గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

18, జులై 2019, గురువారం

విశ్వసౌఖ్య,పరిహరణా.జీవనా,సంభార,భూతినా,యశజతా,వందిత,పాతక,రసజా,పొందుగోరు,గర్భ"-పురుషార్ధతా"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
విశ్వసౌఖ్య,పరిహరణా.జీవనా,సంభార,భూతినా,యశజతా,వందిత,పాతక,రసజా,పొందుగోరు,గర్భ"-పురుషార్ధతా"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-పురుషార్థతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.భ.ర.భ.ర.య.స.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వో.సం.
పురుషార్థంబుల మీరకన్!భూతికి లోటు రానటుల్!పొందును కోరుమా! శుభాలన్!
వరదంబౌ!నరజన్మకున్!పాతక దూరతన్జనన్!వందితమౌ!గమంబుగల్గున్!
చరితంబౌ!కీర్తి ఘటించుమా!జాతియు గౌరవించగా!ఛందన గంథ సౌరు లలరన్!
స్థిరమా!జీవనమెంచగా!చేతన మెంచు మంచిగాన్!చెందును శోభిదంబు లెన్నన్!
1.గర్భగత"-విశ్వసౌఖ్య"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.భ.ర.గణములు.వృ.సం.180.
ప్రాసనియమము కలదు.
పురుషార్థంబుల మీరకన్!
వరదంబౌ!నర జన్మకున్!
చరితంబౌ!కీర్తి ఘటించుమా!
స్థిరమా!జీవన మెంచగా!
2.గర్భగత"-పరిహరణా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.భ.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.87.
ప్రాసనియమము కలదు.
భూతికి లోటు రానటుల్!
పాతక దూరతన్!జనన్!
జాతియు గౌరవించగా!
చేతన మెంచు మంచిగాన్!
3.గర్భగత"-జీవనా"-వృత్తము.వృ.సం.87.
ప్రాసనియమము కలదు.
పొందును కోరుమా!శుభాలన్!
వందితమౌ!గమంబు కల్గున్!
ఛందన గంథ సౌరు లలరన్!
చెందును శోభిదంబు లెన్నన్?
4.గర్భగత"-సంభార"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.భ.ర.భ.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పురుషార్ధంబుల మీరకన్!భూతికి లోటు రానటుల్?
వరదంబౌ!నర జన్మకున్!పాతక దూరతన్!చనన్!
చరితంబౌ!కీర్తి ఘటించుమా!జాతియు గౌరవించగా!
స్థిరమా!జీవన మెంచగాన్!చేతన మెంచు మంచిగాన్!
5.గర్భగత"-భూతినా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.ర.య.స.జ.గగణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
భూతికి లోటురానటుల్!పొందును కోరుమా!శుభాలన్!
పాతక దూరతన్!చనన్!వందితమౌ!గమంబు కల్గున్!
జాతియు గౌరవించగా!ఛందన గంథ సౌరులన్!
చేతన మెంచు మంచిగాన్!చెందును శోభిదంబు లెన్నన్!
6.గర్భగత"-యశజతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.య.స.జ.త.య.స.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
భూతికి లోటురానటుల్!పొందును కోరుమా శుభాలన్!పురుషార్థంబుల మీరకన్!
పాతక దూరతన్జనన్!వందితమౌ!గమంబు కల్గున్!వరదంబౌ!నరజన్మకున్!
జాతియు గౌరవించుగా!ఛందన గంథ సౌరులం!చరితంబౌ!కీర్తి ఘటించుమా!
చేతనమెంచు మంచిగాన్!చెందును శోభిదంబు లెన్నన్!స్థిరమా!జీవన మెంచగాన్!
7.గర్భగత"-వందిత"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.ర.య.స.భ.ర.గణములు.యతి.19,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పొందును గోరుమా!శుభాలన్!పురుషార్థంబుల మీరకన్!
వందితమౌ!గమంబు కల్గున్!వరదంబౌ!నరజన్మకున్!
ఛందన గంథ సౌరులన్!చరితంబౌ!కీర్తి ఘటించుమా!
చెందును శోభిదంబు లెల్లన్!స్థిరమా!జీవన మెంచగాన్!
8.గర్భగత"-పాతక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.య.స.భ.ర.భ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పొందును కోరుమా!శుభాలన్!పురుషార్థంబుల మీరకన్!భూతికిలోటు రా నటుల్?
వందితమౌ!గమంబు కల్గున్!వరదంబౌ!నరజన్మకున్!పాతక దూరతంజనన్!
ఛందనగంథ సౌరులన్!చరితంబౌ!కీర్తి ఘటించుమా!జాతియు గౌరవించుగా!
చెందును శోభిదంబు లెల్లన్!స్థిరమా!జీవన మెంచగన్!చేతనమెంచు మంచిగాన్!
9.గర్భగత"-రసజా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.ర.జ.య.స.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
భూతికి లోటురానటుల్!పురుషార్థంబుల మీరకన్!
పాతక దూరతం జనన్!వరదంబౌ!నర జన్మకున్!
జాతియు గౌరవించుగా!చరితంబౌ!కీర్తి ఘటించుమా!
చేతన మెంచు మంచిగాన్!స్థిరమా!జీవన మెంచగన్!
10,గర్భగత"-పొందు గోరు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.జ.య.స.య.స.జ.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు,వృ.సం.
భూతికి లోటురానటుల్!పురుషార్థంబుల మీరకన్!పొందును కోరుమా! శుభాలన్!
పాతక దూరత న్జనన్!వరదంబౌ!నర జన్మకున్!వందితమౌ!గమంబు గల్గున్!
జాతియు గౌరవించుగా!చరితంబౌ!కీర్తిఘటించుమా!ఛందన గంథ! సౌరులన్!
చేతనమెంచు మంచిగాన్!స్థిరమా!జీవన మెంచగన్! చెందును శోభిదంబు లెల్లన్!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

17, జులై 2019, బుధవారం

మాయాశ్రయ,త్రినేత్ర,సురవరామ,భారజ,నియమా,వాజినీ,కేసరి.మోదపడి,జయహో,భాముల,విభుతా,చెనకు,క్షేమవాటి,గర్భ"-మంగళకర"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
మాయాశ్రయ,త్రినేత్ర,సురవరామ,భారజ,నియమా,వాజినీ,కేసరి.మోదపడి,జయహో,భాముల,విభుతా,చెనకు,క్షేమవాటి,గర్భ"-మంగళకర"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-మంగళకర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.న.భ.న.స.జ.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.08,16.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మంగళ కరములన్!మనసు దవిలి చరింప!మామక పుణ్యమౌ!వసుంధరన్!
భంగము లలరినన్!పనులు ధర సమకూరు!భాముల నెంచకన్వరీయతన్!
సింగము బలె భువిన్!చెనకుమి చెడు నెడెంద!క్షేమము వాటిలన్శివాశ్రివై!
జంగముల సుథవై!జనని భళెయన ప్రీతి!సామత నొప్పుమా!చలాకునన్!
1.గర్భగత"-మాయాశ్రయ"-వృత్తము.
ఉష్ణిక్ఛందము.భ.న.గ.గణములు.వృ.సం.63.
ప్రాసనియమము కలదు.
మంగళ కరములన్!
భంగము లలరినన్?
సింగము బలె భువిన్!
జంగముల సుథవై!
2.గర్భగత"-త్రినేత్ర"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.జ.గణములు.వృ.సం.384.
ప్రాస నియమము కలదు.
మనసు దవిలి చరింప!
పనులు ధర సమకూరు!
చెనకుమి చెడు నెడంద!
జనని భళెయన ప్రీతి!
3.గర్భగత"-సుర వరామ"-వృత్తము.
గాయిత్రీఛందము.భ.ర.గణములు.వృ.సం.23.
ప్రాసనియమము కలదు.
మామక పుణ్యమౌ?
భాముల నెంచకన్!
క్షేమము వాటిలన్!
సామత నొప్పుమా!
4.గర్భగత"-భారజ"-వృత్తము.
పంక్తిఛందము.భ.ర.జ.గ.గణములు.యతి.7,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మామక పుణ్యమౌ!వసుంధరన్!
భాముల నెంచకన్!వరీయతన్!
క్షేమము వాటిలం!శివాశ్రివై!
సామత నొప్పుమా!చలాకునన్!
5.గర్భగత"-నియమా"-వృత్తము.
అష్టీఛందము.భ.న.భ.న.స.ల.గణములు.యతి.8,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మంగళ కరములన్!మనసు దవిలి చరింప!
భంగము లలరినం!పనులు ధర సమకూరు!
సింగము బలె భువిన్!చెనకుమి చెడు నెడంద!
జంగముల సుథవై!జనని భళె యన ప్రీతి!
6.గర్భగత"-వాజినీ"-వృత్తము.
అతిశక్వరీఛందము.న.న.జ.భ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మనసు దవిలి చరింప!మామక పుణ్యమౌ!
పనులు ధర సమకూరు!భాముల నెంచకన్!
చెనకుమి చెడు నెడంద!క్షేమము వాటిలన్!
జనని భళెయన ప్రీతి!సామత నొప్పుమా!
7.గర్భగత"-కేసరి"-వృత్తము.
అతిధృతిఛందము.న.న.జ.భ.ర.జ.గ.గణములు.యతులు.10,16.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మనసు దవిలి చరింప మామక పుణ్యమౌ!వసుంధరన్!
పనులు ధర సమకూరు!భాముల నెంచకన్!వరీయతన్!
చెనకుమి చెడు నెడంద!క్షేమము వాటిలన్!శివాశ్రివై!
జనని భళె యన ప్రీతి!సామత నొప్పుమా!చలాకునన్!
8.గర్భగత"-మోదపడి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.జ.భ.ర.జ.త.న.లగ.గణములు.యతులు17,21.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మనసు దవిలి చరింప!మామక పుణ్యమౌ!వసుంధరన్!మంగళ కరములన్!
పనులు ధర సమకూరు!భాముల నెంచకన్వరీయతన్!భంగము లలరినన్?
చెనకుమి చెడు నెడంద!క్షేమము వాటిలన్!శివాశ్రివై!సింగము బలె భువిన్!
జనని భళె యన ప్రీతి!సామత నొప్పుమా!చలాకునన్!జంగముల సుథవై!
9.గర్భగత"-జయహో"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.ర.జ.త.న.లగ.గణములు.యతి.11.వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మామక పుణ్యమౌ!వసుందరన్!మంగళ కరములన్!
భాముల నెంచకన్వరీయతన్!భంగము లలరినన్?
క్షేమము వాటిలన్!శివాశ్రివై!సింగము బలె భువిన్!
సామత నొప్పుమా!చలాకునన్!జంగముల సుథవై!
10.గర్భగత"-భాములు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.జ.త.న.జ.న.న.గల.గణములు.యతులు.11,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మామక పుణ్యమౌ!వసుంథరన్!మంగళ కరములన్!మనసు దవిలి చరింప!
భాముల నెంచకన్వరీయతన్!భంగము లలరినన్?పనులు థర సమకూరు!
క్షేమము వాటిలన్!శివాశ్రివై!సింగము బలె భువిన్!చెనకుమి చెడు నింద!
సామత నొప్పుమా చలాకునన్!జంగముల సుథవై!జనని భళెయన ప్రీతి!
11.గర్భగత"-విభుతృ"-వృత్తము.
అష్టీఛందము.న.న.జ.భ.న.గ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మనసు దవిలి చరింప!మంగళ కరములన్!
పనులు థర సమకూరు!భంగము లలరినన్?
చెనకుమి చెడు నింద!సింగము బలె భువిన్!
జనని భళె యన ప్రీతి!జంగముల సుథవై!
12.గర్భగత"-చెనకు"-వృత్తము.
ఆకృతిఛందము.న.న.జ.భ.న.భ.జ.గ.గణములు.యతులు.10,17.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మనసు దవిలి చరింప!మంగళ కరములన్!మామక పుణ్యమౌ!
పనులు థర సమకూరు!భంగము లలరినన్!భాముల నెంచకన్!
చెనకుమి!చెడునింద!సింగము బలె భువిన్!క్షేమము వాటిలన్!
జనని భళె యన ప్రీతి!జంగముల సుథవై!సామత నొప్పుమా!
13.గర్భగత"-క్షేమవాటి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.జ.భ.న.భ.జ.ర.లల.గణములు.యతులు.10,17.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మనసు దవిలి చరింప!మంగళ కరములన్!మామక పుణ్యమౌ!వసుంథరన్!
పనులు థర సమకూరు!భంగము లలరినన్?భాముల నెంచకన్వరీయతన్!
చెనకుమి!చెడు !నింద!సింగము బలె భువిన్!క్షేమము వాటిలన్!శివాశ్రివై!
జనని భళెయన ప్రీతి!జంగముల సుథవై! సామత నొప్పుమా!చలాకునన్!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

16, జులై 2019, మంగళవారం

నేడు గురు పూర్ణిమ సందర్భముగా ఆంధ్రామృత పాఠకులకు శుభాకాంక్షలు.

3 comments

జైశ్రీరామ్.
ఓం శ్రీగురుభ్యోనమః.
నేడు గురు పూర్ణిమ. ఈ సందర్భముగా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు.
శ్రీమత్ జ్ఞానము గొల్పు నెవ్వరు? సదా ఛేదించునెవ్వారలీ
భూమిన్ వెల్గెడి మానవాళిఁ గలిచే ప్రోదిల్లు సందేహముల్?
ధీమంతంబుగ దది నెవ్వరు మనన్? దివ్యాత్మునా సద్గురున్
ప్రేమన్ మ్రొక్కెద భక్తి సంయుతుఁడనై విజ్ఞాన తేజోఖనిన్
జైహింద్.

15, జులై 2019, సోమవారం

రసయ.మృదుమానస,ప్రోక్త,రసయా,రసిజా,పోకడ,అద్దిరా,సౌరభా భీతచేతనా,హాయినింపు,గర్భ"-సురభీ"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
రసయ.మృదుమానస,ప్రోక్త,రసయా,రసిజా,పోకడ,అద్దిరా,సౌరభా భీతచేతనా,హాయినింపు,గర్భ"-సురభీ"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

సురభీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.ర.స.జ.ర.య.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అద్దిరా!సుమ సౌరభాలన్!హాయి నింపు మనంబులన్!హరా!హరించు కామాదులన్!
ముద్దుగా!శుభ శోభిదాలన్!మోయు భారతి మోదిలన్!మురారి శ్రీల క్షేమంబిడన్!
శుద్ధిగా!సమ సామ్యవాదం!సోయగంబగు పోకడన్!సురాళి మెచ్చ సంపన్నతన్!
పద్ధతౌ!వెల పెంచి తీరున్!బాయ కెన్నడు!తల్లినిన్!పరార్ధమెంచి!జీవించుమా!
1.గర్భగత"-రసయ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.స.య.గణములు.వృ.సం.91.
ప్రాసనియమము కలదు.
అద్దిరా!సుమ సౌరభాలన్!
ముద్దుగా!శుభ శోభిదాలన్!
శుద్ధిగా!సమసామ్య వాదమ్!
పద్ధతౌ!వెలపెంచి తీరున్!
2.గర్భగత"-మృదుమానస"-వృత్తము.
అనుష్టువ్ఛందము,ర.స.లగ.గణములు.వృ.సం.91,
ప్రాసనియమము కలదు.
హాయినింపు మనంబులన్!
మోయు భారతి మోదిలన్!
సోయ గంబగు పోకడన్!
బాయ కెన్నడు?తల్లినిన్!
3.గర్భగత"-ప్రోక్త"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.జ.ర.ర.గణములు.వృ.సం.151.
ప్రాస నియమము కలదు.
హరా!హరించు కామాదులన్!
మురారి!శ్రీల క్షేమంబిడన్!
సురాళి మెచ్చ సంపన్నతన్!
పరార్ధమెంచి జీవించుమా!
4.గర్భగత"-రసయా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.య.ర.స.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అద్దిరా!సుమ సౌరభాలన్!హాయి నింపు మనంబులన్!
ముద్దుగా!శుభ శోభిదాలన్!మోయు భారతి మోదిలన్!
శుద్ధిగా!సమ సామ్య వాదం!సోయగంబగు పోకడన్!
పద్ధతౌ!వెల పెంచి తీరున్!బాయ కెన్నడు?తల్లినిన్!
5.గర్భగత"-రసిజా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.జ.ర.య.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
హాయి నింపు మనంబులన్!హరా!హరించు కామాదులన్!
మోయు భారతి మోదిలన్!మురారి!శ్రీల క్షేమం బిడన్!
సోయగంబగు పోకడన్!సురాళి మెచ్చ సంపన్నతన్!
బాయ కెన్నడు?తల్లినిన్!పరార్ధ మెంచి జీవించుమా!
6.గర్భగత"-పోకడ"-వృత్తము.
ఉత్కృతి ఛందము.ర.స.జ.ర.య.య.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
హాయి నింపు మనంబులన్!హరా!హరించు!కామాదులన్!అద్దిరా!సుమ సౌరభాలన్!
మోయు భారతి!మోదిలన్!మురారి శ్రీల క్షేమంబిడన్!ముద్దుగా! శుభ శోభిదాలన్!
సోయగంబగు పోకడన్!సురాళి మెచ్చ సంపన్నతన్!శుద్ధిగా! సమ సామ్య వాదమ్!
బాయ కెన్నడు?తల్లినిన్!పరార్ధ మెంచి జీవించుమా!పద్ధతౌ!వెలపెంచి తీరున్!
7.గర్భగత"-అద్దిరా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.జ.ర.ర.ర.స.య.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
హరా!హరించు కామాదులన్!అద్దిరా!సుమ సౌరభాలన్!
మురారి!శ్రీల క్షేమంబిడన్!ముద్దుగా!శుభ శోభిదాలన్!
సురాళి!మెచ్చ సంపన్నతన్!శుద్ధిగా!సమ సామ్య వాదమ్!
పరార్ధ మెంచి జీవించుమా!పద్ధతౌ!వెలపెంచి తీరున్!
8.గర్భగత"-సౌరభా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.ర.ర.ర.స.య.ర.స.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
హరా!హరించు కామాదులన్!అద్దిరా!సుమ సౌరభాలన్!హాయి నింపు మనంబులన్!
మురారి!శ్రీల క్షేమంబిడన్!ముద్దుగా!శుభ శోభిదాలన్!మోయు భారతి మోదిలన్?
సురాళి!మెచ్చ సంపన్నతన్!శుద్ధిగా సమ సామ్య వాదమ్!సోయగంబగు పోకడన్!
పరార్ధ మెంచి జీవించుమా!పద్ధతౌ వెల పెంచి తీరున్!బాయ కెన్నడు? తల్లినిన్!
9.గర్భగత"-భీత చేతనా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.య.జ.జ.గగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
హాయి నింపు మనంబులన్!అద్దిరా!సుమ సౌరభాలన్!
మోయు భారతి!మోదిలన్?ముద్దుగా!శుభ శోభిదాలన్!
సోయగంబగు పోకడున్! శుద్ధిగా!సమ సామ్య వాదమ్!
బాయ కెన్నడు?తల్లినిన్!పద్ధతౌ!వెల పెంచి తీరున్!
10,గర్భగత"-హాయినింపు"-వృత్తము.
ఉత్కృతి ఛందము.ర.స.య.జ.జ.త.ర.య.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
హాయి నింపు మనంబులన్!అద్దిరా!సుమ సౌరభాలన్!హరా!హరించు కామాదులన్!
మోయు భారతి!మోదిలన్!ముద్దుగా!శుభ శోభిదాలన్!మురారి శ్రీల క్షేమంబిడన్!
సోయగంబగు!పోకడన్!శుద్ధిగా!సమ సామ్యవాదం!సురాళి మెచ్చ సంపన్నతన్!
బాయకెన్నడు?తల్లినిన్!పద్ధతౌ!వెల పెంచి తీరున్!పరార్ధ మెంచి జీవించుమా.
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

14, జులై 2019, ఆదివారం

నీలికంఠ,నరసా,నభయా,జపిత,అభయా,భూతిలేపన,ఉభయతారక,భయానక,విషగళ.సురత,గర్భ"-సన్నిభ"-వృత్తము. రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
నీలికంఠ,నరసా,నభయా,జపిత,అభయా,భూతిలేపన,ఉభయతారక,భయానక,విషగళ.సురత,గర్భ"-సన్నిభ"-వృత్తము.
రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
                           

"-సన్నిభ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.త.స.జ.త.స.న.గగ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తెలియ నైతి!నీవేషమ్!తిరిపె మేల?సాంభశివా!తిరిగెదేల?వసనాలన్!
వెలి విభూది పూతేలన్?వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!పెరగ వేల?పరులట్లన్!
తలచునట్టి భక్తాళిన్!తరియ జేతు లోకములన్!తరగ నట్టి సిరు లొప్పన్?
విలువ పెంచు సర్వేశా!విరుల పూజ సేతు నినున్!పెరల గొల్వ పరమాత్మా!
1.గర్భగత"-నీలికంఠ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.ర.గగ.గణములు.వృ.సం.24.
ప్రాసనియమముకలదు.
తెలియ నైతి నీవేషమ్!
వెలి విభూది పూతేలన్?
తలచు నట్టి భక్తాళిన్!
విలువ పెంచు సర్వేశా!
2.గర్భగత"-నరసా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.స.గణములు.వృ.సం.216.
ప్రాసనియమముకలదు.
తిరిపె మేల?సాంభ శివా!
వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!
తరియ జేతు లోకములన్!
విరుల పూజ సేతు నినున్!
3.గర్భగత"-నభయా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.భ.య.గణములు.వృ.సం.120.
ప్రాసనియమముకలదు.
తిరిగెదేల?వసనాలన్!
పెరగ వేల?పరులట్లన్!
తరగ నట్టి సిరు లొప్పన్?
పెరల గొల్వ పరమాత్మా!
4.గర్భగత"-జపిత"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.త.స.జ.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తెలియ నైతి నీవేషమ్!తిరిపె మేల?సాంభ శివా!
వెలి విభూది పూతేలన్?వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!
తలచు నట్టి భక్తాళిన్!తరియ జేతు లోకములన్!
విలువ పెంచు సర్వేశా!విరుల పూజ సేతు నినున్!
5.గర్భగత"-అభయా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.ర.స.న.భ.య.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తిరిపె మేల?సాంభ శివా!తిరిగెదేల?వసనాలన్!
వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!పెరగ వేల?పరులట్లన్!
తరియ జేతు లోకములన్!తరగ నట్టి సిరులొప్పన్?
విరుల పూజ సేతు నినున్!పెరల గొల్వ పరమాత్మా!
6.గర్భగత"-భూతి లేపన"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.స.న.భ.య.న.ర.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తిరిపె మేల?సాంభ శివా!తిరిగెదేల?వసనాలన్!తెలియ నైతి నీవేషమ్!
వెరపు లేదె?కంఠవిషమ్!పెరగ వేల?పరులట్లన్!వెలి విభూది పూతేలన్?
తరియ జేతు లోకములన్!తరగ నట్టి సిరులొప్పన్?తలచు నట్టి భక్తాళిన్!
విరుల పూజ సేతు నినున్!పెరల గొల్వ పరమాత్మా!విలువ పెంచు సర్వేశా!
7.గర్భగత"-ఉభయతారక"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.భ.య.న.ర.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తిరిగెదేల?వసనాలన్!తెలియ నైతి నీవేషమ్!
పెరగ వేల?పరులట్లన్!వెలి విభూది పూతేలన్?
తరగనట్టి సిరులొప్పన్?తలచునట్టి భక్తాళిన్!
పెరల గొల్వ పరమాత్మా!విలువ పెంచు సర్వేశా!
8.గర్భగత"-భయానక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.భ.య.న.ర.త.స.జ.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తిరిగెదేల?వసనాలన్!తెలియ నైతి నీవేషమ్!తిరిపె మేల?సాంభ శివా!
పెరగ వేల?పరులట్లన్!వెలి విభూది పూతేలన్?వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!
తరగనట్టి!సిరు లొప్పన్?తలచు నట్టి భక్తాళిన్!తరియ జేతు లోకములన్!
పెరల గొల్వ పరమాత్మా!విలువ పెంచు సర్వేశా!విరుల పూజసేతు నినున్!
9.గర్భగత"-విషగళ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.స.న.ర.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తిరిపె మేల?సాంభ శివా!తెలియ నైతి నీవేషమ్!
వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!వెలి విభూది పూతేలన్?
తరియ జేతు లోక ములన్?తలచు నట్టి భక్తాళిన్!
విరుల పూజ సేతు నినున్!విలువ పెంచు సర్వేశా!
10,గర్భగత"-సురత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.స.న.ర.త.స.న.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తిరిపె మేల?సాంభ శివా!తెలియ నైతి నీవేషమ్!తిరిగెదేల?వసనాలన్!
వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!వెలి విభూది పూతేలన్?పెరగ వేల?పరులట్లన్!
తరియ జేతు లోక ములన్?తలచు నట్టి భక్తాళిన్!తరగనట్టి సిరులొప్పన్?
విరుల పూజ సేతు నినున్!విలువ పెంచు సర్వేశా!పెరల గొల్వ పరమాత్మా!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

13, జులై 2019, శనివారం

భారణా,వరీయ, ఉత్సుక,జీవన,సేవనా,రామరక్షా, చెడు వెడలు, మందతా, సయోజ్యతా,గర్భ"-దీన బంధు"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి, జుత్తాడ.

