గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

20, జూన్ 2018, బుధవారం

అనులోమ,విలోమ"-నయ"-వృత్తము.బృహతీఛందము.న.న.న.గణములు.ప్రాసనీమముగలదు. రచన:-శ్రీవల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
అనులోమ,విలోమ"-నయ"-వృత్తము.బృహతీఛందము.న.న.న.గణములు.ప్రాసనీమముగలదు.
రచన:-శ్రీవల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
                                                                        జుత్తాడ.

      అనులోమ"-నయ"-వృత్తము.
తిను,విను,జనుమ తమి 
మను మతినుత మతిగ
మనుజత భువి గతిగ
మనుగ తగుత గతిమ!
భావము:-భగవంతుడు యిచ్చినది తినుము.పెద్దల మాటలు విను.జీవనాశ
గలిగి వర్తిలుమ.మిక్కిలి కొనియాడ బడువానిగ జీవించుము.మానవత్వమే
ఈ భూతలమందుమోక్షముగదా.గతినిపొందుటకు తగు విధముగ మన్నుమ!

విలోమ"-నయ"-వృత్తము.
మితమును జను వినుతి
గతి మత నుతి మనుమ
గతిగ  విభుత  జనుమ
మతిగ తగుత గనుమ!
భావము;-పలువురు కొనియాడు నటుల మితముగ జీవించుము.నుతి మతమైన,విధముగ మనుము.వైభవోపేతమైన మోక్ష మార్గమున చరించుమ.మంచి బుద్ధి తత్వమునకు తగినట్లుగా కనిపించుమా!

ఇట్లు,
తమ విశ్వసనీయుడు,
మూర్తి. జుత్తాడ
 జైహింద్.

19, జూన్ 2018, మంగళవారం

రసయాద్వయ,ముకుంద,ధృతిరసయాద్వయ,నిల్చునీతి,రాగత,కీర్తిలు, కర్మజీవనా,గర్భ"-రసయాశ్రయ"-ద్వయ వృత్తములు. రచన:-శ్రీవల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
రసయాద్వయ,ముకుంద,ధృతిరసయాద్వయ,నిల్చునీతి,రాగత,కీర్తిలు, కర్మజీవనా,గర్భ"-రసయాశ్రయ"-ద్వయ వృత్తములు.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
                    జుత్తాడ.

"- రసయాశ్రయ"-ద్వయవృత్తములు.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.ర.స.య.ర.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
1.కానకేగిన కాచు ధర్మం?కల్మి నిల్చునె?జీవితాంతం!కర్మతం జన్మ మేర్పడున్?
 ప్రాణఘాతుక చర్య దోషం?బల్మి నుల్మకు ప్రాణ స్నేహం?పర్మ తత్వంబు మేలునౌ?                                           కాననౌనొకొ?రాగతంబుల్?కల్మషాత్మను!మార్చు కొమ్మా!   కర్మసాక్ష్యాన నిల్వుమా!                                       నేను,నాదను స్వార్ధమేలం?నిల్ము నీతిగ జ్ఞానివౌచుం?నిర్మలాత్మాను వర్తివై?

2.
కల్మి నిల్చునె?జీవితాంతం!కాన కేగిన కాచు ధర్మం!కర్మతం జన్మ మేర్పడున్?
బల్మి నుల్మకు ప్రాణ స్నేహం?ప్రాణఘాతుక చర్య దోషం?పర్మ తత్వంబు మేలునౌ?                                           కల్మషాత్మను మార్చు కొమ్మా!కాన నౌనొకొ?రాగతంబుల్?కర్మ సాక్ష్యాన నిల్వుమా! 
నిల్ము నీతిగ జ్ఞానివౌచుం?నేను,నాదను స్వార్ధ మేలం?నిర్మలాత్మాను వర్తివై?

