గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

18, జులై 2019, గురువారం

విశ్వసౌఖ్య,పరిహరణా.జీవనా,సంభార,భూతినా,యశజతా,వందిత,పాతక,రసజా,పొందుగోరు,గర్భ"-పురుషార్ధతా"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
విశ్వసౌఖ్య,పరిహరణా.జీవనా,సంభార,భూతినా,యశజతా,వందిత,పాతక,రసజా,పొందుగోరు,గర్భ"-పురుషార్ధతా"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-పురుషార్థతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.భ.ర.భ.ర.య.స.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వో.సం.
పురుషార్థంబుల మీరకన్!భూతికి లోటు రానటుల్!పొందును కోరుమా! శుభాలన్!
వరదంబౌ!నరజన్మకున్!పాతక దూరతన్జనన్!వందితమౌ!గమంబుగల్గున్!
చరితంబౌ!కీర్తి ఘటించుమా!జాతియు గౌరవించగా!ఛందన గంథ సౌరు లలరన్!
స్థిరమా!జీవనమెంచగా!చేతన మెంచు మంచిగాన్!చెందును శోభిదంబు లెన్నన్!
1.గర్భగత"-విశ్వసౌఖ్య"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.భ.ర.గణములు.వృ.సం.180.
ప్రాసనియమము కలదు.
పురుషార్థంబుల మీరకన్!
వరదంబౌ!నర జన్మకున్!
చరితంబౌ!కీర్తి ఘటించుమా!
స్థిరమా!జీవన మెంచగా!
2.గర్భగత"-పరిహరణా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.భ.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.87.
ప్రాసనియమము కలదు.
భూతికి లోటు రానటుల్!
పాతక దూరతన్!జనన్!
జాతియు గౌరవించగా!
చేతన మెంచు మంచిగాన్!
3.గర్భగత"-జీవనా"-వృత్తము.వృ.సం.87.
ప్రాసనియమము కలదు.
పొందును కోరుమా!శుభాలన్!
వందితమౌ!గమంబు కల్గున్!
ఛందన గంథ సౌరు లలరన్!
చెందును శోభిదంబు లెన్నన్?
4.గర్భగత"-సంభార"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.భ.ర.భ.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పురుషార్ధంబుల మీరకన్!భూతికి లోటు రానటుల్?
వరదంబౌ!నర జన్మకున్!పాతక దూరతన్!చనన్!
చరితంబౌ!కీర్తి ఘటించుమా!జాతియు గౌరవించగా!
స్థిరమా!జీవన మెంచగాన్!చేతన మెంచు మంచిగాన్!
5.గర్భగత"-భూతినా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.ర.య.స.జ.గగణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
భూతికి లోటురానటుల్!పొందును కోరుమా!శుభాలన్!
పాతక దూరతన్!చనన్!వందితమౌ!గమంబు కల్గున్!
జాతియు గౌరవించగా!ఛందన గంథ సౌరులన్!
చేతన మెంచు మంచిగాన్!చెందును శోభిదంబు లెన్నన్!
6.గర్భగత"-యశజతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.య.స.జ.త.య.స.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
భూతికి లోటురానటుల్!పొందును కోరుమా శుభాలన్!పురుషార్థంబుల మీరకన్!
పాతక దూరతన్జనన్!వందితమౌ!గమంబు కల్గున్!వరదంబౌ!నరజన్మకున్!
జాతియు గౌరవించుగా!ఛందన గంథ సౌరులం!చరితంబౌ!కీర్తి ఘటించుమా!
చేతనమెంచు మంచిగాన్!చెందును శోభిదంబు లెన్నన్!స్థిరమా!జీవన మెంచగాన్!
7.గర్భగత"-వందిత"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.ర.య.స.భ.ర.గణములు.యతి.19,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పొందును గోరుమా!శుభాలన్!పురుషార్థంబుల మీరకన్!
వందితమౌ!గమంబు కల్గున్!వరదంబౌ!నరజన్మకున్!
ఛందన గంథ సౌరులన్!చరితంబౌ!కీర్తి ఘటించుమా!
చెందును శోభిదంబు లెల్లన్!స్థిరమా!జీవన మెంచగాన్!
8.గర్భగత"-పాతక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.య.స.భ.ర.భ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పొందును కోరుమా!శుభాలన్!పురుషార్థంబుల మీరకన్!భూతికిలోటు రా నటుల్?
వందితమౌ!గమంబు కల్గున్!వరదంబౌ!నరజన్మకున్!పాతక దూరతంజనన్!
ఛందనగంథ సౌరులన్!చరితంబౌ!కీర్తి ఘటించుమా!జాతియు గౌరవించుగా!
చెందును శోభిదంబు లెల్లన్!స్థిరమా!జీవన మెంచగన్!చేతనమెంచు మంచిగాన్!
9.గర్భగత"-రసజా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.ర.జ.య.స.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
భూతికి లోటురానటుల్!పురుషార్థంబుల మీరకన్!
పాతక దూరతం జనన్!వరదంబౌ!నర జన్మకున్!
జాతియు గౌరవించుగా!చరితంబౌ!కీర్తి ఘటించుమా!
చేతన మెంచు మంచిగాన్!స్థిరమా!జీవన మెంచగన్!
10,గర్భగత"-పొందు గోరు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.జ.య.స.య.స.జ.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు,వృ.సం.
భూతికి లోటురానటుల్!పురుషార్థంబుల మీరకన్!పొందును కోరుమా! శుభాలన్!
పాతక దూరత న్జనన్!వరదంబౌ!నర జన్మకున్!వందితమౌ!గమంబు గల్గున్!
జాతియు గౌరవించుగా!చరితంబౌ!కీర్తిఘటించుమా!ఛందన గంథ! సౌరులన్!
చేతనమెంచు మంచిగాన్!స్థిరమా!జీవన మెంచగన్! చెందును శోభిదంబు లెల్లన్!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

