?కానవేమి యాగతంబులన్?
చాలింపకు!ప్రార్ధనంబు!జాలంబున్!మేలు కోరుమా!జ్ఞాన జీవ మోక్షమెంచుమా!
మేలెంచుమ!నీమ మొప్ప!మేలౌ!జన్మంబు ధన్యతన్?మేన బ్రాణమున్న మానవా?
7.గర్భగత"-మా యశ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.మ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియు కలదు.వృ.సం.
లీలేరా!యెంచి చూడగన్?లేని పోని యూహ లేలయా?
గాలంబున్!చిక్కు దేహమున్?కాన వేమి?యాగతంబులన్?
జాలంబున్!మేలు కోరుమా!జ్ఞాన జీవ మోక్ష మెంచుమా?
మేలౌ?జన్మంబు!ధన్యతన్! మేన బ్రాణ మున్న మానవా?
8.గర్భగత"-మేలెంచు"-వృత్తము.
అభికృతిఛందము.మ.ర.య.జ.ర.య.భ.ర.ల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
లీలేరా?యెంచి చూడగన్?లేని పోని యూహ లేలయా?లీలా మయ జీవితంబు?
గాలంబున్!చిక్కు దేహమున్?కానవేమి?యాగతంబులన్?కాలుండెర వేయుచుండు!
జాలంబున్?మేలు కోరుమా!జ్ఞాన జీవ!మోక్ష మెంచుమా?చాలింపకు! ప్రార్థనంబు!
మేలౌ?జన్మంబు!ధన్యతన్!మేన బ్రాణ మున్న మానవా?మేలెంచుమ! నీమ మొప్ప!
9.గర్భగత"-స్వరతా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి 09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
లీలామయ జీవితంబు?లేని పోని యూహ లేలయా?
కాలుం డెర వేయుచుండు!కాన వేమి?యాగతంబులన్?
చాలింపకు!ప్రార్థనంబు! జ్ఞాన జీవ మోక్ష మెంచుమా?
మేలెంచుమ!నీమ మొప్ప!మేన బ్రాణ మున్న!మానవా?
10,గర్భగత"-సు యోచనా"-వృత్తము.
అభికృతిఛందము.త.జ.ర.జ.ర.ర.మ.జ.గ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
లీలామయ!జీవితంబు?లేని పోని!యూహ లేలయా?లీలేరా?యెంచి చూడగన్?
కాలుం డెర వేయు చుండు!కానరాని!యాగతంబులన్?గాలంబున్! చిక్కు దేహమున్?
చాలింపకు!ప్రార్థనంబు!జ్ఞాన జీవ!మోక్ష మెంచుమా? జాలంబున్? మేలు కోరుమా!
మేలెంచుమ!నీమ మొప్ప!మేన బ్రాణమున్న!మానవా?మేలౌ? జన్మంబు!ధన్యతన్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

21, ఆగస్టు 2019, బుధవారం

భారవాహా,స్తుతి,భద్రకా,ధాత్రీశ,కోమల,దీప్తుల,తేజక,అలివేణీ,సంభ్రమ,విరిబోణీ,గర్భ"-ఆమనీ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
భారవాహా,స్తుతి,భద్రకా,ధాత్రీశ,కోమల,దీప్తుల,తేజక,అలివేణీ,సంభ్రమ,విరిబోణీ,గర్భ"-ఆమనీ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-ఆమనీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.ర.స.భ.మ.స.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఆమని యేమనెన్?నేస్తమా!అలివేణీ,విరిబోణీ!ఆది మహాలక్ష్మి యేననెన్?
కోమలి శ్రీ వరా లిచ్చుతన్?కొలువై!తా గుణదీప్తిన్!క్రోధము లేనట్లు చూతనెన్?
థీమహి!రమ్యతం దీర్చుచున్!తెలివిన్!కీర్తిల నీతిన్?ధీ దితులన్!నింపి శోభిలన్?
కామిద మేర్చి!ధాత్రిన్సదా!కలిదోషార్తిని లేకన్!కాదనకన్!జీవ భాగ్యముల్?
1.గర్భగత"-భారవహా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.ర.ర.గణమలు.వృ.సం.151.
ప్రాసనియమము కలదు.
