గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

14, సెప్టెంబర్ 2018, శుక్రవారం

సురలతా,నయమా,ప్రగుణ,సుందరి,సమ్మతి.సామస,స్థిరతా,తిరమెంచు,భాతినీ,భాతిజ,తీరని,తీరునె,నయతమ,నయానయ,తెరంగు,నుత నయద్వయ సత్యనీ,సాత్విక,దీపికా,భాతినీ,భూతినా,భతనమనా,నెరుగుమ,నయభా,తిరమా,తెలియు,దీర్ఘాయు,గర్భ"-మరులుగొల్పు"-వృత్తము. రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
సురలతా,నయమా,ప్రగుణ,సుందరి,సమ్మతి.సామస,స్థిరతా,తిరమెంచు,భాతినీ,భాతిజ,తీరని,తీరునె,నయతమ,నయానయ,తెరంగు,నుత నయద్వయ సత్యనీ,సాత్విక,దీపికా,భాతినీ,భూతినా,భతనమనా,నెరుగుమ,నయభా,తిరమా,తెలియు,దీర్ఘాయు,గర్భ"-మరులుగొల్పు"-వృత్తము.
రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
      
"-మరులుగొల్పు"- వృత్తము.
ఉత్కృతి ఛందము.న.య.మ.భ.మ.భ.త.న.గగ.గణములు.యతులు.16,21,
ప్రాసనీమముగలదు.
దినదిన గండం దీర్ఘా యుష్యం!తిరమెంచంగం?తీరునె జీవం!తెలియ వదేమీ?
మనుకలి ధర్మం మార్గాయాశం!మరుగొల్పంగం?మారిన మేలౌ!మలి తిరుగేదీ?
పనిగొని చేయం సద్వ్యాసంగం!పరువుం నిల్పం?పారగు మెచ్చుం!బలమగు దీక్షం!
గొనకొని కాచుం కూర్మిం సర్వం!కురుమేలెల్లం?కూరును భోగం!కులవరదంబౌ?

1.గర్భగత"-సురలతా"-వృత్తము.
గాయిత్రీఛందము.న.య.గణములు.వృ.సం.16పప్రాసగలదు.
దినదిన గండం !
మనుకలి ధర్మం!
పనిగొని చేయం !
గొనకొని కాచుం !

2.గర్భగత"-నయమా"-వృత్తము.
పంక్తిఛందము.న.య.మ.గ.గణములు.యతి.7,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
దినదిన గండం దీర్ఘాయుష్యం!
మనుకలి ధర్మం మార్గాయాశం!
పనిగొని చేయం సద్వ్యాసంగం!
గొనకొని కాచుం సద్వ్యాసంగం!

3.గర్భగత"-ప్రగుణ"-వృత్తము.
సుప్రతిష్టాఛందము.స.గగ.గణములు.వృసం.4.ప్రాసగలదు.
తిరమెంచంగన్!
మరుగొల్పంగం!
పరువుం నిల్పం
కురు మేలెల్లన్?

4.గర్భగత"-సుందరి"-వృత్తము.
సుప్రతిష్టాఛందము.భ.గగ.గణములు.వృ.సం.7.ప్రాసగలదు.
తీరునె జీవం?
మారిన మేలౌ!
పారగు మెచ్చున్!
కూరును భోగం!

5.గర్భగత"-సమ్మతి"-వృత్తము.
పంక్తిఛందము.స.మ.స.గ.గణములు.యతి.6,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
తిరమెంచగం!తీరునె జీవం?
మరు గొల్పంగం మారిన మేలౌ?
పరువున్నిల్పం పారగు మెచ్చున్!
కురు మేలెల్లం?కూరును భోగం!

6.గర్భగత"-సామస"-వృత్తము.
అష్టీఛందము.స.మ.స.భ.స.గ.గణములు.యతి.11.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
తిరమెంచంగం!తీరునె జీవం !తెలియ వదేమీ?
మరుగొల్పంగం మారిన మేలౌ?మలి తిరుగేదీ?
పరువుం నిల్పం పారగు మెచ్చుం!బలమగు దీక్షం!
కురు మేలెల్లం?కూరును భోగం!కుల వరదంబౌ?