17, జులై 2019, బుధవారం

మాయాశ్రయ,త్రినేత్ర,సురవరామ,భారజ,నియమా,వాజినీ,కేసరి.మోదపడి,జయహో,భాముల,విభుతా,చెనకు,క్షేమవాటి,గర్భ"-మంగళకర"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
మాయాశ్రయ,త్రినేత్ర,సురవరామ,భారజ,నియమా,వాజినీ,కేసరి.మోదపడి,జయహో,భాముల,విభుతా,చెనకు,క్షేమవాటి,గర్భ"-మంగళకర"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-మంగళకర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.న.భ.న.స.జ.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.08,16.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మంగళ కరములన్!మనసు దవిలి చరింప!మామక పుణ్యమౌ!వసుంధరన్!
భంగము లలరినన్!పనులు ధర సమకూరు!భాముల నెంచకన్వరీయతన్!
సింగము బలె భువిన్!చెనకుమి చెడు నెడెంద!క్షేమము వాటిలన్శివాశ్రివై!
జంగముల సుథవై!జనని భళెయన ప్రీతి!సామత నొప్పుమా!చలాకునన్!
1.గర్భగత"-మాయాశ్రయ"-వృత్తము.
ఉష్ణిక్ఛందము.భ.న.గ.గణములు.వృ.సం.63.
ప్రాసనియమము కలదు.
మంగళ కరములన్!
భంగము లలరినన్?
సింగము బలె భువిన్!
జంగముల సుథవై!
2.గర్భగత"-త్రినేత్ర"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.జ.గణములు.వృ.సం.384.
ప్రాస నియమము కలదు.
మనసు దవిలి చరింప!
పనులు ధర సమకూరు!
చెనకుమి చెడు నెడంద!
జనని భళెయన ప్రీతి!
3.గర్భగత"-సుర వరామ"-వృత్తము.
గాయిత్రీఛందము.భ.ర.గణములు.వృ.సం.23.
ప్రాసనియమము కలదు.
మామక పుణ్యమౌ?
భాముల నెంచకన్!
క్షేమము వాటిలన్!
సామత నొప్పుమా!
4.గర్భగత"-భారజ"-వృత్తము.
పంక్తిఛందము.భ.ర.జ.గ.గణములు.యతి.7,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మామక పుణ్యమౌ!వసుంధరన్!
భాముల నెంచకన్!వరీయతన్!
క్షేమము వాటిలం!శివాశ్రివై!
సామత నొప్పుమా!చలాకునన్!
5.గర్భగత"-నియమా"-వృత్తము.
అష్టీఛందము.భ.న.భ.న.స.ల.గణములు.యతి.8,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మంగళ కరములన్!మనసు దవిలి చరింప!
భంగము లలరినం!పనులు ధర సమకూరు!
సింగము బలె భువిన్!చెనకుమి చెడు నెడంద!
జంగముల సుథవై!జనని భళె యన ప్రీతి!
6.గర్భగత"-వాజినీ"-వృత్తము.
అతిశక్వరీఛందము.న.న.జ.భ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మనసు దవిలి చరింప!మామక పుణ్యమౌ!
పనులు ధర సమకూరు!భాముల నెంచకన్!
చెనకుమి చెడు నెడంద!క్షేమము వాటిలన్!
జనని భళెయన ప్రీతి!సామత నొప్పుమా!
7.గర్భగత"-కేసరి"-వృత్తము.
అతిధృతిఛందము.న.న.జ.భ.ర.జ.గ.గణములు.యతులు.10,16.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మనసు దవిలి చరింప మామక పుణ్యమౌ!వసుంధరన్!
పనులు ధర సమకూరు!భాముల నెంచకన్!వరీయతన్!
చెనకుమి చెడు నెడంద!క్షేమము వాటిలన్!శివాశ్రివై!
జనని భళె యన ప్రీతి!సామత నొప్పుమా!చలాకునన్!
8.గర్భగత"-మోదపడి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.జ.భ.ర.జ.త.న.లగ.గణములు.యతులు17,21.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మనసు దవిలి చరింప!మామక పుణ్యమౌ!వసుంధరన్!మంగళ కరములన్!