ఆమని!యేమనెన్?నేస్తమా!
కోమలి!శ్రీవరాలిచ్చుతన్?
థీ మహి!రమ్యతం!దీర్చుచున్!
కామిద మేర్చి!ధాత్రింసదా!
2.గర్భగత"-స్తుతి"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.భ.గగ.గణములు.వృ.సం.52.
ప్రాసనియమము కలదు.
అలివేణీ!విరిబోణీ!
కొలువై!తా గుణ దీప్తిన్?
తెలివిన్!కీర్తిల నీతిన్!
కలి దోషార్తిని లేకన్?
3.గర్భగత"-భద్రకా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.త.ర.గణములు.వృ.సం.167.
ప్రాసనియమము కలదు.
ఆది మహా లక్ష్మి !యే ననెన్?
క్రోధము లేనట్లు! చూతనెన్?
ధీ దితులం!నింపి!శోభిలన్?
కాదనకన్?జీవ భాగ్యముల్!
4.గర్భగత"-ధాత్రీశ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.ర.ర.స.భ.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.షం.
ఆమని!యేమనెన్?నేస్తమా!అలివేణీ!విరి బోణీ!
కోమలి!శ్రీ వరాలిచ్చుతన్?కొలువై!తా గుణదీప్తిన్!
ధీ మహి!రమ్యతం దీర్చుచున్!తెలివిన్కీర్తిల నీతిన్!
కామిద మేర్చి!ధాత్రిం సదా!కలి దోషార్తిన్! లేకన్?
5.గర్భగత"-కోమల"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.భ.మ.స.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమణు కలదు.వృ.సం.
అలివేణీ!విరి బోణీ!ఆది మహాలక్ష్మి!యే ననెన్!
కొలువై తా గుణదీప్తిన్?క్రోధము లేనట్లు జూతనెన్?
తెలివిన్!కీర్తిల నీతిన్!ధీ దితులం నింపి శోభిలన్?
కలి దోషార్తిని లేకన్?కాదనకన్?జీవ భాగ్యముల్!
6.గర్భగత"-దీప్తుల"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.భ.మ.స.ర.య.స.య.లగ.గణములు.యతులు.9,18
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అలివేణీ!విరి బోణీ!ఆది మహాలక్ష్మి!యే ననెన్!ఆమని!యేమనెన్!నేస్తమా?
కొలువై తాగుణ దీప్తిం!క్రోధము లేనట్లు?జూతనెన్!కోమలి శ్రీ వరాలిచ్చుతన్?
తెలివిన్కీర్తిల నీతిన్?ధీ దితులం నింపి!శోభిలన్?థీ మహి!రమ్యతం దీర్చుచున్?
కలి దోషార్తిని లేకన్?కాదనకన్!జీవ భాగ్యము ల్కామిద మేర్చి!ధాత్రింసదా!
7.గర్భగత"-తేజక"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.త.ర.భ.ర.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు. వృ.సం.
ఆది మహాలక్ష్మి!యేననెన్? ఆమని!యేమనెం?నేస్తమా!
క్రోధము లేనట్లు?జూతనెన్! కోమలి శ్రీ వరాలిచ్చుతన్?
ధీ దితులం!నింపి!శోభిలన్?ధీమహి!రమ్యతం దీర్చుచున్?
కాదనకం!జీవ భాగ్యముల్! కామిద మేర్చి!థాత్రిం!సదా!
8.గర్భగత"-అలివేణీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.త.ర.భ.ర.ర.స.భ.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఆది మహాలక్ష్మి యేననెన్?ఆమని !యేమనెన్?నేస్తమా!యలివేణీ!విరిబోణీ!
క్రోధము లేనట్లు జూతనెన్?కోమలి శ్రీ వరాలిచ్చుతన్?కొలువై తా గుణదీప్తిన్!
ధీ దితులన్!నింపి!శోభిలన్?ధీమహి రమ్యతం దీర్చుచున్?తెలివిం కీర్తిల నీతిన్?
కాదనకన్? జీవభాగ్యముల్!కామిదమేర్చి!థాత్రిన్!సదా!కలిదోషార్తిని లేకన్?
9.గర్భగత"-సంభ్రమ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.భ.మ.స.య.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము.కలదు.వృ.సం.
