గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

24, ఫిబ్రవరి 2018, శనివారం

వివేకినో విరక్తస్య . . . మేలిమి బంగారం మన సంస్కృతి,

0 comments

జైశ్రీరామ్.
శ్లో. వివేకినో విరక్తస్య శమాదిగుణశాలినః
ముముక్షోరేవ హి బ్రహ్మజిజ్ఞాసాయోగ్యతా మతా.( వివేకచూడామణి ౨. శంకరాచార్యులు.)
గీ. విశ్వమందువిరక్త వివేకులు, మరి
శమదమాది సద్గుణులును, శాంతిమతులు,
మోక్షకాములు మాత్రమే ముక్తిఁగోర
నర్హులరయఁగ యితరులనర్హులరయ. 
భావము:. వివేకి, విరక్తుడు, శమం మొదలైన గుణాలు కలవాడు, మోక్షాన్ని కోరుకునేవాడు మాత్రమే బ్రహ్మజిజ్ఞాసకు అర్హుడు.
జైహింద్.

23, ఫిబ్రవరి 2018, శుక్రవారం

యూహనా,వాగ్ఝరీ,పారావార,గర్భ ధారయామసి వృత్తము. రచన:-శ్రీవల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి.

0 comments

 జైశ్రీరామ్
యూహనా,వాగ్ఝరీ,పారావార,గర్భ ధారయామసి వృత్తము.
                                              రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి.
                                                                      జుత్తాడ.
ధారయామసివృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.మ.త.ర.ర.య.మ.య.లగ.గణములు
.యతుల10,19.ప్రాసనీమముగలదు.
అపారపారావారాంబోధి!యావతుం!పాత్రనింపెడూహం!యాలోచింపగా!వాగ్ఝరిన్
కృపారసార్ధుండా!శంభుండు!కేవలుండేర్చుఛందరాజిన్!కేలుందాల్చిరా!
వాక్సతీ!
తాపంబుదీర్పన్కావ్యంబేర్చు!తావకంబౌనటుల్గనంగా!తాళంజాల!నింకెంతయో!
శ్రీపాదసంపత్కావ్యాశ్రింజేర్చు!శ్రీవరంబేర్చుగా!శుభాలం!శ్రీలంధారయా మసియై!

1.గర్భగత"-అనాధరక్షా"-వృత్తము
బృహతీఛందము.జ.ర.త.గణములు.వృ.సం.278.ప్రాసగలదు.
అపారపారావారాంబోధి!
కృపారసార్ధుండా!శంభుండు!
తాపంబు!దీర్పన్కావ్యంబేర్చు!
సంపత్కావ్యాశ్రంజేర్చంజేర్చు!

2.గర్భగత"-రారయ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.ర.య.గణములు.వృ.సం.83.ప్రాసగలదు.
యావతుంపాత్రనింపె డూహన్!
కేవలుండేర్చు!ఛందరాజిన్!
తావకంబౌ !  నటుల్గ నంగగా!
శ్రీవరంబేర్చుగా!శుభాలన్!

3.గర్భగత"-మూలాధార"-వృత్తము.
అనుష్టప్ఛందము.మ.య.లగ.గణములు.వృ.సం.73.ప్రాసగలదు.
యాలోచింపగా!వాగ్ఝరిన్!
కేలుందాల్చి రా!వాక్సతీ!
తాళంజాల!నింకెంతయో!
శ్రీలం!ధారయామసి! యై!

4.గర్భగత"-పావోదధి"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.జ.ర.త.ర.ర.య.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
అపార!పారావారాంబోధి!యేవతుం!పాత్ర నింపెడూహన్!
కృపారసార్ధుండా!శంభుండు!కేవలుండేర్చు!ఛందరాజిన్!
తాపంబు!దీర్పన్కావ్యంబేర్చు!తావకంబౌనటుల్గనంగా!
శ్రీపాదసంపత్కావ్యాశ్రింజేర్చుం శ్రీవరంబేర్చుగా!శుభాలన్!

5.గర్భగత"-శ్రీవరంబేర్చు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.ర.య.మ.య.లగ.గణములు.యతి.10.వయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
యావతున్పాత్ర నింపెడూహన్నాలోచింగా!వాగ్ఝరిన్!
కేవలుండేర్చు!ఛంద రాజిన్! కేలుందాల్చిరా!వాక్సతీ!
తావకంబౌనటుల్గనంగా! తాళంజాల!నింకెంతయో?
శ్రీవరంబేర్చుగా!శుభాలం!శ్రిలంధారయయామసి!యై

6.గర్భగత"-కైవల్యదా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.మ.య.జ.ర.మ.గల.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఆలోచింపగా!వాగ్ఝరిన్అపారపాపరా వారాంబోధి!
కేలుందాల్చి!రా వాక్సతీ!కృపా!రసార్ధుండా!శంభుండు!
తాళంజాల!నింకెంతయో!తాపంబు!దీర్పం!కావ్యంబేర్చు!
శ్రీవరంబేర్చుగా!శుభాలం!శ్రీపాద!సంపత్కావ్యాశ్రిన్జేర్చు!

