గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

19, మార్చి 2018, సోమవారం

నరధర్మవృత్తము. రచన:-శ్రీ వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
నరధర్మవృత్తము. 
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
                                                                      జుత్తాడ.
నరధర్మవృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.భ.భ.స.స.జ.భ.న.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
నరులే!వానరులైలచొ?నరధర్మము!నిల్చు. నీతి!న్యాయము!కుదురు!ధరన్!
పరమార్ధంబునె!యెంతురు!పరపీడన!మృగ్యమౌను!బాయరు పరమునెదన్!
పరకష్టాలను!నిల్తురు!వరదంబులు!గాంతురెన్నొ?వ్రాయుదురిల!స్తుతులన్!
చరితార్ధంబగు!దేశము!సరిమార్గము!నెంతురెల్ల?సా యశులనగ! నిలన్!

"-సత్యయుగమున!ధర్మమునాల్గుపాదముల నడచెను.అదేసత్యము త్రేతా
యుగమున మూడుపాదములనిలచెను.ధర్మసంస్థాపనార్ధమైవిష్ణువు
రామావతారమెత్తవలసి వచ్చెను.నేటి నరులు వానరులైన!కలియుగము
త్రేతాయుగమగును.రామాయణమంతా!వానరులప్రతిభా!సంపత్తుల
వలననే!దనరెను.వానరులు సేవాభావము,నాటిధర్మరక్షణకునుపకరించి
యుగపురుషుడు!రామునికీర్తిభూమండలమున్నంతవరకు నిల్చునట్లు
జేసిరి.ప్రస్తుత"కలియుగము ధర్మమేకపాద!చరితము.అన్యాయము
అక్రమము,అవినీతి.అపకారచింతన,దైవదూషణ,విలయతాండవము,
చేయుచున్నది.ఇట్టిదినములలో!ఈమానవులకు వానరత్వచింతన,
కల్గిన!ధర్మసంస్థాపన గల్గి! త్రేతాయుగమనిపించుననుట!నిజము."-

1.గర్భగత"బుద్బుధ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.భ.భ.గణములు.వృ.సం.436.ప్రాసగలదు.
నరులలే!వానరు లైనచొ?
పరమార్ధంబునె!యెంతురు!
పరకష్టాలను!నిల్తురు!
చరితార్ధంబగు!దేశము!

2.గర్భగత"గతిమా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.స.జ.గణములు.వృ.సం.348.ప్రాసగలదు.
నర ధర్మము నిల్చు!నీతి!
పరపీడన!మృగ్యమౌను!
వరదంబులుగాాంతు రెన్నొ?
సరిమార్గము!నెంతు రెల్ల?

3.గర్భగత"-వాదిలు"-వృత్తము.
అన్ష్టుప్ఛందము.భ.న.లగ.గణములువృ.సం.127.ప్రాసగలదు.
న్యాయముకుదురరు ధరన్!
బాయరు పరము నెదన్!
వ్రాయుదు! రిల స్తుతులన్!
సా యశులనగ!  నిలన్!

4.గర్భగత"-సాయస"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.స.భ.భ.స.స.జ.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
నరులే!వానరులైనచొ?నర ధర్మము! నిల్చు నీతి!
పరమార్ధంబును!యెంతురు!పరపీడన!మృగ్యమౌను!
పరకష్టాలను!నిల్తురు!వరదంబులు!గాంతు రెన్నొ?
చరితార్ధంబగు!దేశము!సరిమార్గమునెంతు!రెల్ల?

5.గర్భగత"-చేతక"-వృత్తము.
అయష్టీఛందము..స.స.జ.భ.న.లగ.గణములు యతి.10.వ.యక్షరము
ప్రాసనీమముగలదు.
నరధర్మము!నిల్చు నీతి!న్యాయముకుదురు!ధరన్!
పరపీడన!మృగ్యమౌను!బాయరు!పరము!నెదన్?
వరదంబులు!గాంతురెన్నొ?వ్రాయుదురిల!స్తుతులన్!
సరిమార్గము!నెంతురెల్ల?సా యశులనగ? నిలన్!