1.గర్భగత"-రసయా"-ద్వయ వృత్తములు.
బృహతీఛందము.ర.స.య.గణములు.వృ.సం.91.ప్రాసగలదు.
1.కాన కేగిన కాచు ధర్మం ?                     2.కల్మి నిల్చునె?జీవితాంతం?
ప్రాణఘాతుక చర్య దోషం?                       బల్మి నుల్మకు ప్రాణ స్నేహం?
కాననౌనొకొ?రాగతంబుల్?                        కల్మషాత్మను మార్చుకొమ్మా!
నేను,నాదనుస్వార్ధ మేలం?                        నిల్ము నీతిగ జ్ఞాని వౌచుం?

2.గర్భగత"-ముకుంద"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.83.ప్రాసనీమముగలదు.
కర్మతం జన్మ మేర్పడున్?
పర్మ తత్వంబు మేలునౌ?
కర్మ సాక్ష్యాన నిల్వుమా?
నిర్మలాత్మాను వర్తివై?

3.గర్భగత"-ధృతిరసయా"-ద్వయ వృత్తములు.ధధృతిఛందము.ర.సయ.ర.స.య.గణములు.
యతి.10,వ.యక్షరము.ప్రాసనీమముగలదు.

1.కానకేగిన కాచు ధర్మం?కల్మి నిల్చునె?జీవితాంతం?
  ప్రాణఘాతుక చర్య దోషం?బల్మి నుల్మకు ప్రాణ స్నేహం?
కాననౌనొకొ?రాగతంబుల్?కల్మషాత్మను మార్చు కొమ్మా?
నేను,నాదను స్వార్ధమేలం?నిల్ము నీతిగ జ్ఞాని వౌచున్?

2.కల్మి నిల్చునె?జీవితాంతం?కానకేగిన కాచు ధర్మం?
బల్మి నుల్మకు ప్రాణ స్నేహం?ప్రాణ ఘాతుక చర్య దోషం?
కల్మషాత్మను మార్చు కొమ్మా!కాన నౌనొకొ?రాగతంబులు!
నిల్ము నీతిగ జ్ఞాని వౌచుం?నేను,నాదను స్వార్ధ మేలన్?

4.గర్భగత"-నిల్చునీతి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.య.ర.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కల్మినిల్చునె?జీవితాంతం? కర్మతం  జన్మ మేర్పడున్?
బల్మి నుల్మకు ప్రాణస్నేహం?పర్మ తత్వంబు మేలునౌ?
కల్మషాత్మను మార్చుకొమ్మా?కర్మ సాక్ష్యాన నిల్వుమా?
నిల్ము నీతిగ జ్ఞాని వౌచుం?నిర్మలా త్మాను వర్తివై?

5.గర్భగత"-రాగత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.ర.ర.య.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
కల్మి నిల్చునె?జీవితాంతం?కర్మతం జన్మ మేర్పడుం?కానకేగిన కాచు ధర్మం?
బల్మి నుల్మకు ప్రాణస్నేహం?పర్మ తత్వంబు మేలునౌ?ప్రాణఘాతుక చర్య దోషం?       
కల్మషాత్మను మార్చుకొమ్మా?కర్మ సాక్ష్యాన నిల్వుమా?కాననౌనొకొ?  రాగతంబుల్?
నిల్ము నీతిగ జ్ఞాని వౌచుం?నిర్మలా త్మాను వర్తివై?నేను,నాదను స్వార్ధమేలం?

6.గర్భగత"కీర్తిలు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.ర.య.జ.జ.గగ.గములుయతితి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కర్మతం జన్మ మేర్పడుం?కానకేగిన కాచు ధర్మం?
పర్మ తత్వంబు మేలునౌ?ప్రాణ ఘాతుక చర్య దోషం?
కర్మ సాక్ష్యాన నిల్వుమా? కాననౌనొకొ?రాగతంబుల్?
నిర్మలాత్మాను వర్తివై?నేను,నాదను స్వార్ధ మేలం?

