గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

21, జూన్ 2018, గురువారం

ఆర్జనా,వరదామ,గమనా,అమూల్య,గీడ్పడు,వల్లభా,సద్వర,గిరికన్యా,నరసా,కనవేమి,శిధిలా,చుల్కనా,సకల,సుమాంజలీ,నీతిబోధ,కలిదా,యూహనా,చెలగు,సర్వార్ధ,చలిత,స్తుతినీ,గర్భ"-సుఖజీవనా"-వృత్తము.రచన:-శ్రీవల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
ఆర్జనా,వరదామ,గమనా,అమూల్య,గీడ్పడు,వల్లభా,సద్వర,గిరికన్యా,నరసా,కనవేమి,శిధిలా,చుల్కనా,సకల,సుమాంజలీ,నీతిబోధ,కలిదా,యూహనా,చెలగు,సర్వార్ధ,చలిత,స్తుతినీ,గర్భ"-సుఖజీవనా"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

        "-సుఖజీవనా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.భ.స.న.స.జ.జ.లగ.గణములు.యతులు.10,21.
ప్రాసనీమముగలదు.
కలి"-దిక వికటంబని కదలాడుచు విలువ గీడ్పడం?గన వేమిటికిన్?
తెలివిగ సుకరంబుల తిధి,వారము చులకనేర్చుచుం?తినుటేబ్రతుకా?
చెలగెను సకలంబును శిధిలంబయె?చెలన మార్పులం?చెనకం భవితన్?
మలినము వికటింపగ?మది యూహకు?మలిచెరంగునై మనుటే!సుఖమా?

1.గర్భగత"-ఆర్జనా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.భ.గణములు.వృ.సం.408.ప్రాసగలదు.
కలిదిక  వికటంబని
తెలివిగ సుకరంబుల
చెలగెను సకలంబును
మలినము వికటింపగ?

2.గర్భగత"-వరదామ"-వృత్తము.
సుప్రతిష్టాఛందము.స.లల.గణములు.వృ.సం.28.ప్రాసగలదు.
కదలాడుచు
తిధి,వారము
శిధిలంబయె
మది యూహకు?

3.గర్భగత"-గమనా"-వృత్తము.
శక్వరీఛందము.స.న.న.స.లల.గణములు.యతి.6.వ.యక్షరము.
ప్రాసననీమముగలదు.
కదలాడుచు కలిదిక వికటంబని
తిధి వారము తెలివిగ సుకరంబుల
శిధిలంబయె!చెలగెను సకలంబును?
మదియూహకు?మలినము వికటింపగ?

4.గర్భగత"-అమూల్య"-వృత్తము.
కృతిఛందము.న.న.భ.స.న.స.లగ.గణములు.యతి.10,వయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కలి"దిక వికటంబని కదలాడుచు?విలువ గీడ్పడన్?
తెలివిగ సుకరంబుల!తిధి,వారము!చులక నేర్చుచున్?
చెలగెను సకలంబును?శిధిలంబయె?చెలన మార్పులన్?
మలినము వికటింపగ?మదియూహకు?మలి చెరంగునై?

5.గర్భగత"-గీడ్పడు"-వృత్తము. 
అత్యష్టీఛందము.స.న.స.జ.జ.లగ.గణములు.యతి.12.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కదలాడుచు విలువ గీడ్పడం?గన వేమిటికిన్?
తిధి,వారము చులక నేర్చుచుం?తినుటే బ్రతుకా?
శిధిలంబయె చెలన మార్పులం?చెనకం భవితన్?
మది యూహకు మలి చెరంగై?మనుటే?సుఖమా?

6.గర్భగత"-వల్లభా"-వృత్తము.
గాయిత్రీఛందము.న.ర.గణములు.వృ.సం.24.ప్రాసగలదు.
విలువ  గీడ్పడం?
చులక నేర్చుచున్?
చెలన మార్పులన్?
మలి చెరంగునై?