1 comments

జై శ్రీరామ్.
భారణా,వరీయ, ఉత్సుక,జీవన,సేవనా,రామరక్షా, చెడు వెడలు, మందతా, సయోజ్యతా,గర్భ"-దీన బంధు"-వృత్తము.

రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి, జుత్తాడ.

  "-దీనబంధు.వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.న.భ.భ.ర.స.స.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రక్షణ లేని యోగ్యునకు!రాముడె!రక్షగ నిల్చు!రావు గదా పలుకష్టముల్!
కక్షపటింపులంటునొకొ?కామిదముల్సమ కూర్చు!కావును శోభిల భూతలిన్!
పక్షములెల్ల!మేలొనరు!భాములుదూరము సేయు!పావనమౌ!జననంబగున్!
శిక్షణ మందు నీతిమెయి!క్షేమము గూర్చు సురాళి!జీవన భాగ్య మదే సుమా!
అర్ధములు:-
కావును=రక్షించును,పక్షములెల్ల=అన్ని వర్గముల వారు,రెండుపక్షములు
(కృష్ణ,శుక్ల పక్షములు),

1,గర్భగత"-భారణా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.ర.న.గణములు.వృ.సం.471.
ప్రాసనియమముకలదు.
రక్షణ లేని యోగ్యునకు!
కక్ష పటింపు లంటు నొకొ?
పక్షము లెల్ల మేలొనరు!
శిక్షణ మందు నీతిమెయి!
2.గర్భగత"-వరీయ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.భ.భ.గల.గణములు.వృ.సం.183.
ప్రాసనియమము కలదు.
రాముడె!రక్షగ నిల్చు!
కామిదము ల్సమకూర్చు!
భాములు దూరము సేయు!
క్షేమము గూర్చు సురాళి!
3.గర్భగత"-ఉత్సుక"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.భ.ర.గణములు.వృ.సం.183.
ప్రాసనియమము కలదు.
రావు గదా!పలు కష్టముల్!
కావును!శోభిల భూతలిన్!
పావనమౌ!జననం బగున్!
జీవన భాగ్య మదే సుమా!
4.గర్భగత"-జీవన"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.ర.న.భ.భ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రక్షణ లేని యోగ్యునకు!రాముడె!రక్షగ నిల్చు!
కక్ష పటింపు లంటు నొకొ?కామిదముల్సమకూర్చు!
పక్షము లెల్ల మేలొనరు!భాములు దూరము సేయు!
శిక్షణ మందు నీతిమెయి!క్షేమము గూర్చు సురాళి!
5.గర్భగత"-ఇచ్ఛా సిద్ది!"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.ర.స.స.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రాముడె!రక్షగ నిల్చు!రావుగదా!పలు కష్టముల్!
కామిదము ల్సమ కూర్చు!కావును శోభిల భూతలిన్!
భాములు దూరము సేయు!పావనమౌ!జననం బగున్?
క్షేమము గూర్చు సురాళి!  జీవన భాగ్య మదే!సుమా!
6.గర్భగత"-సేవనా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.ర.స.స.య.స.జ.లల.గణములు.యతులు.09,18.
రాముడె!రక్షగ నిల్చు!రావుగదా!పలుకష్టముల్!రక్షణలేని యోగ్యునకు!
కామిదముల్సమ కూర్చు!కావునుశోభిలభూతలిన్!కక్ష పటింపులంటు నొకొ?
భాములు దూరముసేయు!పావనమౌ!జననంబగున్!పక్షములెల్ల మేలొనరు! క్షేమము గూర్చు సురాళి!జీవన భాగ్య మదే సుమా!శిక్షణమందు నీతిమెయి!
7.గర్భగత"-రామరక్షా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.భ.ర.భ.ర.న.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రావు గదా!పలు కష్టముల్!రక్షణ లేని!యోగ్యునకు!
కావును శోభిల భూతలిన్!కక్ష పటింపు లంటు నొకొ?
పావనమౌ!జననంబగున్!పక్షము లెల్ల మేలొనరు!
జీవనభాగ్య!మదేసుమా!శిక్షణమందు నీతిమెయి!
8.గర్భగత"-చెడువెడలు"-వృత్తము
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.ర.భ.ర.న.భ.భ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు. వృ.సం.
రావుగదా!పలుకష్టముల్!రక్షణలేని!యోగ్యునకు!రాముడె!రక్షగ నిల్చు!
కావునుశోభిల!భూతలిన్!కక్షపటింపు లంటునొకొ?కామిదముల్సమకూర్చు!
పావనమౌ జననంబగున్!పక్షములెల్ల మేలొనరు!భాములు దూరము సేయు
జీవనభాగ్య మదే సుమా!శిక్షణమందు నీతిమెయి!క్షేమముగూర్చు సురాళి!
9.గర్భగత"-మందతా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.ర.స.జ.లల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రాముడె!రక్షగ నిల్చు!రక్షణ లేని యోగ్యునకు!
కామిదముల్!సమకూర్చు!కక్ష పటింపు లంటునొకొ?
భాములు దూరము సేయు!పక్షము లెల్ల మేలొనరు!
క్షేమము గూర్చు సురాళి!శిక్షణమందు నీతిమెయి!
10,గర్భగత"-సయోజ్యతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.ర.స.జ.ర.స.స.లగ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రాముడె!రక్షగ నిల్చు!రక్షణ లేని యోగ్యునకు!రావు గదా!పలు కష్టముల్!
కామిదముల్సమకూర్చు!కక్ష పటింపు లంటునొకొ?కావును శోభిల!భూతలిన్!
భాములు దూరముసేయు!పక్షములెల్ల మేలొనరు!పావనమౌ!జననంబగున్!
క్షేమము గూర్చు సురాళి!శిక్షణమందు నీతిమెయి!జీవనభాగ్య మదే సుమా!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్

12, జులై 2019, శుక్రవారం

అజ్ఞానినా,దశాశ్రి,,ప్రోక్త,,అనంగ,నింగినంటు,విమోచినీ,విధేయతా,నింగినీ,సుకీర్తి,వివేకినీ,గర్భ"-విద్యావినయ"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
అజ్ఞానినా,దశాశ్రి,,ప్రోక్త,,అనంగ,నింగినంటు,విమోచినీ,విధేయతా,నింగినీ,సుకీర్తి,వివేకినీ,గర్భ"-విద్యావినయ"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

విద్యావినయ వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.జ.త.న.భ.భ.ర.య.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
వినయ విధేయతల్గల్గు!విమల విద్యను నేర్వ!వివేక వంతమౌ!లోకమున్!
జననియు మెచ్చి కీర్తించు!సమత చేకురు నెంచ!జవాశ్వ వేగతన్వర్ధిలున్!
గొనకొని నీతినిం నిల్పు!కుమతి గాకుమి బాల!కువాచ్య దూరతన్!రాజివై!
వనములు రక్షితంబౌను!భము లెడంబగు నెల్ల!భవుండు మెచ్చ తేజంబునన్!
.అర్ధములు;-
వనములు=అడవులు,జల వనరులు,జననియు=కన్న తల్లియు,భారత మాతయు.కు వాచ్యములు=చెడు ప్రసంగములు.

1.గర్భగత"-అజ్ఞానినా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.జ.త.గణములు.వృ.సం.304.
ప్రాసనియమము కలదు.
వినయ విధేయతల్గల్గు!
జననియు మెచ్చి కీర్తించు!
గొనకొని నీతినిం నిల్పు!
వనములు రక్షితంబౌను!
2.గర్భగత"-దశాశ్రి"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.భ.గల.గణములు.వృ.సం.184.
ప్రాసనియమము కలదు.
విమల విద్యను నేర్వ!
సమత చేకురు నెంచ!
కుమతి గాకుమి బాల!
భము లెడంబగు నెల్ల!
3.గర్భగత"-ప్రోక్త"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.జ.ర.ర.గణములు.వృ.సం.10,
ప్రాసనియమము కలదు.
వివేకవంతమౌ!లోకమున్!
జవాశ్వ వేగతన్వర్ధిలున్!
కువాచ్య దూరతన్!రాజివై!
భవుండు మెచ్చ తేజంబునన్!
4.గర్భగత"-అనంగ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.జ.త.న.భ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
వినయ వివేకతల్గల్గు!విమల విద్యను నేర్వ!
జననియు మెచ్చి కీర్తించు!సమత చేకురు నెంచ!
గొనకొని నీతినిం నిల్పు!కుమతి గాకుమి బాల!
వనములు రక్షితం బౌను!భము లెడంబగు నెల్ల!
5.గర్భగత"-నింగినంటు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.భ.భ.ర.య.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
విమల విద్యను నేర్వ !వివేకవంతమౌ!లోకమున్!
సమత చేకురు నెంచ!జవాశ్వ వేగత న్వర్ధిలు!
కుమతి గాకుమి బాల!కు వాచ్య దూరతన్!రాజివై!
భము లెడంబగు నెల్ల!భవుండు మెచ్చ తేజంబునన్!
6.గర్భగత"-విమోచినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.భ.భ.ర.య.జ.న.ర.గల.గణములు.యతులు.09,18,
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
విమల విద్యను నేర్వ! వివేక వంతమౌ!లోకమున్!వినయ విధేయతల్గల్గు!
సమత చేకురు నెంచ!జవాశ్వ వేగత న్వర్ధిలున్! జననియు మెచ్చి కీర్తించు!
కుమతి గాకుమి బాల!కు వాచ్యదూరతన్!రాజివై!గొనకొని నీతినిం నిల్పు!
భము లెడంబగు నెల్ల!భవుండు మెచ్చ తేజంబునన్!వనములు రక్షితంబౌను!
7.గర్భగత"-విధేయతా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.జ.ర.ర.న.జ.త.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
వివేక వంతమౌ!లోకమున్!వినయ విధేయతల్గల్గు!
జవాశ్వ వేగత న్వర్ధిలున్! జననియు మెచ్చి కీర్తించు!
కు వాచ్య దూరతన్!రాజివై!గొనకొని నీతినిం నిల్పు!
భవుండు మెచ్చ తేజంబునన్!వనములు రక్షితంబౌను!
8.గర్భగత"-నింగినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.ర.ర.న.జ.త.న.భ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
వివేక వంతమౌ! లోకమున్!వినయ విధేయతల్గల్గు!విమల విద్యలు నేర్వ!
జవాశ్వ వేగత న్వర్ధిలున్!జననియు మెచ్చి కీర్తించు!సమత చేకురు నెంచ!
కువాచ్య దూరతన్!రాజివై!గొనకొని నీతినిం నిల్పు!కుమతి గాకుమి బాల!
భవుండు మెచ్చ తేజంబునన్!వనములు రక్షితంబౌను!భములెడంబగు నెల్ల!
9.గర్భగత"-సుకీర్తి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.భ.భ.న.ర.గల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమభు కలదు.విద్యల
విమల విద్యలు నేర్వ !వినయ విధేయతల్గల్గు!
సమత చేకురు నెంచ!జననియు మెచ్చి కీర్తించు!
కుమతి గాకుమి బాల!గొనకొని నీతినిం నిల్పు!
భము లెడంబగు నెల్ల!వనములు రక్షితంబౌను!
10,గర్భగత"-వివేకినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.భ.భ.న.ర.భ.ర.య.లగ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
విమల విద్యలు నేర్వ!వినయ విధేయతల్గల్గు!వివేకవంతమౌ!లోకమున్!
సమత చేకురు నెంచ!జననియు మెచ్చి కీర్తించు!జవాశ్వ వేగతన్వర్ధిలున్!
కు మతి గాకుమి బాల!గొనకొని నీతినింనిల్పు!కువాచ్య దూరతన్!రాజివై!
భము లెడంబగు నెల్ల!వనములు రక్షితంబౌను!భవుండు మెచ్చ తేజంబునన్!
స్వస్తి
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

11, జులై 2019, గురువారం

మత్త రజినీ ద్వయ, ప్రమాణీ, రజినీకర. ప్రియ ద్వయ ,హేతుక, సంవాదనా,జారయా,సామ్యవాద,గర్భ"-కర్తృ కర్మ ద్వయ వృత్తములు. రచన:-వల్లభవఝల అఔప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ

0 comments

జైశ్రీరామ్.
మత్త రజినీ ద్వయ, ప్రమాణీ, రజినీకర. ప్రియ ద్వయ ,హేతుక, సంవాదనా,జారయా,సామ్యవాద,గర్భ"-కర్తృ కర్మ ద్వయ వృత్తములు.
రచన:-వల్లభవఝల అఔప్పల నరసింహ మూర్తి.
                               జుత్తాడ.

"-కర్తృ కర్మ ద్వయ"-వృత్తములు.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
1.
బీదవాటి చేర నోపరే!ప్రేమ భాగ్యవంతు నెంతురే!వినాశ కర్తృ కర్ములై!
భూది నిచ్చు భూతి మోక్షమున్!భూమి వీడి సాము చేతురే! పునీత మార్గ మెంచకన్!సాద సీద జూచు తండ్రినిన్!స్వామియంచు గొల్తు రెల్లరున్?జనాళి కీర్తిలంగడున్!
నీది నాది యేది కాదుగా!నీమమొప్ప గొల్వు సర్వులన్!నినాద మేర్చుసామ్యతన్!
2.
ప్రేమ భాగ్యవంతు నెంతురే!బీదవాటి చేర నోపరే!వినాశ కర్తృ కర్ములై?
భూమివీడి సాము చేతురే!భూది నిచ్చు భూతి మోక్షమున్!పునీత మార్గమెంచకన్!
స్వామియంచు గొల్తు రెల్లరున్!సాద సీద జూచు తండ్రినిన్!జనాళి కీర్తిలం గడున్!
నీమ మొప్ప గొల్వు సర్వులన్!నీది నాది యేది కాదుగా!నినాద మేర్చు సామ్యతన్!
1.గర్భగత"-మత్తరజినీద్వయ"-వృత్తములు.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
1.
బీద వాటి చేర నోపరే!
భూది నిచ్చు భూతి మోక్షమున్!
సాద సీద జూచు తండ్రినిన్!
నీది నాది యేది కాదురా!
2.
ప్రేమ భాగ్యవంతు నెంతురే!
భూమివీడి సాము జేతురే!
స్వామియంచు గొల్తు రెల్లరున్!
నీమ మొప్ప గొల్వు సర్వులన్!

2.గర్భగత"-ప్రమాణీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.జ.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.86.
ప్రాసనియమము కలదు.
వినాశ కర్తృ కర్ములై!
పునీత మార్గ మెంచకన్!
జనాళి కీర్తిలం గడున్!
నినాద మేర్చు సామ్యతన్!

3.గర్భగత"-రజినీకర ప్రియ"-ద్వయ వృత్తములు.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.గణములు.యతి10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.బీదవాటి చేర నోపరే!ప్రేమ భాగ్య వంతు నెంతురే!
భూది నిచ్చు భూతి మోక్షమున్!భూమి వీడి సాము చేతురే!
సాద సీద జూచు తండ్రినిన్!స్వామి యంచు గొల్తు రెల్లరున్!
నీది నాది యేది కాదుగా! నీమ మొప్ప గొల్వు !సర్వులన్!
2.
ప్రేమ భాగ్యవంతు నెంతురే!బీదవాటి చేర నోపరే!
భూమివీడి సాము చేతురే! భూది నిచ్చు భూతి మోక్షమున్!
స్వామియంచు గొల్తు రెల్లరున్!సాద సీద జూచు తండ్రినిన్!
నీమ మొప్ప గొల్వు సర్వులన్!నీది నాది యేది కాదుగా!

4.గర్భగత"-హేతుక"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ప్రేమ భాగ్య వంతు నెంతురే!వినాశ కర్తృ కర్ములై!
భూమి వీడి సాము జేతురే!పునీత మార్గ మెంచకన్!
సాద సీద జూచు తండ్రినిన్!జనాళి కీర్తిలం గడున్!
నీది నాది యేది కాదుగా!నినాద మేర్చు సామ్యతన్!

5.గర్భగత"-సంవాదనా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ప్రేమ భాగ్యవంతు నెంతురే!వినాశ కర్తృ కర్ములై!బీద వాటి చేర నోపరే!
భూమి వీడి సాము జేతురే!పునీత మార్గ మెంచకన్!భూదినిచ్చు భూతి మోక్షమున్!
సాద సీద జూచు తండ్రినిన్!జనాళి కీర్తిలం గడున్!స్వామియంచు గొల్తురెల్లరున్!
నీది నాది యేది కాదుగా!నినాద మేర్చు సామ్యతన్!నీమమొప్ప గొల్వు సర్వులన్!
6.గర్భగత"-జారయా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
వినాశ కర్తృ కర్ములై! బీద వాటి చేర నోపరే!
పునీత మార్గ మెంచకన్!భూది నిచ్చు భూతి మోక్షమున్!
జనాళి కీర్తిలం గడున్!స్వామి యంచు గొల్తు రెల్లరున్!
నినాద మేర్చు సామ్యతన్!నీమ మొప్ప గొల్వు సర్వులన్!

7.గర్భగత"-సామ్యవాద"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.ర.య.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
వినాశ కర్మ కర్తృలై!బీద వాటె చేర నోపరే!ప్రేమ భాగ్యవంతు నెంతురే!
పునీత మార్గ మెంచకన్!భూదినిచ్చు! భూతి మోక్షమున్!భూమి వీడ సాము జేతురే!
జనాళి కీర్తిలం గడున్!స్వామి యంచు గొల్తు రెల్లరున్! సాద సీద జూచు; తండ్రినిన్!
నినాద మేర్చు సామ్యతన్!నీమమొప్ప గొల్వు సర్వులన్!నీది నాది యేది కాదుగా!                             
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

10, జులై 2019, బుధవారం

ఆర్జనా,అనఘా,వేదాశ్రి,భాసినీ,అజేయ,జయరాజి,సత్వర,రంభోరు,ప్రమోదకాసాయినా,గర్భ"-బాల్యక్రీడా"-వృత్తము. రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
ఆర్జనా,అనఘా,వేదాశ్రి,భాసినీ,అజేయ,జయరాజి,సత్వర,రంభోరు,ప్రమోదకాసాయినా,గర్భ"-బాల్యక్రీడా"-వృత్తము.
రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-బాల్య క్రీడా"-వృత్తము..
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.భ.న.ర.జ.య.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
దివిరె స్వేచ్ఛ!బాల్యంబని!తెలిసి మోదిలందగున్!దిగుడాయెం!నేటిరోజులన్!
భవిత మంచి నాశించుమ!ఫల ప్రదంపు భాషలన్!పగ పెంపున్మాని మేలుకో!
చవట చింత శాసించకు!సలలితంపు కీర్తులన్!సగ జ్ఞానం ముప్పు కోరకన్!
భువన రాజి మేల్మేలన!పులును మేయ బోకుమా!పొగ రందే!తీరు భిన్నతన్!
పులును మేయ=గడ్డి తిన,
1.గర్భగత"-ఆర్జనా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.భ.గణములు.వృ.సం.408.
ప్రాసనియమముకలదు.
దివిరె స్వేచ్ఛ బాల్యంబని!
భవిత మంచి నాశించుమ!
చవట చింత శాసించకు!
భువనరాజి మేల్మేలన!
2.గర్భగత"-అనఘా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.88.
ప్రాసనియమము కలదు.
తెలిసి మోదిలం దగున్!
ఫల ప్రదంపు భాషలన్!
స లలితంపు కీర్తులన్!
పులును మేయ బోకుమా!
3.గర్భగత"-వేదాశ్రి"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.త.ర.గణములు.వృ.సం.164.
ప్రాసనియమము కలదు.
దిగుడాయెం!నేటి రోజులన్!
పగ పెంపున్మాని మేలుకో!
సగ జ్ఞానం!ముప్పు కోరకన్!
పొగరందే!తీరు భిన్నతన్!
4.గర్భగత"-భాసినీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.భ.న.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
దివిరె స్వేచ్ఛ బాల్యంబని!తెలిసి మోదిలం దగున్!
భవితమంచి నాశించుమ!ఫల ప్రదంపు భాషలన్!
చవట చింత శాసించకు!స లలితంపు కీర్తులన్!
భువనరాజి మేల్మేలన! పులును మేయ బోకుమా!
5.గర్భగత"-అజేయ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.య.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు. వృ.సం.
తెలిసి మోదిలం దగున్!దిగుడాయెం!నేటి రోజులన్!
ఫల ప్రదంపు భాషలన్! పగ పెంపు న్మాని మేలుకో!
స లలితంపు కీర్తులన్!సగ జ్ఞానం ముప్పు కోరకన్!
పులును మేయ బోకుమా!పొగ రందే!తీరు భిన్నతన్!
6.గర్భగత"-జయరాజి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.య.ర.జ.స.య.లల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తెలిసి మోదిలం దగున్!దిగుడాయెన్నేటి రోజులన్!దివిరె స్వేచ్ఛ బాల్యంబని!
ఫల ప్రదంపు భాషలం!పగ పెంపున్మాని మేలుకో!భవితమంచి నాశించుమ!
స లలితంపు కీర్తులం!సగ జ్ఞానం ముప్పు కోరకన్!చవట చింత శాసించకు!
పులును మేయ బోకుమా!పొగరందే తీరు భిన్నతన్!భువనరాజి మేల్మేలన!
7.గర్భగత"-సత్వర"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.స.త.ర.న.ర.భ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
దిగు డాయెం!నేటి రోజులన్!దివిరె స్వేచ్ఛ బాల్యంబని!
పగ పెంపున్మాని మేలుకో?భవిత మంచి నాశించుమ!
సగ జ్ఞానం ముప్పు కోరకన్!చవట చింత శాసించకు!
పొగ రందే తీరు భిన్నతన్!భువన రాజి మేల్మేలన!
8.గర్భగత"-రంభోరు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.త.ర.న.ర.భ.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమముకలదు. వృ.సం.
దిగుడాయెన్నేటి రోజులన్!దివిరె స్వేచ్ఛ బాల్యంబని!తెలిసి మోదిలం దగున్!
పగ పెంపున్మాని మేలుకో!భవిత మంచి నాశించుమ!ఫల ప్రదంపు భాషలన్!
సగ జ్ఞానం!ముప్పు కోరకన్?చవట చింత శాసించకు!స లలితంపు కీర్తులన్!
పొగ రందే తీరు భిన్నతన్!భువన రాజి!మేల్మేలన! పులును మేయ బోకుమా!
9.గర్భగత"-ప్రమోదకా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.స.య.లల.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తెలిసి మోదిలం దగున్!దివిరె!స్వేచ్ఛ బాల్యంబని!
ఫల ప్రదంపు భాషలన్!భవిత మంచి నాశించుమ!
స లలితంపు కీర్తులం! చవట చింత శాసించకు!
పులును మేయ బోకుమా!భువన రాజి!మేల్మేలన!
10,గర్భగత"-సాయినా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.స.య.న.య.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తెలిసి మోదిలందగున్!దివిరె!స్వేచ్ఛ బాల్యంబని!దిగుడాయెన్నేటి రోజులన్!
ఫల ప్రదంపు భాషలం!భవిత మంచి నాశించుమ!పగ పెంపున్మాని మేలుకో?
స.లలితంపు కీర్తులం!చవట చింత శాసించకు! సగ జ్ఞానం ముప్పు కోరకన్?
పులును మేయ బోకుమా!భువనరాజి మేల్మే లన!పొగరందే తీరు భిన్నతన్!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

9, జులై 2019, మంగళవారం

ఉభయతారక,భయానక,విషగళ.సురత,గర్భ"-సన్నిభ"-వృత్తము. రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
నీలికంఠ,నరసా,నభయా,జపిత,అభయా,భూతిలేపన,ఉభయతారక,భయానక,విషగళ.సురత,గర్భ"-సన్నిభ"-వృత్తము.
రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
 జుత్తాడ.