7.గర్భగత"-కర్మ జీవనా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.ర.య.జ.జ.య.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
కర్మతం జన్మ మేర్పడుం?కానకేగిన కాచు ధర్మం?కల్మి నిల్చునె?జీవితాంతం?
పర్మ తత్వంబు మేలునౌ?ప్రాణఘాతుక చర్య దోషం?బల్మి నుల్మకు ప్రాణ స్నేహం?
కర్మ సాక్ష్యాన నిల్వుమా?కాననౌనొకొ?రాగతంబుల్?కల్మషాత్మను మార్చు కొమ్మా?
నిర్మలాత్మాను వర్తివై?నేను,నాదను స్వార్ధ మేలం?నిల్ము నీతిగ జ్ఞానివౌచున్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

18, జూన్ 2018, సోమవారం

అసతోమా,పోరేల,విశ్వసౌఖ్య,భద్రాత్మనా,చివురించు,కృతికీర్తి,చవులూరు,వాగ్ఝరీ,బుధానంద,శోభిలు,గర్భ"-చిదానంద"-వృత్తము. రచన:-శ్రీవల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.

అసతోమా,పోరేల,విశ్వసౌఖ్య,భద్రాత్మనా,చివురించు,కృతికీర్తి,చవులూరు,

వాగ్ఝరీ,బుధానంద,శోభిలు,గర్భ"-చిదానంద"-వృత్తము.
రచన:-శ్రీవల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
చిదానంద"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.య.స.స.మ.త.భ.య.స.లగ.గణములు.
యతులు.10,18.ప్రాసనీమముగలదు.
సుధామాధురి వాగ్ఝరులం?శోభిల్లం జిహ్వాగ్రమందు!శివమై వాక్సతి నిల్వుమా?
చిదానందము నంద!ననుం?శ్రీభద్రాత్మ్యతం బేర్చుతల్లి?చివురింపం కృతి కీర్తులున్?
బుధానందము నొంద మదిం?భూభాగ్యోద్వర్ఛస్సు నింపు?భువనైకాత్మ వచోర్విణీ!
సదా గావగ రమ్ము ప్రభం?సౌభద్రాశ్రీ శోభితాంఘ్రి?చవులూరింపగ జేయుమా!

1.గర్భగత"-అసతోమా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.య.స.స.గణములు.వృ.సం.218.ప్రాసగలదు.
సుధా మాధురిం వాగ్ఝరులన్?
చిదానందము నంద ననున్?
బుధానందము నొంద మదిన్?
సదా గావ రమ్ము ప్రభన్?

2.గర్భగత"-పోరేల?"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.మ.త.గల.గణములు.వృ.సం.161.ప్రాసగలదు.
శోభిల్లం  జిహ్వాగ్ర  మందు!
శ్రీ భద్రాత్మ్యం బేర్చు తల్లి?
భూభాగ్యోద్వర్ఛస్సు నింపు?
సౌభద్రాశ్రీ శోభితాంఘ్రి?

3.గర్భగత"-విశ్వసౌఖ్య"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.భ.ర.గణములు.వృ.సం.181.ప్రాసగలదు.
శివమై వాక్సతి నిల్వుమా?
చివురింపం కృతి కీర్తులున్?
భువనైకాత్మ  వచోర్విణీ!
చవు లూరింపగ జేయుమా!

4.గర్భగత"-భద్రాత్మనా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.య.స.స.మ.త.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
సుధా మాధురి వాగ్ఝరులం?శోభిల్లం జిహ్వాగ్రమందు!
చిదానందము నంద ననుం?శ్రీభద్రాత్మ్యం బేర్చుతల్లి?
బుధానందము నొంద మదిం?భూభాగ్యోద్వర్ఛస్సు!నింపు?
సదా  గావగ  రమ్ము  ప్రభం!సౌ భద్రా శ్రీ  ! శోభితాంఘ్రి?