7.గర్భగత"-స్థిరతా"-వృత్తము.
ఆకృతిఛందము.స.మ.స.భ.స.భ.స.గ.గణములు.యతులు.6,11.
ప్రాసనీమముగలదు.
తిరమెంచంగం!తీరునె జీవం?తెలియ వదేమీ!దినదిన గండం!
మరు గొల్పంగం!మారిన మేలౌ?మలితిరుగేదీ!మనుకలి ధర్మం!
పరువుం నిల్పం!పారగు మెచ్చుం?బలమగు దీక్షం!పనిగొని జేయం?
కురు మేలెల్లం?కూరును భోగం!కులవరదంబౌ?గొనకొని కాచున్!

8.గర్భగత"-తిరమెంచు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.మ.స.భ.స.భ.స.మ.గగ.గణములు.యతులు.11,16,
ప్రాసనీమముగలదు.
తిరమెంచంగం!తీరునె జీవం?తెలియవదేమీ?దినదిన గండం దీర్ఘాయుష్యం?
మరుగొల్పంగం!మారిన మేలౌ?మలితిరుగేదీ!మనుకలి ధర్మం!మార్గాయాసం!
పరువుం నిల్పం!పారగు మెచ్చుం?బలమగు దీక్షం? పనిగొని చేయం? సద్వ్యాసంగం?
కురు మేలెల్లం?కూరును భోగం!కులవరదంబౌ?గొనకొని కాచుం!కూర్మింసర్వం!

9,గర్భగత"-భాతినీ"-వృత్తము.
త్రిష్టుప్ఛందము.భ.త.న.గగ.గణములు.యతి.6.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
తీరునె జీవం!తెలియ వదేమీ?
మారిన మేలౌ?మలి తిరుగేదీ!
పారగు మెచ్చుం బలమగు దీక్షం?
కూరును భోగం!కుల వరదంబౌ?

10,గర్భగత"- భాతిజ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.త.న.త.న.గగ.గణములు.యతి.12.వ.యక్షరము.
తీరునె జీవం?తెలియ వదేమీ!దినదిన గండం!
మారిన మేలౌ?మలి తిరుగేదీ?మనుకలి ధర్మం!
పారగు మెచ్చుం!బలమగు దీక్షం?పనిగొని చేయం?
కూరును భోగం!కులవరదంబౌ?గొనకొని కాచున్!

11.గర్భగత"-తీరని"-వృత్తము.
సంకృతిఛందము.భ.త.త.న.త.న.మ.మ.గణములు.యతులు.12,18,
ప్రాసనీమముగలదు.
తీరునె జీవం?తెలియ వదేమీ!దినదిన గండం దీర్ఘాయుష్యం?
మారిన మేలౌ?మలితిరుగేదీ!మనుకలి ధర్మం మార్గాయాశం?
పారగు మెచ్చుం!బలమగు దీక్షం?పనిగొని చేయం!సద్వ్యాసంగం!
కూరును భోగం!కులవరదంబౌ?గొనకొని కాచుం!కూర్మిం సర్వం?

12.గర్భగత"-తీరునె?"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.త.న.త.న.మ.మ.స.గగ.గణములు.యతులు.12,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
తీరునె జీవం?తెలియ వదేమీ,దినదినగండం దీర్ఘాయుష్యం!తిరమెంచంగన్
మారిన మేలౌ?మలితిరుగేదీ!మనుకలి ధర్మం!మార్గాయాసం!మరుగొల్పంగం
పారగు మెచ్చుం!బలమగు దీక్షం?పనిగొనిచేయం సద్వ్యాసంగం!పరువుం నిల్పన్?
కూరునుభోగం!కులవరదంబౌ!గొనకొనికాచుం!కూర్మిం,సర్వం?కురుమంచెంచి!
13.గర్భగత"-నయతమ"-వృత్తము.
జగతీఛందము.న.య.న.య.గణములు.యతి.7,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
తెలియ వదేమీ?దినదిన గండం?
మలి తిరుగేదీ!మనుకలి ధర్మం!
బలమగు దీక్షం!పనిగొని చేయం?
కుల వరదంబౌ?గొనకొని కాచున్!