      "-సన్నిభ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.త.స.జ.త.స.న.గగ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తెలియ నైతి!నీవేషమ్!తిరిపె మేల?సాంభశివా!తిరిగెదేల?వసనాలన్!
వెలి విభూది పూతేలన్?వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!పెరగ వేల?పరులట్లన్!
తలచునట్టి భక్తాళిన్!తరియ జేతు లోకములన్!తరగ నట్టి సిరు లొప్పన్?
విలువ పెంచు సర్వేశా!విరుల పూజ సేతు నినున్!పెరల గొల్వ పరమాత్మా!
1.గర్భగత"-నీలికంఠ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.ర.గగ.గణములు.వృ.సం.24.
ప్రాసనియమముకలదు.
తెలియ నైతి నీవేషమ్!
వెలి విభూది పూతేలన్?
తలచు నట్టి భక్తాళిన్!
విలువ పెంచు సర్వేశా!
2.గర్భగత"-నరసా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.స.గణములు.వృ.సం.216.
ప్రాసనియమముకలదు.
తిరిపె మేల?సాంభ శివా!
వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!
తరియ జేతు లోకములన్!
విరుల పూజ సేతు నినున్!
3.గర్భగత"-నభయా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.భ.య.గణములు.వృ.సం.120.
ప్రాసనియమముకలదు.
తిరిగెదేల?వసనాలన్!
పెరగ వేల?పరులట్లన్!
తరగ నట్టి సిరు లొప్పన్?
పెరల గొల్వ పరమాత్మా!
4.గర్భగత"-జపిత"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.త.స.జ.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తెలియ నైతి నీవేషమ్!తిరిపె మేల?సాంభ శివా!
వెలి విభూది పూతేలన్?వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!
తలచు నట్టి భక్తాళిన్!తరియ జేతు లోకములన్!
విలువ పెంచు సర్వేశా!విరుల పూజ సేతు నినున్!
5.గర్భగత"-అభయా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.ర.స.న.భ.య.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తిరిపె మేల?సాంభ శివా!తిరిగెదేల?వసనాలన్!
వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!పెరగ వేల?పరులట్లన్!
తరియ జేతు లోకములన్!తరగ నట్టి సిరులొప్పన్?
విరుల పూజ సేతు నినున్!పెరల గొల్వ పరమాత్మా!
6.గర్భగత"-భూతి లేపన"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.స.న.భ.య.న.ర.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తిరిపె మేల?సాంభ శివా!తిరిగెదేల?వసనాలన్!తెలియ నైతి నీవేషమ్!
వెరపు లేదె?కంఠవిషమ్!పెరగ వేల?పరులట్లన్!వెలి విభూది పూతేలన్?
తరియ జేతు లోకములన్!తరగ నట్టి సిరులొప్పన్?తలచు నట్టి భక్తాళిన్!
విరుల పూజ సేతు నినున్!పెరల గొల్వ పరమాత్మా!విలువ పెంచు సర్వేశా!
7.గర్భగత"-ఉభయతారక"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.భ.య.న.ర.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తిరిగెదేల?వసనాలన్!తెలియ నైతి నీవేషమ్!
పెరగ వేల?పరులట్లన్!వెలి విభూది పూతేలన్?
తరగనట్టి సిరులొప్పన్?తలచునట్టి భక్తాళిన్!
పెరల గొల్వ పరమాత్మా!విలువ పెంచు సర్వేశా!
8.గర్భగత"-భయానక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.భ.య.న.ర.త.స.జ.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తిరిగెదేల?వసనాలన్!తెలియ నైతి నీవేషమ్!తిరిపె మేల?సాంభ శివా!
పెరగ వేల?పరులట్లన్!వెలి విభూది పూతేలన్?వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!
తరగనట్టి!సిరు లొప్పన్?తలచు నట్టి భక్తాళిన్!తరియ జేతు లోకములన్!
పెరల గొల్వ పరమాత్మా!విలువ పెంచు సర్వేశా!విరుల పూజసేతు నినున్!
9.గర్భగత"-విషగళ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.స.న.ర.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తిరిపె మేల?సాంభ శివా!తెలియ నైతి నీవేషమ్!
వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!వెలి విభూది పూతేలన్?
తరియ జేతు లోక ములన్?తలచు నట్టి భక్తాళిన్!
విరుల పూజ సేతు నినున్!విలువ పెంచు సర్వేశా!
10,గర్భగత"-సురత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.స.న.ర.త.స.న.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తిరిపె మేల?సాంభ శివా!తెలియ నైతి నీవేషమ్!తిరిగెదేల?వసనాలన్!
వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!వెలి విభూది పూతేలన్?పెరగ వేల?పరులట్లన్!
తరియ జేతు లోక ములన్?తలచు నట్టి భక్తాళిన్!తరగనట్టి సిరులొప్పన్?
విరుల పూజ సేతు నినున్!విలువ పెంచు సర్వేశా!పెరల గొల్వ పరమాత్మా!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

8, జులై 2019, సోమవారం

వసిత,మహత్వ,నియతీ,తక్కుంగల,సుహాసిత,పెంపింపు,నయతా,నీతిమార్గ,చక్కబడు,గర్భ"-చరమెంచు"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
వసిత,మహత్వ,నియతీ,తక్కుంగల,సుహాసిత,పెంపింపు,నయతా,నీతిమార్గ,చక్కబడు,గర్భ"-చరమెంచు"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
                         
"-ఉత్కళా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.జ.జ.త.జ.ర.న.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,19,
ప్రాసనియమభుకలదు.వృ.సం.
తనపెంపు యింపంచు నెంచి!తక్కుంగల వారి నెంచకన్! దనరుట న్యాయంబౌనే?                                                   కనరాని దుష్టాత్మ నొప్పి!కక్కుర్తికి లోనునై జనన్!కనుమరుగౌ. మోక్షం బున్!                                                       చననౌనె!పాపాత్ములౌచు!చక్కంబడునే!సుహాసతన్!చనుదురె? సన్మార్గంబున్?                                                   ధనధాన్య శాశ్వత మెంచి!దక్కుం!చెడు కీర్తి నూహిలన్!తనువు తుదిన్ బూదౌలే?                                                                        
1.గర్భగత"-వసిత"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.య.జ.గణములు.వృ.సం.332.
ప్రాసనియమముకలదు.
తన పెంపు యింపంచు నెంచి!
కనరాని దుష్టాత్మ నొప్పి!
చన నౌనె?పాపాత్ములౌచు!
ధన ధాన్య శాశ్వత మెంచి!
2.గర్భగత"-మహత్వ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.త.జ.ర.గణములు.వృ.సం.173.
ప్రాసనియమముకలదు.
తక్కుంగల వారి నెంచకన్!
కక్కుర్తికి లోనునై జనన్!
చక్కంబడునే!సుహాసతన్!
దక్కుం చెడుకీర్తి నూహిలన్!
3.గర్భగత"-నియతీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.య.గగ.గణములు.వృ.సం.16,
ప్రాసనియమముకలదు.
దనరుట న్యాయంబౌనే?
కనుమరుగౌ! మోక్షంబున్!
చనుదురె?సన్మార్గంబున్?
తనువు!తుదిన్!బూదౌలే!
4.గర్భగత"-తక్కుంగల"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.స.య.జ.త.జ.ర.గణములు.యతి 10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తన పెంపు యింపంచు నెంచి!తక్కుంగల వారి నెంచకన్!
కనరాని దుష్టాత్మ నొప్పి!కక్కుర్తికి!లోనునై చనన్?
చన నౌనె?పాపాత్ము లౌచు!చక్కంబడునే?సు హాసతన్!
ధన ధాన్య శాశ్వత మెంచి!తక్కుం చెడు కీర్తి నూహిలన్!
5.గర్భగత"-సుహాసిత"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.జ.ర.న.జ.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తక్కుంగల వారి నెంచకన్!దనరుట న్యాయం బౌనే?
కక్కుర్తికి లోనై జనన్!కనుమరుగౌ!మోక్షంబున్?
చక్కం బడునే?సుహాసతన్!చనుదురె!సన్మార్గంబున్!
దక్కున్!చెడు కీర్తి నూహిలన్!తనువు తుదిన్!బూదౌలే!
6.గర్భగత"-పెంపింపు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.జ.ర.న.జ.త.జ.త.గల.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తక్కుంగలవారి నెంచకన్!దనరుట!న్యాయంబౌనే?తనపెంపు యింపంచు నెంచి !                                                   కక్కుర్తికి లోనునై!చనన్?కనుమరుగౌ!మోక్షంబున్!కనరాని దుష్టాత్మ నొప్పి!                                                       చక్కంబడునే?సుహాసతన్!చనుదురె?సన్మార్గంబున్!చన నౌనె?పాపాత్ము లౌచు!                                                   దక్కుం చెడుకీర్తి!నూహిలన్!తనువు!తుదిం!బూదౌలే!ధన ధాన్య శాశ్వత మెంచి!                                                                                  
7.గర్భగత"-నయతా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.య.త.జ.త.గల,గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
దనరుట!న్యాయంబౌనే?తనపెంపు యింపంచు నెంచి!
కను మరుగౌ!మోక్షంబున్!కనరాని దుష్టాత్మ. నొప్పి!
చనుదురె?సన్మార్గంబున్!చన నౌనె?పాపాత్ములౌచు!
తనువు!తుదిం బూదౌలే!ధన ధాన్య శాశ్వత మెంచి!
8.గర్భగత"-నీతిమార్గ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.య.త.జ.త.ర.భ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
దనరుట!న్యాయంబౌనే?తనపెంపు యింపంచు నెంచి!తక్కుంగలవారి నెంచకన్!                                                   కను మరుగౌ!మోక్షంబున్!కనరాని దుష్టాత్మ నొప్పి!కక్కుర్తికి లోనునై! చనన్!                                                     చనుదురె?సన్మార్గంబున్?చననౌనె!పాపాత్ములౌచు!చక్కంబడునే? సు హాసతన్!                                                   తనువు!తుదిం బూదౌలే!ధన ధాన్య శాశ్వత మెంచి!దక్కుం చెడు కీర్తి నూహిలన్?                                                 9.గర్భగత"-చక్కబడు"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.త.జ.ర.స.య.జ.గణములు.యతి10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తక్కుంగలవారి నెంచకన్!తనపెంపు యింపంచు నెంచి!
కక్కుర్తికి లోనునై చనన్!కనరాని దుష్టాత్మ నొప్పి!
చక్కంబడునే!సుహాసతన్!చన నౌనె?పాపాత్ము లౌచు!
దక్కుం చెడు కీర్తి నూహిలన్?ధన ధాన్య శాశ్వత మెంచి!
10,గర్భగత"-ఉత్కళా"-వృత్తము
ఉత్కృతిఛందము.త.జ.ర.స.య.జ.న.య.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తక్కుంగల వారి నెంచకన్!తన పెంపు యింపంచు నెంచి!దనరుట న్యాయం బౌనే?                                                 కక్కుర్తికిం!లోనై చనన్!కనరాని దుష్టాత్మ నొప్పి!కనుమరుగౌ!మోక్షంబున్?
చక్కంబడునే!సు హాసతన్!చన నౌనే?పాపాత్ము లౌచు!చనుదురె? సన్మార్గంబున్!                                                 దక్కున్!చెడుకీర్తి నూహిలన్?ధన ధాన్య శాశ్వత మెంచి!తనువు!తుదిన్ బూదౌలే!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
 జైహింద్.

7, జులై 2019, ఆదివారం

ఎన్నంగల,శ్రీవాణీ.రాగాలాపనా,తమిజిక్కు,వచసా,సయశభా,గర్భ"-సీసోల్లాసినీ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
ఎన్నంగల,శ్రీవాణీ.రాగాలాపనా,తమిజిక్కు,వచసా,సయశభా,గర్భ"-సీసోల్లాసినీ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
                       
 
"-సీసోల్లాసినీ"-వృత్తము."-
ఉత్కృతిఛందము.స.న.భ.జ.త.స.య.జ.గల.గణములు.యతులు.08,15.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
కనులుండి కనలేను!కమలాక్ష నీ రూపు!గళముండి గానంబు సేయ లేను!
వినులుండి వినలేను!విమలంపు నీప్రజ్ఞ!వెలలేని విస్థార స్వార్ధ చింత!
ధన మార్జనను దేలి! తమిజిక్కి వర్తింతు!తలపంగ దానంబు సేయ నైతి!
మనమందు నిలుమయ్య!మమకార బంధాన!మలి లేని మాంగళ్య ధామ  మిమ్మ!
                                                                                       
1.గర్భగత"-ఎన్నంగల"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.న.గల.గణములు.వృ.సం.186.
ప్రాసనియమముకలదు.
కనులుండి కనలేను!
వినులుండి వినలేను!
ధన మార్జనను దేలి!
మనమందు నిలు మయ్య!
2.గర్భగత"-శ్రీవాణీ"-వృత్తము.
ఉష్ణిక్ఛందము.స.య.ల.గణములు.వృసం.76,
ప్రాసనియమముకలదు.
కమలాక్ష!నీరూపు!
విమలంపు నీ ప్లజ్ఞ!
తమిజిక్కి వర్తింతు!
మమకార బంధాన!
3.గర్భగత"-రాగాలాప"-వృత్తము.
త్రిష్టుప్ఛందము.స.య.జ.గల.గణములు.యతి.05,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
గళముండి గానంబు సేయ లేను!
వెల లేని విస్థార స్వార్థ చింత!
తలపంగ దానంబు సేయనైతి!
మలి లేని మాంగళ్య ధామ మిమ్ము!
4.గర్భగత"-తమిజిక్కు"-వృత్తము.
ఆకృతిఛందము.స.య.జ.భ.జ.స.య.ల.గణములు.యతులు.5,12.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
గళముండి గానంబు సేయ లేను!కనులుండి కనలేను నీరూపు!
వెలలేని విస్థార స్వార్ధ చింత!వినులుండి వినలేను విమలంపు !
తలపంగ దానంబు జేయ నైతి!ధనమార్జనను జేసి తమిజిక్కి!
మలిలేని మాంగళ్య ధామ మిమ్మ!మనమందు నిలుమయ్య!మమకార!
5.గర్భగత"-వచసా"-వృత్తము.
అతిశక్వరీ ఛందము.స.న.భ.జ.త.గణములు.యతి09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
కనులుండి కనలేను!కమలాక్ష నీ రూపు!
వినులుండి విన లేను విమలంపు నీ ప్రజ్ఞ!
ధనమార్జనను దేలి తమి జిక్కి వర్తింతు!
మనమందు నిలుమయ్య!మమకార బంధాన!
6.గర్భగత"-స యశభా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.య.స.భ.జ.స.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.
5,12,20,ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
గళముండి గానంబు సేయ లేను!కనులుండి కనలేను!కమలాక్ష నీరూపు!
వెలలేని విస్థార స్వార్ధ చింత!వినులుండి వినలేను!విమలంపు నీ ప్రజ్ఞ!
తలపంగ దానంబు సేయ నైతి!ధనమార్జననుదేలి!తమిజిక్కి వర్తింతు!
మలిలేని మాంగళ్య ధామ మిమ్మ!మనమందు నిలుమయ్య!మమకార బంధాన!
స్వస్తి                                                                        
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

6, జులై 2019, శనివారం

శ్రీవాణీ,వెలిఛాయ,మామక,తిరుమల,దివంకర,స్థిత ప్రజ్ఞా,భవితదిద్దు,ప్రకృత,మతి కుదురు,కవన సొంపు.సిరిదేవ,పురుష సింహా,మోహనా,గుణమతి,వనకేసరీ గర్భ"-సీసబింబ"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
శ్రీవాణీ,వెలిఛాయ,మామక,తిరుమల,దివంకర,స్థిత ప్రజ్ఞా,భవితదిద్దు,ప్రకృత,మతి కుదురు,కవన సొంపు.సిరిదేవ,పురుష సింహా,మోహనా,గుణమతి,వనకేసరీ గర్భ"-సీసబింబ"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
                           
"-సీసబింబ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.య.న.ర.య.న.జ.న.గగ.గణములు.యతులు.8,15,22.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
భువనాల నేలేటి భువనైక మోహనా!బుద్ధి స్థిమిత మేర్చు!పురుష సింహా!
దివ మీవు లోకేశ! దివి వర్గ దీపికా! దిద్దు  భవిత  కీర్తి! తిరుమ లేశా!
శివ మొప్ప దీవించు!జివి గూర్చు పావనా! సిద్థత కలిగించు!సిరుల దేవా!
కవి వౌచు కావ్యాల! కవనంపు సొంపులన్!కద్దు ప్రతిభ నీదు!కరివదాన్యా!

అర్ధములు:-దివము=పగలు,దిద్దు=సరిజేయుము,శివమొప్ప=శాంతి
కలుగు నట్ల,జివి=పట్టు,స్థైర్యము,కద్దు=కలదు.