7.గర్భగత"-సద్వర"-వృత్తము.
గాయిత్రీఛందము.స.స.గణములు.వృ.సం.28.ప్రాసగలదు.
కనవేమిటికిన్?
తినుటే?బ్రతుకా?
చెనకం భవితన్?
మనుటే?సుఖమా?

8.గర్భగత"-గిరికన్యా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.న.లల.గణములు.వృ.సం.252.ప్రాసగలదు.
కదలాడుచు విలువ
తిధి,వారము చులక
శిధిలంబయె?చెలన!
మది యూహకు మలి?

9.గర్భగత"-నరసా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.స.గణములు.వృ.సం.216.ప్రాసగలదు.
విలువ గీడ్పడం గనవే?
చులక నేర్చుచుం తినుటే?
చెలన మార్పులం చెనకన్?
మలి చెరంగునై?మనుటే?

10.గర్భగత"-కనవేమి"-వృత్తము.
అతిశక్వరీఛందము.స.స.న.న.భ.గణములు.యతి.7.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కనవేమిటీకిం?కలిదిక వికటంబని?
తినుటే?బ్రతుకా?తెలివిగ సుకరంబుల?
చెనకం?భవితం?చెలగెను సకలంబును?
మనుటే?సుఖమా?మలినము వికటింపగ?

11.గర్భగత"-శిధిలా"-వృత్తము.
కృతిఛందము.స.స.న.న.భ.స.లల.గణములు.యతి.7.వయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కనవేమిటికిం?కలిదిక వికటంబని?కదలాడుచు?
తినుటే!బ్రతుకా?తెలివిగ సుకరంబుల!తిధి వారము?
చెనకం భవితం?చెలగెను సకలంబును?శిధిలంబయె?
మనుటే?సుఖమా?మలినము వికటింపగ?మదియూహకు?

12.గర్భగత"-చులకనా"-వృత్తము.
ఆకృతిఛందము.న.ర.స.స.స.న.జ.ల.గణములు.యతి.13.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
విలువ గీడ్పడం?గనవేమిటికిం?వికటంబని కదలాడుచు?
చులక నేర్చుచుం?తినుటే?బ్రతుకా?సుకరంబుల తిధి,వారము?
చెలన మార్పులం?చెనకం భవితం?సకలంబును శిధిలంబయె?
మలి చెరంగునై?మనుటే?సుఖమా?వికటింపగ? మది యూహకు?

13.గర్భగత"-సకల"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.న.స.న.స.లగ.గణములు.యతి.11.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
వికటంబని కదలాడుచు?విలువ గీడ్పడన్?
సుకరంబులు తిధి,వారము?చులక నేర్చుచున్?
సకలంబును శిధిలంబయె?చెలన మార్పులన్?
వికటింపగ? మదియూహకు?మనుటే సుఖమా?

14.గర్భగత"-సుమాంజలి"-వృత్తము.
త్రిష్టుప్ఛందము.స.స.స.లల.గణములు.యతి.7.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కనవేమిటికిం?కదలాడుచు?
తినుటే?బ్రతుకా?తిధి,వారము?
చెనకం భవితం?శిధిలంబయె?
మనుటే?సుఖమా?మది యూహకు?

15.గర్భగత"-నీతిబోధ"-వృత్తము.
త్రిష్టుప్ఛందము.న.ర.స.లల.గణములు.యతి.7.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
విలువ గీడ్పడం?వికటంబని?
చులక నేర్చుచుం?సుకరంబులు?
చెలన మార్పులం?సకలంబును!
మనుటే? సుఖమా?వికటింపగ?

16.గర్భగత"-కలిదా"-వృత్తము.
అతిశక్వరీఛందము.న.ర.స.న.న.గణములు.యతి.7.వ.యక్షరము.
విలువ గీడ్పడం?వికటంబని కదలిక!
చులక నేర్చుచుం?సుకరంబులు తెలివిగ?
చెలన మార్పులం?సకలంబును చెలగెను?
మనుటే?సుఖమా?వికటింపగ మలినము?