14.గర్భగత"మనయానయ"-వృత్తము.
అష్టీఛందము.న.య.న.య.మ.గ.గణములు.యతి.7,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
తెలియ వదేమీ?దినదిన గండం!దీర్ఘాయుష్యం?
మలి తిరుగేదీ?మనుకలి ధర్మం!మార్గాయాశం?
బలమగు దీక్షం!పనిగొనిచేయం?సద్వ్యాసంగం?
కుల వరదంబౌ!గొనకొని కాచుం!కూర్మిం సత్యం? 

15.గర్భగత"-తెరంగు"-వృత్తము.
ప్రకృతిఛందము.న.య.న.యమ.త.య.గణములు.యతి.13,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
తెలియ వదేమి?దినదినగండం దీర్ఘాయుష్యం?తీరునె జీవం?
మలి తిరుగేదీ?మనుకలి ధర్మం!మార్గాయాశం?మారిన మే లౌ?
బలమగు దీక్షం!పనిగొని చేయం?సద్వ్యాసంగం?పారగు మెచ్చున్!
కులవరదంబౌ!గొనకొని కాచుం!కూర్మింసత్యం?కూరును భోగం?

16.గర్భగత"-నుతినయద్వయ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.య.న.య.మ.త.య.స.గగ.గణములు.
యతులు.17,21,.ప్రాసనీమముగలదు.
తెలియ వదేమీ?దినదిన గండం దీర్ఘాయుష్యం?తీరునె జీవం?తిరమెంచంగన్
మలితిరుగేదీ?మనుకలి ధర్మం!మార్గాయాశం!మారిన మేలౌ?మరుగొల్పంగన్
బలమగు దీక్షం!పనిగొని చేయం?సద్వ్యాసంగం!పారగు మెచ్చుం!పరువుం నిల్పన్!
కులవరదంబౌ!గొనకొని కాచుం!కూర్మిం సత్యం!కూరును భోగం!కురు మేలెల్లం!

17,గర్భగత"-సత్వనీ"-వృత్తము.
త్రిష్టుప్ఛందము.స.త.న.గగ.గణములు.యతి.6,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
తిరమెంచంగం!దినదిన గండం!
మరుగొల్పంగం!మనుకలి ధర్మం!
పరువుం నిల్పం!పనిగొని చేయం!
కురు మేలెల్లం?గొనకొని కాచుం!

18.గర్భగత"-సాత్విక"-వృత్తము.
అతిశక్వరీఛందము.స.త.న.మ.మ.గణములు.యతి.6,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
తిరమెంచంగం!దినదిన గండం!దీర్ఘాయుష్యం?
మరుగొల్పంగం!మనుకలి ధర్మం!మార్గాయాశం?
పరువుంనిల్పం!పనిగొని చేయం!సద్వ్యాసంగం?
కురు మేలెల్లం?గొనకొని కాచుం!కూర్మిం సత్యం!

19.గర్భగత"-దీపికా"-వృత్తము.
కృతిఛందము.స.త.న.మ.మ.భ.గగ.గణములు.యతి.12.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
తిరమెంచంగం!దినదిన గండం!దీర్ఘాయుష్యం?తీరునె ?జీవం!
మరుగొల్పంగం!మనుకలి ధర్మం!మార్గాయాశం?మారిన మేలౌ?
పరువుంనిల్పం!పనిగొని చేయం!సద్వ్యాసంగం?పారగు మెచ్చున్!
కురు మేలెల్లం?గొనకొని కాచుం!కూర్మిం సత్యం!కూరును భోగం?

20.గర్భగత"-భాతినీ"-వృత్తము.
త్రిష్టుప్ప్ఛందము.భ.త.న.గగ.గణములు.యతి.6.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
తీరునె జీవం!దినదిన గండం!
మారిన మేలౌ?మనుకలి ధర్మం!
పారగు మెచ్చుం!పనిగొని చేయం?
కూరును భోగం!గొనకొని కాచున్!

21.గర్భగత"-భూతినా"-వృత్తము.
అతిశక్వరీఛందము.భ.త.న.మ.మ.గణములు.యతి.6.వ.యక్షరము
ప్రాసనీమముగలదు.
తీరునె జీవం?దినదిన గండం !దీర్ఘాయుష్యం?
మారిన మేలౌ!మనుకలి ధర్మం!మార్గాయాశం!
పారగు మెచ్చుం!పనిగొని చేయం!సద్వ్యాసంగం?
కూరును భోగం!గొనకొని కాచుం!కూర్మిం సత్యం?

