గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

23, జనవరి 2020, గురువారం

అవధాని ప్వరులు 4. రచన....శ్రీ మద్దూరి రామమూర్తి.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
అ వ ధా ని  ప్ర వ రు లు  - 4.
రచన..శ్రీ మద్దూరి రామమూర్తి.

యువకుల్ కొందరు సంస్కృతాంధ్రముల కావ్యోక్తుల్ దగన్ నేర్చి, తా
మవలీలన్ రచియించు చుండిరిట పద్యంబుల్ రసోత్సాహులై,
యవలన్ వారు శతావధాను లగుచున్ ఖ్యాతిన్ గడింపంగ నా
కవులన్ గాంచి ముదంబు నందితిని. యా కావ్యజ్ఞులన్ మేటియై
నవ భావమ్ముల ఆముదాల మురళీ నాముండు గణ్యుండు గాన్
సు వధానామృత పానుడయ్యె  తలపన్ లోకా జగన్. అట్లె వా
క్పవియై సత్కవియై వధాని యయి రాంభట్లాహ్వయుం
డొప్పె, మే
ల్మి విభాసిల్ల అపర్ణ శాంతు లిరువుర్ లీలా విలాసంబుగా
నవధానంబులు జేసి వాసిగని రార్యాళుల్ నుతింపన్ భువిన్.
స్తవమున్ గాంచె ప్రభావతమ్మ మహిళా ధన్యావధానమ్మునన్.
వివరింపన్ మరిడాన శీను కవి నిల్పెన్ తా వధాన ధ్వజం.
బవురా! యంచు బుధుల్ నుతింప సరభీ మాన్యుండు వెల్గెన్. సం
స్తవ మొప్పన్ బహుళా వధానముల తాతా వంశ సందీప శ
ర్మ వధానాఖ్య విహార భూములను  రారాజత్ కళామూర్తియై
దివిషద్భాష వధానముల్ సలిపి నుత్తేజమ్ము కల్గించె, తా
నవధానమ్ములు జేసి మెప్పు గనె  నా ఆకెళ్ళ భాను ప్రమో
ద విశేష ప్రతిభల్ వెలార్చుచు, లలిత్ ధాత్రిన్ యశోధన్యుడై
యవధానాంగణమందు శోభిలెను.విద్యావంతుడై పృథ్వి మై
ల వరాఖ్యుండవధానియౌ మురళి లీలన్ వెల్గె మేల్మేలనన్.
బవరంబందున సత్యభామ యన విద్వన్మూర్తియౌ చంద్రికా
కవయిత్రిన్ స్మరియింతు.
నవ్విధిని నా కామేశ్వరీదేవి తా
నవధానమ్మున మేటియై వెలిగె.విద్యావామ నర్చించు
చున్
అవనిన్ తా అవధాయకీ యనగ జంధ్యాలాఖ్య వంశాంబ  ధీ
ప్రవరుల్ మెచ్చగ సుబ్బలక్ష్మి వెలిగెన్ పద్యాళి నందించు చున్
అవధాన ప్రతిభన్ యశమ్ము గొనె పేరయ్యాహ్వయుం డెన్నగా !
నవధానాహవ రాఘవుండనగ విఖ్యాతిన్ గడించెన్ యశో
రవి ధీ మాన్యుడు పోచిపెద్ది కుల సుబ్రహ్మణ్య మష్టావధా
న విధానమ్మున. తాదృశమ్ము గను జానాదుర్గ వంశాబ్జుడే
ఛవిమద్రత్నమనంగ వెల్గె,కవితాస్థన్ సత్యనారాయ
ణుం
డు విరాజత్ చెరువూరి దివ్య కుల భానుండొప్పె కావ్యజ్ఞుడై.
స్తవమున్ గాంచె వధానియై ములుగు అంజయ్యాఖ్యు డా రీతి ధా
త్రి వెలింగెన్ సుమి ఓం ప్రకాశ్ బుధులు సంప్రీతిన్ నుతింపన్. భువిన్
స్తవమున్ గాంచెను ముద్దువంశజుడు రాజయ్యా ఖ్యు డీరీతి స
త్కవియౌ గంగుల ధర్మరాజు ఘనుడై గణ్యుండునై యొప్పె  తా
నవధానాంగణమందు. శారద పద ధ్యానాత్ములై యొప్పు వీ
రి వలెన్ భారత భారతీ సుమధుర శ్రీ గల్గగా నెందరో
అవధానమ్ముల సభ్యరంజక మహా హ్లాదమ్ము నందించుచున్
ప్రవరాదృత్యభిలగ్న  మానసము తద్భవ్యాద రాహూతి బ్రా
జ్ఞ విపశ్చి త్కవిరాడ్రసజ్ఞ సుమ భాస్వద్వాటి చెల్వొందగా
నవ భావమ్ము లొసంగిరీభువికి.
శ్రీ జ్ఞానేశ్వరీ మాత యీ
యవధానాళిని బ్రోచుగాత ! సతమవ్యాజానురాగాల వా
క్ఛవి యొప్పారగ కీర్తిమంతు లయి సత్కావ్యాళి సృష్టింప నిం
పవు భావంబుల మాలికన్ మలచితిన్ మద్దూరి వంశాబ్జుడన్ .
కవితామాత పదాబ్జ సీధు రసమున్ జ్ఞానార్థినై గ్రోలుదున్
అవధాన ప్రవణుండునై ప్రకటిత జ్ఞానాత్మ భాస్వద్యశో
నవ చాంద్రీ తతదిక్తటుండగు రసానందున్ గురున్ గొల్చెదన్
కవులే స్రష్టలు ద్రష్టలంచు సతమున్ కైమోడ్పు లర్పించె దన్
అవధానిన్ భువి రామమూర్తి యను నాఖ్యాతుండ దీవించుడీ !
అవధానాగ్రణులార ! భవ్య కవులారా ! కీర్తులన్ జల్లుచున్
భువనానందద! బాసరాంబ! సతమున్ పోషించుతన్ మిమ్ములన్.