1.గర్భగత"-శ్రీవాణీ"-వృత్తము.
ఉష్ణిక్ఛందము.స.య.ల.గణములు.వృ.సం.76,
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
భువనాల నేలేటి
దివమీవు లోకేశ!
శివమొప్ప దీవించు!
కవివౌచు కావ్యాల!
2.గర్భగత"-వెలిఛాయ"-వృత్తము.
ఉష్ణిక్ఛందము.స.జ.గ.గణములు.వృ.సం.44.
ప్రాసనియమము కలదు .
భువనైక మోహనా!
దివి వర్గ దీపికా!
జివి గూర్చు పావనా!
కవనంపు సొంపులన్!
3.గర్భగత"-మామక"-వృత్తము.
ఉష్ణిక్ఛందము.భ.స.ల.గణములు.వృ.సం.95.
ప్రాసనియమము కలదు.
బుద్ధి స్థిమిత మేర్చు!
దిద్దు భవిత కీర్తి!
సిద్ధత కలిగించు!
కద్దు ప్రతిభ నీదు!
4.గర్భగత"-తిరుమల"-వృత్తము.
సుప్రతిష్టాఛందము.న.గగ.గణములు.వృ.సం.08.
ప్రాసనియమముకలదు.
పురుష సింహా!
తిరుమలేశా!
సిరుల దేవా!
కరివదాన్య!
5.గర్భగత"-దివంకర"-వృత్తము.
శక్వరీఛందము.స.య.న.ర.లగ.గణములు.యతి.08.వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
భువనాల నేలేటి!భువనైక మోహనా!
దివమీవు లోకేశ!దివి వర్గ దీపికా!
శివ మొప్ప దీవించు!జివి గూర్చు పావనా!
కవి వౌచు కావ్యాల! కవనంపు సొంపులన్!
6.గర్భగత"-స్థిత ప్రజ్ఞా"-వృత్తము.
ప్రకృతిఛందము.స.య.న.ర.య.న.జ.గణములు.యతులు.08,15.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
భువనాల నేలేటి భువనైక మోహనా!బుద్ధి స్థిమిత మేర్చు!
దివమీవు లోకేశ!దివి వర్గ దీపికా! దిద్దు భవిత కీర్తి!
శివమొప్ప దీవించు!జివి గూర్చు పావనా!సిద్ధత గలిగించు!
కవి వౌచు కావ్యాల!కవనంపు సొంపులన్!కద్దు ప్రతిభ నీదు!
7.గర్భగత"-భవితదిద్దు"-వృత్తము.
శక్వరిఛందము.స.జ.త.న.గల.గణములు.యతి.08,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
భువనైక మోహనా!బుద్ధి స్థిమిత మేర్చు!
దివివర్గ దీపికా! దిద్దు భవిత కీర్తి!
జివి గూర్చు పావనా!సిద్ధత కలిగించు!
కవనంపు సొంపులన్!కద్దు ప్రతిభ నీదు!
8.గర్భగత"-ప్రకృత-వృత్తము.
అతిధృతి ఛందము.స.జ.త.న.భ.స.గ.గణములు.యతులు.08,15.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
భువనైక మోహనా!బుద్ధి స్థిమిత మేర్చు!పురుష సింహా!
దివివర్గ దీపికా!దిద్దు భవిత కీర్తి!తిరుమలేశా!
జివి గూర్చు పావనా!సిద్ధత కలిగించు!సిరుల దేవా!
కవనంపు సొంపులన్!కద్దు ప్రతిభ నీదు!కరివదాన్యా!
9.గర్భగత"-మతికుదురు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.జ.త.న.భ.జ.త.న.గగ.గణములు.యతులు.8,15,22.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
భువనైక మోహనా!బుద్ధి స్థిమితమేర్చు!భువనాల నేలేటి పురుష సింహా!
దివి వర్గ దీపికా!దిద్దు భవిత కీర్తి!దివమీవు లోకేశ!తిరుమలేశా!
జివిగూర్చు పావనా!సిద్ధత కలిగించు!శివమొప్ప దీవించు సిరుల దేవా!
కవనంపు సొంపులన్!కద్దు ప్రతిభ నీదు!కవివౌచు కావ్యాల కరి వదాన్యా!
10,గర్భగత"సిరిదేవ"-వృత్తము.
జగతీఛందము.భ.స.న.య.గణములు.యతి.08,.వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
బుద్ధి స్థిమిత మేర్చు!పురుష సింహా!
దిద్దు భవిత కీర్తి!తిరుమలేశా!
సిద్ధత గలిగించు!సిరుల దేవా!
కద్దు ప్రతిభ నీదు!కరివదాన్యా!
11మతికుదురుకవన సొంపు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.స.న.య.స.య.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.8,13,20.ప్రాసనియు కలదు.వృ.సం.
!బుద్ధి స్థిమిత మేర్చు!పురుష సింహా!భువనాల నేలేటి!భువనైక మోహనా!
దిద్దు భవిత కీర్తి!తిరుమలేశా!దివమీవు లోకేశ!దివి వర్గ దీపికా!
సిద్ధత కలిగించు!సిరుల దేవా!శివ మొప్ప దీవించు!జివిగూర్చు పావనా!
కద్దు ప్రతిభ నీదు!కరివదాన్యా!కవివౌచు కావ్యాల!కవనంపు సొంపులన్!
12.గర్భగత"-పురుషసింహా"-వృత్తము.
అతిధృతిఛందము.న.భ.జ.త.స.జ.గ.గణములు.యతులు.6,13.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
పురుష సింహా!భువనాల నేలేటి!భువనైక మోహనా!
తిరుమలేశా!దివ మీవు లోకేశ! దివివర్గ దీపికా!
సిరుల దేవా!శివ మొప్ప దీవించు!జివి గూర్చు పావనా!
కరి వదాన్యా!కవివౌచు కావ్యాల!కవనంపు సొంపులన్!
13.గర్భగత"-మోహనా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.భ.జ.త.స.జ.త.న.గల.గణములు.యతులు.6,13,20.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
పురుష సింహా!భువనాల నేలేటి!భువనైక మోహనా!బుద్ధి స్థిమిత మేర్చు!
తిరుమలేశా!దివమీవు లోకేశ!దివి వర్గ దీపికా!దిద్దు భవిత కీర్తి!
సిరుల దేవా!శివ మొప్ప దీవించు!జివి గూర్చుపావనా!సిద్ధత కలిగించు!
కరివదాన్యా!కవివౌచు కావ్యాల!కవనంపు సొంపులన్!కద్దు ప్రతిభ నీదు!
14.గర్భగత"-గుణమతి"-వృత్తము.
జగతీఛందము.న.మ.న.జ.గణములు.యతి.6,.వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
పురుష సింహా!బుద్ధి స్థిమిత మేర్చు!
తిరుమలేశా!దిద్దు భవిత కీర్తి!
సిరుల దేవా! సిద్ధత కలిగించు!
కరివదాన్యా!కద్దు ప్రతిభ నీదు!
15.గర్భగత"-వన కేసరీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.మ.న.జ.స.య.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.
6,13,19,ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
పురుష సింహా!బుద్ధి స్థిమిత మేర్చు!భువనాల నేలేటి!భువనైక మోహనా!
తిరుమ లేశా!దిద్దు భవిత కీర్తి! దివమీవు లోకేశ! దివి వర్గ దీపికా!
సిరుల దేవా!సిద్ధత కలిగించు! శివమొప్ప దీవించు!జివి గూర్చు పావనా!
కరి వదాన్యా!కద్దు ప్రతిభ నీదు!కవి వౌచు కావ్యాల!కవనంపు సొంపులన్!
స్వస్తి.
v.మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

5, జులై 2019, శుక్రవారం

చేష్టితా,రసయాద్వయ,నిత్యా,ధృతిరసయా,రసద్విరతా,గత్యధీనద్వయ,రసయ రతమా,రసయ రతమజా,గర్భ"-రత్నాంబుధి"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
చేష్టితా,రసయాద్వయ,నిత్యా,ధృతిరసయా,రసద్విరతా,గత్యధీనద్వయ,రసయ రతమా,రసయ రతమజా,గర్భ"-రత్నాంబుధి"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
                            జుత్తాడ.
    "-రత్నాంబుధీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.త.మ.జ.జ.మ.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నిత్య సత్యం!నిర్మలత్వం!నేను నాదను కాంక్ష లేకన్!నీతి నింపుమి!పెన్నిధీవై!
గత్యధీనం!కర్మ పక్వం!కాన జేసెడి మోక్ష సౌధమ్!ఘాతుకాళికి దూరమేగా!
రత్యనంతం!రమ్య స్తుత్యం!రాణితంబగు రాజ్యమౌచున్!రాతిగుండెలు బండలౌగా!
స్తుత్యమెంచన్!శోభితంబౌ!క్షోణినిన్!తెగటార్చి కాచున్!జ్యోతియై సుగ మంబు జూపున్
                                                                           
1.గర్భగత"-చచేష్టితా-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.త.గగ.గణములు.వృ.సం.35.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
నిత్య సత్యం!నిర్మలత్వమ్!
గత్య ధీనం!కర్మ పక్వమ్!
రత్య నంతం!రమ్య స్తుత్యమ్!
స్తుత్య మెంచన్!శోభితంబౌ!
2.గర్భగత"-రసయాద్వయ"-వృత్తములు.
బృహతీఛందము.ర.స.య.గణములు.వృ.సం.91.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
1.నేను నాదను కాంక్ష లేకన్!            2.నీతి నింపుమి పెన్నిధీవై?
   కాన జేసెడి మోక్ష సౌధమ్!               ఘాతుకాళికి దూరమేగా!
  రాణితంబగు రాజ్య మౌచున్!           రాతిగుండెలు బండలౌగా!
  క్షోణినిన్!తెగటార్చి కాచున్!              జ్యోతియై!సుగమంబు జూపున్!
3.గర్భగత"-నిత్యా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.త.మ.జ.జ.గగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
నిత్య సత్యం!నిర్మలత్వమ్!నేను నాదను కాంక్ష లేకన్?
గత్యధీనం!కర్మ పక్వమ్!కాన జేసెడి మోక్ష సౌధమ్!
రత్యనంతం!రమ్య స్తుత్యమ్!రాణితంబగు రాజ్య మౌచున్!
స్తుత్య మెంచన్శోభితంబౌ!క్షోణిన్న్!తెగటార్చి కాచున్!
4.గర్భగత"-ధృతిరసయా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.స.య.ర.స.య.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమభుకలదు.వృ.సం.
నేను నాదను కాంక్ష లేకన్!నీతి నింపుమి పెన్నిధీవై!
కాన జేసెడి మోక్ష సౌధమ్!ఘాతుకాళికి దూరమేగా!
రాణితంబగు రాజ్య మౌచున్!రాతి గుండెలు బండలౌగా!
క్షోణినిన్!తెగటార్చి కాచున్జ్యోతియై!సుగమంబు జూపున్!
4.గర్భగత"-రసయద్విరతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.ర.స.య.ర.త.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
నేను నాదను కాంక్ష లేకన్!నీతి నింపుమి పెన్నిధీవై!నిత్య సత్యం!నిర్మలత్వమ్!
కాన జేసెడి మోక్ష సౌధమ్!ఘాతుకాళికి దూరమేగా!గత్యధీనం!కర్మ పక్వమ్!
రాణితంబగు రాజ్య మౌచున్!రాతిగుండెలు బండలౌగా!రత్యనంతం రమ్య స్తుత్యమ్!
క్షోణినిన్!తెగటార్చికాచున్!జ్యోతియై!సుగమంబు జూపున్!స్తుత్య మెయిన్! శోభితంబౌ!
5.గర్భగత"-గత్యధీన"-ద్వయ వృత్తములు.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.య.ర.త.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
1.నీతి నింపుమి!పెన్నిధీవై!నిత్య సత్యం!నిర్మలత్వమ్!
ఘాతుకాళికి దూరమేగా!గత్యధీనం!కర్మ పక్వమ్!
రాతిగుండెలు బండలౌగా!రత్యనంతం!రమ్య స్తుత్యమ్!
జ్యోతియై!సుమగంబు జూపున్!స్తుత్య మెయిన్!శోభితంబౌ!
2.నేను నాదను కాంక్ష లేకన్!నిత్య సత్యం!నిర్మలత్వమ్!
   కాన జేసెడి!మోక్ష సౌధమ్!గత్యధీనం!కర్మ పక్వమ్!
   రాణితంబగు రాజ్య మౌచున్!రత్యనటతం!రమ్య స్తుత్యమ్!
   క్షోణియై!తెగటార్చి కాచున్!స్తుత్య మెయిన్!శోభితంబౌ!
6.గర్భగత"-రసయ రతమా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.ర.త.మ.జ.య.గగ.గణములు.యతులు.10,18గప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
నీతి నింపుమి పెన్నిధీవై!నిత్య సత్యం నిర్మలత్వమ్!నేను నాదను కాంక్షలేకన్!
ఘాతుకాళికి దూరమేగా!గత్యధీనం!కర్మ పక్వమ్!కాన జేసెడి మోక్ష సౌధమ్!
రాతి గుండెలు బండలౌగా!రత్యనంతం!రమ్య స్తుత్యమ్!రాణితంబౌ!రాజ్యమౌచున్!
జ్యోతియై!సుగమంబు జూపున్!స్తుత్య మెయిం!శోభితంబౌ!క్షోణినిన్!తెగ తెగటార్చి కాచున్!
7.గర్భగత"-రసయ రతమజా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.ర.త.మ.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
నేను నాదను కాంక్షలేకన్!నిత్య సత్యం!నిర్మలత్వమ్!నీతినింపుమి!పెన్నిధీవై!
కానజేసెడి మోక్షసౌధమ్!గత్యధీనం!కర్మ పక్వమ్!ఘాతుకాళికి దూరమేగా!
రాణితంబౌ!రాజ్యమౌచున్!రత్యనంతం!రమ్య స్తు త్యమ్!రాతి గుండెలు బండలౌగా!
క్షోణినిన్!తెగటార్చి!కాచున్!స్తుత్య మెయిం!శోభితంబౌ!జ్యోతియై!సుగమంబు జూపున్!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

4, జులై 2019, గురువారం

భ్రమక,సమాశ్రీ,మత్తరజినీ,అయోనిజ,యతిర్నవసుగంధి,మేనిఛాయ,గర్భ స్థగిత,అర్కాష్టక,నిగ్గుతగ్గు,గర్భ"-గుణావరీ"-వృత్తము. రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
భ్రమక,సమాశ్రీ,మత్తరజినీ,అయోనిజ,యతిర్నవసుగంధి,మేనిఛాయ,గర్భ స్థగిత,అర్కాష్టక,నిగ్గుతగ్గు,గర్భ"-గుణావరీ"-వృత్తము.

రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.         
                             జుత్తాడ.
"-గుణావరీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.జ.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
సాటివారి కుపకరించు!చాటుకోకు నీదు గొప్ప!జాతి గౌరవంబు నిల్పుమా!
భూటకాలు పనికిరావు!పోటుగాడ నే ననంగ!పోతరంబదేల?మానవా!
మాట నీతిదనర నొప్పు!మాట చేత సామ్య మేర్చు!మాత మెచ్చుతీరు!
                                                                                 నొప్పుమా!
మేటికీర్తి గణన  సేయు!మేటి దుష్టచర్య మాను!మేత భ్రాంతి గొడ్డు గాకుమా!
1.గర్భగత"-భ్రమక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.జ.గణములు..వృ.సం.379.
ప్రాసనియమము కలదు.
సాటి వారి కుపకరించు!
భూటకాలు పనికి రావు!
మాట నీతి దనర నొప్పు!
మేటి కీర్తి గణన సేయు!
2.గర్భగత"-సమాశ్రీ వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
చాటుకోకు నీదు గొప్ప!
పోటుగాడ!నే ననంగ!
మాట చేత సామ్య మేర్చు!
మేటి దుష్ట చర్య మాను!
3.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
జాతి గౌరవంబు నిల్పుమా!
పోతరం బదేల?మానవా!
మాత మెచ్చు తీరు నొప్పుమా!
మేత భ్రాంతి గొడ్డు గాకుమా!
4.గర్భగత"-అయోనిజ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.న.జ.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సాటి వారి కుపకరించు!చాటు కోకు నీదుగొప్ప!
భూటకాలు పనికి రావు!పోటుగాడ నే ననంగ!
మాట నీతి దనర నొప్పు!మాట చేత సామ్య మేర్చు!
మేటి కీర్తి గణన సేయు!మేటి దుష్ట చర్య మాను!
5.గర్భగత"-యతిర్నవసుగంధి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చాటుకోకు నీదు గొప్ప!జాతి గౌరవంబు నిల్పుమా!
పోటుగాడ నే ననంగ!పోతరం బదేల?మానవా!
మాట చేత సామ్యమేర్చు!మాత మెచ్చు తీరు నొప్పుమా!
మేటి దుష్ట చర్య మాను!మేత భ్రాంతి గొడ్డు గాకుమా!
6.గర్భగత"-మేనిఛాయ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.య.జ.న.గల.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
చాటు కోకు నీదు గొప్ప!జాతి గౌరవంబు నిల్పుమా!సాటి వారి కుపకరించు!
పోటుగాడ నే ననంగ!పోతరంబదేల?మానవా!భూటకాలు పనికిరావు!
మాట చేత సామ్య మేర్చు!మాత మెచ్చు తీరు నొప్పుమా!మాట నీతి దనర
                                                                                           నొప్పు!
మేటి దుష్ట చర్య మాను!మేత భ్రాంతి గొడ్డు గాకుమా!మేటికీర్తి గణనసేయు!
7.గర్భగత"-గర్భస్థ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.న.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
జాతి గౌరవంబు నిల్పుమా!సాటివారి కుపకరించు!
పోతరం బదేల?మానవా!భూటకాలు పనికిరావు!
మాత మెచ్చు తీరు నొప్పుమా!మాట నీతి దనర నొప్పు!
మేత భ్రాంతి గొడ్డు గాకుమా!మేటి కీర్తి గణన సేయు!
8.గర్భగత"-భ్రష్ట ఖ్యాతి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.న.జ.ర.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జాతి గౌరవంబు నిల్పుమా!సాటివారి కుపకరించు!చాటుకోకు నిదుగొప్ప
పోతరంబదేల?మానవా!భూటకాలు పనికిరావు! పోటుగాడ నే ననంగ!
మాత మెచ్చు తీరు నొప్పుమా!మాట నీతిదనర నొప్పు!మాటచేత!సామ్య
                                                                                       మేర్చు!
మేత భ్రాంతి గొడ్డు గాకుమా!మేటికీర్తి గణన సేయు!మేటి దుష్టచర్య మాను!
9.గర్భగత"-అర్కాష్టక"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.న.గల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చాటుకోకు నీదు గొప్ప!సాటివారి కుపకరించు!
పోటుగాడ నే ననంగ!భూటకాలు పనికిరావు!
మాట చేత సామ్యమేర్చు!మాట నీతి దనర నొప్పు!
మేటి దుష్టచర్య మాను!మేటికీర్తి గణన సేయు!
10,గర్భగత"-నిగ్గుతగ్గు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.న.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
చాటుకోకు నీదు గొప్ప!సాటివారి కుపకరించు!జాతి గౌరవంబు నిల్పుమా!
పోటుగాడ నే ననంగ!భూటకాలు పనికిరావు!పోతరం బదేల?మానవా!
మాటచేత సామ్యమేర్చు!మాట నీతి దనర నొప్పు!మాత మెచ్చు తీరు
                                                                                నొప్పుమా!
మేటి దుష్ట చర్య మాను!మేటికీర్తి!గణన సేయు!మేత భ్రాంతి గొడ్డు గాకుమా!
స్వస్తి
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

3, జులై 2019, బుధవారం

రసాంబరీ,రసనీ,అనఘా,నాశమెంచు,తెరగు,సుఖీభవ,ఛాందినీ,దేవధృక్కు,సాయపడు,సద్వాక్కు,గర్భ"-మాన్యతా"-వృత్తము. రచన:- వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి, జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
రసాంబరీ,రసనీ,అనఘా,నాశమెంచు,తెరగు,సుఖీభవ,ఛాందినీ,దేవధృక్కు,సాయపడు,సద్వాక్కు,గర్భ"-మాన్యతా"-వృత్తము.
రచన:-  వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి,  జుత్తాడ.
                               
"-మాన్యతా"-వృత్తము"-
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.భ.న.భ.స.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తిండిలేని కడు బీదను!తెలిసి సాయపడ వలెన్!దివిజు లెంచు తీరునన్!
చెండనెంచు మది వీడుమ!చెలిమి భావి సుఖమవన్?శివ'మదేను!పాలకా!
పండు వెన్నె లలరించుచు!పలుకు నీతి చరుడవై!భవము నొంద రానటుల్!
గుండెలందు నిలువన్వలె!కుల మతాల విడుచుచున్!కువలయాన దైవమై!
1.గర్భగత"-రసాంబరీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.న.భ.గణములు.వృ.సం.433.
ప్రాసనియమముకలదు.
తిండిలేని కడు బీదను!
చెండ నెంచు మది వీడుమ!
పండు వెన్నె లలరించుచు!
గుండెలందు నిలువన్వలె!
2.గర్భగత"-రసనీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.భ.స.గణములు.వృ.సం.248.
ప్రాసనియమముకలదు.
తెలిసి సాయ పడవలెన్!
చెలిమి భావి సుఖమవన్!
పలుకు నీతి చరుడవై!
కులమతాల విడుచుచున్!
3.గర్భగత "-అనఘా"-వృత్తము.
అనుష్టప్ఛందము.న.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.88.
ప్రాసనియమముకలదు.
దివిజులెంచు తీరునన్!
శివ'-మదేను!పాలకా!
భవము నొంద రానటుల్?
కువలయాన దైవమై!
4.గర్భగత"-నాశదూర"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.న.భ.న.భ.స.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృహసం.
తిండిలేని కడుబీదను!తెలిసి సాయపడవలెన్!
చెండనెంచు మది వీడుమ!చెలిమి భావి సుఖమవన్?
పండు వెన్నె లలరించుచు!పలుకు నీతి చరుడవై!
గుండెలందు నిలువన్వలె!కులమతాల విడుచుచున్!
5.గర్భగత"-తెరగు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.భ.స.న.ర.లగ.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తెలిసి సాయపడవలెన్!దివిజులెంచు తీరునన్?
చెలిమి భావి సుఖమవన్?శివ'-మదేను!పాలకా!
పలుకు నీతి చరుడవై!భవము నొంద రానటుల్?
కుల మతాల విడుచుచున్!కువలయాన దైవమై!
6.గర్భగత"-సుఖీభవ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.భ.స.న.ర.య.జ.స.లల.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తెలిసి సాయపడ వలెన్?దివిజు లెంచు తీరునన్!తిండిలేని కడు బీదను!
చెలిమి భావి సుఖమవన్?శివ'-మదేను!పాలకా!చెండనెంచు మది వీడుమ!
పలుకు నీతి చరుడవై!భవము నొంద రానటుల్?పండు వెన్నె లలరించుమ!
కుల మతాల విడుచుచున్!కువలయాన దైవమై!గుండెలందు నిలువన్వలె?
7.గర్భగత"-ఛాందినీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.య.జ.స.లల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
దివిజులెంచు తీరునన్?తిండిలేని కడుబీదను!
శివ'-మదేను?పాలకా!చెండనెంచు మది వీడుమ!
భవమునొంద రానటుల్?పండు వెన్నె లలరించుమ!
కువలయాన దైవమై!గుండెలందు నిలువన్వలె?
8.గర్భగత"-దేవధృక్కు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము..ర.య.జ.న.న.స.న.లగ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
దివిజులెంచు తీరునన్?తిండి లేని కడు బీదను!తెలిసి సాయపడ వలెన్?
శి'-మదేను?పాలకా!చెండనెంచు మది వీడుమ!చెలిమి భావి సుఖమవన్?
భవము నొంద రానటుల్?పండు వెన్నె లలరించుమ!పలుకు నీతి చరుడవై!
కువలయాన దైవమై!గుండెలందు నిలువన్వలె?కుల మతాల విడుచుచున్?
9.గర్భగత"-సాయపడు"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.భ.స.ర.న.భ.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తెలిసి సాయపడవలెన్?తిండిలేని కడు బీదను!
చెలిమి భావి సుఖమవన్?చెండనెంచు మది వీడుమ!
పలుకు నీతి చరుడవై!పండు వెన్నె లలరించుమ!
కుల మతాల విడుచుచున్?గుండెలందు నిలువన్వలె?
10.గర్భగత"-సద్వాక్కు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.భ.స.ర.న.భ.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తెలిసి సాయపడవలెన్?తిండి లేని కడు బీదను!దివిజు లెంచు తీరునన్?
చెలిమి భావి సుఖ మవన్?చెండనెంచు మది వీడుమ!"-శివమదేను!పాలకా!
పలుకు నీతిచరుడవై!పండు వెన్నె లలరించుమ!భవము నొంద రానటుల్?
కుల మతాల విడుచుచున్!గుండెలందు నిలువన్వలె?కువలయాన దైవమై!
స్వస్తి
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

2, జులై 2019, మంగళవారం

తారణ,వరాలినీ,పాలయమాం,శుభానన,వరేణ్య,సుఖదాయి,చతురా,సర్వవ్యాపక,మహాత్మక,వరాంగమ,గర్భ"-అంతర్యామి"-వృత్తము.రచన:-వల్లభ వఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
తారణ,వరాలినీ,పాలయమాం,శుభానన,వరేణ్య,సుఖదాయి,చతురా,సర్వవ్యాపక,మహాత్మక,వరాంగమ,గర్భ"-అంతర్యామి"-వృత్తము.రచన:-వల్లభ వఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
                 