22.గర్భగత"-భతనమనా"-వృత్తము.
ప్రకృతిఛందము.భ.త.న.మ.మ.న.య.గణములు.యతి12.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
తీరునె జీవం?దినదిన గండం!దీర్ఘాయుష్యం?తెలియ వదేమీ?
మారిన మేలౌ?మనుకలి ధర్మం!మార్గాయాశం!మలి తిరుగేదీ?
పారగు మెచ్చుం!పనిగొని చేయం!సద్వ్యాసంగం!బలమగు దీక్షం!
కూరును భోగం!గొనకొని కాచుం!కూర్మిం సత్యం!కుల వరదంబౌ?

23.గర్భగత"-నెరుగుమ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.త.న.మ.మ.న.య.సగగ.గణములు.యతులు.6,12.
ప్రాసనీమముగలదు.
తీరునె జీవం?దినదిన గండం దీర్ఘాయుష్యం!తెలియ వదేమీ?తిరమెంచంగన్!
మారిన మేలౌ?మనుకలి ధర్మం!మార్గాయాశం!మలి తిరుగేదీ?మరు కొల్పంగం
పారగు మెచ్చుం!పనిగొను చేయం!సద్వ్యాసంగం!బలమగు దీక్షం!పరువుం నిల్పం
కూరును భోగం!గొనకొని కాచుం!కూర్మిం సత్యం!కులవరదంబౌ కురుమేలెల్లం?

24.గర్భగత"-నయభా"-వృత్తము.
త్రిష్టుప్ఛందము.న.య.భ.గగ.గణములు.యతి.7,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమము గలదు.
తెలియ వదేమీ?తీరునె జీవం!
మలి తిరుగేదీ?మారిన మేలౌ?
బలమగు దీక్షం!పారగుమెచ్చున్?
కుల వరదంబౌ?కూరును!భోగం!

25.గర్భగత"-తిరమా"-వృత్తము.
అతిధృతిఛందము.న.య.భ.భ.త.య.గ.గణములు.యతులు.7,12.
ప్రాసనీమముగలదు.
తెలియ వదేమీ?తీరునె జీవం!తిరమెంచంగన్?
మలి తిరుగేదీ?మారిన మేలౌ?మరుకొల్పంగన్?
బలమగు దీక్షం!పారగు మెచ్చుం!పరువుం నిల్పన్?
కుల వరదంబౌ?కూరును భోగం!కురు మేలెల్లన్?

26.గర్భగత"-తెలియు"-వృత్తము.
ఆకృతిఛందము.న.య.న.త.య.భ.స.గ.గణములు.7,12.
ప్రాసనీమముగలదు.
తెలియ వదేమీ?తీరునె జీవం!తిరమెంచంగం?దినదిన గండమ్!
మలితిరుగేదీ?మారిన మేలౌ?మరుకొల్పంగం!మనుకలి ధర్మమ్!
బలమగు దీక్షం!పారగు మెచ్చుం!పరువుంనిల్పం?పనిగొని చేయన్?
కుల వరదంబౌ?కూరును భోగం!కురు మేలెల్లం?గొనకొని కాచున్?

27.గర్భగత"-దీర్ఘాయు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.య.న.త.య.భ.స.మ.గగ.గణములు.
యతులు.12,17, ప్రాసనీమముగలదు.
తెలియవదేమీ?తీరునెజీవం?తిరమెంచంగం!దినదిన గండం దీర్ఘాయుష్యం!
మలి తిరుగేదీ?మారిన మేలౌ!మరుకొల్పంగం!మనుకలి ధర్మం!మాయావేశం!
బలమగు దీక్షం!పారగు మెచ్చం!పరువుంనిల్పం! పనిగొని చేయంసద్వ్యా ససంగం!
కులవరదంబౌ!కూరును భోగం!కులమేలెల్లం?గొనకొని గాచుం!కూర్మింసర్వం?
 స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
మరులు గొల్పు గర్భగత వృతము లన్నియు అలరించు చున్నవి . శ్రీ వల్లభవఝుల వారి కృషి శ్లాఘనీయము. మాకందించిన శ్రీ చింతా వారికి ధన్య వాదములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.