17.గర్భగత"-యూహనా"-వృత్తము.
త్రిష్టుప్ఛందము.స.న.జ.లగ.గణములు.యతి.6.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కదలాడుచు గనవేమిటికిన్?
తిధి,వారము తినుటే?బ్రతుకా?
శిధిలంబయె?చెనకం?భవితన్?
మది యూహకు? మనుటే?సుఖమా?

18-.గర్భగత"-చెలగు"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.స.న.జ.జ.న.భ.గణములు.యతి.12.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కదలాడుచు గనవేమిటికిం?కలి వికటంబని?
తిధి,వారము తినుటే?బ్రతుకా?తెలివిగ సుకరంబుల?
శిధిలంబయె?చెనకం?భవితం?చెలగెను సకలంబును?
మది యూహకు? మనుటే?సుఖమా!వికటింపగ!మలినము?

19.గర్భగత"-సర్వార్ధ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.న.న.భ.స.న.స.లగ.గణములు.యతులు.7,16.
ప్రాసనీమముగలదు.
కనవేమిటికిం?కలి దిక వికటంబని కదలాడుచు విలువ గీడ్పడన్?
తినుటే?బ్రతుకా?తెలివిగ సుకరంబుల?తిధి,వారము చులకనేర్చుచున్?
చెనకం?భవితం?చెలగెను సకలంబును?శిధిలంబయె?చెలన మార్పులన్?
మనుటే?సుఖమా?మలినము!వికటింపగ!మదియూహకు!మలిచెరంగునై?

20.గర్భగత"-చలిత"-వృత్తము.
ప్రకృతిఛందము.న.ర.స.స.స.న.న.గణములు.యతి.13.వయక్షరము.
ప్రాసనీమముకలదు.
విలువ గీడ్పడం?గన వేమిటికిం?   వికటంబని.    కదలిక?
చులక నేర్చుచుం?తినుటే?బ్రతుకా?సుకరంబుల తెలివిగ?
చెలన మార్పులం?చెనకం?భవితం?సకలంబును చెలగెను?
మలి చెరంగునై?మనుటే?సుఖమా?వికటింపగ?మలినము?

21.గర్భగత"-స్తుతినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.స.స.స.న.న.స.లల.గణములు.
యతి.13.వ.యక్షరము.ప్రాసనీమముగలదు.
విలువ గీడ్పడం?గనవేమిటికిం?వికటంబని కదలిక?కదలాడుచు?
చులక నేర్చుచుం?తినుటేబ్రతుకకా?సుకరంబుల తెలివిగ?తిధి,వారము?
చెలన మార్పులం?చెనకం భవితం?సకలంబును చెలగెను?శిధిలంబయె?
మలిచెరంగునై?మనుటే?సుఖమా?వికటింపగ?మలినము!మది యూహకు?
స్వస్తి.
మూర్తి. జుత్తాడ.
జైహింద్.

20, జూన్ 2018, బుధవారం

అనులోమ,విలోమ"-నయ"-వృత్తము.బృహతీఛందము.న.న.న.గణములు.ప్రాసనీమముగలదు. రచన:-శ్రీవల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
అనులోమ,విలోమ"-నయ"-వృత్తము.బృహతీఛందము.న.న.న.గణములు.ప్రాసనీమముగలదు.
రచన:-శ్రీవల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
                                                                        జుత్తాడ.

      అనులోమ"-నయ"-వృత్తము.
తిను,విను,జనుమ తమి 
మను మతినుత మతిగ
మనుజత భువి గతిగ
మనుగ తగుత గతిమ!
భావము:-భగవంతుడు యిచ్చినది తినుము.పెద్దల మాటలు విను.జీవనాశ
గలిగి వర్తిలుమ.మిక్కిలి కొనియాడ బడువానిగ జీవించుము.మానవత్వమే
ఈ భూతలమందుమోక్షముగదా.గతినిపొందుటకు తగు విధముగ మన్నుమ!