మద్దూరి రామమూర్తి.

వినతి.
సుకవి వరేణ్యులారా ! అవధానాగ్రణులారా ! నేను విన్న చూచిన అవధానులను ప్రస్తావించితిని. ఇంకను ఎందరో మహనీయులైన అవధానులు ఉండవచ్చును. వారందరు ప్రాతః స్మరణీయులే. వారిని ప్రస్తావించకున్న నన్నుమన్నించ గలరు. బుద్ధి పూర్వకముగ చేసినది కాదు. ఇందులో వరుస క్రమము కూడ తప్పి యుండ వచ్చును. ఏ వరుసలో నున్నను వారు మహనీయులే. ఈ 215 పాదముల మాలికను ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను.

మద్దూరి రామమూర్తి.

జైహింద్.

22, జనవరి 2020, బుధవారం

అవధాని ప్రవరులు..3. ..రచన..శ్రీ మద్దూరి రామమూర్తి.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
అ వ ధా ని  ప్ర వ రు లు -  3.
రచన. శ్రీ మద్దూరి రామమూర్తి
నవనీతమ్మగు మానసమ్ముగల ఇందారంపు వాఙ్మూర్తి య
ష్టవధాన ప్రవరుండునై వెలిగి శశ్వత్కీర్తి సాధించె, ధీ
ప్రవణ ప్రస్ఫుట వాక్ప్రసన్న కవితా భాగీరథీమాత తా
ప్రవహత్తుంగ తరంగ గల్ఘల రవ ప్రాగల్భ్య మొప్పార నా
ట్య విలాసమ్మది వద్దిపర్తి రసనన్ హర్షాన నర్తించు నా
కవిరాణ్మౌళిని ప్రస్తుతించెదను. వాగర్థమ్ములన్ దెల్పుచున్
స్తవమున్ గాంచె నమళ్ళదిన్నె
కవి విద్యావామ సద్భక్తుడై,
అవధానం కులజున్ సుధాకరుని దివ్యం
బావధానమ్ములే
అవనిన్ మించియశమ్ముగాంచె
నిక ప్రఖ్యాతుండునై ధన్యుడై
అవధానమ్మున తెల్గు భారతికి దివ్యానందమున్ గూర్చగా
దివిషద్భాషకు దీటుగా తెనుగు నుద్దీపింపగా జేసె తా
నవధానమ్మున పాలకుర్తి కులజుండా శ్యామలానందు స
త్కవి వర్యున్ మనసార గొల్చెదను. పద్మాసీను
భామామణీ
ప్రవిమద్దివ్య కటాక్ష వీక్షణలచే రాజిల్లి గణ్యాత్ముడై
స్తవమున్ గాంచి వధాని యయ్యె ఘనుడాశావాది స్నిగ్ధాత్ముడై,
ఛవిమత్కంకణ ధారియై కవితలన్ సంగీత మాధుర్య మం
జు విలాసాంచిత భవ్య వాగ్రుచి రసజ్ఞుల్ మెచ్చ ధీ రమ్యుడై
యవధానంపు విపంచి మీటు సుకవిన్ ధ్యానాత్ము సుశ్లోకినిన్
కవియౌనాగఫణిన్ దలంచెదను
వాక్చాతుర్య మొప్పారగా
స్తువ గంగాభ తరంగ భంగిమల
నాశుప్రోక్త పద్యాళి పా
టవ మొప్పారగ జాలువారు కవిరాట్ భానుండు శ్రీ మేడసా