6.గర్భగత"నీతిననిల్చు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.జ.భ.న.జ.య.జ.లల.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
నరధర్మము!నిల్చునీతి!న్యాయము!కుదురు!ధరం!నరులే!వానరులైనచొ?
పరపీడన!మృగ్యమౌనుబాయరు!పరము!నెదం!పరమార్ధంబును!యెంతురు!
వరదంబులు!గాంతురెన్నొ?వ్రాయుదురిల!స్తుతులం!పరకష్టాలను!నిల్తురు!
సరిమార్గము!నెంతురెల్ల?సాయశులనగ!నిలం?చరితార్ధంబగు!దేశము

7.గర్భగత"-జయాశయ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.న.జ.య.స.లల.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
న్యాయము!కుదురు!ధరం!నరులే!వానరులైనచొ?
బాయరు!పరము!నెదం?పరమార్ధంబును!యెంతురు?
వ్రాయుదురిల!స్తుతులం!పరకష్టాలం!నిల్తురు!
సాయశులనగ!నిలం!చరితార్ధంబగు!దేశము!

8.గర్భగత"-మృగ్యతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.న.జ.య.స.న.జ.జ.గల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
న్యాయము!కుదుర!ధరం!నరులే!వానరులైనచొ?నరధర్మము!నిల్చు నీతి!
బాయరు!పరము!నెదం?పరమార్ధంబును!యెంతురు?పరపీడన!మృగ్యమౌను!
వ్రాయుదురిల!స్తుతులం?పరకష్టాలను!నిల్తురు!వరదంబులు!గాంతురెన్నొ?
సా యశులనగ!నిలం?చరితంబగు!దేశము!సరిమార్గము నెంతురెల్ల?

9.గర్భగత"-నీమక"-వృత్తము 
ధృతిఛందము.స.స.జ.స.భ.భ.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
నరధర్మము!నిల్చు!నీతి!నరులే!వానరులైనచొ?
పరపీడన!మృగ్యమౌను!పరమార్ధంబును!యెంతురు!.
వరదంబులు!గాంతురెన్నొ?పరకష్టాలను!నిల్తురు!
సరిమార్గము!నెంతు రెల్ల?చరితంబగు!దేశము!

10.గర్భగత"-వరదంబుల"-వృత్తము
.ఉత్కృతిఛందము.స.స.జ.స.భ.భ.భ.న.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
నరధర్మము!నిల్చునీతి!నరులే!వానరులైనచొ?న్యాయము!కుదురు!ధరన్?
పరపీడన!మృగ్యమౌను!పరమార్ధంబును!యెంతురు!బాయరు!పరము!నెదన్?
వరదంబులు!గాంతురెన్నొ?పరకష్టాలను!నిల్తురు!వ్రాయుదురిల!స్తుతులన్?
సరిమార్గము!నెంతురెల్ల?చరితంబగు!దేశము!సా యశులనగ!నిలన్!

స్వస్తి.


.మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

18, మార్చి 2018, ఆదివారం

శ్రీవిళంబి నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా! శుభోదయమ్.

82. శా. తిన్నన్ జాలు నుగాది పచ్చడిని, భాతిం గొల్పు నొరోగ్యమున్,
విన్నన్ జాలును భూసురుల్ పలుకు భావిన్దెల్పు పంచాంగమున్.
కన్నా దివ్య యుగాదినాడునిజ సంకల్పంబులీడేరు. శ్రీ
మన్నారాయణ! నిత్య చేతనమిడన్ మాలోనుగాదైతివా
18 . 03 . 2018.

