గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

19, అక్టోబర్ 2018, శుక్రవారం

కో హి భారః సమర్థానాం? .. .. .. మేలిమి బంగారం మన సంస్కృతి,

0 comments

జైశ్రీరామ్.
శ్లో. కో హి భారః సమర్థానాం? కిం దూరం వ్యవసాయినాం? 
కో విదేశః సవిద్యానాం? కః పరః ప్రియవాదినామ్?
తే.గీ. మహిని భారమేముండు సమర్ధునకును?
కృషిని చేయువానికి దూరమేమియుండు?
దివ్య విద్వద్వరునకు విదేశమేమి?
ఇష్ట సద్భాషణాఢ్యునికితరులెవరు?
భావము.
సామర్థ్యం కలవారికి కార్యభారం ఏమిటి? కృషి చేయగలవానికి దూరం ఏమిటి?విద్య గలవానికి విదేశం ఏమిటి? ప్రియ భాషణం చేసేవానికి ఇతరులు ఎవ్వరు?
జైహింద్.

18, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

గతికాద్వయ,సిరినిలయ,నరజయుగళీద్వయ,పగగొను,సత్కృత,పురోగతి,ప్రగతి,గర్భ"-నీతిచర"-యుగళ వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
గతికాద్వయ,సిరినిలయ,నరజయుగళీద్వయ,పగగొను,సత్కృత,పురోగతి,ప్రగతి,గర్భ"-నీతిచర"-యుగళ వృత్తము.  రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
                                                   
       
నీతిచరయుగళ:-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.న.ర.జ.స.స.లగ.గణములు.యతులు.10.19.
్రాసనీమముగలదు.
1,
ప్రగతిగోరు తీరునెంచి!బ్రతుకుబాట తీర్చిదిద్దు!పగ బూనకు మానవా!
సుగతి నెంచు దారి గోరి!స్తుతమతిం చరించు ముక్తి!సుగమంబదె సోదరా!
వగపుమాని స్వేచ్ఛ నిల్పు!పతనకీర్తి దోషమౌర!వగపే నిను మాపురా!
జగము నిల్చు నీతియున్న!సతత సేవ సత్కృతంబు!జగతి నిలు తారవై!
2.
బ్రతుకుబాట తీర్చిదిద్దు!ప్రగతిగోరు తీరునెంచి!పగబూనకు మానవా!
స్తుతమతించరించు ముక్తి!సుగతి నెంచు దారినిల్చి!సుగమంబదె!సోదరా!
పతనకీర్తి దోషమౌర! వగపు మాని స్వేచ్ఛ నిల్పు!వగపే నిను మాపురా!
సతతసేవ సత్కృతంబు!జగము నిల్చు నీతియున్న!జగతినిలు తారవై!

1"-గతికాద్వయ"-వృత్తములు.
బృహతీ ఛందము.న.ర.జ.గణములు.వృ.సం.344.ప్రాసగలదు.
1.ప్రగతి కోరు తీరు నెంచి!               2.బ్రతుకు బాట తీర్చి దిద్దు!
   సుగతినెంచు దారి కోరి!                  స్తుత మతిం చరించు ముక్తి!
  వగపు మాని స్వేచ్ఛ నిల్పు!              పతన  కీర్తి దోష. మౌర!
  జగము నిల్చు నీతి యున్న!             సతత సేవ సత్కృతంబు!

2.గర్భగత"-సిరినిలయ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.స.లగ.గణములు.వృ.సం.92.ప్రాసగలదు.
పగ బూనకు మానవా!
సుగమంబదె సోదరా!
వగపే నిను మాపురా!
జగతి నిలు తారవై!

3.గర్భగత"-నరజయుగళీద్వయ"-వృత్తములు.
ధృతిఛందము.న.ర.జ.న.ర.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
1.ప్రగతి కోరు తీరు నెంచి!.బ్రతుకు బాట తీర్చిదిద్దు!
   సుగతి నెంచు దారి కోరు!స్తుత మతిం చరించు ముక్తి!
   వగపు మాని స్వేచ్ఛ నిల్పు!పతన కీర్తి దోష మౌర!
   జగము నిల్చు నీతి యున్న!సతత సేవ సత్కృతంబు!

2.బ్రతుకు బాట తీర్చి దిద్దు!ప్రగతి కోరు తీరు నెంచి!
   స్తుత మతిం చరించు ముక్తి!సుగతి నెంచు దారి కోరు!
  పతన కీర్తి దోష మౌర!వగపు మాని స్వేచ్ఛ నిల్పు!
  సతత సేవ సత్కృతంబు! జగము నిల్చు నీతి యున్న!