"-అంతర్యామి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.న.ర.స.న.ర.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
జీవన సౌఖ్యదాయివి!శిరోరు గంగ వరాంగమ!శివా!భవానీ ప్రియా!హరా!
పావని శ్రీ సహోదర!వరేణ్య ధన్య!శుభానన!భవాంబుధిన్!తారయా!మహా!
దేవతలందు మేటివి!స్థిరంబు గూర్చు మహాత్మక!దివిన్భువిం!సర్వ వ్యాపకా!
భావము రావ మీవెగ?పరార్ధమెంచు మహేశ్వర!పవిత్రుడం గావుమా!ననున్?
1.గర్భగత"-తారణ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.భ.ర.లల.గణములు.వృ.సం.215.
ప్రాసనియమముకలదు.
జీవన సౌఖ్యదాయివి!
పావని!శ్రీ సహోదరి!
దేవతలందు మేటివి!
భావము రావ మీవెగ?
2.గర్భగత"-వరాలినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.జ.భ.భ.గణములు.వృ.సం.438.
ప్రాసనియమముకలదు.
శిరోరు గంగ వరాంగమ!
వరేణ్య ధన్య శుభానన!
స్థిరంబు గూర్చు మహాత్మక!
పరార్ధమెంచు!మహేశ్వర!
3.గర్భగత"-పాలయ మాం"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.జ.త.ర.గణములు.వృ.సం.166.
ప్రాసనియమముకలదు.
శివా!భవానీ ప్రియా!హరా!
భవాంబుధిన్!తారయామహా!
దివిం!భువిం!సర్వ వ్యాపకా!
పవిత్రుడన్గావుమా!ననున్!
4.గర్భగత"-శుభానన"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.ర.న.ర.స.లల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
జీవన సౌఖ్యదాయివి!శిరోరు గంగ వరాంగమ!
పావని శ్రీ సహోదర!వరేణ్య ధన్య శుభానన!
దేవతలందు మేటివి!స్థిరంబు గూర్చు మహాత్మక!
భావము రావ మీవెగ?పర్ర్ధమెంచు మహేశ్వర!
5.గర్భగత"-వరేణ్య"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.జ.భ.భ.జ.త.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
శిరోరు గంగ వరాంగమ!శివా!భవానీ ప్రియా!హరా!
వరేణ్య ధన్య శుభానన!భవాంబుధి తారయా మహా!
స్థిరంబు గూర్చు మహాత్మక!దివిం!భువిన్!సర్వ వ్యాపకా!
పరార్ధమెంచు మహేశ్వర!పవిత్రుడన్గావుమా!ననున్!
6.గర్భగత"-సుఖదాయి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.భ.భ.జ.త.ర.భ.ర.లల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
శిరోరు గంగ వరాంగమ!శివా!భవానీ ప్రియా!హరా!జీవన సౌఖ్యదాయివి!
వరేణ్య ధన్య శుభానన!భవాంబుధి తారయా మహా!పావని శ్రీ సహోదర!
స్థిరంబు గూర్చు మహాత్మక!దివిన్భువిన్!సర్వ వ్యాపక!దేవతలందు మేటివి!
పరార్ధ మెంచు మహేశ్వర!పవిత్రుడన్గావుమా!ననున్!భావము రావ మీవెగ?
7.గర్భగత"-చతురా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.జ.త.ర.భ.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
శివా!భవానీ ప్రియా!హరా!జీవన సౌఖ్య దాయివి!
భవాంబుధి తారయా!మహా!పావని శ్రీ సహోదర!
దివిన్భువిన్!సర్వ వ్యాపక!దేవతలందు మేటివి!
పవిత్రుడం!గావుమా!ననున్!భావము రావమీవెగ?
8.గర్భగత"-సర్వ వ్యాపక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.త.ర.భ.ర.న.ర.స.లల.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
శివా!భవ్నీ ప్రియా!హరా!జీవన సౌఖ్యదాయివి!శిరోరు గంగ వరాంగమ!
భవాంబుధి!తారయా మహా!పావని శ్రీ సహోదర!వరేణ్య ధన్య శుభానన!
దివిన్భువిన్!సర్వ వ్యాపక!దేవతలందు మేటివి!స్థిరంబు గూర్చు మహాత్మక!
పవిత్రుడన్గావుమా!ననున్!భావము రావ మీవెగ?పరార్ధ మెంచు మహేశ్వర!
9.గర్భగత"-మహాత్మక"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.జ.జ.భ.భ.ర.లల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
శిరోరు గంఖ వరాంగమ!జీవన సౌఖ్య దాయివి!
వరేణ్య ధన్య శుభానన!పావని శ్రీ సహోదర!
స్థిరంబు గూర్చు మహాత్మక!దేవతలందు మేటివి!
పరార్ధ మెంచు మహేశ్వర!భావము రావ మీవెగ?
10.గర్భగత"-వరాంగమ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.జ.భ.భ.ర.న.ర.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
శిరోరు గంగ వరాంగమ!జీవన సౌఖ్య దాయివి!శివా!భవానీ ప్రియా!హరా!
వరేణ్య ధన్య శుభానన!పావని శ్రీ సహోదర!భవాంబుధి తారయా!మహా!
స్థిరంబు గూర్చు మహాత్మక!దేవతలందు మేటివి!దివిన్భువిన్!సర్వ వ్యాపకా!
పరార్ధమెంచు మహేశ్వర!భావము రావ మీవెగ?పవిత్రుడన్గావుమా!ననున్!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

1, జులై 2019, సోమవారం

అష్టావక్ర గీత.. డా.అనుమాండ్ల భూమయ్య.

0 comments

  జైశ్రీరామ్.
అష్టావక్ర గీత.. డా.అనుమాండ్ల భూమయ్య.

డా.అనుమాండ్లభూమయ్యగారికి అభినందనపూర్వక ధన్యవాదములు.
జైహింద్.

30, జూన్ 2019, ఆదివారం

త్రిజట. డా.అనుమాండ్ల భూమయ్య.

0 comments

 జైశ్రీరామ్.
త్రిజట. డా.అనుమాండ్ల భూమయ్య.

డా.అనుమాండ్ల భూమయ్య గారికి ధన్యవాదములు.
జైహింద్.

29, జూన్ 2019, శనివారం

సౌందర్య లహరి. డా. అనుమాండ్ల భూమయ్య.

0 comments

 జైశ్రీరామ్.
 సౌందర్య లహరి. డా. అనుమాండ్ల భూమయ్య.

డా.అనుమాండ్ల భూమయ్యగారికి ధన్యవాదములు.
జైహింద్.

28, జూన్ 2019, శుక్రవారం

జ్వలిత కౌసల్య. డా.అనుమాండ్లభూమయ్య.

1 comments

 జైశ్రీరామ్.
జ్వలిత కౌసల్య. డా.అనుమాండ్లభూమయ్య.
డా.అనుమాండ్ల భూమయ్యగారికి ధన్యవాదములు.
జైహింద్.

27, జూన్ 2019, గురువారం

అరుణాచల రమణీయం. డా.అనుమాండ్ల భూమయ్య.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
అరుణాచల రమణీయం. డా.అనుమాండ్ల భూమయ్య.
డా. అనుమాండ్ల భూమయ్యగారికి అభినందనలు. ధన్యవాదములు..
జైహింద్.

26, జూన్ 2019, బుధవారం

చాణక్యనీతి

0 comments

జైశ్రీరామ్
॥ చాణక్యనీతి ॥
ప్రణమ్య శిరసా విష్ణుం త్రైలోక్యాధిపతిం ప్రభుమ్ ।
నానాశాస్త్రోద్ధృతం వక్ష్యే రాజనీతిసముచ్చయమ్ ॥ ౦౧-౦౧
అధీత్యేదం యథాశాస్త్రం నరో జానాతి సత్తమః ।
ధర్మోపదేశవిఖ్యాతం కార్యాకార్యం శుభాశుభమ్ ॥ ౦౧-౦౨
తదహం సమ్ప్రవక్ష్యామి లోకానాం హితకామ్యయా ।
యేన విజ్ఞాతమాత్రేణ సర్వజ్ఞాఅత్వం ప్రపద్యతే ॥ ౦౧-౦౩
మూర్ఖశిష్యోపదేశేన దుష్టస్త్రీభరణేన చ ।
దుఃఖితైః సమ్ప్రయోగేణ పణ్డితోzప్యవసీదతి ॥ ౦౧-౦౪
దుష్టా భార్యా శఠం మిత్రం భృత్యశ్చోత్తరదాయకః ।
ససర్పే చ గృహే వాసో మృత్యురేవ న సంశయః ॥ ౦౧-౦౫
ఆపదర్థే ధనం రక్షేద్దారాన్ రక్షేద్ధనైరపి ।
ఆత్మానం సతతం రక్షేద్దారైరపి ధనైరపి ॥ ౦౧-౦౬
ఆపదర్థే ధనం రక్షేచ్ఛ్రీమతాం కుత ఆపదః ।
కదాచిచ్చలతే లక్ష్మీః సఞ్చితోzపి వినశ్యతి ॥ ౦౧-౦౭
యస్మిన్దేశే న సమ్మానో న వృత్తిర్న చ బాన్ధవాః ।
న చ విద్యాగమోzప్యస్తి వాసం తత్ర న కారయేత్ ॥ ౦౧-౦౮
ధనికః శ్రోత్రియో రాజా నదీ వైద్యస్తు పఞ్చమః ।
పఞ్చ యత్ర న విద్యన్తే న తత్ర దివసం వసేత్ ॥ ౦౧-౦౯
లోకయాత్రా భయం లజ్జా దాక్షిణ్యం త్యాగశీలతా ।
పఞ్చ యత్ర న విద్యన్తే న కుర్యాత్తత్ర సంస్థితిమ్ ॥ ౦౧-౧౦
జానీయాత్ప్రేషణే భృత్యాన్బాన్ధవాన్ వ్యసనాగమే ।
మిత్రం చాపత్తికాలేషు భార్యాం చ విభవక్షయే ॥ ౦౧-౧౧
ఆతురే వ్యసనే ప్రాప్తే దుర్భిక్షే శత్రుసఙ్కటే ।
రాజద్వారే శ్మశానే చ యస్తిష్ఠతి స బాన్ధవః ॥ ౦౧-౧౨
యో ధ్రువాణి పరిత్యజ్య అధ్రువం పరిషేవతే ।
ధ్రువాణి తస్య నశ్యన్తి చాధ్రువం నష్టమేవ హి ॥ ౦౧-౧౩
వరయేత్కులజాం ప్రాజ్ఞో విరూపామపి కన్యకామ్ ।
రూపశీలాం న నీచస్య వివాహః సదృశే కులే ॥ ౦౧-౧౪
నదీనాం శస్త్రపాణీనాంనఖీనాం శృఙ్గిణాం తథా ।
విశ్వాసో నైవ కర్తవ్యః స్త్రీషు రాజకులేషు చ ॥ ౦౧-౧౫
విషాదప్యమృతం గ్రాహ్యమమేధ్యాదపి కాఞ్చనమ్ ।
అమిత్రాదపి సద్వృత్తం బాలాదపి సుభాషితమ్ ॥ ౦౧-౧౬
స్త్రీణాం ద్విగుణ ఆహారో లజ్జా చాపి చతుర్గుణా ।
సాహసం షడ్గుణం చైవ కామశ్చాష్టగుణః స్మృతః ॥ ౦౧-౧౭

అనృతం సాహసం మాయా మూర్ఖత్వమతిలోభితా ।
అశౌచత్వం నిర్దయత్వం స్త్రీణాం దోషాః స్వభావజాః ॥ ౦౨-౦౧
భోజ్యం భోజనశక్తిశ్చ రతిశక్తిర్వరాఙ్గనా ।
విభవో దానశక్తిశ్చ నాల్పస్య తపసః ఫలమ్ ॥ ౦౨-౦౨
యస్య పుత్రో వశీభూతో భార్యా ఛన్దానుగామినీ ।
విభవే యశ్చ సన్తుష్టస్తస్య స్వర్గ ఇహైవ హి ॥ ౦౨-౦౩
తే పుత్రా యే పితుర్భక్తాః స పితా యస్తు పోషకః ।
తన్మిత్రం యత్ర విశ్వాసః సా భార్యా యత్ర నిర్వృతిః ॥ ౦౨-౦౪
పరోక్షే కార్యహన్తారం ప్రత్యక్షే ప్రియవాదినమ్ ।
వర్జయేత్తాదృశం మిత్రం విషకుమ్భం పయోముఖమ్ ॥ ౦౨-౦౫
న విశ్వసేత్కుమిత్రే చ మిత్రే చాపి న విశ్వసేత్ ।
కదాచిత్కుపితం మిత్రం సర్వం గుహ్యం ప్రకాశయేత్ ॥ ౦౨-౦౬
మనసా చిన్తితం కార్యం వాచా నైవ ప్రకాశయేత్ ।
మన్త్రేణ రక్షయేద్గూఢం కార్యే చాపి నియోజయేత్ ॥ ౦౨-౦౭
కష్టం చ ఖలు మూర్ఖత్వం కష్టం చ ఖలు యౌవనమ్ ।
కష్టాత్కష్టతరం చైవ పరగేహనివాసనమ్ ॥ ౦౨-౦౮
శైలే శైలే చ మాణిక్యం మౌక్తికం న గజే గజే ।
సాధవో న హి సర్వత్ర చన్దనం న వనే వనే ॥ ౦౨-౦౯
పుత్రాశ్చ వివిధైః శీలైర్నియోజ్యాః సతతం బుధైః ।
నీతిజ్ఞాః శీలసమ్పన్నా భవన్తి కులపూజితాః ॥ ౦౨-౧౦
మాతా శత్రుః పితా వైరీ  యాభ్యాం బాలా న పాఠితాః ।
సభామధ్యే న శోభన్తే హంసమధ్యే బకో యథా ॥ ౦౨-౧౧
లాలనాద్బహవో దోషాస్తాడనే బహవో గుణాః ।
తస్మాత్పుత్రం చ శిష్యం చ తాడయేన్న తు లాలయేత్ ॥ ౦౨-౧౨
శ్లోకేన వా తదర్ధేన తదర్ధార్ధాక్షరేణ వా ।
అబన్ధ్యం దివసం కుర్యాద్దానాధ్యయనకర్మభిః ॥ ౦౨-౧౩
కాన్తావియోగః స్వజనాపమానం ఋణస్య శేషం కునృపస్య సేవా ।
దారిద్ర్యభావాద్విముఖం చ మిత్రం వినాగ్నినా పఞ్చ దహన్తి కాయమ్ ॥ ౦౨-౧౪
నదీతీరే చ యే వృక్షాః పరగేహేషు కామినీ ।
మన్త్రహీనాశ్చ రాజానః శీఘ్రం నశ్యన్త్యసంశయమ్ ॥ ౦౨-౧౫
బలం విద్యా చ విప్రాణాం రాజ్ఞాం సైన్యం బలం తథా ।
బలం విత్తం చ వైశ్యానాం శూద్రాణాం పారిచర్యకమ్ ॥ ౦౨-౧౬
నిర్ధనం పురుషం వేశ్యా ప్రజా భగ్నం నృపం త్యజేత్ ।
ఖగా వీతఫలం వృక్షం భుక్త్వా చాభ్యాగతో గృహమ్ ॥ ౦౨-౧౭
గృహీత్వా దక్షిణాం విప్రాస్త్యజన్తి యజమానకమ్ ।
ప్రాప్తవిద్యా గురుం శిష్యా దగ్ధారణ్యం మృగాస్తథా ॥ ౦౨-౧౮
దురాచారీ దురాదృష్టిర్దురావాసీ చ దుర్జనః ।
యన్మైత్రీ క్రియతే పుమ్భిర్నరః శీఘ్రం వినశ్యతి ॥ ౦౨-౧౯
సమానే శోభతే ప్రీతిః రాజ్ఞి సేవా చ శోభతే ।
వాణిజ్యం వ్యవహారేషు దివ్యా స్త్రీ శోభతే గృహే ॥ ౦౨-౨౦

కస్య దోషః కులే నాస్తి వ్యాధినా కో న పీడితః ।
వ్యసనం కేన న ప్రాప్తం కస్య సౌఖ్యం నిరన్తరమ్ ॥ ౦౩-౦౧
ఆచారః కులమాఖ్యాతి దేశమాఖ్యాతి భాషణమ్ ।
సమ్భ్రమః స్నేహమాఖ్యాతి వపురాఖ్యాతి భోజనమ్ ॥ ౦౩-౦౨
సుకులే యోజయేత్కన్యాం పుత్రం విద్యాసు యోజయేత్ ।
వ్యసనే యోజయేచ్ఛత్రుం మిత్రం ధర్మేణ యోజయేత్ ॥ ౦౩-౦౩
దుర్జనస్య చ సర్పస్య వరం సర్పో న దుర్జనః ।
సర్పో దంశతి కాలే తు దుర్జనస్తు పదే పదే ॥ ౦౩-౦౪
ఏతదర్థే కులీనానాం నృపాః కుర్వన్తి సఙ్గ్రహమ్ ।
ఆదిమధ్యావసానేషు న తే గచ్ఛన్తి విక్రియామ్ ॥ ౦౩-౦౫
ప్రలయే భిన్నమర్యాదా భవన్తి కిల సాగరాః ।
సాగరా భేదమిచ్ఛన్తి ప్రలయేzపి న సాధవః ॥ ౦౩-౦౬
మూర్ఖస్తు ప్రహర్తవ్యః ప్రత్యక్షో ద్విపదః పశుః ।
భిద్యతే వాక్య-శల్యేన అదృశం కణ్టకం యథా ॥ ౦౩-౦౭
రూపయౌవనసమ్పన్నా విశాలకులసమ్భవాః ।
విద్యాహీనా న శోభన్తే నిర్గన్ధాః కింశుకా యథా ॥ ౦౩-౦౮
కోకిలానాం స్వరో రూపం స్త్రీణాం రూపం పతివ్రతమ్ ।
విద్యా రూపం కురూపాణాం క్షమా రూపం తపస్వినామ్ ॥ ౦౩-౦౯
త్యజేదేకం కులస్యార్థే గ్రామస్యార్థే కులం త్యజేత్ ।
గ్రామం జనపదస్యార్థే ఆత్మార్థే పృథివీం త్యజేత్ ॥ ౦౩-౧౦
ఉద్యోగే నాస్తి దారిద్ర్యం జపతో నాస్తి పాతకమ్ ।
మౌనేన కలహో నాస్తి నాస్తి జాగరితే భయమ్ ॥ ౦౩-౧౧
అతిరూపేణ వా సీతా అతిగర్వేణ రావణః ।
అతిదానాద్బలిర్బద్ధో హ్యతిసర్వత్ర వర్జయేత్ ॥ ౦౩-౧౨
కో హి భారః సమర్థానాం కిం దూరం వ్యవసాయినామ్ ।
కో విదేశః సువిద్యానాం కః పరః ప్రియవాదినామ్ ॥ ౦౩-౧౩
ఏకేనాపి సువృక్షేణ పుష్పితేన సుగన్ధినా ।
వాసితం తద్వనం సర్వం సుపుత్రేణ కులం యథా ॥ ౦౩-౧౪
ఏకేన శుష్కవృక్షేణ దహ్యమానేన వహ్నినా ।
దహ్యతే తద్వనం సర్వం కుపుత్రేణ కులం యథా ॥ ౦౩-౧౫
ఏకేనాపి సుపుత్రేణ విద్యాయుక్తేన సాధునా ।
ఆహ్లాదితం కులం సర్వం యథా చన్ద్రేణ శర్వరీ ॥ ౦౩-౧౬
కిం జాతైర్బహుభిః పుత్రైః శోకసన్తాపకారకైః ।
వరమేకః కులాలమ్బీ యత్ర విశ్రామ్యతే కులమ్ ॥ ౦౩-౧౭
లాలయేత్పఞ్చవర్షాణి దశవర్షాణి తాడయేత్ ।
ప్రాప్తే తు షోడశే వర్షే పుత్రే మిత్రవదాచరేత్ ॥ ౦౩-౧౮
ఉపసర్గేzన్యచక్రే చ దుర్భిక్షే చ భయావహే ।
అసాధుజనసమ్పర్కే యః పలాయేత్స జీవతి ॥ ౦౩-౧౯
ధర్మార్థకామమోక్షాణాం యస్యైకోzపి న విద్యతే ।
అజాగలస్తనస్యేవ తస్య జన్మ నిరర్థకమ్ ॥ ౦౩-౨౦
మూర్ఖా యత్ర న పూజ్యన్తే ధాన్యం యత్ర సుసఞ్చితమ్ ।
దామ్పత్యే కలహో నాస్తి తత్ర శ్రీః స్వయమాగతా ॥ ౦౩-౨౧
అయమమృతనిధానం నాయకోzప్యోషధీనాం అమృతమయశరీరః కాన్తియుక్తోzపి చన్ద్రః ।
భవతి విగతరశ్మిర్మణ్డలం ప్రాప్య భానోః పరసదననివిష్టః కో లఘుత్వం న యాతి షర్మ  ॥ ౦౩-౩౧