భావము.
ఓశ్రీమన్నారాయణా! ఓ కన్న తండ్రీ. ప్రతీ సంవత్సరమూ 
ఉగాది రోజున ఉగాది పచ్చడిని తినిన చాలును. 
భాతిని, ఆరోగ్యమును కలిగించును. భూదేవతలు పలికెడి
భావిని తెలియజేయు పంచాంగమును వినీనసరిపోవును. 
మా సంకల్పములన్నియు నెరవేరును. 
మాలో నిత్య చైతన్యము కల్పించుటకు 
నీవు మాలో ఉగాదివై
యుంటుందువా.
స్వస్తి. శ్రీ చాంద్రమాన విళంబి నామ సంవత్సర ఉగాది సందర్భముగా మీ అందరికీ ఆయురారోగ్య ఆనంద ఐశ్వర్య సౌఖ్య సౌభాగ్యాలను ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు వృద్ధిచేయాలని మనసారా కోరుకొంటూ మీకు అభినందనపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేయుచున్నాను.
దిగువనున్నది
విళంబి తంగిరాలవారి పంచాంగమ్. లంకె.
https://drive.google.com/file/d/18W1EYuCQdIB2iSfMRhArnFbvPthy2y4C/view?usp=drive_web
జైహింద్.

సాదృశీ,అనఘా,మత్తరజినీ,సారనీర,రేపటూహ,జేజేల,రజరారజన,వరామతా, వాసంతికా,లంబచతుర, గర్భజ్ఞానచాతురీవృత్తము. రచన:-శ్రీ వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
శ్రీవిళంబినామక నూతనతెలుగువత్సరాది శుభాకాంక్షలతోసమర్పించు
సాదృశీ,అనఘా,మత్తరజినీ,సారనీర,రేపటూహ,జేజేల,రజరారజన,వరామతా,
వాసంతికా,లంబచతుర, గర్భజ్ఞానచాతురీవృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
జుత్తాడ.

జ్ఞానచాతురీవృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.న.న.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.

శ్రీ"విళంబి"-లంబచతుర!సిరివరామ!రామతం!చేరె!చైత్రుకూడి తాభువిన్!
పావకంబు గూర్ప రమణి!పరమభక్తి!బోధిలం!పార శాంతి!నల్దిశల్సదా!
జై!వసంతి!సంతసమున!జరుగుబాటు!పెంపిలం!సారనీర,క్షీర!పారతన్     
బ్రోవవచ్చె!సామ్యమొనర!పెరలుమెచ్చలోకమున్!భూరికీర్తి!భాసమానమై!

భావము:-మహాచాతుర్యముగల,సిరివరామ!శ్రీవిళంబినామక!వసంతలక్ష్మి
చైత్రునితోకూడి,భూమినిపావక మేర్చుట కరుదెంచెను.భక్తిభావముకల్గించి,
శాంతి నల్దిశల వ్యాపింపజేయ,సంతోషము,జరుగుబాటు,సారనీరక్షీరములు,
నొసగి, సర్వసామ్యతనెలకొల్పి!,పరులుమెచ్చునటుల,గొప్పకీర్తిగలదేశముగ
ప్రకాశింపజేయుటకామె!వచ్చెను.

1.గర్భగత"-సాృశీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.న.గణములు.వృ.సం.491.ప్రాసగలదు.
శ్రీవిళంబి లంబ చతుర!
పావకంబు గూర్ప రమణి!
జై!వసంతి!సంతసమున!
బ్రోవ!వచ్చె!సామ్య మొనర!

2.గర్భగత"-అనఘా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.88.ప్రాసగలదు.
సిరివరామ!రామతన్!
పరమ భక్తి బోధిలన్!
జరుగుబాటు!పెంపిలన్!
పెరలుమెచ్చ!లోకమున్!

3.గర్భగత"మత్తరజిననీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
చేరె!చైత్రుగూడి! తాభువిన్!
పార శాంతి!నల్దిశల్సదా!
సార నీర క్షీర!పారతన్!
భూరికీర్తి!భాసమానమై!