ని వరేణ్యున్ వర దివ్య కావ్య సరసీ నిర్మగ్న కావ్యజ్ఞునిన్
ధవుడౌ వేంకటనాథు శ్రీ చరణ ద్వంద్వార్చ్యున్ మదిన్ దల్చెదన్
స్తవమున్ గాంచె వధాని పైడి హరనాథాఖ్యుండు కీర్తి ప్రభన్.
అవలన్ వాక్ప్రతిభా విభాసితులు విద్యా పారగుల్ ధీ గణ
ప్రవరుల్ వ్యాకరణాంశ బోధకులు సూరం వంశజుల్ శ్రీనివా
స విరాజద్గుణ ధన్యులన్ దలచెదన్ సౌజన్య సంస్కారులన్.
కవియౌ కొండపి వంశజున్ మురళినిన్ జ్ఞానాత్ము నెంతున్ మదిన్
కవితామాధురి భావ మంజిమ చమత్కారోక్తి విస్ఫూర్తి లో
క విధానస్థితి బంధ చిత్ర కవితా కాణాచి కావ్యోక్తి వా
గ్వివిధా లంకృత మూర్తిమంత
మగు లక్ష్మీకాంతరాజా
హ్వయున్.
అవధానిన్ నుతియింపశక్యమె.
తగన్ హర్ష ప్రఫుల్లాత్ము,శు
భ్ర విపశ్చిత్కవిరాడ్వధాని కరుణా వర్షాంబువుల్ చాతకం
బు వలెన్ ద్రావుట నావధానిక కళన్ మొల్కెత్తగా సూ
రి వరుండై బహు కావ్యముల్ మలచె గౌరీభట్ల వంశ్యుండు పా
టవమున్ జూపుచు సంస్కృతాంధ్రముల రెంటన్ దిట్టయై వెల్గి ప్రా
భవమున్ జాటెను రామశర్మ కవి. కావ్యాబ్జాళికిన్ బూల తో
ట వివేకాత్తవధాన పుష్పమన కోటా రాజశేఖర్ తుషా
ర విరాజన్నగమై వెలింగె. ఫణతుల్ రామేశ్వరాఖ్యుండు ధీ
ప్రవణుండై యవధాన భాగ్యు
డయి యొప్పారెన్ బుధుల్ మెచ్చ , ర
మ్య వధానంబున మేటియై యలరె ముత్యంపేట వంశాబ్జుడున్
కవియౌ శంకర శర్మ నట్లె ముదిగొండాఖ్యుండు వాగ్భామినిన్ స్తవమున్ జేసి వధాని యయ్యె,నిక పాశ్చాత్యుల్ నుతింపన్ యశో
రవి నేమాని కులాబ్ధి పూర్ణశశి విభ్రాజత్ వధానమ్మునన్
భువిరాజిల్లె వచింప  పాలడుగు
సంభూతుండునౌ శ్రీ చరణ్
ప్రవణత్వమ్మును తెల్పగా తరమె, గీర్వాణాంధ్రముల్ నేర్చె
వా
ఙ్నవభావమ్ముల సద్వధానిగను
శ్రీ నారాయణం సత్కవి
ప్రవరుండయ్యె వచింప నివ్విధి వచోంబా రూపులై యెందరో
నవరాగమ్ములు పల్లవింపగను వాఙ్మాధుర్యముల్ జూపుచున్
నవ లోకమ్ముల తా సృజించు కవులై జ్ఞాన ప్రకాశాత్ములై
స్తవమున్ గాంచిరి.కావ్య లోకమున సంచారంబు గావించు నా
యవధానాఢ్యులె మా వధాన తతికిన్ ఆద్యుల్ నమస్కార సం
స్తవ పుష్పంబులు వారికిచ్చి మదిలో ధ్యానింతు సద్భక్తితో.
దీనిపై నా స్పందన.
అవధానిప్రవరాళి నెంచి కడు స్నేహార్ద్రంపు చిత్తంబుతో