4.గర్భగత"-పగగొను"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.స.స.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాషనీమముగలదు.
బ్రతుకు బాట తీర్చిదిద్దు!పగ బూనకు మానవా!
స్తుత మతిం చరించు ముక్తి!సు గమంబదె సోదరా!
పతన కీర్తి దోష మౌర!వగపే నిను మాపురా!
సతత సేవ సత్కృతంబు!జగతిం నిలు తారవై!

5.గర్భగత"- లఘ్వంత సత్కృతము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.స.స.జ.స.జ.గల.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
బ్రతుకుబాట తీర్చిదిద్దు!పగబూనకు మానవా!ప్రగతి కోరు తీరు నెంచి!
స్తుతమతిం చరించు ముక్తి!సుగమంబదె సోదరా!సుగతినెంచు దారికోరు!
పతన కీర్తి దోషమౌర! వగపే నిను మాపురా!వగపు మాని స్వేచ్ఛ నిల్పు!
సతత సేవ సత్కృతంబు!జగతిం నిలు తారవై!జగము నిల్చు నీతియున్న!

6.గర్భగత"-పురోగతి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.స.జ.స.జ.గల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
పగ బూనకు మానవా!ప్రగతి కోరు తీరు నెంచి!
సు గమంబదె సోదరా!సుగతి నెంచు దారి కోరు!
వగపే నిను మాపురా!వగపు మాని స్వేచ్ఛ నిల్పు!
జగతిం నిలు తారవై!జగము నిల్చు నీతి యున్న!

7.గర్భగత లఘ్వంత"-ప్రగతి"-.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.జ.స.జ.భ.స.జ.గల.గణములు.యతులు.9,18,
ప్రాసనీమముగ లదు.
పగబూనకు మానవా!ప్రగతి కోరు తీరునెంచి!బ్రతుకు బాట తీర్చి దిద్దు!
సు గమంబదె సోదరా!సుగతి నెంచు దారి కోరు!స్తుతమతిం చరించు ముక్తి!
వగపే నిను మాపురా!వగపు మాని స్వేచ్ఛ నిల్పు!పతనకీర్తి దోష మౌర!
జగతిం నిలు తారవై!జగము నిల్చు నీతి యున్న!జగతిం నిలు తారవై!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

17, అక్టోబర్ 2018, బుధవారం

దసరా పండుగ 18 ననే...పంతంగి రమాకాంత శర్మ పీఠాధిపతి శ్రీ పంచాయతన శక్తి పీఠమ్. హైదరాబాద్. ఫోన్: *9849804463*

1 comments

జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా!
*దసరా పండుగ 18 ననే*
పంతంగి రమాకాంత శర్మ
పీఠాధిపతి
శ్రీ పంచాయతన శక్తి పీఠమ్.
హైదరాబాద్.
ఫోన్: *9849804463*