ఆయుః కర్మ చ విత్తం చ విద్యా నిధనమేవ చ ।
పఞ్చైతాని హి సృజ్యన్తే గర్భస్థస్యైవ దేహినః ॥ ౦౪-౦౧
సాధుభ్యస్తే నివర్తన్తే పుత్రమిత్రాణి బాన్ధవాః ।
యే చ తైః సహ గన్తారస్తద్ధర్మాత్సుకృతం కులమ్ ॥ ౦౪-౦౨
దర్శనధ్యానసంస్పర్శైర్మత్సీ కూర్మీ చ పక్షిణీ ।
శిశుం పాలయతే నిత్యం తథా సజ్జన-సఙ్గతిః ॥ ౦౪-౦౩
యావత్స్వస్థో హ్యయం దేహో యావన్మృత్యుశ్చ దూరతః ।
తావదాత్మహితం కుర్యాత్ప్రాణాన్తే కిం కరిష్యతి ॥ ౦౪-౦౪
కామధేనుగుణా విద్యా హ్యకాలే ఫలదాయినీ ।
ప్రవాసే మాతృసదృశీ విద్యా గుప్తం ధనం స్మృతమ్ ॥ ౦౪-౦౫
ఏకోzపి గుణవాన్పుత్రో నిర్గుణేన శతేన కిమ్ ।
ఏకశ్చన్ద్రస్తమో హన్తి న చ తారాః సహస్రశః ॥ ౦౪-౦౬
మూర్ఖశ్చిరాయుర్జాతోzపి తస్మాజ్జాతమృతో వరః ।
మృతః స చాల్పదుఃఖాయ యావజ్జీవం జడో దహేత్ ॥ ౦౪-౦౭
కుగ్రామవాసః కులహీనసేవా కుభోజనం క్రోధముఖీ చ భార్యా ।
పుత్రశ్చ మూర్ఖో విధవా చ కన్యా వినాగ్నినా షట్‍ప్రదహన్తి కాయమ్ ॥ ౦౪-౦౮
కిం తయా క్రియతే ధేన్వా యా న దోగ్ధ్రీ న గర్భిణీ ।
కోzర్థః పుత్రేణ జాతేన యో న విద్వాన్ న భక్తిమాన్ ॥ ౦౪-౦౯
సంసారతాపదగ్ధానాం త్రయో విశ్రాన్తిహేతవః ।
అపత్యం చ కలత్రం చ సతాం సఙ్గతిరేవ చ ॥ ౦౪-౧౦
సకృజ్జల్పన్తి రాజానః సకృజ్జల్పన్తి పణ్డితాః ।
సకృత్కన్యాః ప్రదీయన్తే త్రీణ్యేతాని సకృత్సకృత్ ॥ ౦౪-౧౧
ఏకాకినా తపో ద్వాభ్యాం పఠనం గాయనం త్రిభిః ।
చతుర్భిర్గమనం క్షేత్రం పఞ్చభిర్బహుభీ రణః ॥ ౦౪-౧౨
సా భార్యా యా శుచిర్దక్షా సా భార్యా యా పతివ్రతా ।
సా భార్యా యా పతిప్రీతా సా భార్యా సత్యవాదినీ ॥ ౦౪-౧౩
అపుత్రస్య గృహం శూన్యం దిశః శూన్యాస్త్వబాన్ధవాః ।
మూర్ఖస్య హృదయం శూన్యం సర్వశూన్యా దరిద్రతా ॥ ౦౪-౧౪
అనభ్యాసే విషం శాస్త్రమజీర్ణే భోజనం విషమ్ ।
దరిద్రస్య విషం గోష్ఠీ వృద్ధస్య తరుణీ విషమ్ ॥ ౦౪-౧౫
త్యజేద్ధర్మం దయాహీనం విద్యాహీనం గురుం త్యజేత్ ।
త్యజేత్క్రోధముఖీం భార్యాం నిఃస్నేహాన్బాన్ధవాంస్త్యజేత్ ॥ ౦౪-౧౬
అధ్వా జరా దేహవతాం పర్వతానాం జలం జరా ।
అమైథునం జరా స్త్రీణాం వస్త్రాణామాతపో జరా ॥ ౦౪-౧౭
ఇన్ద్రియాణి చ సంయమ్య బకవత్పణ్డితో నరః ।
దేశకాలబలం జ్ఞాత్వా సర్వకార్యాణి సాధయేత్ షర్మ  ॥ ౦౪-౧౭
కః కాలః కాని మిత్రాణి కో దేశః కౌ వ్యయాగమౌ ।
కశ్చాహం కా చ మే శక్తిరితి చిన్త్యం ముహుర్ముహుః ॥ ౦౪-౧౮
అగ్నిర్దేవో ద్విజాతీనాం మునీనాం హృది దైవతమ్ ।
ప్రతిమా స్వల్పబుద్ధీనాం సర్వత్ర సమదర్శినః ॥ ౦౪-౧౯

గురురగ్నిర్ద్విజాతీనాం వర్ణానాం బ్రాహ్మణో గురుః ।
పతిరేవ గురుః స్త్రీణాం సర్వస్యాభ్యాగతో గురుః ॥ ౦౫-౦౧
యథా చతుర్భిః కనకం పరీక్ష్యతే నిఘర్షణచ్ఛేదనతాపతాడనైః ।
తథా చతుర్భిః పురుషః పరీక్ష్యతే త్యాగేన శీలేన గుణేన కర్మణా ॥ ౦౫-౦౨
తావద్భయేషు భేతవ్యం యావద్భయమనాగతమ్ ।
ఆగతం తు భయం వీక్ష్య ప్రహర్తవ్యమశఙ్కయా ॥ ౦౫-౦౩
ఏకోదరసముద్భూతా ఏకనక్షత్రజాతకాః ।
న భవన్తి సమాః శీలే యథా బదరకణ్టకాః ॥ ౦౫-౦౪
అన్యాయార్జితవిత్తపూర్ణముదరం గర్వేణ తుఙ్గం శిరో
రే రే జమ్బుక ముఞ్చ ముఞ్చ సహసా నీచం సునిన్ద్యం వపుః షర్మ  ॥ ౦౫-౦౫
నిఃస్పృహో నాధికారీ స్యాన్ నాకామో మణ్డనప్రియః ।
నావిదగ్ధః ప్రియం బ్రూయాత్స్పష్టవక్తా న వఞ్చకః ॥ ౦౫-౦౫
మూర్ఖాణాం పణ్డితా ద్వేష్యా అధనానాం మహాధనాః ।
పరాఙ్గనా కులస్త్రీణాం సుభగానాం చ దుర్భగాః ॥ ౦౫-౦౬
ఆలస్యోపగతా విద్యా పరహస్తగతం ధనమ్ ।
అల్పబీజం హతం క్షేత్రం హతం సైన్యమనాయకమ్ ॥ ౦౫-౦౭
అభ్యాసాద్ధార్యతే విద్యా కులం శీలేన ధార్యతే ।
గుణేన జ్ఞాయతే త్వార్యః కోపో నేత్రేణ గమ్యతే ॥ ౦౫-౦౮
విత్తేన రక్ష్యతే ధర్మో విద్యా యోగేన రక్ష్యతే ।
మృదునా రక్ష్యతే భూపః సత్స్త్రియా రక్ష్యతే గృహమ్ ॥ ౦౫-౦౯
అన్యథా వేదశాస్త్రాణి జ్ఞానపాణ్డిత్యమన్యథా ।
అన్యథా తత్పదం శాన్తం లోకాః క్లిశ్యన్తి చాహ్న్యథా ॥ ౦౫-౧౦
దారిద్ర్యనాశనం దానం శీలం దుర్గతినాశనమ్ ।
అజ్ఞాననాశినీ ప్రజ్ఞా భావనా భయనాశినీ ॥ ౦౫-౧౧
నాస్తి కామసమో వ్యాధిర్నాస్తి మోహసమో రిపుః ।
నాస్తి కోపసమో వహ్నిర్నాస్తి జ్ఞానాత్పరం సుఖమ్ ॥ ౦౫-౧౨
జన్మమృత్యూ హి యాత్యేకో భునక్త్యేకః శుభాశుభమ్ ।
నరకేషు పతత్యేక ఏకో యాతి పరాం గతిమ్ ॥ ౦౫-౧౩
తృణం బ్రహ్మవిదః స్వర్గస్తృణం శూరస్య జీవితమ్ ।
జితాశస్య తృణం నారీ నిఃస్పృహస్య తృణం జగత్ ॥ ౦౫-౧౪
విద్యా మిత్రం ప్రవాసే చ భార్యా మిత్రం గృహేషు చ ।
వ్యాధితస్యౌషధం మిత్రం ధర్మో మిత్రం మృతస్య చ ॥ ౦౫-౧౫
వృథా వృష్టిః సముద్రేషు వృథా తృప్తస్య భోజనమ్ ।
వృథా దానం సమర్థస్య వృథా దీపో దివాపి చ ॥ ౦౫-౧౬
నాస్తి మేఘసమం తోయం నాస్తి చాత్మసమం బలమ్ ।
నాస్తి చక్షుఃసమం తేజో నాస్తి ధాన్యసమం ప్రియమ్ ॥ ౦౫-౧౭
అధనా ధనమిచ్ఛన్తి వాచం చైవ చతుష్పదాః ।
మానవాః స్వర్గమిచ్ఛన్తి మోక్షమిచ్ఛన్తి దేవతాః ॥ ౦౫-౧౮
సత్యేన ధార్యతే పృథ్వీ సత్యేన తపతే రవిః ।
సత్యేన వాతి వాయుశ్చ సర్వం సత్యే ప్రతిష్ఠితమ్ ॥ ౦౫-౧౯
చలా లక్ష్మీశ్చలాః ప్రాణాశ్చలే జీవితమన్దిరే ।
చలాచలే చ సంసారే ధర్మ ఏకో హి నిశ్చలః ॥ ౦౫-౨౦
నరాణాం నాపితో ధూర్తః పక్షిణాం చైవ వాయసః ।
చతుష్పాదం శృగాలస్తు స్త్రీణాం ధూర్తా చ మాలినీ ॥ ౦౫-౨౧
జనితా చోపనేతా చ యస్తు విద్యాం ప్రయచ్ఛతి ।
అన్నదాతా భయత్రాతా పఞ్చైతే పితరః స్మృతాః ॥ ౦౫-౨౨
రాజపత్నీ గురోః పత్నీ మిత్రపత్నీ తథైవ చ ।
పత్నీమాతా స్వమాతా చ పఞ్చైతా మాతరః స్మృతాః ॥ ౦౫-౨౩

శ్రుత్వా ధర్మం విజానాతి శ్రుత్వా త్యజతి దుర్మతిమ్ ।
శ్రుత్వా జ్ఞానమవాప్నోతి శ్రుత్వా మోక్షమవాప్నుయాత్ ॥ ౦౬-౦౧
పక్షిణః కాకశ్చణ్డాలః పశూనాం చైవ కుక్కురః ।
మునీనాం పాపశ్చణ్డాలః సర్వచాణ్డాలనిన్దకః ॥ ౦౬-౦౨
భస్మనా శుద్ధ్యతే కాస్యం తామ్రమమ్లేన శుద్ధ్యతి ।
రజసా శుద్ధ్యతే నారీ నదీ వేగేన శుద్ధ్యతి ॥ ౦౬-౦౩
భ్రమన్సమ్పూజ్యతే రాజా భ్రమన్సమ్పూజ్యతే ద్విజః ।
భ్రమన్సమ్పూజ్యతే యోగీ స్త్రీ భ్రమన్తీ వినశ్యతి ॥ ౦౬-౦౪
యస్యార్థాస్తస్య మిత్రాణి యస్యార్థాస్తస్య బాన్ధవాః ।
యస్యార్థాః స పుమాఁల్లోకే యస్యార్థాః స చ పణ్డితః ॥ ౦౬-౦౫
తాదృశీ జాయతే బుద్ధిర్వ్యవసాయోఽపి తాదృశః ।
సహాయాస్తాదృశా ఏవ యాదృశీ భవితవ్యతా ॥ ౦౬-౦౬
కాలః పచతి భూతాని కాలః సంహరతే ప్రజాః ।
కాలః సుప్తేషు జాగర్తి కాలో హి దురతిక్రమః ॥ ౦౬-౦౭
న పశ్యతి చ జన్మాన్ధః కామాన్ధో నైవ పశ్యతి ।
మదోన్మత్తా న పశ్యన్తి అర్థీ దోషం న పశ్యతి ॥ ౦౬-౦౮
స్వయం కర్మ కరోత్యాత్మా స్వయం తత్ఫలమశ్నుతే ।
స్వయం భ్రమతి సంసారే స్వయం తస్మాద్విముచ్యతే॥ ౦౬-౦౯
రాజా రాష్ట్రకృతం పాపం రాజ్ఞః పాపం పురోహితః ।
భర్తా చ స్త్రీకృతం పాపం శిష్యపాపం గురుస్తథా ॥ ౦౬-౧౦
ఋణకర్తా పితా శత్రుర్మాతా చ వ్యభిచారిణీ ।
భార్యా రూపవతీ శత్రుః పుత్రః శత్రురపణ్డితః ॥ ౦౬-౧౧
లుబ్ధమర్థేన గృహ్ణీయాత్ స్తబ్ధమఞ్జలికర్మణా ।
మూర్ఖం ఛన్దోzనువృత్త్యా చ యథార్థత్వేన పణ్డితమ్ ॥ ౦౬-౧౨
వరం న రాజ్యం న కురాజరాజ్యం వరం న మిత్రం న కుమిత్రమిత్రమ్ ।
వరం న శిష్యో న కుశిష్యశిష్యో వరం న దార న కుదరదారః ॥ ౦౬-౧౩
కురాజరాజ్యేన కుతః ప్రజాసుఖం కుమిత్రమిత్రేణ కుతోzభినిర్వృతిః ।
కుదారదారైశ్చ కుతో గృహే రతిః కుశిష్యశిష్యమధ్యాపయతః కుతో యశః ॥ ౦౬-౧౪
సింహాదేకం బకాదేకం శిక్షేచ్చత్వారి కుక్కుటాత్ ।
వాయసాత్పఞ్చ శిక్షేచ్చ షట్‍శునస్త్రీణి గర్దభాత్ ॥ ౦౬-౧౫
ప్రభూతం కార్యమల్పం వా యన్నరః కర్తుమిచ్ఛతి ।
సర్వారమ్భేణ తత్కార్యం సింహాదేకం ప్రచక్షతే ॥ ౦౬-౧౬
ఇన్ద్రియాణి చ సంయమ్య రాగద్వేషవివర్జితః ।
సమదుఃఖసుఖః శాన్తః తత్త్వజ్ఞః సాధురుచ్యతే ॥ ౦౬-౧౭
ప్రత్యుత్థానం చ యుద్ధం చ సంవిభాగం చ బన్ధుషు ।
స్వయమాక్రమ్య భుక్తం చ శిక్షేచ్చత్వారి కుక్కుటాత్ ॥ ౦౬-౧౮
గూఢమైథునచారిత్వం కాలే కాలే చ సఙ్గ్రహమ్ ।
అప్రమత్తమవిశ్వాసం పఞ్చ శిక్షేచ్చ వాయసాత్ ॥ ౦౬-౧౯
బహ్వాశీ స్వల్పసన్తుష్టః సనిద్రో లఘుచేతనః ।
స్వామిభక్తశ్చ శూరశ్చ షడేతే శ్వానతో గుణాః ॥ ౦౬-౨౦
సుశ్రాన్తోzపి వహేద్భారం శీతోష్ణం న చ పశ్యతి ।
సన్తుష్టశ్చరతే నిత్యం త్రీణి శిక్షేచ్చ గర్దభాత్ ॥ ౦౬-౨౧
య ఏతాన్వింశతిగుణానాచరిష్యతి మానవః ।
కార్యావస్థాసు సర్వాసు అజేయః స భవిష్యతి ॥ ౦౬-౨౨

అర్థనాశం మనస్తాపం గృహే దుశ్చరితాని చ ।
వఞ్చనం చాపమానం చ మతిమాన్న ప్రకాశయేత్ ॥ ౦౭-౦౧
ధనధాన్యప్రయోగేషు విద్యాసఙ్గ్రహణే తథా ।
ఆహారే వ్యవహారే చ త్యక్తలజ్జః సుఖీ భవేత్ ॥ ౦౭-౦౨
సన్తోషామృతతృప్తానాం యత్సుఖం శాన్తిరేవ చ ।
న చ తద్ధనలుబ్ధానామితశ్చేతశ్చ ధావతామ్ ॥ ౦౭-౦౩
సన్తోషస్త్రిషు కర్తవ్యః స్వదారే భోజనే ధనే ।
త్రిషు చైవ న కర్తవ్యోఽధ్యయనే జపదానయోః ॥ ౦౭-౦౪
విప్రయోర్విప్రవహ్న్యోశ్చ దమ్పత్యోః స్వామిభృత్యయోః ।
అన్తరేణ న గన్తవ్యం హలస్య వృషభస్య చ ॥ ౦౭-౦౫
పాదాభ్యాం న స్పృశేదగ్నిం గురుం బ్రాహ్మణమేవ చ ।
నైవ గాం న కుమారీం చ న వృద్ధం న శిశుం తథా ॥ ౦౭-౦౬
శకటం పఞ్చహస్తేన దశహస్తేన వాజినమ్ ।
గజం హస్తసహస్రేణ దేశత్యాగేన దుర్జనమ్ ॥ ౦౭-౦౭
హస్తీ అఙ్కుశమాత్రేణ వాజీ హస్తేన తాడ్యతే ।
శృఙ్గీ లగుడహస్తేన ఖడ్గహస్తేన దుర్జనః ॥ ౦౭-౦౮
తుష్యన్తి భోజనే విప్రా మయూరా ఘనగర్జితే ।
సాధవః పరసమ్పత్తౌ ఖలాః పరవిపత్తిషు ॥ ౦౭-౦౯
అనులోమేన బలినం ప్రతిలోమేన దుర్జనమ్ ।
ఆత్మతుల్యబలం శత్రుం వినయేన బలేన వా ॥ ౦౭-౧౦
బాహువీర్యం బలం రాజ్ఞాం బ్రహ్మణో బ్రహ్మవిద్బలీ ।
రూపయౌవనమాధుర్యం స్త్రీణాం బలమనుత్తమమ్ ॥ ౦౭-౧౧
నాత్యన్తం సరలైర్భావ్యం గత్వా పశ్య వనస్థలీమ్ ।
ఛిద్యన్తే సరలాస్తత్ర కుబ్జాస్తిష్ఠన్తి పాదపాః ॥ ౦౭-౧౨
యత్రోదకం తత్ర వసన్తి హంసా-స్తథైవ శుష్కం పరివర్జయన్తి ।
న హంసతుల్యేన నరేణ భావ్యం పునస్త్యజన్తః పునరాశ్రయన్తే ॥ ౦౭-౧౩
ఉపార్జితానాం విత్తానాం త్యాగ ఏవ హి రక్షణమ్ ।
తడాగోదరసంస్థానాం పరీవాహ ఇవామ్భసామ్ ॥ ౦౭-౧౪
యస్యార్థాస్తస్య మిత్రాణి యస్యార్థాస్తస్య బాన్ధవాః ।
యస్యార్థాః స పుమాఁల్లోకే యస్యార్థాః స చ పణ్డితః ॥ ౦౭-౧౫
స్వర్గస్థితానామిహ జీవలోకే చత్వారి చిహ్నాని వసన్తి దేహే ।
దానప్రసఙ్గో మధురా చ వాణీ దేవార్చనం బ్రాహ్మణతర్పణం చ ॥ ౦౭-౧౬
అత్యన్తకోపః కటుకా చ వాణీ దరిద్రతా చ స్వజనేషు వైరమ్ ।
నీచప్రసఙ్గః కులహీనసేవా చిహ్నాని దేహే నరకస్థితానామ్ ॥ ౦౭-౧౭
గమ్యతే యది మృగేన్ద్రమన్దిరం లభ్యతే కరికపాలమౌక్తికమ్ ।
జమ్బుకాలయగతే చ ప్రాప్యతే వత్సపుచ్ఛఖరచర్మఖణ్డనమ్ ॥ ౦౭-౧౮
శునః పుచ్ఛమివ వ్యర్థం జీవితం విద్యయా వినా ।
న గుహ్యగోపనే శక్తం న చ దంశనివారణే ॥ ౦౭-౧౯
వాచాం శౌచం చ మనసః శౌచమిన్ద్రియనిగ్రహః ।
సర్వభూతదయాశౌచమేతచ్ఛౌచం పరార్థినామ్ ॥ ౦౭-౨౦
పుష్పే గన్ధం తిలే తైలం కాష్ఠేzగ్నిం పయసి ఘృతమ్ ।
ఇక్షౌ గుడం తథా దేహే పశ్యాత్మానం వివేకతః ॥ ౦౭-౨౧

అధమా ధనమిచ్ఛన్తి ధనమానౌ చ మధ్యమాః ।
ఉత్తమా మానమిచ్ఛన్తి మానో హి మహతాం ధనమ్ ॥ ౦౮-౦౧
ఇక్షురాపః పయో మూలం తామ్బూలం ఫలమౌషధమ్ ।
భక్షయిత్వాపి కర్తవ్యాః స్నానదానాదికాః క్రియాః ॥ ౦౮-౦౨
దీపో భక్షయతే ధ్వాన్తం కజ్జలం చ ప్రసూయతే ।
యదన్నం భక్షయతే నిత్యం జాయతే తాదృశీ ప్రజా ॥ ౦౮-౦౩
విత్తం దేహి గుణాన్వితేషు మతిమన్నాన్యత్ర దేహి క్వచిత్
ప్రాప్తం వారినిధేర్జలం ఘనముఖే మాధుర్యయుక్తం సదా ।
జీవాన్స్థావరజఙ్గమాంశ్చ సకలాన్సఞ్జీవ్య భూమణ్డలం
భూయః పశ్య తదేవ కోటిగుణితం గచ్ఛన్తమమ్భోనిధిమ్ ॥ ౦౮-౦౪
చాణ్డాలానాం సహస్రైశ్చ సూరిభిస్తత్త్వదర్శిభిః ।
ఏకో హి యవనః ప్రోక్తో న నీచో యవనాత్పరః ॥ ౦౮-౦౫
తైలాభ్యఙ్గే చితాధూమే మైథునే క్షౌరకర్మణి ।
తావద్భవతి చాణ్డాలో యావత్స్నానం న చాచరేత్ ॥ ౦౮-౦౬
అజీర్ణే భేషజం వారి జీర్ణే వారి బలప్రదమ్ ।
భోజనే చామృతం వారి భోజనాన్తే విషాపహమ్ ॥ ౦౮-౦౭
హతం జ్ఞానం క్రియాహీనం హతశ్చాజ్ఞానతో నరః ।
హతం నిర్ణాయకం సైన్యం స్త్రియో నష్టా హ్యభర్తృకాః ॥ ౦౮-౦౮
వృద్ధకాలే మృతా భార్యా బన్ధుహస్తగతం ధనమ్ ।
భోజనం చ పరాధీనం తిస్రః పుంసాం విడమ్బనాః ॥ ౦౮-౦౯
నాగ్నిహోత్రం వినా వేదా న చ దానం వినా క్రియా ।
న భావేన వినా సిద్ధిస్తస్మాద్భావో హి కారణమ్ ॥ ౦౮-౧౦
న దేవో విద్యతే కాష్ఠే న పాషాణే న మృణ్మయే ।
భావే హి విద్యతే దేవస్తస్మాద్భావో హి కారణమ్ ॥ ౦౮-౧౧
కాష్ఠపాషాణధాతూనాం కృత్వా భావేన సేవనమ్ ।
శ్రద్ధయా చ తథా సిద్ధిస్తస్య విష్ణుప్రసాదతః ॥ ౦౮-౧౨
శాన్తితుల్యం తపో నాస్తి న సన్తోషాత్పరం సుఖమ్ ।
అపత్యం చ కలత్రం చ సతాం సఙ్గతిరేవ చ ॥ ౦౮-౧౪
గుణో భూషయతే రూపం శీలం భూషయతే కులమ్ ।
ప్రాసాదశిఖరస్థోzపి కాకః కిం గరుడాయతే ॥ ౦౮-౧౫
నిర్గుణస్య హతం రూపం దుఃశీలస్య హతం కులమ్ ।
అసిద్ధస్య హతా విద్యా హ్యభోగేన హతం ధనమ్ ॥ ౦౮-౧౬
శుద్ధం భూమిగతం తోయం శుద్ధా నారీ పతివ్రతా ।
శుచిః క్షేమకరో రాజా సన్తోషో బ్రాహ్మణః శుచిః ॥ ౦౮-౧౭
అసన్తుష్టా ద్విజా నష్టాః సన్తుష్టాశ్చ మహీభృతః ।
సలజ్జా గణికా నష్టా నిర్లజ్జాశ్చ కులాఙ్గనా ॥ ౦౮-౧౮
కిం కులేన విశాలేన విద్యాహీనేన దేహినామ్ ।
దుష్కులం చాపి విదుషో దేవైరపి స పూజ్యతే ॥ ౦౮-౧౯
విద్వాన్ప్రశస్యతే లోకే విద్వాన్ సర్వత్ర పూజ్యతే ।
విద్యయా లభతే సర్వం విద్యా సర్వత్ర పూజ్యతే ॥ ౦౮-౨౦
ఋణకర్తా పితా శత్రుర్మాతా చ వ్యభిచారిణీ ।
భార్యా రూపవతీ శత్రుః పుత్రః శత్రురపణ్డితః ॥ ౦౮-౨౧
మాంసభక్ష్యైః సురాపానైర్ముఖైశ్చాక్షరవర్జితైః ।
పశుభిః పురుషాకారైర్భారాక్రాన్తా హి మేదినీ ॥ ౦౮-౨౨
అన్నహీనో దహేద్రాష్ట్రం మన్త్రహీనశ్చ ఋత్విజః ।
యజమానం దానహీనో నాస్తి యజ్ఞసమో రిపుః ॥ ౦౮-౨౩