విలోమ"-నయ"-వృత్తము.
మితమును జను వినుతి
గతి మత నుతి మనుమ
గతిగ  విభుత  జనుమ
మతిగ తగుత గనుమ!
భావము;-పలువురు కొనియాడు నటుల మితముగ జీవించుము.నుతి మతమైన,విధముగ మనుము.వైభవోపేతమైన మోక్ష మార్గమున చరించుమ.మంచి బుద్ధి తత్వమునకు తగినట్లుగా కనిపించుమా!

ఇట్లు,
తమ విశ్వసనీయుడు,
మూర్తి. జుత్తాడ
 జైహింద్.

19, జూన్ 2018, మంగళవారం

రసయాద్వయ,ముకుంద,ధృతిరసయాద్వయ,నిల్చునీతి,రాగత,కీర్తిలు, కర్మజీవనా,గర్భ"-రసయాశ్రయ"-ద్వయ వృత్తములు. రచన:-శ్రీవల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
రసయాద్వయ,ముకుంద,ధృతిరసయాద్వయ,నిల్చునీతి,రాగత,కీర్తిలు, కర్మజీవనా,గర్భ"-రసయాశ్రయ"-ద్వయ వృత్తములు.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
                    జుత్తాడ.

"- రసయాశ్రయ"-ద్వయవృత్తములు.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.ర.స.య.ర.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
1.కానకేగిన కాచు ధర్మం?కల్మి నిల్చునె?జీవితాంతం!కర్మతం జన్మ మేర్పడున్?
 ప్రాణఘాతుక చర్య దోషం?బల్మి నుల్మకు ప్రాణ స్నేహం?పర్మ తత్వంబు మేలునౌ?                                           కాననౌనొకొ?రాగతంబుల్?కల్మషాత్మను!మార్చు కొమ్మా!   కర్మసాక్ష్యాన నిల్వుమా!                                       నేను,నాదను స్వార్ధమేలం?నిల్ము నీతిగ జ్ఞానివౌచుం?నిర్మలాత్మాను వర్తివై?

2.
కల్మి నిల్చునె?జీవితాంతం!కాన కేగిన కాచు ధర్మం!కర్మతం జన్మ మేర్పడున్?
బల్మి నుల్మకు ప్రాణ స్నేహం?ప్రాణఘాతుక చర్య దోషం?పర్మ తత్వంబు మేలునౌ?                                           కల్మషాత్మను మార్చు కొమ్మా!కాన నౌనొకొ?రాగతంబుల్?కర్మ సాక్ష్యాన నిల్వుమా! 
నిల్ము నీతిగ జ్ఞానివౌచుం?నేను,నాదను స్వార్ధ మేలం?నిర్మలాత్మాను వర్తివై?

1.గర్భగత"-రసయా"-ద్వయ వృత్తములు.
బృహతీఛందము.ర.స.య.గణములు.వృ.సం.91.ప్రాసగలదు.
1.కాన కేగిన కాచు ధర్మం ?                     2.కల్మి నిల్చునె?జీవితాంతం?
ప్రాణఘాతుక చర్య దోషం?                       బల్మి నుల్మకు ప్రాణ స్నేహం?
కాననౌనొకొ?రాగతంబుల్?                        కల్మషాత్మను మార్చుకొమ్మా!
నేను,నాదనుస్వార్ధ మేలం?                        నిల్ము నీతిగ జ్ఞాని వౌచుం?

2.గర్భగత"-ముకుంద"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.83.ప్రాసనీమముగలదు.
కర్మతం జన్మ మేర్పడున్?
పర్మ తత్వంబు మేలునౌ?
కర్మ సాక్ష్యాన నిల్వుమా?
నిర్మలాత్మాను వర్తివై?