7.గర్భగత"-కృపారస"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.ర.య.జ.ర.త.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము
ప్రాసనీమముగలదు.
యావత్పాత్ర!నింపెడూహం!అపారపారావారాంబోధి!
కేవలుండేర్చు!ఛందరాజిన్!కృపారసార్ధుండా!శంభుండు!
తావకంబౌనింకెంతయో! తాపంబుదీర్పన్! కావ్యంబేర్చు!
శ్రీవరంబేర్చుగా!శుభాలన్!శ్రీసంప్కపత్కావ్యాశ్రింజేర్చు!

8.గర్భగత"-యూహనా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.ర.య.మ.య.జ.ర.మ.గల.గణములు
.యతులు.10,18.ప్రాసనీమముగలదు.
యావతున్పాత్రనింపెడూహం!యాలోచింపగా!వాగ్ఝరిన్నపారవారాంబోధి!
కేవలుండేర్చుఛందరాజిన్!కేలుందాల్చిరా!వాక్సతీ!కృపారసార్ధుండా!
శంభుండు!
తావకంబౌనటుల్గనంగా!తాళంజాల!నింకెంతయో!తాపంబు!దీర్పన్కావ్యం
బేర్చు!
శ్రీవరంబేర్చుగా!శుభాలం!శ్రీలంధారయామసి!యై!శ్రీసంపత్కావ్యాశ్రింజేర్చు!

9.గర్భగత"-వాగ్ఝరీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.య.జ.ర.మ.ర.య.జ.గగ.గణములు.
యతులు.9.18.ప్రాసనీమముగలదు.
యాలోచింపగావాగ్ఝరింయపారపారావారాంబోధియావతుంపాత్రనింపె
డూహన్!
కేలుందాల్చిరా!వాక్సతీ!కృపారసార్ధుండా!శంభుడు!కేవలుండేర్చు!ఛందరాజిన్
తాళంజాలనింకెంతయో!తాపంబుదీర్పన్కావ్యంబేర్చుతావకంబౌనటుల్గనంగా!శ్రీలంధారయామసియైశ్రీపాదసంపత్కావ్యాశ్రింజేర్చు! శ్రీవరంబేర్చుగా!శుభాలన్

10.గర్భగత"-పారావార"-వృత్తము..
ఉత్కృతిఛందము.ర.ర.య.జ.ర.త.మ.య.లగ.గణములు.యతులు10,19
ప్రాసనీమముగలదు
యావతుంపాత్రనింపపెడూహన్నపారపారావారాంబోధియాలోచింపగా!
వాగ్ఝరిన్!
కేవలుండేర్చుఛందరాజిన్!కృపారసార్ధుండు!శంభుండు!కేలుదాల్చిరా!
వాక్సతీ!
తావకంబౌనటుల్గనంగా!తాపంబుదీర్పన్కావ్యంబేర్చు!తాళంజాల!నింకెంతయో?

స్వస్తి.
మూర్తి. జుత్తాడ.
జైహింద్.

22, ఫిబ్రవరి 2018, గురువారం

0 comments

 జైశ్రీరామ్.
రజనీకరప్రియ,నింగినంటు,శృంగభంగ,గర్భ నిరుపమా వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
  జుత్తాడ.
నిరుపమావృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర,జ,ర,న,ర,ర,జ,ర,లగ.గణములు.యతులు.10.18.
ప్రాసనీమముగలదు.
నేలవీడి సామదేలనో?నిరుపమంబె?నీశక్తి!నింగినంటు ప్రాణవాయువుల్!
మేలుగాని యోచనంబులం!మెరిగితంచుయోచింపపమ్రింగనౌను!దోష
భూషలున్!
చాలినంత సేవభావముం!సరగుమయ్య సామ్యాన!జంగమాల!భూతి దీర్చుచున్!
చీలిపోనికీర్తినందుమా!చెరుపనెంచ పాపంబు!శృంగభంగటూహవీడుమా!