శ్రవణానందముగా పఠించఁ దగు ధారాశుద్ధి నొప్పార, ధీ

వరులౌ మద్దురి రామమూర్తి నుడివెన్. భాస్వంతునీ సత్కవిన్,

గవి సంసేవ్యుని బ్రస్తుతించెదను రాగద్వేష దూరున్ భువిన్.
🙏🏻🙏🏻🙏🏻

జైహింద్.

21, జనవరి 2020, మంగళవారం

అవధాని ప్రవరులు 2. రచన. శ్రీ మద్దూరి రామ్మూర్తి.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
అ వ ధా ని  ప్ర వ రు లు - 2.
రచన. శ్రీ మద్దూరి రామమూర్తి.

అవధాని ప్రవర ప్రనిర్మితి యశో హర్ష ప్రహర్షుండు, ర
మ్య వధానైక కళావతారము ,సతమ్మాత్మావధాని స్ఫుర
త్ప్రవరామ్నాయ, విశుద్ధ
మానసుడు, ప్రోత్సాహమ్ము నందించుచున్
కవితా కల్పక వృక్షమున్ నిలిపె. ప్రజ్ఞాశాలి నా పూజ్యునిన్
సి.వి.సుబ్బన్నను నే దలంచెద శుభాశీర్వాదమున్ గోరి, స
త్కవి మూర్ధన్యుడు మాన్యుడా అనుములాఖ్యాతుండు శేషేంద్రుడున్
ధ్రువతారౌచు వధాన లోకమున పేరున్ గాంచె నా స్వామి, ధీ
ప్రవరుండై యవధానియై యలరె చిర్రావూరి శ్రీ రామ శ
ర్మ వరేణ్యుండతనిన్ స్మరించెదను. రామబ్రహ్మమున్ గణ్యుడై
యవధానాటవి సంచరించె మృగరాజై పండితుల్ మెచ్చ, భా
ర్గవుడై దోర్బల శర్మ తా వెలిగె ప్రజ్ఞావంతులే మెచ్చ, కూ
ర్మి వధానమ్మున దిద్దితీర్చుచు సమున్మీలద్విశేషమ్ము లె
న్నొ వచించెన్ విజయా
శిషమ్ములిడె నన్నున్ ధన్యుగా జేసె, ధీ
దివిషద్వాహిని నోలలాడగ సదా దీవించె కావ్యజ్ఞుడౌ
శివరామాఖ్యుడు మాచిరాజుకులరాట్ శ్రీ రమ్యు డానందుడై,
యవధానమ్మున అష్టకాల నరసింహారాము డొప్పెన్ భువిన్.
కవి సస్నేహ కరావలంబ మహితాకారంబు సత్కీర్తి వా
మ విజృంభింప నరాల వంశజుడు రామారెడ్డి వాగీశుడై
అవధానాగ్రణియై గుణాధికుడునై ఖ్యాతిన్ గడించెన్ భువిన్.
శ్రవణానంద మొసంగె భూతపురి సుబ్రహ్మణ్య ధీశాలి  స
త్కవితా సూన మరంద ధారలను విజ్ఞానాళి కందించి, యే
యవరోధమ్ముల నైన లెక్కిడని కావ్యజ్ఞున్ గణేశున్ సదా
స్తవమున్ జేతు,తిగుళ్ళవంశ కుల హంసన్ శ్రీహరిన్ గొల్చెదన్.
కవియై, యష్టవధానియై చిటితొటీ గణ్యంపు వంశాబ్జుడై