ముక్తిమిచ్ఛసి చేత్తాత విషయాన్విషవత్త్యజ ।
క్షమార్జవదయాశౌచం సత్యం పీయూషవత్పిబ ॥ ౦౯-౦౧
పరస్పరస్య మర్మాణి యే భాషన్తే నరాధమాః ।
త ఏవ విలయం యాన్తి వల్మీకోదరసర్పవత్ ॥ ౦౯-౦౨
గన్ధః సువర్ణే ఫలమిక్షుదణ్డే నాకరి పుష్పం ఖలు చన్దనస్య ।
విద్వాన్‍ధనాఢ్యశ్చ నృపశ్చిరాయుః ధాతుః పురా కోzపి న బుద్ధిదోzభూత్ ॥ ౦౯-౦౩
సర్వౌషధీనామమృతా ప్రధానా సర్వేషు సౌఖ్యేష్వశనం ప్రధానమ్ ।
సర్వేన్ద్రియాణాం నయనం ప్రధానం సర్వేషు గాత్రేషు శిరః ప్రధానమ్ ॥ ౦౯-౦౪
దూతో న సఞ్చరతి ఖే న చలేచ్చ వార్తా పూర్వం న జల్పితమిదం న చ సఙ్గమోజ్స్తి ।
వ్యోమ్ని స్థితం రవిశాశిగ్రహణం ప్రశస్తం జానాతి యో ద్విజవరః స కథం న విద్వాన్ ॥ ౦౯-౦౫
విద్యార్థీ సేవకః పాన్థః క్షుధార్తో భయకాతరః ।
భాణ్డారీ ప్రతిహారీ చ సప్త సుప్తాన్ప్రబోధయేత్ ॥ ౦౯-౦౬
అహిం నృపం చ శార్దూలం వృద్ధం చ బాలకం తథా ।
పరశ్వానం చ మూర్ఖం చ సప్త సుప్తాన్న బోధయేత్ ॥ ౦౯-౦౭
అర్ధాధీతాశ్చ యైర్వేదాస్తథా శూద్రాన్నభోజనాః ।
తే ద్విజాః కిం కరిñష్యన్తి నిర్విషా ఇవ పన్నగాః ॥ ౦౯-౦౮
యస్మిన్రుష్టే భయం నాస్తి తుష్టే నైవ ధనాగమః ।
నిగ్రహోzనుగ్రహో నాస్తి స రుష్టః కిం కరిష్యతి ॥ ౦౯-౦౯
నిర్విషేణాపి సర్పేణ కర్తవ్యా మహతీ ఫణా ।
విషమస్తు న చాప్యస్తు ఘటాటోపో భయఙ్కరః ॥ ౦౯-౧౦
ప్రాతర్ద్యూతప్రసఙ్గేన మధ్యాహ్నే స్త్రీప్రసఙ్గతః ।
రాత్రౌ చౌరప్రసఙ్గేన కాలో గచ్ఛన్తి ధీమతామ్ ॥ ౦౯-౧౧
స్వహస్తగ్రథితా మాలా స్వహస్తఘృష్టచన్దనమ్ ।
స్వహస్తలిఖితం స్తోత్రం శక్రస్యాపి శ్రియం హరేత్ ॥ ౦౯-౧౨
ఇక్షుదణ్డాస్తిలాః శూద్రాః కాన్తా హేమ చ మేదినీ ।
చన్దనం దధి తామ్బూలం మర్దనం గుణవర్ధనమ్ ॥ ౦౯-౧౩
దహ్యమానాః సుతీవ్రేణ నీచాః పరయశోzగ్నినా
అశక్తాస్తత్పదం గన్తుం తతో నిన్దాం ప్రకుర్వతే ।
దరిద్రతా ధీరతయా విరాజతేకువస్త్రతా శుభ్రతయా విరాజతే
కదన్నతా చోష్ణతయా విరాజతే కురూపతా శీలతయా విరాజతే ॥ ౦౯-౧౪

ధనహీనో న హీనశ్చ ధనికః స సునిశ్చయః ।
విద్యారత్నేన హీనో యః స హీనః సర్వవస్తుషు ॥ ౧౦-౦౧
దృష్టిపూతం న్యసేత్పాదం వస్త్రపూతం పిబేజ్జలమ్ ।
శాస్త్రపూతం వదేద్వాక్యః మనఃపూతం సమాచరేత్ ॥ ౧౦-౦౨
సుఖార్థీ చేత్త్యజేద్విద్యాం విద్యార్థీ చేత్త్యజేత్సుఖమ్ ।
సుఖార్థినః కుతో విద్యా సుఖం విద్యార్థినః కుతః ॥ ౧౦-౦౩
కవయః కిం న పశ్యన్తి కిం న భక్షన్తి వాయసాః ।
మద్యపాః కిం న జల్పన్తి కిం న కుర్వన్తి యోషితః ॥ ౧౦-౦౪
రఙ్కం కరోతి రాజానం రాజానం రఙ్కమేవ చ ।
ధనినం నిర్ధనం చైవ నిర్ధనం ధనినం విధిః ॥ ౧౦-౦౫
లుబ్ధానాం యాచకః శత్రుర్మూర్ఖానాం బోధకో రిపుః ।
జారస్త్రీణాం పతిః శత్రుశ్చౌరాణాం చన్ద్రమా రిపుః ॥ ౧౦-౦౬
యేషాం న విద్యా న తపో న దానం జ్ఞానం న శీలాం న గుణో న ధర్మః ।
తే మర్త్యలోకే భువి భారభూతా మనుష్యరూపేణ మృగాశ్చరన్తి ॥ ౧౦-౦౭
అన్తఃసారవిహీనానాముపదేశో న జాయతే ।
మలయాచలసంసర్గాన్న వేణుశ్చన్దనాయతే ॥ ౧౦-౦౮
యస్య నాస్తి స్వయం ప్రజ్ఞా శాస్త్రం తస్య కరోతి కిమ్ ।
లోచనాభ్యాం విహీనస్య దర్పణః కిం కరిష్యతి ॥ ౧౦-౦౯
దుర్జనం సజ్జనం కర్తుముపాయో నహి భూతలే ।
అపానం శాతధా ధౌతం న శ్రేష్ఠమిన్ద్రియం భవేత్ ॥ ౧౦-౧౦
ఆప్తద్వేషాద్భవేన్మృత్యుః పరద్వేషాద్ధనక్షయః ।
రాజద్వేషాద్భవేన్నాశో బ్రహ్మద్వేషాత్కులక్షయః ॥ ౧౦-౧౧
వరం వనం వ్యాఘ్రగజేన్ద్రసేవితం ద్రుమాలయం పత్రఫలామ్బుసేవనమ్ ।
తృణేషు శయ్యా శతజీర్ణవల్కలం న బన్ధుమధ్యే ధనహీనజీవనమ్ ॥ ౧౦-౧౨
విప్రో వృక్షస్తస్య మూలం చ సన్ధ్యా వేదః శాఖా ధర్మకర్మాణి పత్రమ్ ।
తస్మాన్మూలం యత్నతో రక్షణీయం ఛిన్నే మూలే నైవ శాఖా న పత్రమ్ ॥ ౧౦-౧౩
మాతా చ కమలా దేవీ పితా దేవో జనార్దనః ।
బాన్ధవా విష్ణుభక్తాశ్చ స్వదేశో భువనత్రయమ్ ॥ ౧౦-౧౪
ఏకవృక్షసమారూఢా నానావర్ణా విహఙ్గమాః ।
ప్రభాతే దిక్షు దశసు యాన్తి కా తత్ర వేదనా ॥ ౧౦-౧౫
బుద్ధిర్యస్య బలం తస్య నిర్బుద్ధేశ్చ కుతో బలమ్ ।
వనే సింహో యదోన్మత్తః మశకేన నిపాతితః ॥ ౧౦-౧౬
కా చిన్తా మమ జీవనే యది హరిర్విశ్వమ్భరో గీయతే
నో చేదర్భకజీవనాయ జననీస్తన్యం కథం నిర్మమే ।
ఇత్యాలోచ్య ముహుర్ముహుర్యదుపతే లక్ష్మీపతే కేవలం
త్వత్పాదామ్బుజసేవనేన సతతం కాలో మయా నీయతే ॥ ౧౦-౧౭
గీర్వాణవాణీషు విశిష్టబుద్ధి-స్తథాపి భాషాన్తరలోలుపోఽహమ్ ।
యథా సుధాయామమరేషు సత్యాం స్వర్గాఙ్గనానామధరాసవే రుచిః ॥ ౧౦-౧౮
అన్నాద్దశగుణం పిష్టం పిష్టాద్దశగుణం పయః ।
పయసోzష్టగుణం మాంసాం మాంసాద్దశగుణం ఘృతమ్ ॥ ౧౦-౧౯
శోకేన రోగా వర్ధన్తే పయసా వర్ధతే తనుః ।
ఘృతేన వర్ధతే వీర్యం మాంసాన్మాంసం ప్రవర్ధతే ॥ ౧౦-౨౦

దాతృత్వం ప్రియవక్తృత్వం ధీరత్వముచితజ్ఞతా ।
అభ్యాసేన న లభ్యన్తే చత్వారః సహజా గుణాః ॥ ౧౧-౦౧
ఆత్మవర్గం పరిత్యజ్య పరవర్గం సమాశ్రయేత్ ।
స్వయమేవ లయం యాతి యథా రాజాన్యధర్మతః ॥ ౧౧-౦౨
హస్తీ స్థూలతనుః స చాఙ్కుశవశః కిం హస్తిమాత్రోఽఙ్కుశో
దీపే ప్రజ్వలితే ప్రణశ్యతి తమః కిం దీపమాత్రం తమః ।
వజ్రేణాపి హతాః పతన్తి గిరయః కిం వజ్రమాత్రం నగా-
స్తేజో యస్య విరాజతే స బలవాన్స్థూలేషు కః ప్రత్యయః ॥ ౧౧-౦౩
కలౌ దశసహస్రాణి హరిస్త్యజతి మేదినీమ్ ।
తదర్ధం జాహ్నవీతోయం తదర్ధం గ్రామదేవతాః ॥ ౧౧-౦౪
గృహాసక్తస్య నో విద్యా నో దయా మాంసభోజినః ।
ద్రవ్యలుబ్ధస్య నో సత్యం స్త్రైణస్య న పవిత్రతా ॥ ౧౧-౦౫
న దుర్జనః సాధుదశాముపైతి బహుప్రకారైరపి శిక్ష్యమాణః ।
ఆమూలసిక్తః పయసా ఘృతేన న నిమ్బవృక్షో మధురత్వమేతి ॥ ౧౧-౦౬
అన్తర్గతమలో దుష్టస్తీర్థస్నానశతైరపి ।
న శుధ్యతి యథా భాణ్డం సురాయా దాహితం చ సత్ ॥ ౧౧-౦౭
న వేత్తి యో యస్య గుణప్రకర్షం స తం సదా నిన్దతి నాత్ర చిత్రమ్ ।
యథా కిరాతీ కరికుమ్భలబ్ధాం ముక్తాం పరిత్యజ్య బిభర్తి గుఞ్జామ్ ॥ ౧౧-౦౮
యే తు సంవత్సరం పూర్ణం నిత్యం మౌనేన భుఞ్జతే ।
యుగకోటిసహస్రం తైః స్వర్గలోకే మహీయతే ॥ ౧౧-౦౯
కామక్రోధౌ తథా లోభం స్వాదుశృఙ్గారకౌతుకే ।
అతినిద్రాతిసేవే చ విద్యార్థీ హ్యష్ట వర్జయేత్ ॥ ౧౧-౧౦
అకృష్టఫలమూలాని వనవాసరతిః సదా ।
కురుతేzహరహః శ్రాద్ధమృషిర్విప్రః స ఉచ్యతే ॥ ౧౧-౧౧
ఏకాహారేణ సన్తుష్టః షట్కర్మనిరతః సదా ।
ఋతుకాలాభిగామీ చ స విప్రో ద్విజ ఉచ్యతే ॥ ౧౧-౧౨
లౌకికే కర్మణి రతః పశూనాం పరిపాలకః ।
వాణిజ్యకృషికర్మా యః స విప్రో వైశ్య ఉచ్యతే ॥ ౧౧-౧౩
లాక్షాదితైలనీలీనాం కౌసుమ్భమధుసర్పిషామ్ ।
విక్రేతా మద్యమాంసానాం స విప్రః శూద్ర ఉచ్యతే ॥ ౧౧-౧౪
పరకార్యవిహన్తా చ దామ్భికః స్వార్థసాధకః ।
ఛలీ ద్వేషీ మృదుః క్రూరో విప్రో మార్జార ఉచ్యతే ॥ ౧౧-౧౫
వాపీకూపతడాగానామారామసురవేశ్మనామ్ ।
ఉచ్ఛేదనే నిరాశఙ్కః స విప్రో మ్లేచ్ఛ ఉచ్యతే ॥ ౧౧-౧౬
దేవద్రవ్యం గురుద్రవ్యం పరదారాభిమర్శనమ్ ।
నిర్వాహః సర్వభూతేషు విప్రశ్చాణ్డాల ఉచ్యతే ॥ ౧౧-౧౭
దేయం భోజ్యధనం ధనం సుకృతిభిర్నో సఞ్చయస్తస్య వై
శ్రీకర్ణస్య బలేశ్చ విక్రమపతేరద్యాపి కీర్తిః స్థితా ।
అస్మాకం మధుదానభోగరహితం నాథం చిరాత్సఞ్చితం
నిర్వాణాదితి నైజపాదయుగలం ధర్షన్త్యహో మక్షికాః ॥ ౧౧-౧౮

సానన్దం సదనం సుతాస్తు సుధియః కాన్తా ప్రియాలాపినీ
ఇచ్ఛాపూర్తిధనం స్వయోషితి రతిః స్వాజ్ఞాపరాః సేవకాః ।
ఆతిథ్యం శివపూజనం ప్రతిదినం మిష్టాన్నపానం గృహే
సాధోః సఙ్గముపాసతే చ సతతం ధన్యో గృహస్థాశ్రమః ॥ ౧౨-౦౧
ఆర్తేషు విప్రేషు దయాన్వితశ్చ యచ్ఛ్రద్ధయా స్వల్పముపైతి దానమ్ ।
అనన్తపారముపైతి  రాజన్యద్దీయతే తన్న లభేద్ద్విజేభ్యః ॥ ౧౨-౦౨
దాక్షిణ్యం స్వజనే దయా పరజనే శాఠ్యం సదా దుర్జనే
ప్రీతిః సాధుజనే స్మయః ఖలజనే విద్వజ్జనే చార్జవమ్ ।
శౌర్యం శత్రుజనే క్షమా గురుజనే నారీజనే ధూర్తతా
ఇత్థం యే పురుషా కలాసు కుశలాస్తేష్వేవ లోకస్థితిః ॥ ౧౨-౦౩
హస్తౌ దానవివర్జితౌ శ్రుతిపుటౌ సారస్వతద్రోహిణౌ
నేత్రే సాధువిలోకనేన రహితే పాదౌ న తీర్థం గతౌ ।
అన్యాయార్జితవిత్తపూర్ణముదరం గర్వేణ తుఙ్గం శిరో
రే రే జమ్బుక ముఞ్చ ముఞ్చ సహసా నీచం సునిన్ద్యం వపుః ॥ ౧౨-౦౪
యేషాం శ్రీమద్యశోదాసుతపదకమలే నాస్తి భక్తిర్నరాణాం
యేషామాభీరకన్యాప్రియగుణకథనే నానురక్తా రసజ్ఞా ।
యేషాం శ్రీకృష్ణలీలాలలితరసకథాసాదరౌ నైవ కర్ణౌ
ధిక్ తాన్ ధిక్ తాన్ ధిగేతాన్ కథయతి సతతం కీర్తనస్థో మృదఙ్గః ॥ ౧౨-౦౫
పత్రం నైవ యదా కరీలవిటపే దోషో వసన్తస్య కిం
నోలూకోzప్యవలోకతే యది దివా సూర్యస్య కిం దూషణమ్ ।
వర్షా నైవ పతన్తి చాతకముఖే మేఘస్య కిం దూషణం
యత్పూర్వం విధినా లలాటలిఖితం తన్మార్జితుం కః క్షమః ॥ ౧౨-౦౬
సత్సఙ్గాద్భవతి హి సాధునా ఖలానాం
సాధూనాం న హి ఖలసఙ్గతః ఖలత్వమ్ ।
ఆమోదం కుసుమభవం మృదేవ ధత్తే
మృద్గన్ధం నహి కుసుమాని ధారయన్తి ॥ ౧౨-౦౭
సాధూనాం దర్శనం పుణ్యం తీర్థభూతా హి సాధవః ।
కాలేన ఫలతే తీర్థం సద్యః సాధుసమాగమః ॥ ౧౨-౦౮
విప్రాస్మిన్నగరే మహాన్కథయ కస్తాలద్రుమాణాం గణః
కో దాతా రజకో దదాతి వసనం ప్రాతర్గృహీత్వా నిశి ।
కో దక్షః పరవిత్తదారహరణే సర్వోzపి దక్షో జనః
కస్మాజ్జీవసి హే సఖే విషకృమిన్యాయేన జీవామ్యహమ్ ॥ ౧౨-౦౯
న విప్రపాదోదకకర్దమాణి న వేదశాస్త్రధ్వనిగర్జితాని  ।
స్వాహాస్వధాకారవివర్జితాని శ్మశానతుల్యాని గృహాణి తాని ॥ ౧౨-౧౦
సత్యం మాతా పితా జ్ఞానం ధర్మో భ్రాతా దయా సఖా ।
శాన్తిః పత్నీ క్షమా పుత్రః షడేతే మమ బాన్ధవాః ॥ ౧౨-౧౧
అనిత్యాని శరీరాణి విభవో నైవ శాశ్వతః ।
నిత్యం సంనిహితో మృత్యుః కర్తవ్యో ధర్మసఙ్గ్రహః ॥ ౧౨-౧౨
నిమన్త్రోత్సవా విప్రా గావో నవతృణోత్సవాః ।
పత్యుత్సాహయుతా భార్యా అహం కృష్ణచరణోత్సవః ॥ ౧౨-౧౩
మాతృవత్పరదారేషు పరద్రవ్యేషు లోష్ట్రవత్ ।
ఆత్మవత్సర్వభూతేషు యః పశ్యతి స పణ్డితః ॥ ౧౨-౧౪
ధర్మే తత్పరతా ముఖే మధురతా దానే సముత్సాహతా
మిత్రేzవఞ్చకతా గురౌ వినయతా చిత్తేఽతిమభీరతా ।
ఆచారే శుచితా గుణే రసికతా శాస్త్రేషు విజ్ఞానతా
రూపే సున్దరతా శివే భజనతా త్వయ్యస్తి భో రాఘవ ॥ ౧౨-౧౫
కాష్ఠం కల్పతరుః సుమేరుచలశ్చిన్తామణిః ప్రస్తరః
సూర్యాస్తీవ్రకరః శశీ క్షయకరః క్షారో హి వారాం నిధిః ।
కామో నష్టతనుర్వలిర్దితిసుతో నిత్యం పశుః కామగౌ-
ర్నైతాంస్తే తులయామి భో రఘుపతే కస్యోపమా దీయతే ॥ ౧౨-౧౬
విద్యా మిత్రం ప్రవాసే చ భార్యా మిత్రం గృహేషు చ ।
వ్యాధితస్యౌషధం మిత్రం ధర్మో మిత్రం మృతస్య చ ॥ ౧౨-౧౭
వినయం రాజపుత్రేభ్యః పణ్డితేభ్యః సుభాషితమ్ ।
అనృతం ద్యూతకారేభ్యః స్త్రీభ్యః శిక్షేత కైతవమ్ ॥ ౧౨-౧౮
అనాలోక్య వ్యయం కర్తా అనాథః కలహప్రియః ।
ఆతురః సర్వక్షేత్రేషు నరః శీఘ్రం వినశ్యతి ॥ ౧౨-౧౯
నాహారం చిన్తయేత్ప్రాజ్ఞో ధర్మమేకం హి చిన్తయేత్ ।
ఆహారో హి మనుష్యాణాం జన్మనా సహ జాయతే ॥ ౧౨-౨౦
ధనధాన్యప్రయోగేషు విద్యాసఙ్గ్రహణే తథా ।
ఆహారే వ్యవహారే చ త్యక్తలజ్జః సుఖీ భవేత్ ॥ ౧౨-౨౧
జలబిన్దునిపాతేన క్రమశః పూర్యతే ఘటః ।
స హేతుః సర్వవిద్యానాం ధర్మస్య చ ధనస్య చ ॥ ౧౨-౨౨
వయసః పరిణామేఽపి యః ఖలః ఖల ఏవ సః ।
సమ్పక్వమపి మాధుర్యం నోపయాతీన్ద్రవారుణమ్ ॥ ౧౨-౨౩