3.గర్భగత"-ధృతిరసయా"-ద్వయ వృత్తములు.ధధృతిఛందము.ర.సయ.ర.స.య.గణములు.
యతి.10,వ.యక్షరము.ప్రాసనీమముగలదు.

1.కానకేగిన కాచు ధర్మం?కల్మి నిల్చునె?జీవితాంతం?
  ప్రాణఘాతుక చర్య దోషం?బల్మి నుల్మకు ప్రాణ స్నేహం?
కాననౌనొకొ?రాగతంబుల్?కల్మషాత్మను మార్చు కొమ్మా?
నేను,నాదను స్వార్ధమేలం?నిల్ము నీతిగ జ్ఞాని వౌచున్?

2.కల్మి నిల్చునె?జీవితాంతం?కానకేగిన కాచు ధర్మం?
బల్మి నుల్మకు ప్రాణ స్నేహం?ప్రాణ ఘాతుక చర్య దోషం?
కల్మషాత్మను మార్చు కొమ్మా!కాన నౌనొకొ?రాగతంబులు!
నిల్ము నీతిగ జ్ఞాని వౌచుం?నేను,నాదను స్వార్ధ మేలన్?

4.గర్భగత"-నిల్చునీతి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.య.ర.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కల్మినిల్చునె?జీవితాంతం? కర్మతం  జన్మ మేర్పడున్?
బల్మి నుల్మకు ప్రాణస్నేహం?పర్మ తత్వంబు మేలునౌ?
కల్మషాత్మను మార్చుకొమ్మా?కర్మ సాక్ష్యాన నిల్వుమా?
నిల్ము నీతిగ జ్ఞాని వౌచుం?నిర్మలా త్మాను వర్తివై?

5.గర్భగత"-రాగత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.ర.ర.య.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
కల్మి నిల్చునె?జీవితాంతం?కర్మతం జన్మ మేర్పడుం?కానకేగిన కాచు ధర్మం?
బల్మి నుల్మకు ప్రాణస్నేహం?పర్మ తత్వంబు మేలునౌ?ప్రాణఘాతుక చర్య దోషం?       
కల్మషాత్మను మార్చుకొమ్మా?కర్మ సాక్ష్యాన నిల్వుమా?కాననౌనొకొ?  రాగతంబుల్?
నిల్ము నీతిగ జ్ఞాని వౌచుం?నిర్మలా త్మాను వర్తివై?నేను,నాదను స్వార్ధమేలం?

6.గర్భగత"కీర్తిలు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.ర.య.జ.జ.గగ.గములుయతితి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కర్మతం జన్మ మేర్పడుం?కానకేగిన కాచు ధర్మం?
పర్మ తత్వంబు మేలునౌ?ప్రాణ ఘాతుక చర్య దోషం?
కర్మ సాక్ష్యాన నిల్వుమా? కాననౌనొకొ?రాగతంబుల్?
నిర్మలాత్మాను వర్తివై?నేను,నాదను స్వార్ధ మేలం?

7.గర్భగత"-కర్మ జీవనా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.ర.య.జ.జ.య.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
కర్మతం జన్మ మేర్పడుం?కానకేగిన కాచు ధర్మం?కల్మి నిల్చునె?జీవితాంతం?
పర్మ తత్వంబు మేలునౌ?ప్రాణఘాతుక చర్య దోషం?బల్మి నుల్మకు ప్రాణ స్నేహం?
కర్మ సాక్ష్యాన నిల్వుమా?కాననౌనొకొ?రాగతంబుల్?కల్మషాత్మను మార్చు కొమ్మా?
నిర్మలాత్మాను వర్తివై?నేను,నాదను స్వార్ధ మేలం?నిల్ము నీతిగ జ్ఞానివౌచున్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.