4.గర్భగత"-సారనీర"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.న.న.ర.లగ.గణములు.యతి.10.వయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
శ్రీవిళంబి లంబచతుర!సిరివరామ!రామతన్!
పావకంబు గుర్పరమణి!పరమభక్తి!బోధిలన్!
జై!వసంత సంతసమున!జరుగుబాటు!పెంపిలన్!
బ్రోవవచ్చె!సామ్యమొనర!పెరలుమెచ్చ!లోకమున్!

5.గర్భగత"-రేపటూహ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9.వయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
సిరి!వరామ!రామతం!చేరె!  చైత్రు!కూడి తాభువిన్!
పరమ భక్తి!బోధిలం! పార శాంతి!నల్దిశల్సదా!
జరుగుబాటు పెంపిలం!సార నీర క్షీర పారతన్!
పెరలు మెచ్చ!లోకముం!భూరికీర్తి !భాసమానమై!

6.గర్భగత"-జేజేల"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.య.జ.ర.య.జ.భ.లల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు. 
సిరివరామ రామతం!చేరె!చైత్రుకూడి తాభువిం!శ్రీవిళంబి!లంబ చతుర!పరమభక్తి!బోధిలం!పార!శాంతి!నల్దిశల్సదా!పావకంబుగూర్ప!రమణి!
జరుగుబాటు!పెంపిలం!సార నీర క్షీర పారతం!జైవసంత!సంతసమున!
పెరలుమెచ్చ!లోకముం!భూరికీర్తి భాసమానమై!బ్రోవ!వచ్చె!సామ్యమొనర!

7.గర్భగత"-రజరారజన"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.న.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము
ప్రాసనీమముగలదు.
చేరె!చైత్రు!కూడితా! భువిం!శ్రీవిళంబి!లంబచతుర!
పారశాంతి!నల్దిశల్సదా!పావకంబుగూర్ప!రమణి!
సార నీర క్షీరపారతం!జైవసంత!సంతసమున!
భూరికీర్తి!భాసమానమై!బ్రోవవచ్చె!సామ్యమొనర!

8.గర్భగత"-వరామతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.న.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
చేరె!చైత్రుకూడి!తాభువిం!శ్రీవిళంబి లంబచతుర!సిరివరామ!రామతన్!
పారశాంతి!నల్దిశల్సదా!పావకంబు!గూర్పరమణి!పరమభక్తి!బోధిలన్!
సార!నీర!క్షీర పారతం!జైవసంత!సంతసమున!జరుగుబాటు!పెంపిలన్!
భూరికీర్తి!భాసమానమై!బ్రోవ వచ్చె!సామ్యమొనర!పెరలు!మెచ్చలోకమున్!

9.గర్భగత"-వాసంతికా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.య.జ.భ.లల.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
సిరి వరామ!రామతం!శ్రీవిళంబి!లంబచతుర!
పరమభక్తి!బోధిలం!పావకంబుగూర్ప!రమణి!
జరుగుబాటు!పెంపిలం!జైవసంత!సంతసమున!
పెరలుమెచ్చ!లోకముం!బ్రోవ వచ్చె!సామ్యమొనర!

10.గర్భగత"-లంబచతుర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.య.జ.భ.స.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
సిరివరామ!రామతం!శ్రీవిళంబి!లంబచతుర!చేరి!చైత్రు!కూడితా!భువిన్!
పరమభక్తి!బోధిలం!పావకంబుగూర్ప!రమణి!పార శాంతి!నల్దిశల్సదా!
జరుగుబాటు!పెంపిలం!జైవసంత!సంతసమున!సార,నీర,క్షీర!పారతన్!
పెరలుమెచ్చ!లోకముం!బ్రోవవచ్చె!సామ్యమొనర!భూరికీర్తి!భాసమానమై!

స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

17, మార్చి 2018, శనివారం

శ్రీనాథమహాకవి. ... నాటకము.

0 comments

  జైశ్రీరామ్.

జైహింద్.