ముహూర్తమపి జీవేచ్చ నరః శుక్లేన కర్మణా ।
న కల్పమపి కష్టేన లోకద్వయవిరోధినా ॥ ౧౩-౦౧
గతే శోకో న కర్తవ్యో భవిష్యం నైవ చిన్తయేత్ ।
వర్తమానేన కాలేన వర్తయన్తి విచక్షణాః ॥ ౧౩-౦౨
స్వభావేన హి తుష్యన్తి దేవాః సత్పురుషాః పితా ।
జ్ఞాతయః స్నానపానాభ్యాం వాక్యదానేన పణ్డితాః ॥ ౧౩-౦౩
ఆయుః కర్మ చ విత్తం చ విద్యా నిధనమేవ చ ।
పఞ్చైతాని హి సృజ్యన్తే గర్భస్థస్యైవ దేహినః ॥ ౧౩-౦౪ (4.1)
అహో బత విచిత్రాణి చరితాని మహాత్మనామ్ ।
లక్ష్మీం తృణాయ మన్యన్తే తద్భారేణ నమన్తి చ ॥ ౧౩-౦౫
యస్య స్నేహో భయం తస్య స్నేహో దుఃఖస్య భాజనమ్ ।
స్నేహమూలాని దుఃఖాని తాని త్యక్త్వా వసేత్ సుఖమ్ ॥ ౧౩-౦౬
అనాగతవిధాతా చ ప్రత్యుత్పన్నమతిస్తథా ।
ద్వావేతౌ సుఖమేధేతే యద్భవిష్యో వినశ్యతి ॥ ౧౩-౦౭
రాజ్ఞి ధర్మిణి ధర్మిష్ఠాః పాపే పాపాః సమే సమాః ।
రాజానమనువర్తన్తే యథా రాజా తథా ప్రజాః ॥ ౧౩-౦౮
జీవన్తం మృతవన్మన్యే దేహినం ధర్మవర్జితమ్ ।
మృతో ధర్మేణ సంయుక్తో దీర్ఘజీవీ న సంశయః  ॥ ౧౩-౦౯
ధర్మార్థకామమోక్షాణాం యస్యైకోzపి న విద్యతే ।
అజాగలస్తనస్యేవ తస్య జన్మ నిరర్థకమ్ ॥ ౧౩-౧౦
బన్ధాయ విషయాసఙ్గో ముక్త్యై నిర్విషయం మనః ।
మన ఏవ మనుష్యాణాం కారణం బన్ధమోక్షయోః ॥ ౧౩-౧౨
దేహాభిమానే గలితం జ్ఞానేన పరమాత్మని ।
యత్ర యత్ర మనో యాతి తత్ర తత్ర సమాధయః ॥ ౧౩-౧౩
ఈప్సితం మనసః సర్వం కస్య సమ్పద్యతే సుఖమ్ ।
దైవాయత్తం యతః సర్వం తస్మాత్సన్తోషమాశ్రయేత్ ॥ ౧౩-౧౪
యథా ధేనుసహస్రేషు వత్సో గచ్ఛతి మాతరమ్ ।
తథా యచ్చ కృతం కర్మ కర్తారమనుగచ్ఛతి ॥ ౧౩-౧౫
అనవస్థితకార్యస్య న జనే న వనే సుఖమ్ ।
జనో దహతి సంసర్గాద్వనం సఙ్గవివర్జనాత్ ॥ ౧౩-౧౬
ఖనిత్వా హి ఖనిత్రేణ భూతలే వారి విన్దతి ।
తథా గురుగతాం విద్యాం శుశ్రూషురధిగచ్ఛతి ॥ ౧౩-౧౭
కర్మాయత్తం ఫలం పుంసాం బుద్ధిః కర్మానుసారిణీ ।
తథాపి సుధియశ్చార్యా సువిచార్యైవ కుర్వతే ॥ ౧౩-౧౮
సన్తోషస్త్రిషు కర్తవ్యః స్వదారే భోజనే ధనే ।
త్రిషు చైవ న కర్తవ్యోzధ్యయనే జపదానయోః ॥ ౧౩-౧౯
ఏకాక్షరప్రదాతారం యో గురుం నాభివన్దతే ।
శ్వానయోనిశతం గత్వా చాణ్డాలేష్వభిజాయతే ॥ ౧౩-౨౦
యుగాన్తే ప్రచలేన్మేరుః కల్పాన్తే సప్త సాగరాః ।
సాధవః ప్రతిపన్నార్థాన్న చలన్తి కదాచన ॥ ౧౩-౨౧

పృథివ్యాం త్రీణి రత్నాని జలమన్నం సుభాషితమ్ ।
మూఢైః పాషాణఖణ్డేషు రత్నసఞ్జ్ఞా విధీయతే ॥ ౧౪-౦౧
ఆత్మాపరాధవృక్షస్య ఫలాన్యేతాని దేహినామ్ ।
దారిద్ర్యదుఃఖరోగాణి బన్ధనవ్యసనాని చ ॥ ౧౪-౦౨
పునర్విత్తం పునర్మిత్రం పునర్భార్యా పునర్మహీ ।
ఏతత్సర్వం పునర్లభ్యం న శరీరం పునః పునః ॥ ౧౪-౦౩
బహూనాం చైవ సత్త్వానాం సమవాయో రిపుఞ్జయః ।
వర్షాధారాధరో మేఘస్తృణైరపి నివార్యతే ॥ ౧౪-౦౪
జలే తైలం ఖలే గుహ్యం పాత్రే దానం మనాగపి ।
ప్రాజ్ఞే శాస్త్రం స్వయం యాతి విస్తారం వస్తుశక్తితః ॥ ౧౪-౦౫
ధర్మాఖ్యానే శ్మశానే చ రోగిణాం యా మతిర్భవేత్ ।
సా సర్వదైవ తిష్ఠేచ్చేత్కో న ముచ్యేత బన్ధనాత్ ॥ ౧౪-౦౬
ఉత్పన్నపశ్చాత్తాపస్య బుద్ధిర్భవతి యాదృశీ ।
తాదృశీ యది పూర్వం స్యాత్కస్య న స్యాన్మహోదయః ॥ ౧౪-౦౭
దానే తపసి శౌర్యే వా విజ్ఞానే వినయే నయే ।
విస్మయో నహి కర్తవ్యో బహురత్నా వసున్ధరా ॥ ౧౪-౦౮
దూరస్థోzపి న దూరస్థో యో యస్య మనసి స్థితః ।
యో యస్య హృదయే నాస్తి సమీపస్థోzపి దూరతః ॥ ౧౪-౦౯
యస్మాచ్చ ప్రియమిచ్ఛేత్తు తస్య బ్రూయాత్సదా ప్రియమ్ ।
వ్యాధో మృగవధం కర్తుం గీతం గాయతి సుస్వరమ్ ॥ ౧౪-౧౦
అత్యాసన్నా వినాశాయ దూరస్థా న ఫలప్రదా ।
సేవ్యతాం మధ్యభావేన రాజా వహ్నిర్గురుః స్త్రియః ॥ ౧౪-౧౧
అగ్నిరాపః స్త్రియో మూర్ఖాః సర్పా రాజకులాని చ ।
నిత్యం యత్నేన సేవ్యాని సద్యః ప్రాణహరాణి షట్ ॥ ౧౪-౧౨
స జీవతి గుణా యస్య యస్య ధర్మః స జీవతి ।
గుణధర్మవిహీనస్య జీవితం నిష్ప్రయోజనమ్ ॥ ౧౪-౧౩
యదీచ్ఛసి వశీకర్తుం జగదేకేన కర్మణా ।
పురా పఞ్చదశాస్యేభ్యో గాం చరన్తీ నివారయ ॥ ౧౪-౧౪
ప్రస్తావసదృశం వాక్యం ప్రభావసదృశం ప్రియమ్ ।
ఆత్మశక్తిసమం కోపం యో జానాతి స పణ్డితః ॥ ౧౪-౧౫
ఏక ఏవ పదార్థస్తు త్రిధా భవతి వీక్షితః ।
కుణపం కామినీ మాంసం యోగిభిః కామిభిః శ్వభిః ॥ ౧౪-౧౬
సుసిద్ధమౌషధం ధర్మం గృహచ్ఛిద్రం చ మైథునమ్ ।
కుభుక్తం కుశ్రుతం చైవ మతిమాన్న ప్రకాశయేత్ ॥ ౧౪-౧౭
తావన్మౌనేన నీయన్తే కోకిలైశ్చైవ వాసరాః ।
యావత్సర్వజనానన్దదాయినీ వాక్ప్రవర్తతే ॥ ౧౪-౧౮
ధర్మం ధనం చ ధాన్యం చ గురోర్వచనమౌషధమ్ ।
సుగృహీతం చ కర్తవ్యమన్యథా తు న జీవతి ॥ ౧౪-౧౯
త్యజ దుర్జనసంసర్గం భజ సాధుసమాగమమ్ ।
కురు పుణ్యమహోరాత్రం స్మర నిత్యమనిత్యతః ॥ ౧౪-౨౦

యస్య చిత్తం ద్రవీభూతం కృపయా సర్వజన్తుషు ।
తస్య జ్ఞానేన మోక్షేణ కిం జటాభస్మలేపనైః ॥ ౧౫-౦౧
ఏకమప్యక్షరం యస్తు గురుః శిష్యం ప్రబోధయేత్ ।
పృథివ్యాం నాస్తి తద్ద్రవ్యం యద్దత్త్వా సోzనృణీ భవేత్ ॥ ౧౫-౦౨
ఖలానాం కణ్టకానాం చ ద్వివిధైవ ప్రతిక్రియా ।
ఉపానన్ముఖభఙ్గో వా దూరతో వా విసర్జనమ్ ॥ ౧౫-౦౨
కుచైలినం దన్తమలోపధారిణం బహ్వాశినం నిష్ఠురభాషిణం చ ।
సూర్యోదయే చాస్తమితే శయానం విముఞ్చతి శ్రీర్యది చక్రపాణిః ॥ ౧౫-౦౪
త్యజన్తి మిత్రాణి ధనైర్విహీనం పుత్రాశ్చ దారాశ్చ సుహృజ్జనాశ్చ ।
తమర్థవన్తం పునరాశ్రయన్తిఅర్థో హి లోకే మనుష్యస్య బన్ధుః ॥ ౧౫-౦౫
అన్యాయోపార్జితం ద్రవ్యం దశ వర్షాణి తిష్ఠతి ।
ప్రాప్తే చైకాదశే వర్షే సమూలం తద్వినశ్యతి ॥ ౧౫-౦౬
అయుక్తం స్వామినో యుక్తం యుక్తం నీచస్య దూషణమ్ ।
అమృతం రాహవే మృత్యుర్విషం శఙ్కరభూషణమ్ ॥ ౧౫-౦౭
తద్భోజనం యద్ద్విజభుక్తశేషం తత్సౌహృదం యత్క్రియతే పరస్మిన్ ।
సా ప్రాజ్ఞతా యా న కరోతి పాపం దమ్భం వినా యః క్రియతే స ధర్మః ॥ ౧౫-౦౮
మణిర్లుణ్ఠతి పాదాగ్రే కాచః శిరసి ధార్యతే ।
క్రయవిక్రయవేలాయాం కాచః కాచో మణిర్మణిః ॥ ౧౫-౦౯
అనన్తశాస్త్రం బహులాశ్చ విద్యాః స్వల్పశ్చ కాలో బహువిఘ్నతా చ ।
యత్సారభూతం తదుపాసనీయాం హంసో యథా క్షీరమివామ్బుమధ్యాత్ ॥ ౧౫-౧౦
దూరాగతం పథి శ్రాన్తం వృథా చ గృహమాగతమ్ ।
అనర్చయిత్వా యో భుఙ్క్తే స వై చాణ్డాల ఉచ్యతే ॥ ౧౫-౧౧
పఠన్తి చతురో వేదాన్ధర్మశాస్త్రాణ్యనేకశః ।
ఆత్మానం నైవ జానన్తి దర్వీ పాకరసం యథా ॥ ౧౫-౧౨
ధన్యా ద్విజమయీ నౌకా విపరీతా భవార్ణవే ।
తరన్త్యధోగతాః సర్వే ఉపరిష్ఠాః పతన్త్యధః ॥ ౧౫-౧౩
అయమమృతనిధానం నాయకోzప్యోషధీనామ్
అమృతమయశరీరః కాన్తియుక్తోzపి చన్ద్రః ।
భవతివిగతరశ్మిర్మణ్డలం ప్రాప్య భానోః
పరసదననివిష్టః కో లఘుత్వం న యాతి ॥ ౧౫-౧౪
అలిరయం నలినీదలమధ్యగః కమలినీమకరన్దమదాలసః ।
విధివశాత్పరదేశముపాగతఃకుటజపుష్పరసం బహు మన్యతే ॥ ౧౫-౧౫
పీతః క్రుద్ధేన తాతశ్చరణతలహతో వల్లభో యేన రోషా
దాబాల్యాద్విప్రవర్యైః స్వవదనవివరే ధార్యతే వైరిణీ మే ।
గేహం మే ఛేదయన్తి ప్రతిదివసముమాకాన్తపూజానిమిత్తం
తస్మాత్ఖిన్నా సదాహం ద్విజకులనిలయం నాథ యుక్తం త్యజామి ॥ ౧౫-౧౬
బన్ధనాని ఖలు సన్తి బహూని ప్రేమరజ్జుకృతబన్ధనమన్యత్ ।
దారుభేదనిపుణోzపి షడఙ్ఘ్రి-ర్నిష్క్రియో భవతి పఙ్కజకోశేః ॥ ౧౫-౧౭
పతిర్నజహాతిలీలామ్ ఉఅన్త్రార్పితోమఘుగ్తనిజహాతిచేక్షుః
క్షీణో పినత్యజితశీలగుణాన్కులీనః ॥ ౧౫-౧౮
ఉర్వ్యాం కోzపి మహీధరో లఘుతరో దోర్భ్యాం ధృతో
లీలయా తేన త్వం దివి భూతలే చ సతతం గోవర్ధనో గీయసే ।
త్వాం త్రైలోక్యధరం వహామి కుచయోరగ్రే న తద్గణ్యతే
కిం వా కేశవ భాషణేన బహునా పుణ్యైర్యశో లభ్యతే ॥ ౧౫-౧౯

న ధ్యాతం పదమీశ్వరస్య విధివత్సంసారవిచ్ఛిత్తయే
స్వర్గద్వారకపాటపాటనపటుర్ధర్మోzపి నోపార్జితః ।
నారీపీనపయోధరోరుయుగలా స్వప్నేzపి నాలిఙ్గితం
మాతుః కేవలమేవ యౌవనవనచ్ఛేదే కుఠారా వయమ్ ॥ ౧౬-౦౧
జల్పన్తి సార్ధమన్యేన పశ్యన్త్యన్యం సవిభ్రమాః ।
హృదయే చిన్తయన్త్యన్యం న స్త్రీణామేకతో రతిః ॥ ౧౬-౦౨
యో మోహాన్మన్యతే మూఢో రక్తేయం మయి కామినీ ।
స తస్యా వశగో భూత్వా నృత్యేత్ క్రీడాశకున్తవత్ ॥ ౧౬-౦౩
కోzర్థాన్ప్రాప్య న గర్వితో విషయిణః కస్యాపదోఽస్తం గతాః
స్త్రీభిః కస్య న ఖణ్డితం భువి మనః కో నామ రాజప్రియః ।
కః కాలస్య న గోచరత్వమగమత్ కోzర్థీ గతో గౌరవం
కో వా దుర్జనదుర్గమేషు పతితః క్షేమేణ యాతః పథి ॥ ౧౬-౦౪
న నిర్మితో న చైవ న దృష్టపూర్వోన శ్రూయతే హేమమయః కురఙ్గః ।
తథాzపి తృష్ణా రఘునన్దనస్య వినాశకాలే విపరీతబుద్ధిః ॥ ౧౬-౦౫
గుణైరుత్తమతాం యాతి నోచ్చైరాసనసంస్థితాః ।
ప్రాసాదశిఖరస్థోzపి కాకః కిం గరుడాయతే ॥ ౧౬-౦౬
గుణాః సర్వత్ర పూజ్యన్తే న మహత్యోzపి సమ్పదః ।
పూర్ణేన్దుః కిం తథా వన్ద్యో నిష్కలఙ్కో యథా కృశః ॥ ౧౬-౦౭
పరైరుక్తగుణో యస్తు నిర్గుణోzపి గుణీ భవేత్ ।
ఇన్ద్రోzపి లఘుతాం యాతి స్వయం ప్రఖ్యాపితైర్గుణైః ॥ ౧౬-౦౮
వివేకినమనుప్రాప్తా గుణా యాన్తి మనోజ్ఞతామ్ ।
సుతరాం రత్నమాభాతి చామీకరనియోజితమ్ ॥ ౧౬-౦౯
గుణైః సర్వజ్ఞతుల్యోzపి సీదత్యేకో నిరాశ్రయః ।
అనర్ఘ్యమపి మాణిక్యం హేమాశ్రయమపేక్షతే ॥ ౧౬-౧౦
అతిక్లేశేన యద్ద్రవ్యమతిలోభేన యత్సుఖమ్ ।
శత్రూణాం ప్రణిపాతేన తే హ్యర్థా మా భవన్తు మే ॥ ౧౬-౧౧
కిం తయా క్రియతే లక్ష్మ్యా యా వధూరివ కేవలా ।
యా తు వేశ్యేవ సామాన్యా పథికైరపి భుజ్యతే ॥ ౧౬-౧౨
ధనేషు జీవితవ్యేషు స్త్రీషు చాహారకర్మసు ।
అతృప్తాః ప్రాణినః సర్వే యాతా యాస్యన్తి యాన్తి చ ॥ ౧౬-౧౩
ప్రియవాక్యప్రదానేన సర్వే తుష్యన్తి జన్తవః ।
తస్మాత్తదేవ వక్తవ్యం వచనే కా దరిద్రతా ॥ ౧౬-౧౩
క్షీయన్తే సర్వదానాని యజ్ఞహోమబలిక్రియాః ।
న క్షీయతే పాత్రదానమభయం సర్వదేహినామ్ ॥ ౧౬-౧౪
తృణం లఘు తృణాత్తూలం తూలాదపి చ యాచకః ।
వాయునా కిం న నీతోzసౌ మామయం యాచయిష్యతి ॥ ౧౬-౧౫
వరం ప్రాణపరిత్యాగో మానభఙ్గేన జీవనాత్ ।
ప్రాణత్యాగే క్షణం దుఃఖం మానభఙ్గే దినే దినే ॥ ౧౬-౧౫
సంసారవిషవృక్షస్య ద్వే ఫలేzమృతోపమే ।
సుభాషితం చ సుస్వాదు సఙ్గతిః సజ్జనే జనే ॥ ౧౬-౧౮
జన్మ జన్మ యదభ్యస్తం దానమధ్యయనం తపః ।
తేనైవాభ్యాసయోగేన దేహీ చాభ్యస్యతే పునః ॥ ౧౬-౧౯
పుస్తకస్థా తు యా విద్యా పరహస్తగతం ధనం ।
కార్యకాలే సముత్పన్నే న సా విద్యా న తద్ధనమ్ ॥ ౧౬-౨౦

పుస్తకప్రత్యయాధీతం నాధీతం గురుసన్నిధౌ ।
సభామధ్యే న శోభన్తే జారగర్భా ఇవ స్త్రియః ॥ ౧౭-౦౧
కృతే ప్రతికృతిం కుర్యాద్ధింసనే ప్రతిహింసనమ్ ।
తత్ర దోషో న పతతి దుష్టే దుష్టం సమాచరేత్ ॥ ౧౭-౦౨
యద్దూరం యద్దురారాధ్యం యచ్చ దూరే వ్యవస్థితమ్ ।
తత్సర్వం తపసా సాధ్యం తపో హి దురతిక్రమమ్ ॥ ౧౭-౦౩
లోభశ్చేదగుణేన కిం పిశునతా యద్యస్తి కిం పాతకైః
సత్యం చేత్తపసా చ కిం శుచి మనో యద్యస్తి తీర్థేన కిమ్ ।
సౌజన్యం యది కిం గుణైః సుమహిమా యద్యస్తి కిం మణ్డనైః
సద్విద్యా యది కిం ధనైరపయశో యద్యస్తి కిం మృత్యునా ॥ ౧౭-౦౪
పితా రత్నాకరో యస్య లక్ష్మీర్యస్య సహోదరా ।
శఙ్ఖో భిక్షాటనం కుర్యాన్న దత్తముపతిష్ఠతే ॥ ౧౭-౦౫
అశక్తస్తు భవేత్సాధుర్బ్రహ్మచారీ వా నిర్ధనః ।
వ్యాధితో దేవభక్తశ్చ వృద్ధా నారీ పతివ్రతా ॥ ౧౭-౦౬
నాన్నోదకసమం దానం న తిథిర్ద్వాదశీ సమా ।
న గాయత్ర్యాః పరో మన్త్రో న మాతుర్దైవతం పరమ్ ॥ ౧౭-౦౭
తక్షకస్య విషం దన్తే మక్షికాయాస్తు మస్తకే ।
వృశ్చికస్య విషం పుచ్ఛే సర్వాఙ్గే దుర్జనే విషమ్ ॥ ౧౭-౦౮
పత్యురాజ్ఞాం వినా నారీ హ్యుపోష్య వ్రతచారిణీ ।
ఆయుష్యం హరతే భర్తుః సా నారీ నరకం వ్రజేత్ ॥ ౧౭-౦౯
న దానైః శుధ్యతే నారీ నోపవాసశతైరపి ।
న తీర్థసేవయా తద్వద్భర్తుః పదోదకైర్యథా ॥ ౧౭-౧౦
పాదశేషం పీతశేషం సన్ధ్యాశేషం తథైవ చ ।
శ్వానమూత్రసమం తోయం పీత్వా చాన్ద్రాయణం చరేత్ ॥ ౧౭-౧౧
దానేన పాణిర్న తు కఙ్కణేనస్నానేన శుద్ధిర్న తు చన్దనేన ।
మానేన తృప్తిర్న తు భోజనేన జ్ఞానేన ముక్తిర్న తు ముణ్డనేన ॥ ౧౭-౧౨
నాపితస్య గృహే క్షౌరం పాషాణే గన్ధలేపనమ్ ।
ఆత్మరూపం జలే పశ్యన్ శక్రస్యాపి శ్రియం హరేత్ ॥ ౧౭-౧౩
సద్యః ప్రజ్ఞాహరా తుణ్డీ సద్యః ప్రజ్ఞాకరీ వచా ।
సద్యః శక్తిహరా నారీ సద్యః శక్తికరం పయః ॥ ౧౭-౧౪
పరోపకరణం యేషాం జాగర్తి హృదయే సతామ్ ।
నశ్యన్తి విపదస్తేషాం సమ్పదః స్యుః పదే పదే ॥ ౧౭-౧౫
యది రామా యది చ రమా యది తనయో వినయగుణోపేతః ।
తనయే తనయోత్పత్తిః సురవరనగరే కిమాధిక్యమ్ ॥ ౧౭-౧౬
ఆహారనిద్రాభయమైథునాని సమాని చైతాని నృణాం పశూనామ్ ।
జ్ఞానం నరాణామధికో విశేషో జ్ఞానేన హీనాః పశుభిః సమానాః ॥ ౧౭-౧౭
దానార్థినో మధుకరా యది కర్ణతాలైర్దూరీకృతాః దూరీకృతాః కరివరేణ మదాన్ధబుద్ధ్యా ।
తస్యైవ గణ్డయుగ్మమణ్డనహానిరేషా భృఙ్గాః పునర్వికచపద్మవనే వసన్తి ॥ ౧౭-౧౮
రాజా వేశ్యా యమశ్చాగ్నిస్తస్కరో బాలయాచకౌ ।
పరదుఃఖం న జానన్తి అష్టమో గ్రామకణ్టకః ॥ ౧౭-౧౯
అధః పశ్యసి కిం బాలే పతితం తవ కిం భువి ।
రే రే మూర్ఖ న జానాసి గతం తారుణ్యమౌక్తికమ్ ॥ ౧౭-౨౦
వ్యాలాశ్రయాపి వికలాపి సకణ్టకాపి వక్రాపి పఙ్కిలభవాపి దురాసదాపి ।
గన్ధేన బన్ధురసి కేతకి సర్వజన్తారేకో గుణః ఖలు నిహన్తి సమస్తదోషాన్ ॥ ౧౭-౨౧
జైహింద్.