5.గర్భఖత"-చివురించు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.మ.త.భ.య.స.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
శోభిల్లం  జిహ్వాగ్ర మందు! శివమై వాక్సతి నిల్వుమా?
శ్రీభద్రా త్మ్యంబేర్చు తల్లి?చివురింపం కృతి కీర్తులున్?
భూ!భాగ్యోద్వర్ఛస్సు నింపు?భువనైకాత్మ వచోర్విణీ!
సౌభద్రా శ్రీ  శోభితాంఘ్రి?చవు లూరింపగ  జేయుమా!

6.గర్భగత"-కృతికీర్తి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.త.భ.య.స.జ.భ.జ.లగ.గణములు.
యతులు.9,18.ప్రాసనీమముగలదు.
శోభిల్లం జిహ్వాగ్రమందు!శివమై వాక్సతి నిల్వుమా?సుధా మాధురి వాగ్ఝరులన్?
శ్రీభద్రాత్మ్యంబేర్చు తల్లి?చివురింపం కృతికీర్తులుం?చిదానందము నంద ననున్?
భూభాగ్యోద్వర్ఛస్సు నింపు?భువనైకాత్మ  వచోర్విణీ!బుధానందము నొంద మదిన్?
సౌభద్రా శ్రీశోభితాంఘ్రి?చవులూరింపగ జేయుమా!సదా గావగ రమ్ము ప్రభన్?

7.గర్భగత"-చవులూరు"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.స.భ.ర.య.స.స.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
శివమై వాక్సతి నిల్వుమా?సుధా మాధురి వాగ్ఝరులన్?
చివురింపం కృతి కీర్తులుం?చిదా నందము నంద ననున్?
భువనైకాత్మ వచోర్విణీ! బుధానందము నొంద మదిన్?
చవులూరింపగ జేయుమా!సదా గావగ రమ్ము ప్రభన్?

8.గర్భగత"-వాగ్ఝరీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.భ.ర.య.స.స.మ.త.గల.గణములు.
యతులు.10,19.ప్రాసనీమముగలదు.
శివమై వాక్సతి నిల్వుమా?సుధా మాధురి వాగ్ఝరులం?శోభిల్లం జిహ్వాగ్ర మందు!
చివురింపం కృతి కీర్తులుం!చిదానందము నంద ననుం?శ్రీభద్రాత్మ్యంబేర్చు తల్లి?
భువనైకాత్మ వచోర్విణీ!బుధానందము నొంద మదిం?భూభాగ్యోద్వర్ఛస్సు నింపు?
చవులూరింపగ జేయుమా!సదా గావగ రమ్ము ప్రభం?సౌభద్రా శ్రీ శోభితాంఘ్రి?

9.గర్భగత"-బుధానంద"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.మ.త.భ.త.జ.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
శోభిల్లం జిహ్వాగ్రమందు!సుధా మాధురి వాగ్ఝరులం?
శ్రీభద్రాత్మ్యంబేర్చు తల్లి?చిదానందము నంద ననున్?
భూభాగ్యోద్వర్ఛస్సు నింపు?బుధానందము నొంద మదిన్?
సౌభద్రా శ్రీశోభితాంఘ్రి?సదా గావగ రమ్ము ప్రభన్?
వు
10.గర్భగత"-శోభిలు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.త.భ.త.జ.జ.య.స.లగ.గణములు.
యతులు.9,18.ప్రాసనీమముగలదు.
శోభిల్లం జిహ్వాగ్రమందు!సుధి మాధురి వాగ్ఝరులం?శివమై వాక్సతి నిల్వుమా!
శ్రీభద్రాత్మ్యంబేర్చు తల్లి?చిదానందము నంద ననుం?చివురింపం కృతి కీర్తులున్?
భూభాగ్యోద్వర్ఛస్సు నింపు?బుధానందము నొంద మదిం?భువనైకాత్మ వచోర్విణీ!
సౌభద్రా!శ్రీ శోభితాంఘ్రి సదా గావగ రమ్ము ప్రభం?చవులూరింపగ జేయుమా?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తా
జైహింద్.