గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

6, జులై 2022, బుధవారం

పసిడిబాల శతకావిష్కరణ మహోత్సవము. రచన. డ్రీ నలవోలు నరసింహారెడ్డి.

0 comments

జై శ్రీరామ్. 


జైహింద్.

మహాత్మానస్తు మాం పార్థ ..|| 9-13 || . సతతం కీర్తయన్తో మాం .. || 9-14 ||..//.. నవమోధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః

0 comments

జైశ్రీరామ్.

 || 9-13 ||

శ్లో.  మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః|

భజన్త్యనన్యమనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయమ్.

తే.గీ.  పార్థ! దేవీప్రకృతిని, ప్రపంచమందు

భూతరాశికాదియగు నన్ పూర్తిగ కను

దురు, మహాత్ములు, సేవించుదురు సతంబు,

పూర్ ణమనములతోనొప్పి, మోదమునను.

భావము.

అర్జునా! మహాత్ములైతే దేవీ ప్రకృతిని, భూత రాశికి ఆది అయి 

నాశంలేని వాడిగా నన్ను తెలుసుకొని అనన్యమైన మనసుతో సేవిస్తారు.

 || 9-14 ||

శ్లో.  సతతం కీర్తయన్తో మాం యతన్తశ్చ దృఢవ్రతాః|

నమస్యన్తశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే.

తే.గీ.  వారు నన్ను కీర్తించుచున్ పరమ నిష్ట

కలిగి సాధన చేయుచున్ గౌరవముగ

వందనంబులు చేయుచు భక్తితోడ

నాకు, నుపవసింతురునన్ను శ్రీకరముగ.

భావము.

వారు ఎప్పుడూ నన్ను కీర్తిస్తూ, దృఢమైన నిష్టతో సాధన చేస్తూ, భక్తితో 

నాకు నమస్కరిస్తూ నిత్య యుక్తులై ఉపాసిస్తారు.

జైహింద్.

5, జులై 2022, మంగళవారం

అవజానన్తి మాం మూఢా ..|| 9-11 || . మోఘాశా మోఘకర్మాణో .. || 9-12 ||..//.. నవమోధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

 || 9-11 ||

శ్లో.  అవజానన్తి మాం మూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితమ్|

పరం భావమజానన్తో మమ భూతమహేశ్వరమ్.

తే.గీ.  భూత జాలాధిపతినైన పురుషుడ నగు

దేహములనాశ్రయించిన  మోహదూరు

నన్ను లక్ష్యంబు చేయరు నన్నెరుగని

మూర్ఖ మానవు లర్జునా! పుడమిపైన.

భావము.

జీవరాశికి అధిపతివై ఉండీ మానవ శరీరాన్ని ఆశ్రయించిన(నా 

పరమ తత్వాన్ని గుర్తెరుగలేని మూఢులు)నన్ను నిర్లక్ష్యం చేస్తారు.

|| 9-12 ||

శ్లో.  మోఘాశా మోఘకర్మాణో మోఘజ్ఞానా విచేతసః|

రాక్షసీమాసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః.

తే.గీ.  వారు వ్యర్థాశలను మరి వ్యర్థ  కర్మ

ములను వ్యర్థమౌ యజ్ఞానమున్ జెలంగి

మతులు చెడిపోయి రాక్షస మతుల బృథ్వి 

నాశ్రయించుచునుండుదురహరహంబు.

భావము.

వారు వృధా ఆశలతో దండగమారి కర్మలతో, అనవసరమైన జ్ఞానంతో, 

మతులు చెడి, భ్రాంతి గొలిపే ఆసురిక, రాక్షస ప్రకృతిని 

ఆశ్రయించిన వారౌతారు.

జైహింద్.

4, జులై 2022, సోమవారం

దీపముతో దీపమును వెలిగించు మంత్రము.

0 comments

 జై శ్రీరామ్.

జైహింద్.

పూజా సమయంలో ఘంటకు కూడా సంబంధిత శ్లోకము చెప్పి పూజించి మ్రోగించవలెను.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

 

న చ మాం తాని కర్మాణి ..|| 9-9 || . మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతిః .. || 9-10 ||..//.. నవమోధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

 || 9-9 ||

శ్లో.  న చ మాం తాని కర్మాణి నిబధ్నన్తి ధనఞ్జయ|

ఉదాసీనవదాసీన మసక్తం తేషు కర్మసు.

తే.గీ.  పార్థ! కర్మలుంచవునన్ను బంధనమున,

కర్మలందు నిరాసక్తి కారణమున

నుందు నే నుదాసీనతనంది, నిజము,

కర్మబంధుడకానట్టి కారణమున.

భావము.

ఓ ధనంజయా! ఆ కర్మలు నన్ను భంధించవు. ఆ కర్మలలో ఆసక్తి లేక 

నేను ఉదాసీనంగా ఉంటాను.

 || 9-10 ||

శ్లో.  మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతిః సూయతే సచరాచరమ్|

హేతునానేన కౌన్తేయ జగద్విపరివర్తతే.

తే.గీ. ప్రకృతి సృష్టించును చరాచరములు, నాదు

ఘనత రాధ్యక్షతన్ దీని కారణమున,

మరలమరలప్రవర్తించు మహిత సృష్టి,

నిజము గ్రహియింపు మో పార్థ! నిరుపమగుణ!

భావము.

నా అధ్యక్షతన ప్రకృతి చరాచర ప్రపంచాన్ని సృజిస్తుంది. ఆ కారణం 

చేతనే జగత్తు తిరిగి తిరిగి ప్రవర్తిస్తుంది.

జైహింద్.