పనులు ధర సమకూరు!భాముల నెంచకన్వరీయతన్!భంగము లలరినన్?
చెనకుమి చెడు నెడంద!క్షేమము వాటిలన్!శివాశ్రివై!సింగము బలె భువిన్!
జనని భళె యన ప్రీతి!సామత నొప్పుమా!చలాకునన్!జంగముల సుథవై!
9.గర్భగత"-జయహో"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.ర.జ.త.న.లగ.గణములు.యతి.11.వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మామక పుణ్యమౌ!వసుందరన్!మంగళ కరములన్!
భాముల నెంచకన్వరీయతన్!భంగము లలరినన్?
క్షేమము వాటిలన్!శివాశ్రివై!సింగము బలె భువిన్!
సామత నొప్పుమా!చలాకునన్!జంగముల సుథవై!
10.గర్భగత"-భాములు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.జ.త.న.జ.న.న.గల.గణములు.యతులు.11,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మామక పుణ్యమౌ!వసుంథరన్!మంగళ కరములన్!మనసు దవిలి చరింప!
భాముల నెంచకన్వరీయతన్!భంగము లలరినన్?పనులు థర సమకూరు!
క్షేమము వాటిలన్!శివాశ్రివై!సింగము బలె భువిన్!చెనకుమి చెడు నింద!
సామత నొప్పుమా చలాకునన్!జంగముల సుథవై!జనని భళెయన ప్రీతి!
11.గర్భగత"-విభుతృ"-వృత్తము.
అష్టీఛందము.న.న.జ.భ.న.గ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మనసు దవిలి చరింప!మంగళ కరములన్!
పనులు థర సమకూరు!భంగము లలరినన్?
చెనకుమి చెడు నింద!సింగము బలె భువిన్!
జనని భళె యన ప్రీతి!జంగముల సుథవై!
12.గర్భగత"-చెనకు"-వృత్తము.
ఆకృతిఛందము.న.న.జ.భ.న.భ.జ.గ.గణములు.యతులు.10,17.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మనసు దవిలి చరింప!మంగళ కరములన్!మామక పుణ్యమౌ!
పనులు థర సమకూరు!భంగము లలరినన్!భాముల నెంచకన్!
చెనకుమి!చెడునింద!సింగము బలె భువిన్!క్షేమము వాటిలన్!
జనని భళె యన ప్రీతి!జంగముల సుథవై!సామత నొప్పుమా!
13.గర్భగత"-క్షేమవాటి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.జ.భ.న.భ.జ.ర.లల.గణములు.యతులు.10,17.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మనసు దవిలి చరింప!మంగళ కరములన్!మామక పుణ్యమౌ!వసుంథరన్!
పనులు థర సమకూరు!భంగము లలరినన్?భాముల నెంచకన్వరీయతన్!
చెనకుమి!చెడు !నింద!సింగము బలె భువిన్!క్షేమము వాటిలన్!శివాశ్రివై!
జనని భళెయన ప్రీతి!జంగముల సుథవై! సామత నొప్పుమా!చలాకునన్!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

16, జులై 2019, మంగళవారం

నేడు గురు పూర్ణిమ సందర్భముగా ఆంధ్రామృత పాఠకులకు శుభాకాంక్షలు.

3 comments

జైశ్రీరామ్.
ఓం శ్రీగురుభ్యోనమః.
నేడు గురు పూర్ణిమ. ఈ సందర్భముగా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు.
శ్రీమత్ జ్ఞానము గొల్పు నెవ్వరు? సదా ఛేదించునెవ్వారలీ
భూమిన్ వెల్గెడి మానవాళిఁ గలిచే ప్రోదిల్లు సందేహముల్?
ధీమంతంబుగ దది నెవ్వరు మనన్? దివ్యాత్మునా సద్గురున్
ప్రేమన్ మ్రొక్కెద భక్తి సంయుతుఁడనై విజ్ఞాన తేజోఖనిన్
జైహింద్.