అలివేణీ!విరిబోణీ!ఆమని!యేమనెన్?నేస్తమా!
కొలువై!తా గుణ దీప్తిన్!కోమలి శ్రీ వరాలిచ్చుతన్?
తెలివిం!కీర్తిల నీతిన్?ధీమహి రమ్యతందీర్చుచున్?
కలి దోషార్తిని లేకన్?కామిద మేర్చి ధాత్రిన్!సదా!
10,గర్భగత"- విరిబోణీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.భ.మ.స.య.య.స.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అలివేణీ!విరిబోణీ!ఆమని యేమనెన్?నేస్తమా!ఆదిమహా లక్ష్మి!యేననెన్?
కొలువై!తా గుణదీప్తిన్!కోమలి శ్రీ వరాలిచ్చుతన్?క్రోధము లేనట్లు జూతనెన్!
తెలివిన్!కీర్తిల నీతిన్?ధీమహి రమ్యతం దీర్చుచున్?ధీ దితులన్?నింపి శోభిలన్?
కలిదోషార్తిని లేకన్?కామిద మేర్చి!థాత్తిన్ సదా!కాదనకం!జీవ భాగ్యముల్!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

20, ఆగస్టు 2019, మంగళవారం

అనఘా,నమ్మిక,అహమస్మి,పద్మినీ,అమరప్రియా,ప్రభుతర,ప్రగతిపద్మ,పగబూను,అమరికా,ప్రగల్భినీ,గర్భ"-వదాన్య ధన్య,వృత్తము. రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
అనఘా,నమ్మిక,అహమస్మి,పద్మినీ,అమరప్రియా,ప్రభుతర,ప్రగతిపద్మ,పగబూను,అమరికా,ప్రగల్భినీ,గర్భ"-వదాన్య ధన్య,వృత్తము. రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-వదాన్యధన్య"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.స.మ.జ.భ.ర.లగ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ప్రగతి గోరు పద్మమే?ప్రభుత"-ఓం,ఐం,హ్రీం,శ్రీం"-మవన్?పగల్బూన తావు లేదుగా?
జగము వెల్గు నింపగన్?సబబునై!క్షేమ మేర్చుతన్?సగర్వాన కీర్తి నిల్పుతన్?
సిగముడిం బిగింపునై!శిబి"-వదాన్యంబౌ!భారతిన్?సెగల్తర్ము!ధీర మార్భటిన్?
ప్రగమనంబగూర్చుతన్?ప్రబల సౌశీల్యంబుత్కృతిన్?ప్రగల్భాలు రూపు మాపుచున్?
1.గర్భగత"-అనఘా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.88.
ప్రాసనియమము కలదు.
ప్రగతి కోరు!పద్మమే?
జగము వెల్గు నింపగన్?
సిగముడిన్!బిగింపునై!
ప్రగమనంబు గూర్చుతన్?
2.గర్భగత"-నమ్మిక"-వృత్తము.బృహతీఛందము.వృ.సం.136.
ప్రాసనియమము కలదు.
ప్రభుత"-ఓం,ఐం,హ్రీం,శ్రీం"-మవన్?
సబబు నై!క్షేమ మేర్చుతన్?
శిబి'-వదాన్యం బౌ!భారతిన్?
ప్రబల సౌశీల్యం బుత్కృతిన్?
3.గర్భగత"-అహమస్మి"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.య.జ.ర.గణములు.వృ.సం.170,
ప్రాసనియమము కలదు..
పగల్బూన తావు లేదుగా?
సగర్వాన!కీర్తి నిల్చుతన్?
సెగల్తర్ము!ధీర మార్భటిన్?
ప్రగల్భాలు! రూపు మాపుచున్?
4.గర్భగత"-పద్మినీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.స.మ.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ప్రగతి కోరు!పద్మమే!ప్రభుత"-ఓం,ఐం,హ్రీం,శ్రీం,-మవన్?
జగము వెల్గు!నింపగన్?సబబునై!క్షేమం బేర్చుతన్?
సిగ ముడిన్!బిగింపునై!శిబి'-వదాన్యంబౌ?భారతిన్!