*ఇదేమిటో! ఈ మధ్య పండుగలు అన్నీ రెండేసి చొప్పున వస్తున్నాయి. ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విషయం చెబుతున్నారు. ఏ రోజు చెయ్యాలో అర్థం కావడం లేదు, చాలా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటున్నది.*
ఇటీవల సగటు హైందవునికి వస్తున్న ప్రశ్న ఇది. నిజానికి ఇందులో ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లేదు. లోపమంతా మనలోనే ఉంది.
ఒక ఊరికి వెళ్ళాలంటే ఒకే ఒక్క మార్గమే ఉంటుందా? అనేక మార్గాలు ఉంటాయి. వీటిని మార్గాంతరాలు అన్నట్లే... జీవిత లక్ష్యమైన మోక్ష గమ్యానికి మన ఋషీశ్వరులు అనేక మార్గాలను సూచించారు. వీటినే *మతాంతరాలు* అని అంటారు.(హిందూ, ఇస్లాం... కావు).
ఇరవై ముప్ఫై ఏళ్ళ క్రితం వరకు కూడా దాదాపు ప్రతి ఒక్కరికి *గురువు*, *ఇంటి పురోహితుడు* ఉండేవారు. వారి నిర్ణయానుసారం అన్నీ సక్రమంగా జరిగేవి. ఎలాంటి తికమకలు, గందరగోళాలూ లేవు. అవసరమైతే పండితులు చర్చించుకొనే వారు. సగటు హైందవుడు తన గురువు లేదా ఇంటి పురోహితుని వాక్కును చిత్తశుద్ధితో అనుసరించేవాడు.
నవనాగరక పోకడలలో... ఎవరికి వారు స్వయంగా నిర్ణయం చేసుకోవడం, పైగా, టీవీ ఛానళ్ళలో వచ్చే విపరీతమైన ప్రచారాలు మొదలైన కారణాల వల్ల గందరగోళం ఏర్పడుతున్నది.
*మతాంతర విషయాలను ఏకీకృతం చేసే ప్రయత్నాలు* ఇందుకు మూలం.
మతాంతర విషయాలపై తీర్పు ఇవ్వాలంటే... వాద-ప్రతివాదుల ధర్మ నియమాలు క్షుణ్ణంగా ఆపోశన పట్టిన వ్యక్తి న్యాయమూర్తి స్థానంలో ఉండాలి.
పరిపాలనా విభాగంలో నిష్ణాతుడైన ఒక వ్యక్తి *జ్యోతిషం వ్యర్థం, శుద్ధ దండగ* అని తీర్పు చెబితే ఎలా?
*అపరాజితపృచ్ఛ, సమరాంగణ సూత్రధార, విశ్వకర్మ ప్రకాశిక* ఇత్యాది గ్రంథాల పేర్లు కూడా వినని తాపీ మేస్త్రీ(క్యాలెండర్‌ ల వెనుక ఉన్న కొన్ని సూత్రాలను చదివి, లేదా విని) వాస్తు శాస్త్రంపై సూచనలు ఇవ్వడం గందరగోళానికి నాంది కాదా?
సరే!
ఈ సంవత్సరం *దసరా* పండుగను పరిశీలిద్దాం.
*దినద్వయ, అపరాహ్ణ వ్యాప్తి* ఇత్యాది లోతైన విషయాలను కాసేపు విస్మరిద్దాం.
దసరా పండుగకు సామాన్య నియమం ఏమిటి?
కేవలం *ఆశ్వీజ శుద్ధ దశమి తిథి* మాత్రమే ప్రమాణం కాదు. దశమి ఘడియలతో పాటుగా *శ్రవణ నక్షత్ర* సమ్మేళనం అత్యంత కీలకం.
ఇంగ్లీషు తేదీల ప్రకారం...
18 వ తేదీన మధ్యాహ్నం గం. 3:29 ని.ల నుంచి 19 వ తేదీన సాయంత్రం గం. 5:57 ని.ల వరకు దశమి వ్యాపించి ఉన్నది. ఈ తిథి వ్యాప్తిని చూస్తే, దసరా పండుగ 19 వ తేదీననే. ఇంతటితో నిర్ణయం చేయడం శుద్ధ తప్పు. నక్షత్ర వ్యాప్తిని గమనించాలి.
శ్రవణ నక్షత్రం - 17 వ తేదీన రాత్రి గం. 9:28 ని.ల నుంచి 18 వ తేదీన అర్ధరాత్రి దాటాక అంటే, 19 వ తేదీ ప్రవేశించిన 34 ని.ల వరకే (12:34 ఏ.ఎం) ఉంటుంది. అనగా, 19 వ తేదీన సూర్యోదయ సమయానికి శ్రవణ నక్షత్రం ఉండదు, ధనిష్ఠ నక్షత్రం ఉంటుంది.
ఇప్పుడు గమనించండి... ఆశ్వీజ శుద్ధ దశమి + శ్రవణ నక్షత్రం కలిసి ఉన్న రోజు ఏది?
నిర్ద్వంద్వంగా 18 వ తేదీననే.
కనుక, దసరా పండుగను 18 వ తేదీననే జరుపు కోవాలి. (మహర్నవమి - ఆయుధ పూజ కూడా).

ధర్మ లోతులను పరిశీలించక, గురువులను ఆశ్రయించక మిడిమిడి జ్ఞానంతో మహోన్నతమైన హిందుత్వాన్ని దూషించడం కుసంస్కారమే!

సద్గురువులను ఆశ్రయించి, ధర్మ లోతులను పరిశీలించండి. ఆనందంగా జీవించండి.
స్వస్తిశ్రీ విలంబ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు, శుభాశీస్సులతో మంగళాశాసనములు.
శుభం భూయాత్!
మంగళం మహత్!!
పంతంగి రమాకాంత శర్మ
పీఠాధిపతి
శ్రీ పంచాయతన శక్తి పీఠమ్.
హైదరాబాద్.
ఫోన్: *9849804463*
జైహింద్.