నింగినంటుప్రాణవాయువుల్=ప్రాణములుపోవును.మెరిగిితిమెరిగిపోతిని.
సామమ్యసమసమానత్వాన.శృంగభంగ=అవమానకరపు.చీలిపోని=విడి
పోవని .చాలినంత=సరిపడినంత!                                                             
గర్భగత"-మత్తరజినీద్వయవృత్తములు.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
1.నేలవీడి సామదేలనో?           2.నింగినంటు ప్రాణవాయువుల్!
  మేలుగాని యోచనంబులన్!       మ్రింగనౌను దోషభూషలున్!
  చాలినంత సేవభావమున్!         జంగమాల భూతిదీర్చుచున్!
  చీలిపోని కీర్తి నందుమా!            శృంగభంగ టూహ వీడుమా!

2.గర్భగత"-నేనెందు"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.ర.గల.గణములు.వృ.సం.152.ప్రాసగలదు.
నిరుపమంబె?నీశక్తి!
మెరిగితంచు యోచింప!
సరగుమయ్య సామ్యాన!
చెరప నెంచ పాపంబు!

3.గర్భగత"-తగుసేవా"-వృత్తము."
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.న.ర.గల.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
నేలవీడి సామదేలనో?   నిరుపమంబె?నీశక్తి!
మేలుగాని యోచనంబులం!మెరిగితంచు!యోచింప!
చాలినంత సేవభావముం!సరగుమయ్య!సామ్యాన!
చీలిపోని!కీర్తినందుమా!చెరప నెంచ పాపంబు!

4.గర్భగత"-నిరాధార"-ద్వయవృత్తములు.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
1.నిరుపమంబె?నీశక్తి! నింగినంటు!ప్రాణవాయువుల్!
   మెరిగి'తంచు!యోచింప!మ్రింగనౌను?దోషభూషలున్!
  సరగుమయ్య!సామ్యాన!జంగమాల!భూతి దీర్చుచున్!
  చెరప నెంచ!పాపంబు! శృంగభంగ!టూహ వీడుమా!
2.నిరుపమంబె?నీశక్తి! నేలవీడి  సామదేలనో?
   "మెరిగితంచు"!యోచింప!మేలుగాని!యోచనంబులన్!
    సరగుమయ్య!సామ్యాన !చాలినంత!సేవభావమున్!
    చెరప నెంచ!పాపంబు !చీలిపోని!కీర్తి నందుమా!

5.గర్భగత"-దోషభూష"-వృత్తము
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.ర.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గగణములుయతులు.9.18.
ప్రాసనీమముగలదు.
నిరుపమంబె?నీశక్తి!నింగినంటు!ప్రాణవాయువుల్నేలవీడ!సామదేలనో?
"మెరిగితంచుయోచింప!మ్రింగనౌను?దోషభూషలుం!మేలుగాని!
యోచనంబులన్!
సరగుమయ్య!సామ్యాన!జంగమాలభూతిదీర్చుచుం!చాలినంత!సేవభావమున్!
చెరపనెంచ!పాపంబు!శృంగభంగటూహవీడుమా!చీలిపోని!కీర్తినందుమా!

6.గర్భగత"-రజినీకరప్రియ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
నింగినంటు!ప్రాణవాయువుల్నేలవీడీ సామదేలనో?
మ్రింగనౌను?దోషభూషలుంమేలుగానియోచనంబులన్!
జంగమాల!భూతిదీర్చుచుం!చాలినంత!సేవభావమున్!
శృంగభంగ!టూహవీడుమా!చీలిపోని!కీర్తినందుమా!

7.గర్భగత"-నింగినంటు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.న.ర.గల.గణమువు.యతులు.10.19.
ప్రాసనీమముగలదు.
 
నింగినంటు!ప్రాణవాయువుల్నేలవీడి సామదేలనో?నిరుపమంబె?నీశక్తి!
మ్రింగనౌను దోషభూషలుం!మేలుగానియోచనంబులం!మెరిగితంచు!
యోచింప!
జంగమాల!భూతిదీర్చుచుం!చాలినంత సేవభావముం!సరగుమయ్య!
సామ్యాన!
శృంగభంగటూహ!వీడుమా!చీలిపోని కీర్తినందుమా!చెరుపనెంచ!పాపంబు!

8.గర్భగత"-శృంగభంగ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.ర.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
నిరుపమంబె?నీశక్తి!నేలవీడి సామదేలనో?నింగినంటు!ప్రాణవాయువుల్!
మెరిగితంచుయోచింప!మేలుగాని!యోచనంబులం!మ్రింగనౌను?దోష
భూషలున్!
సరగుమయ్య!సామ్యానచాలినంత!సేవభావముం!జంగముల!భూతి
దీర్చుచున్!
చెరుపనెంచ పాపంబు!చీలిపోని!కీర్తినందుమా!శృంగభంగటూహవీడుమా!

స్వస్తి.


మూర్తి. జుత్తాడ.ప
జైహింద్.