ప్రగమనంబు!గూర్చుతన్?ప్రబల సౌశీల్యం బుత్కృతిన్?
5.గర్భగత"-అమర ప్రియా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.మ.ర.య.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ప్రభుత"-ఓం,ఐం,హ్రీం,శ్రీం,-"మవన్?పగల్బూన!తావు లేదుగా?
సబబు నై?క్షేమం బేర్చుతన్?సగర్వాన!కీర్తి నిల్చుతన్?
శిబి వదాన్యంబౌ?భారతిన్!సెగల్తర్ము!ధీర మార్భటిన్?
ప్రబల సౌశీల్యం బుత్కృతిన్?ప్రగల్భాలు!రూపు మాపుచున్?
6.గర్భగత"-ప్రభుతర"-వృత్తము.
ఉత్కృతి ఛందము.న.మ.ర.య.జ.ర.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం
ప్రభుత"-ఓం,ఐం,హ్రిం,శ్రీం'-మవన్?పగల్బూన తావు లేదుగా?ప్రగతి కోరు పద్మమే?
సబబు నై!క్షేమం బేర్చుతన్?సగర్వాన!కీర్తి నిల్చుతన్?జగమువెల్గు!నింపగన్!
శిబి వదాన్యంబౌ!భారతిన్?సెగల్తర్ము!ధీర మార్భటిన్?సిగముడిం!బిగింపునై?
ప్రబల సౌశీల్యంబుత్కృతిన్?ప్రగల్భాలు!రూపు మాపుచున్?ప్రగమనంబు గూర్చుతన్?
7.గర్భగత"-ప్రగతి పద్మ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.య.జ.ర.న.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
పగల్బూన!తావు లేదుగా?ప్రగతి కోరు పద్మమే?
స గర్వాన!కీర్తి నిల్చుతన్?జగము వెల్గు నింపగన్?
సెగల్తర్ము!ధీర మార్భటిన్?సిగ ముడింబిగింపునై?
ప్రగల్భాలు!రూపు మాపుచున్?ప్రగమనంబు గూర్చుతన్?
8.గర్భగత"-పగబూను"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.య.జ.ర.న.ర.జ.స.మ.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పగల్బూన!తావులేదుగా?ప్రగతి కోరు పద్మమే?ప్రభుత"-ఓం,ఐం,హ్రీం,శ్రీం"- మవన్?
సగర్వాన!కీర్తి నిల్చచుతన్జగము వెల్గునింపగన్?సబబునై!క్షేమంబేర్చుతన్?
సెగల్తర్ము!ధీర మార్భటిన్?సిగ ముడి న్బిగింపునై!శిబి వదాన్యంబౌ!భారతిన్!
ప్రగల్భాలు రూపుమాపుచున్?ప్ర గమనంబు!గూర్చుతన్?ప్రబల సౌశీల్యం బుత్కృతిన్?
9.గర్భగత"-అమరికా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.మ.ర.న.ర.లగ.గణములు.యతి09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ప్రభుత!"-ఓం,ఐం,హ్రీం,శ్రీం"-మవన్?ప్రగతి గోరు పద్మమా?
సబబు నై !క్షేమంబేర్చుతన్?జగము వెల్గు నింపగన్?
శిబి వదాన్యంబౌ?భారతిన్!సిగ ముడిం బిగింపునై?
ప్రబల! సౌ శీల్యం!బుత్కృతిన్?ప్రగమనంబు!గూర్చుతన్?
10,గర్భగత"-ప్రగల్భినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.మ.ర.న.ర.జ.త.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ప్రభుత"-ఓం,ఐం,హ్రీం,శ్రీం"-మవన్?ప్రగతి గోరు పద్మమే?పగల్బూన తావు లేదుగా?
సబబునై!క్షేమం బేర్చుతన్?జగము వెల్గు నింపగన్?సగర్వాన కీర్తి నిల్చుతన్?
శిబి'-వదాన్యంబౌ!భారతిన్?సిగ ముడిన్బిగింపు నై!సెగల్తర్ము!ధీర!మార్భటిన్?
ప్రబల! సౌ శీల్యం బుత్కృతిన్?ప్రగమనంబు!గూర్చుతన్?ప్రగల్భాలు రూపు మాపుచున్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.