స్తవమందెన్ విజయుండు. జ్ఞాన మణియై, సంస్కార సంశోభియై
పవలున్ రేలును భక్తి తత్పరత దైవమ్మైన గాయత్రినే
స్తవమున్ జేయు శతావధానియగు దత్తాత్రేయ శర్మాఖ్యుడున్
ధ్రువతారౌచు వధాని లోకమున పేరున్ గాంచె గండ్లూరిగా.
భువి భాసిల్లె మహావధానిగ జనుల్ భూషింప జ్ఞానాత్ముడై
కవియై కోవెల సుప్రసన్న .తలపన్ గాడేపలీ కుక్కుటే
శ వధానిన్ మరువంగ శక్యమె. మహా శబ్దంబులన్ బేర్చి తా
నవధానంబు లొనర్చె రావురి కులాఖ్యాతుండు ధన్యాత్ముడున్.
కవి రాజై శివగౌడు వెల్గెను మహా కావ్యావధానమ్మునన్.
పవియై వెల్గిన రాళ్ళబండి కవి భాస్వంతున్ ప్రసాదున్ మదిన్
స్తవమున్ జేతు వధాన రమ్య కవితా సారస్వతా మూర్తినిన్.
చవులూరించెడి మాట, మేన పులకల్ జంటింపగా దంట, స
త్కవితాలోలుడు, ధారణాసురుడనన్ ఖ్యాతుండు నైనట్టి ప్రౌ
ఢ వధానాధ్వహుడైన శ్రీ గరికపాడ్వంశ్యున్ నృసింహాహ్వయున్
స్తవమున్ జేయుదు.సత్కవీశు డనగా ధాత్రిన్ నుతిన్ గాంచు వా
క్ప్రవరున్ శ్రీ కడిమెళ్ళ వంశజు యశోభాగ్యున్ సహస్రా వధా
ని వరేణ్యున్ స్మరియింతు, తద్విధిని ధీ నిష్ఠాత్ముడై మాన్యుడై
కవులున్ బండితులున్ వధానులు రసజ్ఞ శ్రేష్ఠులున్ సాహితీ
దివిషన్నిర్ఝరిణీ సితచ్ఛదులు సందీపించ వాఙ్మూర్తిగా
కవిగా శ్రీ చెఱుకూరి వంశ్యుడు సమజ్ఞన్ సూర్యనారాయణ
ప్రవరుం డగ్నిగ తేజరిల్లె.బుధులున్ ప్రాజ్ఞుల్ నుతింపంగ స
త్కవియై దివ్య వధానియై సుగుణియై జ్ఞానాబ్ధియై మించె పా
టవ మొప్పన్ కవిలోక వంద్యుడగు కోటా వంశ చంద్రుండునౌ
కవి లక్ష్మీ నరసింహ పండితుడు.సత్కావ్యజ్ఞుడై మేటియై
కవిభానుండు రస ప్రవాహ విలసత్కావ్యాళి నిర్మాత, తా
నవధానాగ్రణి ధూళిపాల మహదేవాఖ్యున్ మణిన్ గొల్చెదన్.
నా స్పందన.
నవనీతంపు మహత్ కవిత్వ సుగతిన్ నైరాస్యమున్ బాపు స

త్కవితామాధురినందఁజేయు కవులన్ గణ్యావధానాళి నీ

భువి పైగల్గిన నేటివారిని ప్రభాపూర్ణుండు రామ్మూర్తి సం

స్తవమున్ జేసిరి. వీరి కీర్తి వెలుఁగున్ ధాత్రిన్ చిరస్థాయిగా.
🙏🏻

చింతా రామకృష్ణారావు.

జైహింద్.